6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
28/10/2015 - 14:18
Hayati OTYAKMAZ
* ZİYA PAŞA merhumun:
“Âyinesi (aynası) iştir kişinin lâfa bakılmaz,
Şahsın görünür rütbe-i aklı (akıl derecesi, becerisi) eserinde...”
Mısraları da bu konuya daha da açıklık getiriyor.

İŞLERİ EHLİNE VERMEK

Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde, işlerin ehli olana yani layık olduğu kimselere verilmesi emrediliyor. 

Görev yerlerinin emanet olduğu, bu emanetlere riayet edilmesi, uyulması emredilmektedir.

KUR’AN-I KERİM’DE MEALEN BUYURULUYOR Kİ:


“Allah size, mutlaka emanetleri [işleri] ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında

hükmettiğiniz zaman adaletle davranmanızı emreder.” [Nisa, 58.]

(Biz emaneti [dinin emir ve yasaklarını], göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar

bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi.

Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.) [Ahzab, 72.]

Müminler övülürken, “Emanetlerine [dinin emir ve yasaklarına] riayet ederler ve verdikleri

sözleri yerine getirirler” buyuruluyor. (Mü’minûn, 8.) 

Bir işi yaparken de aralarında istişare ettikleri, birbirine danışarak yaptıkları bildiriliyor. (Şura 38.)

 

SEVGİLİ PEYGAMERİMİZ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki:


“İş ehli olmayana [lâyık olmayana] tevdi edildiği [verildiği] zaman, kıyameti bekle.” [Buharî.]

“Emanet zayi edildiğinde kıyametin kopmasını bekleyin. 

"Yâ Rasûlallah! Emanetin zayi edilmesi nasıl olur?" denince, 

Görev ehlinden başkasına verildiği zaman kıyameti bekleyin” buyurdu. (Buharî.) 

“Allah yolunda savaş, bütün günahların affına sebeptir. Fakat emanete hıyanetin affına

sebep olmaz. Allah yolunda öldürülen kimse, kıyamette, emaneti ödemeyince Cehenneme atılır.” [Beyhakî.]

“Emanete riayet edilmezse, zekât zorla verilirse, ilim, dine hizmet için değil de, para ve makam

için öğrenilirse, kişi, hanımının meşru olmayan arzusunu yapmaya çalışırsa, ana babasına isyan

ederse, fâsık ve ehil olmayanlar işbaşına getirilirse, kötülüğünden korkup zalime hürmet edilirse,

gayrı meşru ilişkiler, çalgılı içkili yerler çoğalırsa, yeni nesil, önceki âlimleri kötülerse,

o zaman çeşitli belaya maruz kalırlar.” [Bezzar.]

“Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Onun namazı da, zekâtı da kabul olmaz.” [Bezzar]
[İmanı yok, imanı olgun değil demektir. Kabul olmaz demek, sahih olmaz demek değildir.

Namazı ve diğer ibadeti sahih olur, borçtan kurtulur. Fakat namaz ve zekâttan hâsıl olacak büyük

sevaplara kavuşamaz demektir.]

 

'Müslümanların işlerinden bir işte görev alıp da onlar için gayret etmeyen, onlarla beraber cennete giremez.'

[Müslim, İmare, 5 (4708) Benzer bir rivayet için de bkz. Buharî, Ahkâm, 8 (7150)]

Şu hadisleri sorumluluk almak için kendini zorlayan herkes dikkate almalıdır:

'Siz, liderlik için çırpınacaksınız. Kıyamet günü ise pişmanlık olacaktır o.' [Buharî, Ahkâm, 7 ( 7147)]

'On kişiye lider olmuş biri yoktur ki kıyamet günü elleri kelepçeli gelmiş olmasın; ya adaleti onu çözer

ya da zulmü öyle bırakır.' [Terğib ve terhib, 3368. hadis]

Ashabın önde gelen isimlerinden olan, Enes bin Malik (r.a.)'in kardeşi Bera bin Malik radıyallahu anh

zühdü ve takvasıyla bilinen biriydi. Duası makbul ibadeti titizdi. Buna rağmen Ömer bin Hattab radıyallahu

anh, ordu komutanlarına Bera bin Malik'i komutan yapmamaları için uyarmıştı. Çünkü Bera bin Malik

radıyallahu anh ölümü göze almış, yiğit bir sahabiydi. Şehadete koşuyor, geride bıraktıklarını unutuyordu.

Öyle birinin emretme yetkisini Müslümanlar üzerinde kullandığında, Müslümanların zarar edebileceği

ama onun şehadetiyle kâr etmiş olacağı keskin kararlar vermesi muhtemeldi. Liderlik ise geniş

düşünmeyi gerektiren bir konumdu.

 

efendimiz Hz. Peygamber (S.A.S.)’in ilk hutbesi

 

Rasûlullah (s.a.s.)’ın Medine-i Münevvere'de ilk okuduğu hutbe şudur: Rasûlullah (s.a.s.) ayağa kalktı,

Allah’ı şanına yakışır bir şekilde medh-ü senâ ettikten sonra şöyle dedi:

“Ey insanlar! Ahiret için azık toplayın. Allah’a yemin ederim ki, ne hazırlarsanız ahirette onu göreceksiniz.

Herkes ölecek ve sürülerinizi çobansız bırakacaktır. Sonra Rabbi ona, tercüman olmadan ve onu rabbinden

saklayacak hiç bir aracı olmadığı halde “Peygamber’im sana gelip tebliğde bulunmadı mı?

Sen kendin için ne gönderdin?" diyecektir. Kul o zaman sağına soluna bakar bir şey göremez.

Önüne baktığında cehennemi görür. Öyle ise kim yüzünü ateşten korumak istiyorsa, bir hurmanın

yarısı ile de olsa korumaya çalışsın. Eğer verecek bir şeyi yoksa hiç olmazsa güzel bir söz söyleyerek

yapsın. Çünkü güzel sözün de karşılığı vardır. İyiliğin karşılığı on ile yedi yüz katı arasındadır.

Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi sizin ve elçinin üzerine olsun. [Beyhakî, Abdurrahman b. Avf’dan]

 

Hz. Peygamber (s.a.s.) efendimiz ikinci hutbesinde şöyle buyurmuştur:

 

Kesinlikle hamd Allah’a mahsustur. O'na hamd eder, O’ndan yardım talep ederim.

Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah’a sığınırız. Allah kime hidayet ederse,

onu hiç kimse sapıtamaz. Kimi de saptırırsa, hiç kimse onu hidayete getiremez. Şehâdet ederim ki,

Allah’tan başka ilah yoktur, biriciktir, ortağı yoktur.

Şüphesiz sözün en güzeli Allah’ın kitabıdır. Kimin kalbinde Allah’ın kitabının sevgisi yerleşirse,

kâfirlerden Müslüman olup Allah’ın kitabını sözlerin en üstünü sayarsa, o felâha kavuşmuştur.

O kesinlikle sözlerin en güzeli ve en beliğidir. Allah’ı kim severse onu seviniz.

Bütün kalbinizle Allah’ı seviniz. Allah’ın zikrinden ve kelamından usanmayınız.

Kalbiniz ondan uzaklaşmasın. Çünkü Allah kimi severse onu, amellerden en hayırlısına,

kullardan en hayırlısına ve sözün en elverişlisine, insanlara vermiş olduğu helâl ve haramın en hayırlısına yüceltir.

Allah’a kulluk yapınız, hiçbir şeyi ona ortak koşmayınız. Gereği gibi ondan korkunuz ve

ağızlarınızla söylediğiniz güzel sözlere bağlı kalın ve Allah’ın hoşnutluğu yolunda birbirinizi sevin.

Kesinlikle Allah ahdinin bozulmasından öfkelenir.

Selâm, Allah’ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. [Beyhakî]

 

VEKÂLET

 

 

Vekâlet: Akıllı, ergenlik çağına gelmiş, hür bir kişinin kendi işlerini yapmak üzere bir

başkasını görevlendirmesinin adıdır.

Bu tarife göre seçmen yaşının ergenlik yaşı olduğunu da öğrenmiş oluyoruz.

Ergenlik yaşına gelen her erkek ve kadının kendisini idare edecek vekili seçme hakkı doğuyor.

Kişi; ticari işleri, zirai işleri, sınaî işleri, evlenme, boşanma gibi medeni işlerinde hastalığı, bilgisizliği,

çaresizliği, imkânsızlığı, zaman bulamaması gibi nedenlerle bir başkasını vekil tayin eder.

Milletin tamamının bir yerde toplanması mümkün olmayacağına göre ülkenin işlerini yönetecek

kişinin de vekâlet yoluyla yapılması yolu tercih edilmiş ve Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.)

vefatında ilk defa Hz. Ebûbekir, seçimle görevi teslim almıştır.

Hayatımızın her anında vekâlet işlemi devam etmektedir.

Bakkal veya manava giden birine "Bana da şunları al" demeniz vekâlet görevi vermektir.

Bunların her birinin doğurduğu sorunlar vardır ve fıkıh kitaplarımız bunların durumunu en ince

teferruatına kadar incelemiştir.

Alış-veriş yapmaya yetkilendirilen vekil, bu yaptığı alış-verişleri kendi annesi, babası, dedesi,

çocukları ve torunlarıyla vekâlet veren adına yapamaz.

Bu kurala uymayan bir şirketi ben görmüştüm: Üç arkadaş bir iş yapmaya karar vermişler.

İkisi malı temin ediyor, üçüncü şahıs da yurtdışından gelen bu malı satıyor. Bir yıl sonra hesap

yaparlarken zarar ettikleri ortaya çıkıyor. Meğer satış yapan üçüncü kişi malı kendi oğluna

yüz liraya satıyormuş, oğlu da o malı piyasaya beş yüz liraya satıyormuş.

Babayla oğul kazanıyorlar, babayla diğer iki ortak zarar ediyorlar.

Gelin, bir de dünya adalet tarihine altın harflerle adını yazdıran ve Müslüman milletin vekâletini alan

Hz. Ömer (r.a.)'den iki adalet örneğini görelim:

Ömer bir gün pazara indiğinde besili develer görür ve sahibini sorar. Orada bulunanlar develerin

sahibi Ömer'in oğlu Abdullah olduğunu söylerler.

Ömer, derhal oğlu Abdullah'ı çağırtır ve bu develeri nereden bulduğunu sorar.

Abdullah, develeri satın aldığını ve koruluğa sürdüğünü söyler.

Hz. Ömer: “Baban devlet başkanı olduğu için bu insanlar senin develerini güderler ve sularlar.

Sen makamın gücünden yararlandığın için develere ödediğin parayı hazineden alacaksın ve

develer hazinenin olacaktır” der. (Beyhakî, Süneni Kübra, 6/147 hadis no 12156.)

Sa'd İbni Ebî Vakkas (r.a.) anlatıyor:

"Bahreyn'den hazineye ait misk geldi (Misk, Himalaya ve Altay dağlarında yaşayan ceylanın

göbeğinde meydana gelen en güzel kokulu madde. Kur'an-ı Kerim'de Mutaffifîn Sûresi 26'ncı âyette geçer)

Bu miskin tartı ile Müslümanlara dağıtılmasını isteyen Hz. Ömer, iyi bir misk tartıcısı ararken değerli eşi

Atike, bunu yapabileceğini söyleyince Hz. Ömer (r.a.):

"Hayır." der.

Sebebi sorulunca:

“Sen miski tartarken misk tartan elini boynuna, yanağına süreceksin ve devlet hazinesinden

haksız yere misk kokusu edineceksin” der ve kabul etmez. (Ahmed bin Hanbel, Zühd 1/119.)

 

İmam GazalÎ (RAHMETULLÂHİ ALEYH)’nin tespitlerinden

 

Tasavvuf ve ilim âleminin büyüklerinden İmam Gazalî (rahmetullahi aleyh), İhyâ’sında 'Makam ve

Riya'nın Yerilmesi' bölümünde Hilafet ve Liderlik hakkında diyor ki:

'Beraberinde adalet ve ihlâs olması halinde en üstün ibadetlerdendir. Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem buyurdular ki:

'Âdil bir imam (devlet yöneticisi)la yaşanan bir gün, kişinin kendi başına altmış yıl ibadetinden daha hayırlıdır.

' Bu ne büyük bir ibadettir ki bir günü altmış yıl ibadete ölçülmektedir! Yine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki:

'Cennete ilk girecek olan üç kişidir: Âdil bir lider.' Bu hadiste de lider onlardan biri olarak sayılmıştır.

Yine buyurdular ki: 'Kıyamet günü bana meclis olarak en yakın olan âdil bir liderdir.'

Doğru olan şudur:

Dinî durumu iyi olan güçlü kimselerin görev almaktan kaçınmaları doğru değildir.

Zayıf durumda olanlar da bu işin etrafında dönüp (devlet yönetimine tâlip olup) helâk olmamalıdırlar.'

“Devlet adamı az konuşur öz konuşur, yapamayacağı işi söylemez, söylediği işi muhakkak yapar...”

 

KANUNî SULTAN SÜLEYMAN’IN

MALKOÇOĞLU BÂLİ BEY’E GÖNDERDİĞİ

YÜCELİK BELGESİ

 

HER İYİLİĞİN KAYNAĞI ADALETTİR. ÂDİL OLMAYAN KİŞİNİN ELİNDEN ÇIKAN İŞ, KÖTÜ İŞTİR...

PEYGAMBERİMİZ (S.A.S.): “BİR GÜNÜN ADALETİ YETMİŞ YILLIK İBADETTEN ÜSTÜNDÜR.”

BUYURMUŞTUR.

ÖYLE İNSANLAR VAR Kİ: ELLERİNDE FIRSAT YOK İKEN SÂLİH, ÂBİD VE ZÂHİD

GÖRÜNÜRLER. ELLERİNE FIRSAT GEÇİNCE, NEMRUT KESİLİRLER...

HİZMETİNDE KULLANDIĞIN ADAMLARIN DIŞ HALLERİNE ALDANMA!

MALA-MÜLKE MUHABBET (SEVGİ) GÖSTERENİ DEVLET HİZMETİNDE KULLANMA! ZİRA

O ADAMLAR Kİ; ALLAH TEÂLÂ’NIN, BANA EMÂNET ETTİĞİ HALKI EZERLER.

BUNDAN KIYÂMET GÜNÜ SORUMLU BENİM!

EY GÂZİ BÂLİ BEY! MANSIBIMIN (MEVKÎ-MAKAM) GELİRİ MASRAFIMA YETMEZ, DİYE

GAM ÇEKME. NE DİLEDİĞİN VARSA BENDEN İSTE. SANA EMÂNET ETTİĞİM

ASKERLERİMİN VE TEBAA (HALK) MIN; ÇOCUKLARINI VE GENÇLERİNİ EVLAT,

İHTİYARLARINI BABA, ORTA YAŞLILARINI DA KARDEŞ BİL...

BİLHASSA FAKİR-FUKARAYA ŞEFKAT VE MUHABBETLE İHSAN (İYİLİK) KAPILARINI AÇ!

YORUMLAR
Serhat 28-10-2015, 12:28:15
Ağzına yüreğine kalemine sağlık abim,
çok güzel bir yazı...Allah razı olsun...
selam ve dua ile...
 
muharrem kartal 30-10-2015, 11:07:53
Allah razı olsun hocam, güzel bir yazı olmuş, kaleminize yüreğinize sağlık...
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/03/2018 - 11:05 MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
07/03/2018 - 08:53 TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE KADIN
27/02/2018 - 14:36 AHİLİK VE BIRAKTIĞI İZLER-1
09/02/2018 - 12:14 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
30/01/2018 - 08:04 ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI
20/01/2018 - 14:43 DOSTLUK ÖRNEĞİ
10/01/2018 - 11:53 ÇOCUKLARIMIZLA DA İMTİHAN OLUYORUZ
02/01/2018 - 09:11 ASHÂB-I KİRAM’IN RASÛLULLAH (S.A.S)’A BİATI
30/12/2017 - 11:48 YİNE GELDİ YILBAŞI (ŞİİR)
15/12/2017 - 15:43 CİHAD VE ŞEHÂDET HAKKINDA İSLÂM BÜYÜKLERİNİN SÖZLERİ
29/11/2017 - 13:06 SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
20/11/2017 - 15:49 EĞİTİMİN 40 ALTIN KURALI (NEBEVÎ METODLAR)
06/11/2017 - 13:48 UZUN EVLİLİĞİN SIRLARI
27/10/2017 - 16:36 ALLAH TEÂL’YA HAKKIYLA TEVEKKÜL EDEBİLSENİZ!
18/10/2017 - 09:07 ZENGİN KİM?
13/09/2017 - 15:43 OKULLAR AÇILIRKEN... ÇOCUKLARIMIZ-EĞİTİM VE BİLİM
05/09/2017 - 11:48 ALLAH’TAN YARDIM DİLEYİN...
26/08/2017 - 15:39 SULTAN ALPARSLAN VE MALAZGİRT ZAFERİMİZ
24/08/2017 - 09:12 MİLLETİMİZİN DESTANI (Şiir)
22/08/2017 - 09:46 VATAN TÜRKÜSÜ (ŞİİR)
18/08/2017 - 12:35 ZAFERLERİMİZ VE VATAN SEVGİSİ
09/08/2017 - 11:07 Neme lâzım be sultânım!
29/07/2017 - 10:18 Şu iki adamdan beni kurtar!
18/07/2017 - 12:39 "Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
08/07/2017 - 14:22 Bir destan kahramanı; Âbid, Zâhid ve Mücâhid Abbad Bin Bişr (r.a.)
01/07/2017 - 14:06 KUR’AN’DA MܒMİNLERİN BAZI SIFATLARI
21/06/2017 - 14:04 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
14/06/2017 - 14:03 ÇOCUKLARIMIZ, CAMİLERİMİZ VE NAMAZ ŞUURU
12/06/2017 - 09:46 SALEBE’NİN İBRETLİK HAYATI
05/06/2017 - 17:58 RAMAZAN AYI VE ORUÇ HAKKINDA
29/05/2017 - 14:29 FETİH VE FATİH NESLİ OLMAK
25/05/2017 - 09:14 RAMAZAN-I ŞERİF AYINA HAZIR MIYIZ?
19/05/2017 - 09:42 Peygamber (s.a.v) Efendimizin Güzel Hayatından Örnekler
10/05/2017 - 12:10 BERÂET’E- KURTULUŞA ERENLER!
02/05/2017 - 09:13 ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
22/04/2017 - 13:00 MUTLU OLMAK İÇİN!
12/04/2017 - 14:11 AİLE REİSİ OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ
03/04/2017 - 14:23 SAYGIN BİR İSLÂM ÂLİMİ: HZ. ABDULLAH BİN ABBAS (R.A.)
18/03/2017 - 14:08 MİLLETİMİZİN VAR OLMA MÜCADELESİ: ÇANAKKALE
07/03/2017 - 20:35 İSLÂM’DA KADINLARA VERİLEN BAZI HAKLAR
25/02/2017 - 15:06 MİLLÎ GÖRÜŞ LİDERİMİZ MERHUM ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE!
16/02/2017 - 15:42 ŞEHİTLER VE ANNELERİ
04/02/2017 - 14:11 AİLE NEDİR?
21/01/2017 - 12:08 ASHAB-I KİRAMIN RASULULLAH (S.A.S.)'A BİATI
12/01/2017 - 16:26 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ HER YÖNÜYLE TANIMALIYIZ
05/01/2017 - 17:36 KAR VE ÇOCUK
27/12/2016 - 15:05 VEFÂTININ 80.YILDÖNÜMÜNDE İSTİKLÂL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMED ÂKİF ERSOY (1873-1936)
24/12/2016 - 15:21 ABDULHAMİD HAN VE MÜCADELESİ
14/12/2016 - 14:07 AHLÂKIN VAZGEÇİLMEZ İLKELERİ
05/12/2016 - 14:50 ZEYD İBN HARİSE (R.A.) VE SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
24/11/2016 - 12:01 Hepimizi eğiten bir muallim-i ekmel (En mükemmel öğretmen) Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.)
17/11/2016 - 14:15 MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN EDEBİ
08/11/2016 - 11:06 ÂDÂB-I MUÂŞERET-GÖRGÜ KURALLARI
29/10/2016 - 13:22 İSLÂMİYET, NASİHAT VE ÖĞÜTLE KÂİMDİR
20/10/2016 - 09:23 MܒMİN MܒMİNİN KARDEŞİDİR
12/10/2016 - 16:04 RABBİNDEN ŞEHÂDET DİLEYEN KOMUTAN ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)
04/10/2016 - 12:18 HİCRET VE MUS’AB BİN UMEYR (R.A.)
28/09/2016 - 12:43 CAMİ VE ÇOCUKLAR
20/09/2016 - 12:06 HAKK'I BÂTILDAN AYIRAN EMANET KUR’AN-I KERİM
05/09/2016 - 17:22 Kurban, her yıl tekrar edilen en büyük hatırlayıştır!
30/08/2016 - 17:15 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
21/08/2016 - 10:29 YÛSUF HÂS HÂCİB
09/08/2016 - 09:21 MUS’AB BİN UMEYR (R.A.) -DÜNYA MALINA ITIBAR ETMEDI-
21/07/2016 - 15:21 MAZLUMUN ÂHI, İNDİRİR ŞÂHI!
12/07/2016 - 14:52 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN GENÇLERE TAVSİYELERİ
30/06/2016 - 17:23 KURAN-I KERİM'İ OKUMAK VE İBRET ALMAK
23/06/2016 - 16:17 ASHAB-I KİRAM'IN AHLAKI
17/06/2016 - 10:28 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
10/06/2016 - 15:21 ORUCUN HİKMET VE FAYDALARI
06/06/2016 - 09:28 HZ. ZEYD (R.A.)’İN HZ. RASÛLULLAH (S.A.S.)’A BAĞLILIĞI
29/05/2016 - 13:37 Fatih Sultan Mehmed’in ufku
23/05/2016 - 15:53 FATİH’İN ÇOCUKLUK MERAKI!
12/05/2016 - 15:30 UNUTULMUŞ SÜNNETLER
03/05/2016 - 17:22 Anne ve babalara tavsiyeler
29/04/2016 - 11:41 Alemlere rahmet sevgili peygamber (s.a.v.) efendimizin güzel hayatından örnekler
22/04/2016 - 14:57 Bir devlet başkanı olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) EFENDİMİZ
19/04/2016 - 17:05 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ TANIMAK
12/04/2016 - 12:33 KİTAP VE OKUMA HAKKINDA UNUTULMAZ SÖZLER
05/04/2016 - 14:16 KİTAP VE KİTAP OKUMAK SANATI
28/03/2016 - 11:11 Çanakkale'de şehid olan bir askerin son mektubu...
21/03/2016 - 15:49 BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL!
18/03/2016 - 10:59 ÇANAKKALE, BİR MİLLETİN VAR OLMA MÜCADELESİDİR!
09/03/2016 - 11:20 Eğitimde ailenin önemi
26/02/2016 - 17:34 ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE
19/02/2016 - 15:45 HAYATIMIZA YÖN VERECEK 40 HADİS-İ ŞERÎF
12/02/2016 - 12:00 40 ÂYETTE MUTLULUĞUN FORMÜLÜ
03/02/2016 - 11:26 Ashâb’ın namaza gösterdiği hürmet
26/01/2016 - 14:36 BİR İBRET LEVHASI! CEZZAR AHMED PAŞA VE NAPOLYON
16/01/2016 - 15:17 (ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI) İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN!
14/01/2016 - 17:31 Devlet Yöneticilerine Osman GAzi’den Tavsiyeler
05/01/2016 - 12:23 DEVLET YÖNETİCİLERİNE OSMAN GAZİ'DEN TAVSİYELER
29/12/2015 - 16:52 MEKKE-İ MÜKERREME'NİN FETHİ (H. 20 Ramazan 8/ M. 11ocak 630.)
21/12/2015 - 15:30 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ, İNSANLIĞA YÖN GÖSTEREN BİR KUTUP YILDIZIYDI
11/12/2015 - 12:59 GÖNÜLLER SULTANI MEVLÂNÂ
04/12/2015 - 15:43 NENE HATUN
27/11/2015 - 13:13 AMELLERİN EN SEVİMLİSİ
20/11/2015 - 14:26 SEN ERBAKAN’SIN! …
17/11/2015 - 10:20 SÜTÇÜ İMAM
09/11/2015 - 14:30 KUR’AN-I KERİM’E GÖRE BAZI KAVİMLERİN HELÂK OLUŞ SEBEPLERİ
28/10/2015 - 14:18 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
20/10/2015 - 11:51 GENÇLERE ÖĞÜTLER
14/10/2015 - 12:24 MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YE HİCRET
12/10/2015 - 10:05 Hz. Peygamber (S.A.S.)’in çocuk eğitim metodu
28/09/2015 - 12:29 EĞİTİM-BİLİM VE ÇOCUKLARIMIZ
21/09/2015 - 13:35 HZ. İBRAHİM (A.S.)’İN RÜYASI
15/09/2015 - 13:39 BEN FİLİSTİNLİ ÇOCUK
07/09/2015 - 16:24 EY ŞEHİT!
04/09/2015 - 12:12 SURİYELİ ÇOCUK
31/08/2015 - 10:04 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
25/08/2015 - 17:02 MALAZGİRT ZAFERİMİZ VE SULTAN ALPARSLAN
21/08/2015 - 12:27 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
17/08/2015 - 18:08 AĞIR AĞIR İNTİHAR: SİGARA!
10/08/2015 - 11:24 FECİ BİR ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: UYUŞTURUCU!
03/08/2015 - 13:19 BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI: ALKOL!
29/07/2015 - 11:00 Kur’an-ı kerim’le’ Konuşan Kadın
16/07/2015 - 04:29 KUR’AN-I KERİM’DE MܒMİNLERİN VASIFLARI
29/06/2015 - 16:21 DOĞU TÜRKİSTAN’A DUA, ÇİN’E LANET!
26/06/2015 - 18:02 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
23/06/2015 - 14:40 RAMAZAN AYI VE ORUCUN HİKMETLERİ
16/06/2015 - 11:14 RAMAZAN AYINA HAZIRLANMAK
12/06/2015 - 16:38 YÖNETİM NE ZAMAN ÇÖKER?
11/06/2015 - 12:42 BU DEVLET YIKILIR MI?
08/06/2015 - 11:20 SAKIN ZALİMLERE MEYLETMEYİN!
02/06/2015 - 11:17 MܒMİNLERİN YARDIMCISI ALLAH’TIR ZAFER İNANANLARINDIR
26/05/2015 - 10:21 İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH
19/05/2015 - 12:36 DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE GENÇLİĞİMİZ (GENÇLİĞİMİZ BUHRANDAN NASIL KURTULUR?)
12/05/2015 - 10:52 FATİH SULTAN MEHMED (RAHMETULLAHİ ALEYH)
07/05/2015 - 10:40 ANNE RIZÂSI
30/04/2015 - 13:14 Hz. Enes (R.A.)’in Hz. Peygamber (S.A.S.)’le ilgili bir hatırası
16/04/2015 - 12:53 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ
09/04/2015 - 17:50 SEVGİLİ PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN AHLÂKÎ DAVRANIŞLARI
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz