6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
DOĞU TÜRKİSTAN’A DUA, ÇİN’E LANET!
29/06/2015 - 16:21
Hayati OTYAKMAZ

* Yâ Rabbî! Yâ Rahmân! Yâ Rahim! Yâ Allah!..

Yâ Rabbe’lÂlemîn! Yâ Erhame’rRâhimîn!

Doğu Türkistan’a duâ için ellerimizi Sana açtık!

Duâlarımızı kabul buyur Allah’ım!
   * Yâ Azîz! Yâ Hafîz! Yâ Kavî! Yâ Cebbâr! Yâ Vâhid’el-Kahhâr!

Doğu Türkistan’lı mazlum kardeşlerimiz adına Senin bu güzel isimlerine sığınıyoruz…

Bizleri boş ve geri çevirme Allah’ım!
   * Yâ Kâdir! Yâ Muktedir! Yâ Mu’în! Yâ Metîn! Yâ Müste’ân!

Doğu Türkistanlı mücahidler adına Sen’den yardım diliyoruz…

Yardımını esirgeme onlardan Allah’ım…
 

* Ey Müntakîm / Ey intikam alan! Ey Azîzü’n -Züntikâm / Ey İntikam sahibi Azîz Allah’ımız!

Mazlumların intikamını zâlimlerden Sen al ve bizleri de intikamına vesîle kıl Allah’ım!
   * Ey Hayrü’n-Nâsirîn /Yardım edenlerin en hayırlısı olan Allah’ımız!

Yüreklerimiz Doğu Türkistan’da!

Yüreklerimiz dilhûn, yüreklerimiz buruk, yüreklerimiz kan ağlıyor! Ümmet kan ağlıyor!
    Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz adına Sana yalvarıyoruz:

Bizleri yalnız bırakma Allah’ım! (21/89)

Bize katından koruyucu ve yardımcılar gönder Allah’ım! (4/75)

Kâbe’ni yıkmaya gelen Ebrehe ordularını yerle bir eden Ebâbil kuşlarını,

kâtil Çin ordusunun üzerine de gönder Allah’ım!

Bedr’in arslanlarına, Çanakkale kahramanlarına yardım için gönderdiğin melekler ordusunu,

Doğu Türkistan arslanları ve kahramanlarının yardımına da gönder Allah’ım!

Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi Çinlilerin elinde rüsvây eyleme Allah’ım! (10/85; 60/5)

Onların üzerinden vahşî Çin baskısını kaldır Allah’ım! (4/84)
  * Ey Hayrü’l-Mâkirîn; Planı/tuzağı en üstün/hayırlı olan (Allah)!

Çinli kâtillerin, Doğu Türkistanlı mü’minler için kurdukları tuzakları boşa çıkar! (14/46)

Zâlimlerin hazırladıkları sinsi tuzakları kendi başlarına geçir Allah’ım! (3/54, 8/30)
   Doğu Türkistanlılar adına Sana yalvarıp yakarıyoruz:

Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır; ayaklarımızı sabit kıl! Ve kâfirler topluluğuna

karşı bize yardım et!”(2/250)

Doğu Türkistanlı mücâhidlere yardım et; onları kâtil ve zâlim Çin’e karşı gâlip eyle Allah’ım!
   Ümmet adına itiraf ediyoruz:

Biz Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi unuttuk, ihmâl ettik; hatalıyız, kusurluyuz.

Bizi sorguya çekme! Biz bu hesâbı veremeyiz Allah’ım! Bize onları unutturma;

dâvâlarına sahip çıkma bilinci ve şuuru ver!
 

* Allah’ım! Doğu Türkistanlı Müslümanlar adına Sana yalvarıyoruz:

Yâ Rabbî! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme!

Yâ Rabbî! Bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme!

Bizi bağışla, bize mağfiret et, rahmet et bize! Sen’sin bizim Mevlâ’mız!

Kâfirler topluluğuna karşı yardım et bize Allah’ım.” (2/286)
* Yâ Rabbî! Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi her türlü felâketten, katliamdan,

kötülükten Sen muhafaza eyle!

Onların şanlı şehidlerini vaad ettiğin Adn Cennetlerine koy!

Yaralılarına âcil şifâlar ver!

Gazilerine şecaat ve sabır ver Allah’ım!
   Doğu Türkistanlı kardeşlerimize direnme gücü ver! Direnişlerini dâim kıl!

Bizleri de onlara destek eyle Allah’ım!
   * Yâ Rabbî! Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi o zâlimler topluluğunun

eline ve insafına terk etme! (7/47)
   * Yâ Rabbî! Doğu Türkistanlı kardeşlerimize Sen imdâd eyle! İmdâdına da

bizleri vesîle eyle Allah’ım!
   * Yâ Rabbî! Onlar adına Sana Ashab-ı Kehf’in duâsıyla sesleniyoruz:

Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve bize, şu durumumuzdan

bir kurtuluş/çıkış yolu hazırla (şu dâvâmızda muzafferiyet ihsân eyle)!” (18/10)
   * Yâ Rabbî!

Muhakkak ki Allah, iman edenleri müdâfaa eder” buyuruyorsun (22/38).

Doğu Türkistanlılar adına Sana yakarıyoruz:

-Biz “Rabbimiz Allah’tır” dediğimiz için yurtlarımızdan sürüldük (22/40);

katliama ve soykırıma uğradık…Sen bizleri/Doğu Türkistanlı mü’minleri müdafaa et;

Ümmeti de bu müdâfaaya vesile kıl Allah’ım!

* Yâ Rabbî!

Allah, kendi dinine yardım edenlere mutlaka yardım eder. Allah Kavî ve Azîz’dir.” (22/40)
    Ey Allah’ım!

Kavî ve Azîz ismine sığınıyoruz:

Din’in için savaşanlara yardımını esirgeme!
 

* Yâ Rabbî! Lût Aleyhisselâm Sana şöyle yalvarmıştı:

Ey Rabb’im! Ortalığı fesâda veren bu topluluğa karşı bana yardım et!”(29/30)

“Rabbim! Beni ve âilemi, onlardan ve onların iğrençliklerinden kurtar.”(26/169)
    Şimdi biz, bu duâyı Doğu Türkistanlılar adına yapıyoruz:

 Tarih boyu yaptıkları mezâlimlerle Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin başlarına belâ olan;

30 bin camiyi yıkan,

55 bin İslâm âlimini

Ve 35 milyon Müslüman Türk’ü hunharca ve gaddarca katleden zâlim ve hâin

Kızıl Çinlilere karşı Doğu Türkistanlı mü’minlere Sen yardım et Allah’ım.

Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi bu zâlimlerin elinden Sen kurtar Allah’ım!
 

* Yâ Rabbî! Zâlim Firavun düzenine karşı direnen Musâ Aleyhisselâm’ın diliyle

Sana sesleniyoruz:

Ey Rabb’imiz! Üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslümanlar olarak al.”(7/126)
  “Ey Rabb’imiz! Bizi, o zâlimler topluluğu için fitne konusu kılma (bizi onların işkencesiyle,

katliâmı ile deneme)! Ve bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar!” (10/85-86)
  “Onların mallarını-mülklerini (devletlerini-güçlerini) sil-süpür / yerin dibine geçir Allah’ım!

Ve onların (kararmış, taş kesilmiş) kalplerine, şiddetli korku sal Allah’ım!” (10/88)

Korkularıyla gebersinler Allah’ım!
  * Allah’ım! Sana, Nuh Aleyhisselâm’ın diliyle yalvarıyoruz ve bu bedduâyı

hep birlikte tekrarlıyoruz:
  “Rabb’im, yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir bile bırakma!”

Zira Sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlâksız ve

kâfir nesiller doğururlar.” (71/26-27)

Sen, onların nesillerini kurut yâ Rabbî!
   Ebû Leheb’in ellerini kuruttuğun gibi (111/1), Katil Çinlilerin vahşî ellerini de

kurut, soylarını da kurut Allah’ım!
   * “Ey Rabb’imiz!

İman edenleri bağışla, zâlimlerin ise sadece helâkini artır.”(71/28)

* Ey Şedîdü’l-Azâb / Azâbı en şiddetli olan (2/165)!

Gönder azâbını, zâlim Katil Çinlilerin üzerine!

* Ey Şedîdü’l-İkâb / Cezâsı en şiddetli olan (13/6)!

Gönder ikâbını (cezânı), şu vahşîler sürüsünün üzerine!

* Ey Şedîdü’l-Mihâl / Tuzağı en şiddetli olan (13/13)!

Düşür tuzağına şu cânî ve katil Çin ordusunu!

* Ey Serîü’l-Hisâb / Hesabı çarçabuk gören (2/202; 3/19, 199…)!

Çabucak gör onların hesabını!
   * Rabb’imiz! Bizim, İslâm Ümmetinin ve özellikle mazlum

Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin duâlarını kabul buyur.

Şüphesiz, Sen işitensin ve bilensin. (2/127)

Ve âhiru dâ’vânâ en’il-hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn… El- Fâtiha!

NOT: Kur’an-ı Kerim’den hareketle hazırladığımız bu duâ metnindeki rakamlar,

faydalandığımız bazı sûre ve âyet numaralarını göstermektedir. 

 

DOĞU TÜRKİSTAN’A AĞIT


Altın ovalarda gümüş dağlarda
Gezen yiğitlerden nişan kalmamış
Zümrüt misali şirin bağlarda
Öten bülbüllerden nağme kalmamış

Kalmamış evlerde hayattan eser
Gelin odaları hep mezar olmuş
Bu harap illerde akan dereler
Nice masumların kanıyla dolmuş

Bu yerler eskiden şendi, gülşendi
Ne kadar güzeldi ovası dağı
Her taraf gülşen her gönül şendi
Geçti üzerinden zulüm kuşağı

Sırma saçlı kızlar masum yavrular
Esaret altında ezilmiş bitmiş
Yuvası dağılmış garip kumrular
Toprağa gark olup mahvolup gitmiş

Yıkılan hanenin, sönen ocağın
Mahzun gönüllerde ateşi yanar
Issız yuvaların viran yurtların
Açtığı yaralar derinden kanar

Çökmüş minareler göçmüş kubbeler
Cemaatsiz kalmış nice camiler
Acıya bürünmüş yorgun gönüller
Gözyaşı sel olmuş sineler inler

Bitsin artık bu zulüm bu felâket
Kalana zafer ver ölene rahmet
Tükensin bu acı dayanmaz yürek
Allah’ım ne olur bize yardım et!

Hayati OTYAKMAZ

 

Şair-Yazar

YORUMLAR
Mert Bayram 30-06-2015, 05:52:44
Okurken göz yaşlarımı tutamadım. Dua için emeği geçen herkese teşekkürlerimi borç bilirim.
 
HAYRETTİN ŞAKİR 30-06-2015, 07:46:09
ALLAH RAZI OLSUN HAYATİ HOCAM, KALEMİNE YÜREĞİNE SAĞLIK. ALLAH GÜÇ KUVVET VERSİN.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/03/2018 - 11:05 MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
07/03/2018 - 08:53 TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE KADIN
27/02/2018 - 14:36 AHİLİK VE BIRAKTIĞI İZLER-1
09/02/2018 - 12:14 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
30/01/2018 - 08:04 ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI
20/01/2018 - 14:43 DOSTLUK ÖRNEĞİ
10/01/2018 - 11:53 ÇOCUKLARIMIZLA DA İMTİHAN OLUYORUZ
02/01/2018 - 09:11 ASHÂB-I KİRAM’IN RASÛLULLAH (S.A.S)’A BİATI
30/12/2017 - 11:48 YİNE GELDİ YILBAŞI (ŞİİR)
15/12/2017 - 15:43 CİHAD VE ŞEHÂDET HAKKINDA İSLÂM BÜYÜKLERİNİN SÖZLERİ
29/11/2017 - 13:06 SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
20/11/2017 - 15:49 EĞİTİMİN 40 ALTIN KURALI (NEBEVÎ METODLAR)
06/11/2017 - 13:48 UZUN EVLİLİĞİN SIRLARI
27/10/2017 - 16:36 ALLAH TEÂL’YA HAKKIYLA TEVEKKÜL EDEBİLSENİZ!
18/10/2017 - 09:07 ZENGİN KİM?
13/09/2017 - 15:43 OKULLAR AÇILIRKEN... ÇOCUKLARIMIZ-EĞİTİM VE BİLİM
05/09/2017 - 11:48 ALLAH’TAN YARDIM DİLEYİN...
26/08/2017 - 15:39 SULTAN ALPARSLAN VE MALAZGİRT ZAFERİMİZ
24/08/2017 - 09:12 MİLLETİMİZİN DESTANI (Şiir)
22/08/2017 - 09:46 VATAN TÜRKÜSÜ (ŞİİR)
18/08/2017 - 12:35 ZAFERLERİMİZ VE VATAN SEVGİSİ
09/08/2017 - 11:07 Neme lâzım be sultânım!
29/07/2017 - 10:18 Şu iki adamdan beni kurtar!
18/07/2017 - 12:39 "Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
08/07/2017 - 14:22 Bir destan kahramanı; Âbid, Zâhid ve Mücâhid Abbad Bin Bişr (r.a.)
01/07/2017 - 14:06 KUR’AN’DA MܒMİNLERİN BAZI SIFATLARI
21/06/2017 - 14:04 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
14/06/2017 - 14:03 ÇOCUKLARIMIZ, CAMİLERİMİZ VE NAMAZ ŞUURU
12/06/2017 - 09:46 SALEBE’NİN İBRETLİK HAYATI
05/06/2017 - 17:58 RAMAZAN AYI VE ORUÇ HAKKINDA
29/05/2017 - 14:29 FETİH VE FATİH NESLİ OLMAK
25/05/2017 - 09:14 RAMAZAN-I ŞERİF AYINA HAZIR MIYIZ?
19/05/2017 - 09:42 Peygamber (s.a.v) Efendimizin Güzel Hayatından Örnekler
10/05/2017 - 12:10 BERÂET’E- KURTULUŞA ERENLER!
02/05/2017 - 09:13 ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
22/04/2017 - 13:00 MUTLU OLMAK İÇİN!
12/04/2017 - 14:11 AİLE REİSİ OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ
03/04/2017 - 14:23 SAYGIN BİR İSLÂM ÂLİMİ: HZ. ABDULLAH BİN ABBAS (R.A.)
18/03/2017 - 14:08 MİLLETİMİZİN VAR OLMA MÜCADELESİ: ÇANAKKALE
07/03/2017 - 20:35 İSLÂM’DA KADINLARA VERİLEN BAZI HAKLAR
25/02/2017 - 15:06 MİLLÎ GÖRÜŞ LİDERİMİZ MERHUM ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE!
16/02/2017 - 15:42 ŞEHİTLER VE ANNELERİ
04/02/2017 - 14:11 AİLE NEDİR?
21/01/2017 - 12:08 ASHAB-I KİRAMIN RASULULLAH (S.A.S.)'A BİATI
12/01/2017 - 16:26 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ HER YÖNÜYLE TANIMALIYIZ
05/01/2017 - 17:36 KAR VE ÇOCUK
27/12/2016 - 15:05 VEFÂTININ 80.YILDÖNÜMÜNDE İSTİKLÂL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMED ÂKİF ERSOY (1873-1936)
24/12/2016 - 15:21 ABDULHAMİD HAN VE MÜCADELESİ
14/12/2016 - 14:07 AHLÂKIN VAZGEÇİLMEZ İLKELERİ
05/12/2016 - 14:50 ZEYD İBN HARİSE (R.A.) VE SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
24/11/2016 - 12:01 Hepimizi eğiten bir muallim-i ekmel (En mükemmel öğretmen) Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.)
17/11/2016 - 14:15 MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN EDEBİ
08/11/2016 - 11:06 ÂDÂB-I MUÂŞERET-GÖRGÜ KURALLARI
29/10/2016 - 13:22 İSLÂMİYET, NASİHAT VE ÖĞÜTLE KÂİMDİR
20/10/2016 - 09:23 MܒMİN MܒMİNİN KARDEŞİDİR
12/10/2016 - 16:04 RABBİNDEN ŞEHÂDET DİLEYEN KOMUTAN ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)
04/10/2016 - 12:18 HİCRET VE MUS’AB BİN UMEYR (R.A.)
28/09/2016 - 12:43 CAMİ VE ÇOCUKLAR
20/09/2016 - 12:06 HAKK'I BÂTILDAN AYIRAN EMANET KUR’AN-I KERİM
05/09/2016 - 17:22 Kurban, her yıl tekrar edilen en büyük hatırlayıştır!
30/08/2016 - 17:15 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
21/08/2016 - 10:29 YÛSUF HÂS HÂCİB
09/08/2016 - 09:21 MUS’AB BİN UMEYR (R.A.) -DÜNYA MALINA ITIBAR ETMEDI-
21/07/2016 - 15:21 MAZLUMUN ÂHI, İNDİRİR ŞÂHI!
12/07/2016 - 14:52 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN GENÇLERE TAVSİYELERİ
30/06/2016 - 17:23 KURAN-I KERİM'İ OKUMAK VE İBRET ALMAK
23/06/2016 - 16:17 ASHAB-I KİRAM'IN AHLAKI
17/06/2016 - 10:28 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
10/06/2016 - 15:21 ORUCUN HİKMET VE FAYDALARI
06/06/2016 - 09:28 HZ. ZEYD (R.A.)’İN HZ. RASÛLULLAH (S.A.S.)’A BAĞLILIĞI
29/05/2016 - 13:37 Fatih Sultan Mehmed’in ufku
23/05/2016 - 15:53 FATİH’İN ÇOCUKLUK MERAKI!
12/05/2016 - 15:30 UNUTULMUŞ SÜNNETLER
03/05/2016 - 17:22 Anne ve babalara tavsiyeler
29/04/2016 - 11:41 Alemlere rahmet sevgili peygamber (s.a.v.) efendimizin güzel hayatından örnekler
22/04/2016 - 14:57 Bir devlet başkanı olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) EFENDİMİZ
19/04/2016 - 17:05 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ TANIMAK
12/04/2016 - 12:33 KİTAP VE OKUMA HAKKINDA UNUTULMAZ SÖZLER
05/04/2016 - 14:16 KİTAP VE KİTAP OKUMAK SANATI
28/03/2016 - 11:11 Çanakkale'de şehid olan bir askerin son mektubu...
21/03/2016 - 15:49 BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL!
18/03/2016 - 10:59 ÇANAKKALE, BİR MİLLETİN VAR OLMA MÜCADELESİDİR!
09/03/2016 - 11:20 Eğitimde ailenin önemi
26/02/2016 - 17:34 ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE
19/02/2016 - 15:45 HAYATIMIZA YÖN VERECEK 40 HADİS-İ ŞERÎF
12/02/2016 - 12:00 40 ÂYETTE MUTLULUĞUN FORMÜLÜ
03/02/2016 - 11:26 Ashâb’ın namaza gösterdiği hürmet
26/01/2016 - 14:36 BİR İBRET LEVHASI! CEZZAR AHMED PAŞA VE NAPOLYON
16/01/2016 - 15:17 (ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI) İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN!
14/01/2016 - 17:31 Devlet Yöneticilerine Osman GAzi’den Tavsiyeler
05/01/2016 - 12:23 DEVLET YÖNETİCİLERİNE OSMAN GAZİ'DEN TAVSİYELER
29/12/2015 - 16:52 MEKKE-İ MÜKERREME'NİN FETHİ (H. 20 Ramazan 8/ M. 11ocak 630.)
21/12/2015 - 15:30 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ, İNSANLIĞA YÖN GÖSTEREN BİR KUTUP YILDIZIYDI
11/12/2015 - 12:59 GÖNÜLLER SULTANI MEVLÂNÂ
04/12/2015 - 15:43 NENE HATUN
27/11/2015 - 13:13 AMELLERİN EN SEVİMLİSİ
20/11/2015 - 14:26 SEN ERBAKAN’SIN! …
17/11/2015 - 10:20 SÜTÇÜ İMAM
09/11/2015 - 14:30 KUR’AN-I KERİM’E GÖRE BAZI KAVİMLERİN HELÂK OLUŞ SEBEPLERİ
28/10/2015 - 14:18 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
20/10/2015 - 11:51 GENÇLERE ÖĞÜTLER
14/10/2015 - 12:24 MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YE HİCRET
12/10/2015 - 10:05 Hz. Peygamber (S.A.S.)’in çocuk eğitim metodu
28/09/2015 - 12:29 EĞİTİM-BİLİM VE ÇOCUKLARIMIZ
21/09/2015 - 13:35 HZ. İBRAHİM (A.S.)’İN RÜYASI
15/09/2015 - 13:39 BEN FİLİSTİNLİ ÇOCUK
07/09/2015 - 16:24 EY ŞEHİT!
04/09/2015 - 12:12 SURİYELİ ÇOCUK
31/08/2015 - 10:04 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
25/08/2015 - 17:02 MALAZGİRT ZAFERİMİZ VE SULTAN ALPARSLAN
21/08/2015 - 12:27 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
17/08/2015 - 18:08 AĞIR AĞIR İNTİHAR: SİGARA!
10/08/2015 - 11:24 FECİ BİR ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: UYUŞTURUCU!
03/08/2015 - 13:19 BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI: ALKOL!
29/07/2015 - 11:00 Kur’an-ı kerim’le’ Konuşan Kadın
16/07/2015 - 04:29 KUR’AN-I KERİM’DE MܒMİNLERİN VASIFLARI
29/06/2015 - 16:21 DOĞU TÜRKİSTAN’A DUA, ÇİN’E LANET!
26/06/2015 - 18:02 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
23/06/2015 - 14:40 RAMAZAN AYI VE ORUCUN HİKMETLERİ
16/06/2015 - 11:14 RAMAZAN AYINA HAZIRLANMAK
12/06/2015 - 16:38 YÖNETİM NE ZAMAN ÇÖKER?
11/06/2015 - 12:42 BU DEVLET YIKILIR MI?
08/06/2015 - 11:20 SAKIN ZALİMLERE MEYLETMEYİN!
02/06/2015 - 11:17 MܒMİNLERİN YARDIMCISI ALLAH’TIR ZAFER İNANANLARINDIR
26/05/2015 - 10:21 İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH
19/05/2015 - 12:36 DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE GENÇLİĞİMİZ (GENÇLİĞİMİZ BUHRANDAN NASIL KURTULUR?)
12/05/2015 - 10:52 FATİH SULTAN MEHMED (RAHMETULLAHİ ALEYH)
07/05/2015 - 10:40 ANNE RIZÂSI
30/04/2015 - 13:14 Hz. Enes (R.A.)’in Hz. Peygamber (S.A.S.)’le ilgili bir hatırası
16/04/2015 - 12:53 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ
09/04/2015 - 17:50 SEVGİLİ PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN AHLÂKÎ DAVRANIŞLARI
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz