28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
13/07/2015 - 03:55
Mustafa GEÇER
"Hindistan’da Seyyid Ahmet Han, Türkiye’de Jön Türkler; Ziya Gökalp,
Namık Kemal ve bilcümle Kemal’ler, Mısır’da Muhammed Abduh,
Reşit Rıza, M.Hüseyin Heykel, Kazanlı Musa Carrullah Bigiyef,
Cemalettin Efgani, Hindistan’da Muhammed İkbal, Fazlur Rahman
gibi düşünürler İslam’da modernizmin öncülüğünü yapan isimlerdir."
 
Müslüman toplumlarda kimlik kaymasının arka planına ve tarihi seyrine baktığımızda, ilk dönemlerde İslam’a karşı taarruzların daha çok fiziki saldırı olduğunu görüyoruz.
Bu fiziki saldırılara karşı inanç ve zihinsel olarak daha güçlü olan İslam dünyası, kolayca karşı koyabilmiştir. Müslümanlar bu taarruz dalgalarını göğüslediler ve kendi bünyelerinde erittiler. Saldırılar fiziki (maddi) ve fikri-kültürel alanda olmuştur.
1- Paganist (putperest ) saldırılar.
2- Haçlı saldırıları.
3- Fikri-kültürel saldırılar (taarruzlar)
1-Pagan İran ve Moğol saldırıları, fiziki güce dayalı maddi saldırılardı. Kendi fikri-kültürel, görüş ve inanç ihracına yönelik saldırılar değildi. İşgale yönelik saldırılardı.İslam medeniyeti ve toplumu her açıdan  saldırgan putperestlerden daha güçlüydü. Saldırganlar sayısal ve maddi güç olarak Müslümanlardan güçlü olsalar da inanç ve zihinsel açıdan Müslümanlardan çok gerideydiler. Müslümanların onlardan alacakları hiçbir inanç düşünce kültür unsuru yoktu, Müslümanlar alıcı değil verici durumundaydılar.
Saldırılarda verilen fiziki hasarlar zaman içinde tamir edildi. Bu saldırılar Müslümanlarda itikadi bir sapmaya sebep olmadı. Coğrafyada kalan saldırganlar İslam medeniyeti içinde eriyip gittiler. Mesela; Moğol  saldırgan boyları  Müslüman ülkelerde kalıp, zamanla Müslümanlara karışıp asimile oldular.
2-Haçlı saldırıları: 11. ve 14.yy.larda  Roma, Bizans ve Hıristiyan Avrupa devletlerinin askeri taarruzlarını görüyoruz. Bunlara tarihte “Haçlı Savaşları” denilmektedir.
Haçlı savaşları da daha çok fiziki-maddi saldırılardı ve fiziki  maddi zararlara yol açabiliyordu.
Müslüman dünyası inanç ve fikri yönden bunlardan daha güçlü ve ileri seviyedeydi.
Haçlı savaşlarının  çoğu  göreceli bazı mevzi başarılar sağlamış ise de sonuçta zafer Müslümanların olmuştur.
Bu yüzyıllarda yavaş yavaş içten ve dıştan fikri saldırıların da başladığına şahit oluyoruz.
İçerideki İnanç ve fikri bozulmaların çözülmelerin, itikadi sapmaların merkezden çok daha sonra Müslüman olmuş, diğer kültürlerle yakın ilişki de olan çevre kısımlarda ortaya çıktığını görüyoruz. Abbasiler zamanında ve daha sonraki yıllarda ortaya çıkan fitneye sebep olan fikir akımları ve sapık mezheplere karşı bunları izale edecek, dengeleyecek İslam alimleri mevcuttu: El- Hasenü’l Basri, İmam el-Eş’ari,  İmam el-Maturidi, felsefi akımlar karşısında  İmam el-Gazzali’ler vardı. Fıkhi açıdan büyük mezhep imamları fitnenin ve itikadi sapmaların önüne geçebiliyorlardı. Ortaya çıkan sapkınlıklar büyük oranda dengelenip, izale edilmiştir.
3-İslam inancı ve dokusuna en büyük  zararı,  Batı kaynaklı topyekün  fikri-kültürel ve bilimsel taarruzlar vermiştir. Bu taarruzlar sonucu İslam anlayışı  telafisi zor yaralar almış ve almaya devam ediyor.
Batıdaki pozitivist, akılcı, seküler ve materyalist fikri akımları, ilmi, fikri-kültürel ve teknolojik topyekün saldırılara karşı Müslüman aydınların üç aşamalı bir tepkisi olmuştur.
Bu taarruzların başladığında  İslam dünyası  karşı koyacak  fikri, ilmi otoritelerden neredeyse yoksun hale gelmişti.
İlk aşamada Batıda Rönesans ve Reform hareketleri ile meydana gelen yeni yapılanmaların ürettiği  fikir akımlarına karşı yüzeysel bir karşı koyma ile tepki verildi. O tarihlerde  İslam medeniyetini temsil eden Osmanlıda gerileme dönemi başlamış, çoğu alanda sistem zaafa uğramış, kurumlar kendilerinden istenen  maddi ve manevi üretimi yapamaz haldeydi.
İkinci aşamada 17.yy ve 18 yy ilk yarısı batıdaki olumsuz ve İslam için zararlı gelişmelere ve fikir akımlarına karşı reddiyeler sunmakla geçmiştir. Bazı Müslüman aydınlar İslam’a mugayir gelişmelere karşı reddiyelerle karşılık vermeye çalışmışlardır.
İleri sürülen fikirlerin İslam’la bağdaşmayanlarının kabul edilemeyeceği, İslam’a aykırı olduğu, İslami referanslarla çürütülmeye çalışılmış ancak, reddedilen şeyin yerine konulabilecek İslam’a uygun bir üretim yapılamadığı gibi Batılı fikirleri savunan yerli aydınların sayısı artmaya başlamıştır.
Üçüncü aşama teslimiyet aşamasıdır. Bu aşamada Müslüman aydınlardan çıkan cılız sesler de çıkmaz olmuş, bunun yerini  batı kavramlarını kabul  ve teslimiyet başlamıştır.
Batıda  katolizme karşı  geliştirilen Protestanlık, Kalvenizm mezhepleri gibi dine uymak yerine dini kendine  uydurmak aşaması Müslüman aydınlarda da başlamıştır.
Yapılan haksız ithamlara karşı koymak, reddetmek, ikna edici fikirler üretmek yerine, İslam’ı sorgulamak, ya da “İslam da bunu emrediyor. İslam, akıl dinidir. İlme karşı değildir, terakkiye mani değildir.” gibi savunmayla karışık verme, İslam’ın nas’larını tartışma başlamıştır. İslam’a uygun düşünce yerine Batı kaynaklı fikirlere İslam’ı uydurma çabaları başlamıştır. İslam orasından burasından yontularak Batılı fikirler kalıbına sokularak  güya savunulmaya başlanmış, bu yapılırken İslam’ın özünden uzaklaşma protestan bir islam anlayışı yerleştirilmeye sebep olunmuştur. Nelerin İslam’a uygunluğu değil İslam’ın nelere uygunluğu  tartışma konusu yapılmıştır. Seküler düşünceyi onaylamayan İslam akidelerinden uzaklaşma ve reddetme başlamıştır.
Oryantalizmin  din ve İslam anlayış ve tanımlamasına  teslimiyet başlamış, bazı bilim adamları İslam’ı İslam adına tartışmaya, hatta batı düşüncesi ile sorgulamaya, çek etmeye,  buna paralel sapık mezhep ve akımlar oluşturmaya başlamışlardır. Bunun sonucu İslami kimlik yerini laik seküler kimliğe bırakmaya başlamıştır. Batılılaşmadan bekledikleri de budur.
Hıristiyanlık ve her türlü dış müdahaleye açık hale getirilen İslam düşüncesi ve anlayışı, İslam üzerine söz  söyleme yeterliliği ve hakkı olmayan otoritelere  yavaş yavaş bırakılmaya başlanmıştır. Roma hukuku ile izdivaç edip kendisini her türlü müdahaleye açık tutarak,  vahiyle; Hz.İsa  ile (a.s) ilişkisini kesmiş bir Hıristiyanlık benzeri,  batı düşüncesi ile izdivaç  yapmış, vahiy ve Peygamberden kopuk bir İslam inancı inşa etmek isteyen düşünürler türemiştir. Samimi Müslümanlar,  ya olaylar karşısında alabora olmuş, ya da  tepkisiz, edilgen bir toplum halini almışlardır. 
Oryantalistler  İslam üzerine kendi mantaliteleri içinde önemli çalışmalar yaptılar. Binlerce cilt eserler yazdılar. Müslüman aydınların cevap yetiştirmekten aciz kaldığı alanlar açtılar, ithamlarda bulundular, yeni tanımlamalar ortaya koydular.
Batılı düşünce ve aydınlarda vahiy kültürü olmadığından, Kur’anda “tarihselik”i, vahiy ve sünneti “bir gelenekten ibaret Peygamberin zihninde üretilmiş  günümüzde bağlayıcılıktan  uzak normatif olmayan gelenekler” olarak değerlendirmişlerdir! Hristiyan inancında peygamberlerin melek aracılığı ile Rab’den vahiy alma  anlayışı olmayışı da bu  oryantalist düşüncelerin omurgasını oluşturmuş moderniteye alan açmıştır.
İslam dünyasında da batılı modern düşünceyi savunan laik, kolaycı sözde aydınlar türemiştir.
İslam dünyasına modernite ve modernizm taşınmaya başlanmıştır. Toplumsal hayatta din modernize edilip aslından uzaklaştırılıp, akla hapsedilerek toplumsal yapıda etkin olmayan  arka planlara atılmıştır.
Modernite Müslümanlarda önce  zihinsel alandan çok, uygulama alanında bir özenti olarak başlamıştır.  Batılı şekiller ve formlar alınarak ıslahat hareketleri başlatılmış bu yapı sonradan zihinlere sirayet etmiştir.
Hindistan’da  Seyyid Ahmet Han, Türkiye’de Jön Türkler; Ziya Gökalp, Namık Kemal ve bilcümle Kemal’ler, Mısır’da Muhammed Abduh, Reşit Rıza, M.Hüseyin Heykel, Kazanlı Musa Carrullah Bigiyef, Cemalettin Efgani, Hindistan’da  Muhammed İkbal, Fazlur Rahman gibi düşünürler İslam’da modernizmin öncülüğünü yapan isimlerdir.
Bu insanlar Batıdan esen rüzgara teslim olmuş, Batılı  kaynaklardan sulanan ve beslenen fikri üretimlerini  modernist eksende nakli değil, akli delillerle yapan insanlardır.
İslam düşüncesi  Batı etkisi ile aksiyoner olmaktan çıkmış, reaksiyoner bir yapıya bürünmüştür. Üretmeyen ya da üretilenlere “karşı düşünce” üreten ya da onu İslamileştiren bir yapı.
İslam’ın vahiy ve sünnete dayalı DNA’sından yeniden üretilecek yapıya dahi, batılı elbise giydirilmektedir.
Avrupa Birliği’ne girme ve onların hayat nizamını, müktesebatını Türkiye iç hukukuna, idari yapısına, toplumsal hayatımıza taşıma  çalışmaları da fikri ve kültürel saldırılara teslimiyet şeklinde kendisini göstermektedir.
Müslümanların altından kalkamayacağı vebalden kurtulmaları için bu konuyu çok ciddiye almaları çok duyarlı ve uyanık olmaları gerekir. Yoksa Allah nezdinde kabul görmeyecek bir İslam anlayışı ve inancının hakim kılınmasına yardımcı olmuş oluruz.
 
 
 
 
                                                             
 
     
     
                                                     
YORUMLAR
Şeyma Kara 13-07-2015, 08:52:32
Kaleminize sağlık.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz