2 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 18 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ, İNSANLIĞA YÖN GÖSTEREN BİR KUTUP YILDIZIYDI
21/12/2015 - 15:30
Hayati OTYAKMAZ
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir güneş gibi insanlık semasında
doğmuş, bütün dünyaya ışıklarını saçmış ve kıyamete kadar da saçmaya devam
edecektir. O, çok kısa denebilecek bir zaman dilimi içinde bütün çağları aydın
latacak ve insanların problemlerine çareler sunacak bir hayat yaşamıştır.

Bu günlerde her yerde İnsanlığın İftihar Tablosu konuşuluyor. O’nun kokusu sanki her yanımızı sarmış gibi. Gazetelerde O.. dergilerde

O.. televizyonlarda O.. konferanslar da O.. evlerimizde O.. gönüllerimizde O.

 

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir güneş gibi insanlık semasında doğmuş,

bütün dünyaya ışıklarını saçmış ve kıyamete kadar da saçmaya devam edecektir.

O, çok kısa denebilecek bir zaman dilimi içinde bütün çağları aydınlatacak ve insan

ların problemlerine çareler sunacak bir hayat yaşamıştır. Hazreti Muhammed

(aleyhissalatü vesselâm)’ın, bütünüyle beşerin hayatına lâzım gelen şeylerle zuhuru öylesine harikuladedir ki, insanlık tarihinde eşini göstermeye imkân yoktur.

Beşer tarihinde çeşitli icraatçılar, ıslahatçılar vardır. Kâinatın Efendisi, reformcu değildir. O, Haz

reti Âdem (a.s.)’le başlayan Allah’ın yegâne dini İslam’ın üzerine konan tozu toprağı

silmiş, bundan on dört asır evvel onu kendine has saflığıyla yeniden ortaya çıkarmış

ve beşere takdim etmiştir.

 

Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) reformcular gibi hayatın sadece bir yönü

ne ait meseleleri ıslah etme, deforme olmuş şeyleri reforma tabi tutma meselesiyle

meşgul olmamıştır. O, bir insanın yatıp kalkmasından uyumasına, hangi tarafı üzerine yatacağına, nasıl yiyeceğine, ibadetlerini nasıl yapacağına,

inandıklarına nasıl inan

ması gerektiğine, ahlaka.. Hâsılı hayatın her yönüne dair düzenlemeler getirmiştir.

Bu düzenlemeler neticesinde de bütün insanlığa örnek bir toplum yetiştirmiştir.

Efendimiz’in mektebinde yetişen Sahabe-i Kiram, öyle bir hayat yaşamışlardır ki, onların hayat

larını okuduğumuz zaman şaşkınlıktan kendimizi alamıyoruz.

 

EĞER SİZ ONLARI GÖRSEYDİNİZ…

 

Ashab-ı Kiram Aleyhimü’r-Rıdvân’ın yaşadığı baş döndürücü hayatı, Medine’de dünya

ya gelen, başta Hz. Ömer (r.a.) olmak üzere pek çok sahabinin duasını almış ve yet

mişi Bedir gazisi olmak üzere yaklaşık yüzyirmi kadar sahabiyle de bizzat görüşme

imkânı olmuş bir sahabi aşığı olan Hasan Basrî Hazretleri (ö. 110/642) şöyle dile

getiriyor:

Eğer siz Sahabeyi görseydiniz, onlara ‘deli!’ derdiniz; onlar sizi görselerdi,

bunlar mümin değil’ derlerdi.”

Hasan Basrî Hazretleri’nin sahabeye karşı çok engin bir sevgi, saygı ve hürmeti

vardır. Bir gün kendisine Ömer bin Abdülaziz ile Vahşi’nin derece ve mertebeleri soru

lunca, “Ömer Bin Abdülaziz ancak Vahşi’nin atının burnunda bir toz olabilir” demiştir.

İşte Hasan Basrî Hazretleri’nin sahabe düşüncesi buydu. Aynı zamanda o, sahabe

nin yaşamış olduğu hayata da derin bir özlem duyuyor ve etrafında bulunan insanların yaşayışları ile sahabenin yaşayışını kıyaslayıp üzülüyordu.

 

HZ. EBÛ BEKİR (R.A.), İZZET VE HAYSİYETİNİ AYAKLAR ALTINA ALIYORDU

 

Ashab-ı Kiram efendilerimizin hayatlarına bakıldığında “Eğer siz sahabeyi görseydiniz, onlara “deli!” derdiniz” sözünü doğrulayacak pek çok tablo

görmek mümkündür. Mesela Hz. Ebû Bekir, Kureyş’in hürmet ettiği, sevip saydığı bir insan olmasına

rağmen, Allah Rasulü’ne iman etmesiyle müşriklerin düşmanı haline gelir. Kureyş’in i

leri gelenleri bir gün Hacer-i Esved’in yanında oturup Efendimiz’in aleyhinde

konuşurken, Allah Rasûlü oraya gelir. Onlar Efendimiz’i aralarına alıp yakasından

çekerek sataşırlar. Biri bu hadiseyi hemen Hz. Ebu Bekir’e haber verir. O, koşa koşa Kâbe’ye gelerek, “Yazıklar olsun size!

Siz Rabb’im Allah’tır diyen birisini öldürmek mi istiyorsunuz? Hâlbuki O, size Rabb’inden apaçık delillerle gelmiştir.” der.

Müşrikler Hz. Ebû Bekir’in bu çıkışı üzerine Efendimiz’i bırakıp ona yönelir ve onu tartaklarlar.

 

EZİYETLER ONLARI YILDIRMADI

 

Müşriklerin bu tür eziyet ve işkencelerinin artması sonucu Hz. Ebu Bekir sıcak

yuvasını, kendisini çok seven babasını, evlatlarını ve hanımını bırakıp Habeşistan’a

hicret etmek için Nebiler Sultanı’ndan izin alır. Amacı Mekke’den ayrılıp Kızıldeniz yo

luyla Habeşistan’a ulaşmaktır. Yolda İbn Dağinne’ye rastlar ve onun himayesine gire

rek Mekke’de kalır. Müşrikler, Hz. Ebû Bekir (r.a.), kaldığı evin önünde yaptırdığı bir cumbada Kur’an okuyup etraftaki insanlara tesir ediyor diye

ona mani olmak isterler.

Bunun üzerine İbn Dağinne, himayesinin devamı için Hz. Ebû Bekir’den Kur’an

okumaktan vazgeçmesini söyler. Hz. Ebu Bekir ise hayatını ortaya atarak, her şeye

rağmen Kur’an okumaktan vazgeçmeyeceğini söyler. Hz. Ebu Bekir, herkesin sevdiği

bir insandır. Mekke’de “Ebû Bekir gibi birisine eza ve cefa edilmez. O, Mekke’den uzaklaştırılamaz.” duygu ve düşüncesi hâkimdir.

Fakat o, her şeye rağmen, izzetini ve haysiyetini ayaklar altına alıp Efendimiz’e teslim olmuştur.

Hz. Ali’ye gelince o, Efendimiz’in hicretinde tamamlayıcı bir rol üstlenmiştir. Dâru’n-Nedve’de bir araya gelen müşrikler şöyle bir karar almışlardı:

Her kabileden güçlü ve cesaretli adamlar bir araya gelecek ve hep birlikte Allah Rasûlü’nü öldüreceklerdi.

Onlar bu karar ile Abdümenaf Oğulları’nın bütün kabilelere kan davası güderek

savaş açma cesaretini gösteremeyeceklerini düşünüyor ve sorumluluğu dağıtıyor

lardı. Bu gelişmeden haberdar olan Efendimiz, yatağına Hz. Ali’yi bırakmış, müşrik

lerle çevrili evden Yâsin Sûresi’ni okuyarak ve bir avuç toprağı onların üzerine ser

perek çıkıp gitmiştir.

 

Hz. Ali o zaman 23 yaşlarındadır. Yani bir insanın dünya ile en çok senli benli olduğu

bir devre. Ama onun düşünce ve inancına göre peygambersiz hayat bir hiçti ve o, bu uğurda ölümü göze alarak

Allah Rasulü’nün yatağına seve seve yatmıştı.

Neden sonra içeriye giren müşrikler örtüyü kaldırdıklarında karşılarında Hz. Ali’yi görünce şaşır

mışlar ve onu öylece bırakarak Efendimiz’in peşine düşmüşlerdir.

 

MÜSLÜMANLIĞI DÜNYAYA NASIL TANITIRIZ?

 

Hz. Halid (r.a.), iki imparatorluğu yerle bir etmişti; ama kendisine ait hiç mal-mülk edinmemişti. Bu, mal-mülk olmamalı demek değildir..

gönlünü dünyaya kaptırmama, mala mülke, makama mansıba bağlanmama.. Bağlanılması lazım gelene bağlanma demektir.

Onlar, Allah ve Rasûlü’nü anlatmaktan başka hiçbir şey düşünmüyorlardı.

İstiyorlardı ki; herkes Allah’ı (celle celâluhû) tanısın. İnsanlar, Hz. Muhammed’le (s.a.s.) tanışsın. Gece gündüz “Bu kocaman dünyaya nasıl Müslümanlığı anlatırız?”

diyorlardı. Bir gün dünyanın büyüklüğüne bakıyor, anlatılanları dinliyor ve “Demek ki, bu dünyaya Müslümanlığı anlatmak bir

 insanın ömrüne sığmayacak kadar zormuş.” diyorlardı. Sadece şu söze bile baksanız, maksat ve gayelerinin ne olduğunu, ne ile dertlendiklerini görürsünüz.

Allah Rasûlü (s.a.s.) “Benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır.”

buyurmuştu. Onlar, bunu bir vazife olarak anlamışlar ve hep bu vazifeyi eda etme

gayretiyle yaşamışlardı. Aziz milletimizin mazisi bu kutlu vazifeyi yapmanın izzetiyle doludur.

 

HZ. MUS’AB (R.A.), UHUD SONRASI YÜZÜNÜ SAKLIYORDU

 

Hz. Mus’ab’ın hayatı hep dini tebliğ etmekle geçti. Bir dönem geldi ki, dini tamamıyla ortadan kaldırmak isteyen insanlar bir ordu toplayıp

Müslümanların üzerlerine yürümüşlerdi. Burada da Mus’ab’a düşen dinini korumaktı. İşte Uhud’da sahabi bu mükelle

fiyeti yerine getirmek için bir araya geldi. Aralarında Mus’ab da vardı. O gün elinde

kılıç akşama kadar savaştı. Öyle savaştı ki, melekler dahi onu gıpta ile seyrediyorlardı.

Bir ara Mus’ab yediği son kılıç darbesiyle yüzüstü yere düştü. Hemen bir melek onun suretine girdi ve Mus’ab’ın kavgasını o devam ettirdi.

Akşamüzeri Allah Rasûlü ona hitaben “Mus’ab!” diye seslenince melek, “Ben Mus’ab değilim Ya Rasûlallah!” dedi.

Mesele anlaşılmıştı. Mus’ab çoktan şehit düşmüştü. Biraz sonra Allah Rasulü ve bir

grup sahabi, Mus’ab’ın naaşının yanındadır. Her iki kolu da omuzdan kopmuştur.

Mus’ab’ın başını gövdeye bağlayan sadece deridir. Ve o sanki yüzünü bir yerden

saklar gibidir. Meselenin bundan sonrasını bir başka rivayet bize şöyle anlatır:

Mus’ab’ın yüzünü niçin sakladığını ancak Allah Rasûlü anlayabilmişti.

Gözyaşları içinde sahabiye bu durumu şöyle anlatmıştı:

 

“Biliyor musunuz Mus’ab niçin yüzünü sakladı? Birinci sebep şuydu: Kolu kanadı

koptu. Artık Rasûlullah’ı koruyamayacaktı. Ya bu esnada biri Allah Rasûlü’ne saldırır

da ben O’nun yardımına koşamazsam, diye düşündü ve yüzünü onun için sakladı.

İkinci sebep ise, ben şu anda Rabb’imin huzuruna gidiyorum. Hâlbuki şu anda Rasû

lullah’ı korumam lazım. Ya Allah Rasûlü’ne bir şey yaparlarsa ben Rabb’imin huzuruna hangi yüzle varırım, diye düşünüyor ve yüzünü

Rabb’inden saklamaya çalışıyordu...”

 

İşte Rasûl-i Ekrem bunu söylerken, hakikat karşısında fedai ve alabildiğine hasbi bir

ruhun düşüncelerine tercüman oluyordu.

Ne mutlu sevgili Peygamber (s.a.s.) Efendimizi cân-ı gönülden sevenlere ve O’nun

aydınlık izinde yürüyenlere!

 

Es-Selâmü alâ meni’ttebe’a-l Hüdâ.

YORUMLAR
SABRİ KANTARCI 22-12-2015, 12:05:38
HOCAM AĞZINA SAĞLIK.BUGÜN TV5 TE İZLEDİM.ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN.ALLAH MİLLİ GÖRÜŞ DAVASINDAN AYIRMASIN BİZLERİ...
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
09/02/2018 - 12:14 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
30/01/2018 - 08:04 ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI
20/01/2018 - 14:43 DOSTLUK ÖRNEĞİ
10/01/2018 - 11:53 ÇOCUKLARIMIZLA DA İMTİHAN OLUYORUZ
02/01/2018 - 09:11 ASHÂB-I KİRAM’IN RASÛLULLAH (S.A.S)’A BİATI
30/12/2017 - 11:48 YİNE GELDİ YILBAŞI (ŞİİR)
15/12/2017 - 15:43 CİHAD VE ŞEHÂDET HAKKINDA İSLÂM BÜYÜKLERİNİN SÖZLERİ
29/11/2017 - 13:06 SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
20/11/2017 - 15:49 EĞİTİMİN 40 ALTIN KURALI (NEBEVÎ METODLAR)
06/11/2017 - 13:48 UZUN EVLİLİĞİN SIRLARI
27/10/2017 - 16:36 ALLAH TEÂL’YA HAKKIYLA TEVEKKÜL EDEBİLSENİZ!
18/10/2017 - 09:07 ZENGİN KİM?
13/09/2017 - 15:43 OKULLAR AÇILIRKEN... ÇOCUKLARIMIZ-EĞİTİM VE BİLİM
05/09/2017 - 11:48 ALLAH’TAN YARDIM DİLEYİN...
26/08/2017 - 15:39 SULTAN ALPARSLAN VE MALAZGİRT ZAFERİMİZ
24/08/2017 - 09:12 MİLLETİMİZİN DESTANI (Şiir)
22/08/2017 - 09:46 VATAN TÜRKÜSÜ (ŞİİR)
18/08/2017 - 12:35 ZAFERLERİMİZ VE VATAN SEVGİSİ
09/08/2017 - 11:07 Neme lâzım be sultânım!
29/07/2017 - 10:18 Şu iki adamdan beni kurtar!
18/07/2017 - 12:39 "Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
08/07/2017 - 14:22 Bir destan kahramanı; Âbid, Zâhid ve Mücâhid Abbad Bin Bişr (r.a.)
01/07/2017 - 14:06 KUR’AN’DA MܒMİNLERİN BAZI SIFATLARI
21/06/2017 - 14:04 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
14/06/2017 - 14:03 ÇOCUKLARIMIZ, CAMİLERİMİZ VE NAMAZ ŞUURU
12/06/2017 - 09:46 SALEBE’NİN İBRETLİK HAYATI
05/06/2017 - 17:58 RAMAZAN AYI VE ORUÇ HAKKINDA
29/05/2017 - 14:29 FETİH VE FATİH NESLİ OLMAK
25/05/2017 - 09:14 RAMAZAN-I ŞERİF AYINA HAZIR MIYIZ?
19/05/2017 - 09:42 Peygamber (s.a.v) Efendimizin Güzel Hayatından Örnekler
10/05/2017 - 12:10 BERÂET’E- KURTULUŞA ERENLER!
02/05/2017 - 09:13 ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
22/04/2017 - 13:00 MUTLU OLMAK İÇİN!
12/04/2017 - 14:11 AİLE REİSİ OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ
03/04/2017 - 14:23 SAYGIN BİR İSLÂM ÂLİMİ: HZ. ABDULLAH BİN ABBAS (R.A.)
18/03/2017 - 14:08 MİLLETİMİZİN VAR OLMA MÜCADELESİ: ÇANAKKALE
07/03/2017 - 20:35 İSLÂM’DA KADINLARA VERİLEN BAZI HAKLAR
25/02/2017 - 15:06 MİLLÎ GÖRÜŞ LİDERİMİZ MERHUM ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE!
16/02/2017 - 15:42 ŞEHİTLER VE ANNELERİ
04/02/2017 - 14:11 AİLE NEDİR?
21/01/2017 - 12:08 ASHAB-I KİRAMIN RASULULLAH (S.A.S.)'A BİATI
12/01/2017 - 16:26 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ HER YÖNÜYLE TANIMALIYIZ
05/01/2017 - 17:36 KAR VE ÇOCUK
27/12/2016 - 15:05 VEFÂTININ 80.YILDÖNÜMÜNDE İSTİKLÂL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMED ÂKİF ERSOY (1873-1936)
24/12/2016 - 15:21 ABDULHAMİD HAN VE MÜCADELESİ
14/12/2016 - 14:07 AHLÂKIN VAZGEÇİLMEZ İLKELERİ
05/12/2016 - 14:50 ZEYD İBN HARİSE (R.A.) VE SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
24/11/2016 - 12:01 Hepimizi eğiten bir muallim-i ekmel (En mükemmel öğretmen) Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.)
17/11/2016 - 14:15 MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN EDEBİ
08/11/2016 - 11:06 ÂDÂB-I MUÂŞERET-GÖRGÜ KURALLARI
29/10/2016 - 13:22 İSLÂMİYET, NASİHAT VE ÖĞÜTLE KÂİMDİR
20/10/2016 - 09:23 MܒMİN MܒMİNİN KARDEŞİDİR
12/10/2016 - 16:04 RABBİNDEN ŞEHÂDET DİLEYEN KOMUTAN ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)
04/10/2016 - 12:18 HİCRET VE MUS’AB BİN UMEYR (R.A.)
28/09/2016 - 12:43 CAMİ VE ÇOCUKLAR
20/09/2016 - 12:06 HAKK'I BÂTILDAN AYIRAN EMANET KUR’AN-I KERİM
05/09/2016 - 17:22 Kurban, her yıl tekrar edilen en büyük hatırlayıştır!
30/08/2016 - 17:15 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
21/08/2016 - 10:29 YÛSUF HÂS HÂCİB
09/08/2016 - 09:21 MUS’AB BİN UMEYR (R.A.) -DÜNYA MALINA ITIBAR ETMEDI-
21/07/2016 - 15:21 MAZLUMUN ÂHI, İNDİRİR ŞÂHI!
12/07/2016 - 14:52 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN GENÇLERE TAVSİYELERİ
30/06/2016 - 17:23 KURAN-I KERİM'İ OKUMAK VE İBRET ALMAK
23/06/2016 - 16:17 ASHAB-I KİRAM'IN AHLAKI
17/06/2016 - 10:28 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
10/06/2016 - 15:21 ORUCUN HİKMET VE FAYDALARI
06/06/2016 - 09:28 HZ. ZEYD (R.A.)’İN HZ. RASÛLULLAH (S.A.S.)’A BAĞLILIĞI
29/05/2016 - 13:37 Fatih Sultan Mehmed’in ufku
23/05/2016 - 15:53 FATİH’İN ÇOCUKLUK MERAKI!
12/05/2016 - 15:30 UNUTULMUŞ SÜNNETLER
03/05/2016 - 17:22 Anne ve babalara tavsiyeler
29/04/2016 - 11:41 Alemlere rahmet sevgili peygamber (s.a.v.) efendimizin güzel hayatından örnekler
22/04/2016 - 14:57 Bir devlet başkanı olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) EFENDİMİZ
19/04/2016 - 17:05 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ TANIMAK
12/04/2016 - 12:33 KİTAP VE OKUMA HAKKINDA UNUTULMAZ SÖZLER
05/04/2016 - 14:16 KİTAP VE KİTAP OKUMAK SANATI
28/03/2016 - 11:11 Çanakkale'de şehid olan bir askerin son mektubu...
21/03/2016 - 15:49 BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL!
18/03/2016 - 10:59 ÇANAKKALE, BİR MİLLETİN VAR OLMA MÜCADELESİDİR!
09/03/2016 - 11:20 Eğitimde ailenin önemi
26/02/2016 - 17:34 ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE
19/02/2016 - 15:45 HAYATIMIZA YÖN VERECEK 40 HADİS-İ ŞERÎF
12/02/2016 - 12:00 40 ÂYETTE MUTLULUĞUN FORMÜLÜ
03/02/2016 - 11:26 Ashâb’ın namaza gösterdiği hürmet
26/01/2016 - 14:36 BİR İBRET LEVHASI! CEZZAR AHMED PAŞA VE NAPOLYON
16/01/2016 - 15:17 (ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI) İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN!
14/01/2016 - 17:31 Devlet Yöneticilerine Osman GAzi’den Tavsiyeler
05/01/2016 - 12:23 DEVLET YÖNETİCİLERİNE OSMAN GAZİ'DEN TAVSİYELER
29/12/2015 - 16:52 MEKKE-İ MÜKERREME'NİN FETHİ (H. 20 Ramazan 8/ M. 11ocak 630.)
21/12/2015 - 15:30 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ, İNSANLIĞA YÖN GÖSTEREN BİR KUTUP YILDIZIYDI
11/12/2015 - 12:59 GÖNÜLLER SULTANI MEVLÂNÂ
04/12/2015 - 15:43 NENE HATUN
27/11/2015 - 13:13 AMELLERİN EN SEVİMLİSİ
20/11/2015 - 14:26 SEN ERBAKAN’SIN! …
17/11/2015 - 10:20 SÜTÇÜ İMAM
09/11/2015 - 14:30 KUR’AN-I KERİM’E GÖRE BAZI KAVİMLERİN HELÂK OLUŞ SEBEPLERİ
28/10/2015 - 14:18 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
20/10/2015 - 11:51 GENÇLERE ÖĞÜTLER
14/10/2015 - 12:24 MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YE HİCRET
12/10/2015 - 10:05 Hz. Peygamber (S.A.S.)’in çocuk eğitim metodu
28/09/2015 - 12:29 EĞİTİM-BİLİM VE ÇOCUKLARIMIZ
21/09/2015 - 13:35 HZ. İBRAHİM (A.S.)’İN RÜYASI
15/09/2015 - 13:39 BEN FİLİSTİNLİ ÇOCUK
07/09/2015 - 16:24 EY ŞEHİT!
04/09/2015 - 12:12 SURİYELİ ÇOCUK
31/08/2015 - 10:04 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
25/08/2015 - 17:02 MALAZGİRT ZAFERİMİZ VE SULTAN ALPARSLAN
21/08/2015 - 12:27 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
17/08/2015 - 18:08 AĞIR AĞIR İNTİHAR: SİGARA!
10/08/2015 - 11:24 FECİ BİR ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: UYUŞTURUCU!
03/08/2015 - 13:19 BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI: ALKOL!
29/07/2015 - 11:00 Kur’an-ı kerim’le’ Konuşan Kadın
16/07/2015 - 04:29 KUR’AN-I KERİM’DE MܒMİNLERİN VASIFLARI
29/06/2015 - 16:21 DOĞU TÜRKİSTAN’A DUA, ÇİN’E LANET!
26/06/2015 - 18:02 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
23/06/2015 - 14:40 RAMAZAN AYI VE ORUCUN HİKMETLERİ
16/06/2015 - 11:14 RAMAZAN AYINA HAZIRLANMAK
12/06/2015 - 16:38 YÖNETİM NE ZAMAN ÇÖKER?
11/06/2015 - 12:42 BU DEVLET YIKILIR MI?
08/06/2015 - 11:20 SAKIN ZALİMLERE MEYLETMEYİN!
02/06/2015 - 11:17 MܒMİNLERİN YARDIMCISI ALLAH’TIR ZAFER İNANANLARINDIR
26/05/2015 - 10:21 İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH
19/05/2015 - 12:36 DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE GENÇLİĞİMİZ (GENÇLİĞİMİZ BUHRANDAN NASIL KURTULUR?)
12/05/2015 - 10:52 FATİH SULTAN MEHMED (RAHMETULLAHİ ALEYH)
07/05/2015 - 10:40 ANNE RIZÂSI
30/04/2015 - 13:14 Hz. Enes (R.A.)’in Hz. Peygamber (S.A.S.)’le ilgili bir hatırası
16/04/2015 - 12:53 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ
09/04/2015 - 17:50 SEVGİLİ PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN AHLÂKÎ DAVRANIŞLARI
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz