3 Recep 1439 | 20 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37
Mustafa GEÇER
"Günümüzden 90 yıl geriye gittiğimizde ülkesinde inandığı gibi
yaşayamayan, zulme uğrayan, baskı gören, ayrımcılığa uğrayan
insan ve topluluklar Osmanlı ülkesine gelir sığınırlardı../..Günümüzde ise
özellikle halkı Müslüman ülkelerden Avrupa’ya acıklı ve alçaltıcı
bir göç süreci yaşanmaktadır."
Milli  Görüş’ün, “Yaşanabilir Bir Türkiye” sloganını söylediğimizde bazı vatandaşlardan  yöneltilen, ”Nedenmiş, biz ülkemizi seviyoruz, ülkemiz çok güzel ve yaşanabilir bir ülke değil mi?” sorusuna muhatap oluyoruz. Elbette ülkemiz çok güzel ve her şeye rağmen yaşanabilir, yaşamamız ve gözümüzden çok korumamız gereken bir ülkedir.
Maddi ve manevi değerlerimizin, mabetlerimizin, mezarlarımızın, gelmiş, geçmiş ve geleceğimizin, kısaca medeniyetimizin büyük bir kısmı, bedelini defalarca ve çok pahalı ödediğimiz, ödemeye devam ettiğimiz  bugünkü vatanımız olan “vatan parçamız” Türkiye’de mahfuzdur. Bu vatandan, yerleşik tabirle kimseye verecek “bir çakıl taşımız” dahi yoktur. Yüce Rabbimiz Allah (c.c) gerek etmesin, gerektiğinde yine bedel ödemeye hazırız. Dostlarımız ve düşmanlarımızca bu böyle biline! Bununla birlikte bu ülkeyi  maddi ve manevi açıdan dünya standartları üzerinde yaşanabilir hale getirmek  ilk başta gelen amacımız, özlemimiz ve hasretimizdir.
Günümüzden 90 yıl geriye gittiğimizde ülkesinde inandığı gibi yaşayamayan, zulme uğrayan, baskı gören, ayrımcılığa uğrayan insan ve topluluklar Osmanlı ülkesine gelir sığınırlardı.İspanyalı, Rusyalı, Kafkasyalı, Romanyalı, Polonyalı, İsveçli, Balkanlı, İranlı, Türkistanlı  v.s kişi ve topluluklar ülkelerinde yaşayamaz hale gelince hep Osmanlı ülkesine iltica ettiler ve sığındılar.
Ferdi olarak Osmanlıya sığınan, devlet adamları, krallar, komutanlar, bilim adamları sayılamayacak kadar çoktur. Şu anda ülkemizde bu ülkelerden gelmişe kişi ve topluluklar halen yaşamaktadır.
Cumhuriyet dönemine ve günümüze gelindiğinde Türkiye ve diğer halkı Müslüman ülkelere ilticaların neredeyse durduğu bir yana, bu ülkelerden özellikle de gayrimüslim diğer ülkelere iltica ve sığınmaların arttığını görüyoruz.
Cumhuriyet döneminde, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye  ve Yunanistan Krallığı kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerinden zorunlu göçe, nüfus mübadelesine tabi tutmuştur.  Mübadele ile 1.200.000 Ortodoks Hristiyan Rum, Anadolu’dan Yunanistan'a, 500.000 Müslüman Türk de Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Mübadele kapsamına giren kişiler ile mübadele kapsamına girmeyen kişiler arasındaki ayrımın ana kıstası ırk ya da dil değil, din olduğu için Rum denilenlerin arasında, Türkçe'den başka dil bilmeyen ve konuşmayan Türk Ortodoks Hristiyan Gagavuzlar ile Karamanlı Ortodokslar, Yunanistan'dan gelen Müslümanların arasında da Türklerin yanında Drama, Kavala, Karacaova ve Kesriye'den gelen Bulgarca ve Makedonca konuşan Pomaklar,  Rumence konuşan Ulahlar, Yunanca ("romeika") konuşan Patriyotlar ve kendi dilleriyle konuşan Arnavutlar da bulunmuşlardır.
Türkiye’ye  sığınma maksadı ile Yunanistan’la yapılan nüfus mübadalesi ile gelenlerden başka; 1982 yılında  Afganistan’ın Ruslar tarafından işgali sırasında toplam nüfusları  4.500 civarında  Afganistanlı Türk aile Türkiye’ye kalıcı yerleşim için Kenan Evren’in talimatı ile getirilmiş, Van, Hatay, Şanlıurfa gibi illere yerleştirilmiştir.  1989 yılında Bulgar Komünist  Rejiminin Todor Hristov Jivkov yönetiminin Bulgaristan’da yaşayan Müslüman Türkleri  etnik temizliğe tabi tutma, asimile etme ve sürgün politikaları sonucu, 900 civarında Türk öldürülmüş,  400 bin civarında Bulgaristan Türk’ü birkaç ay içinde Türkiye’ye göç etmiştir.  Bunların 150 bin civarında kısmı 1990 yılına kadar tekrar Bulgaristan’a geri dönmüştür. Bu göçmenler “soydaş”  olarak tavsif edilmiştir.
1924 yılından sonra Türkiye’ye kalıcı olarak kabul edilenler genellikle dindaşlık esasına göre değil, soydaşlık esasına göre alınmışlardır. Bunların dışında kalanlar kalıcı iltica talebi ile gelmemişler, bu niyetle gelmiş olsalar dahi Türkiye’de kalıcı olmamışlardır. Bir süre sığınıp ülkelerine veya başka ülkelere yerleşmek maksadı ile geri gitmişlerdir.
Bu sığınmalara örnek;  Irak savaşı sırasında Kuzey Irak’tan Türkiye’ye sığınan Kürtler ve halen sürmekte olan Suriye iç savaşından Türkiye’ye kaçarak sığınan Kürt, Arap, Türkmen, Yezidi gibi Suriye vatandaşları örnek verilebilir. Ayrıca Çeçenistan’dan Türkiye’ye gelen az sayıda Çeçen Müslümanlar da mevcuttur.
Günümüzde  özellikle halkı Müslüman ülkelerden Avrupa’ya acıklı ve alçaltıcı bir göç süreci yaşanmaktadır. Bu göçerler Türkiye’yi bir konaklama,  mola verme merkezi olarak kullanmakta ,insan kaçakçılarının ağına düşerek eski, kapasitesi yetersiz tekne ve gemilerle, şişme botlarla, Tır konteynerlerinde Türkiye’den veya ülkesinden ayrılarak, kapalı konteynerlerde havasızlıktan veya Akdeniz’in sularında  ölüme terk edilip, muhtemelen insan kaçakçıları tarafından gemileri batırılarak öldürülmektedir. Türkiye ve Afrika sahillerinden insan cesetleri toplanmaktadır. Yakalananlar “insan göçü kaçakçılığını önleme anlaşması” çerçevesinde ülkesine iade edilmektedir.
Bu insanların hemen hemen tamamı Müslümandır. Ülkelerinden büyük masraf ve güçlüklerle ölümü göze alarak, her şeylerini bırakarak gayrimüslim ülkelere göç etmektedirler. Gittikleri Batılı ülkeler bunlara Müslüman oldukları için dini ayrımcılık uygulamakta kabul edilmeleri için Hıristiyan olmaları istenmekte bir kısmı vaftiz olarak Hıristiyan olmaktadır.
İngiliz işgali ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulana kadar Kıbrıs Türklerinin yarıdan fazlası İşgalci İngiltere’ye göç etmişler çeşitli nedenlerle Türkiye’yi  hiç tercih etmemişlerdir. Bunları bir yana bırakalım, bugün AB ülkeleri ve ABD,” Türkiye’den veya halkı Müslüman ülkelerden  vizesiz turist, serbest dolaşım, sığınmacı, mülteci kabul ediyorum” dese mübalağa olmasın  ülke nüfusunun yarısı o ülkelere göç edebilir.
ABD, nitelikli ve yetişmiş insanları ülkesine çekmek istemekte bunun için her yıl başvuru yapanlardan şartlarına uygun olanlar arasında çektiği kur’a ile onları vatandaşlığına almaktadır.
2013 yılında ABD vatandaşı olmak için tanınan “Green Card Lottery “ye  138 bin vatandaşımız başvuru yapmıştır. 2012 de bu sayı 68 bin idi. Bu ve benzeri yollarla yapılan göçün yanı sıra, Türkiye vatandaşı varlıklı çevreler ve sanatçılar çocuklarının ABD vatandaşlığını kazanması için hamile karılarını, doğum yaklaşınca doğum yapmaları için ABD’ye veya İsviçre’ye götürmektedir. Mesela, bir parti kurup girdiği ilk seçimde %7 oy alan Türkiye vatandaşı zengin bir şahıs, doğum için hanımını İsviçre’ye götürmüş, nedenini soran gazetecilere; “Doğacak çocuğum Türkiye’de doğsun da 14. Sınıf dünya vatandaşı mı olsun?” demiştir.  Ulusal devlet olmayan ülkeler vatandaşlık kazanımında “kan esası” nı değil, “toprak esasını” kabul etmekte ve o ülke topraklarında doğan çocuklar o ülkenin vatandaşlığını otomatik olarak kazanmaktadır.
İltica için göç eden insanların büyük çoğunluğu kendilerine daha  rahat ve yüksek standartta bir hayat kurmak, daha özgür olmak için her şeyini bırakıp Batılı ülkelere gitmektedir.
Halkı Müslüman ülkelerde, Batıdaki hayat standartları seviyesine yakın bir standart sağlanmış olsaydı bu insanların büyük çoğunluğu muhtemelen o ülkelere bunca zahmet ve aşağılanmaya razı olarak gitmeyebileceklerdi.
Halkı Müslüman ülkelerin halkından kopuk  ve onları temsilden uzak  yöneticileri  ülkelerinde bu refah seviyesini sağlayamamışlardır. Maddi ve manevi kalkınmayı istenen seviyeye getirememişlerdir. Ülkelerimiz mevcut dünya standartlarında yaşanabilir halde değildir. Bu sebeplerle içinden çıkamadıkları sorun yumakları ile boğuşmaktadırlar.  Eğer ülkemiz  ve diğer halkı Müslüman ülkeler maddi ve manevi kalkınmalarını sağlamış olsalardı; terör, iş kargaşa, iç savaş, işgal ve göç  gibi bugün yaşanan sorunları yaşamayacaklardı. “Yaşanabilir Türkiye” talebinin ve özleminin arkasında yatan gerçekler ve sorunlar bunlardır. Öncelikle ülkemizi  maddi ve manevi yönden “Yaşanabilir Bir Türkiye” seviyesine yükseltme mücadelesini vermemiz gerekiyor. Bunu sağladığımızda birçok sorunun kendiliğinden ortadan kalktığına tanık olacağız.
Milli Görüş Lideri merhum Erbakan Hoca, ülkemizin ve tüm halkı Müslüman ülkelerin sorunlarını görmüş ve bu sloganla çözüme işaret etmiştir: 
Öncelikle,
“Yaşanabilir Türkiye” 
Sonra,
“Yeniden Büyük Türkiye”  
daha sonra, 
“Yeni Bir Dünya” 
inşası temel  stratejimiz olmuştur, olmalıdır!
YORUMLAR
Akif Efendi 19-09-2015, 07:28:04
Kardeşim muhacir; batıda sokaklarda euro var zannediyorsun.Süpürüp cebimize koyacaz hayaliyle gidiyorsunuz. Tamam bizim paramız yok, yoksulluk sınırın kat ve kat altında yaşam mücadelesi veriyoruz. Ama ezan var, camii var. Çoçukların müslüman olarak kalması var. LÜtfen batıya gitmeyin, batı adamı yutar.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
Zehir gibi rapor Cargill için yumuşatıldı!
Vatandaşlardan Milli Gazete'ye teşekkür!
Muhammed Emin Yıldırım: İslam, zaman ihtiyarladıkça gençleşen ilahî sistemin adıdır, güncellenmeye ihtiyacı yoktur
EN ÇOK
Yazarlar
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Atilla MEHDİGİL
CHP ne, Kılıçdaroğlu kim?
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
2 Nisan’a kadar gelir testine gir yüksek borçtan kurtul
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Mutluluk Dersi Veren Kurslar
Ali Haydar HAKSAL
Hayatın Zor Yanları
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Afrin Vietnam Olacak” Diyenlere Cevap “Çanakkale Ruhu” Oldu!
Zeki CEYHAN
Şekerde özelleştirme!
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Güveni Yitirmemek İçin
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, tamamlanmış bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Biçim ve öz - II
İbrahim VELİ
Her hasta bekler sabahı
Abdülkadir ÖZKAN
Büyük Şeytan ve işbirlikçileri
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz