6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
23/06/2015 - 11:20
Mustafa GEÇER
"Halkı Müslüman ülkelerin birlik olamayışlarının tek sebebi; başlarında
bulunan ve kendilerini değil Haçlı-Siyonist ittifakını temsil eden,
Allah’ın (c.c) değil, müstekbirlerin gücüne teslim olmuş yöneticilerdir."
 
Hristiyan-Haçlı ve Siyonistlerin İslam’a ve Müslümanlara karşı duyduğu husumet, kin ve düşmanlık, İslam’ın 610 yılında Hz.Muhammed (s.a.v)’e ilk vahyin gelmesiyle başlamıştır.
Ehli batıl, ehli hak tarafta bulunanlara karşı, itibarsızlaştırma, iftira, düşmanlık, zulüm ve saldırılarını devamlı sürdürmüşlerdir. Bu saldırıları yaparken birbirlerine düşman dahi olsalar Müslümanlara karşı çoğu zaman hep birlikte olmuşlardır. Amaçları İslam’ı ve Müslümanları yeryüzünden silmek olmuştur. Bu amaca yönelik silahlı saldırılara “Haçlı Savaşları” demişlerdir.
Birinci dalga Haçlı saldırıları, Hz.Osman döneminde fethedilen Kıbrıs, Sicilya gibi adalardaki Müslüman varlığına ve 756 yılında İberik yarımadasında kurulan Endülüs Emevî Devletine karşı toplu ve bilinçli olarak başlatılmıştır. Haçlı Savaşları, bugünkü İspanya, Portekiz, Sicilya ve Akdeniz’deki birçok adanın Müslümanların yönetimine geçmesi sonucu, buralardan Müslümanların atılması için başlatılan "Reconquista” (Yeniden Fetih), düşünce ve hareketi ile başlatılmıştır. Bu hareket dini ve siyasi amaçlı bir Haçlı hareketiydi. 600 yıl sürmüş ve nihayetinde bu topraklardan Müslümanların ve İslam’ın izleri dahi silinmiş ve amaçlarına ulaşmışlardır. Bugün bu topraklarda bir İslam Medeniyetinin hüküm sürdüğüne delalet edecek birkaç eserden başka bir şey bırakılmamıştır.
İkinci dalga Haçlı saldırıları, 1095-1272 yılları arasında olmuştur. Bu topyekûn saldırılar “Haçlı Savaşları” olarak dokuz defa yapılmış, 1272 yılında sona ermiştir. Avrupalı Katolik Hristiyanların, Papa'nın talebi ve çeşitli vaatleri üzerine, genellikle Müslümanlar’ın elindeki Ortadoğu toprakları (Kutsal Topraklar) üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için düzenledikleri savaşlardır.
1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu, Türk akınına uğramıştı ve Selçuklu Türkleri güçlü bir hakimiyet kurmuşlardı. Suriye ve Filistin’i dahi ele geçiren Selçuklu Türkleri, Hristiyan dünyası tarafından tedirginlikle izlemekteydi. Bizans imparatoru I. Aleksios Komnenos Türkler’e karşı Papa’dan yardım istedi. Papa bu talebi kabul etti fakat onun amacı, Katolik olmayan ve kâfir saydıkları Bizans’a yardımdan çok Türkleri bölgeden kovmak, Doğu topraklarını ve Kudüs’ü ele geçirmek, Papalığın görüşlerini benimsemeyen "Heretik" (sapık) Doğu Hıristiyanlarına boyun eğdirmek ve Avrupa’nın içinde bulunduğu krizden kurtulmasını sağlamaktı.
1095’te toplanan Clermont Konsili’nde, Papa II. Urbanus Hıristiyanları Kudüs’ü ve doğu topraklarını ele geçirmek, özellikle havarilerin yaşadığı yerlerin ve onlara ait kalıntıların Müslümanların elinden kurtarılması için yapılacak kutsal savaşa davet etti. Dünyevi ve uhrevi pek çok vaatte bulunarak onları Haçlı Seferi’ne ikna etti. O zamanlar, Kilise sadece dini bir kurum değil aynı zamanda geniş toprakların yöneticisi siyasi bir otoriteydi. Böylece 1095 yılında 1.Haçlı Savaşı başladı.
İslam coğrafyasında günümüzde olduğu gibi yüzbinlerce insan; çocuk, kadın, ihtiyar denmeden katledildi, şehirler yakıldı yıkıldı yağmalandı. Her dine mensup insanların barış içinde yaşadığı Kudüs’te bütün Müslümanlar kılıçtan geçirildi. Bu katliamları diğer savaşlarda da yaptılar. Dokuz Haçlı savaşı sonunda istedikleri sonuca ulaşamadılar.
Müslümanlığı kabul etmiş ve Batıya doğru yayılan zinde Türk kuvvetlerinin Müslümanların ön safında yer almaya başlaması, Haçlıların istedikleri sonucu almasını önlemiştir.
Bu savaşlarda geçici ve kısmen başarı sağlasalar da Avrupa’da başlayan Reform, Rönesans hareketleriyle değişik fikri, felsefi, dini, itikadi ve mezhepsel düşünceler ortaya çıkmaya, farklılaşmalar oluşmaya başlaması, Katolik eksenli Haçı birliğinin bozulmasına neden oldu. Müslümanlara karşı topluca yaptıkları Haçlı savaşları azaldı. Birbirlerine karşı haçlı savaşları ve mücadeleye başladılar.
Bu gelişmeler sonunda 1618 yılına gelindiğinde Avrupa Hristiyan toplumları arasında ayrışmalar ve daha şiddetli savaşlar başladı. Bu savaşlar 1648 yılına kadar 30 yıl sürdü. Bu sebeple bu savaşlar “Otuz Yıl Savaşı” olarak tarihe geçti.  Temelinde, bir Protestan-Katolik mezhep mücadelesi olsa da, savaşan devletlerin çoğu siyasi amaçlar için de savaşmıştır. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlı prensliklerin farklı taraflarda savaşması sebebiyle bir “iç savaş” niteliği de taşımıştır. Savaş, 1648 yılında Protestanların zaferiyle bitmiş ve Vestfalya Antlaşması ile savaş sona ermiştir. Savaş sonucunda Almanya ve Avusturya'dan oluşan Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu her biri hükümran olan birçok küçük devlete ayrılmıştır, İmparatorluk otoritesi ise çok kısıtlanmıştır.
Kendi birliğinin bozulması sonucu Haçlılar, Müslümanlara karşı bir inanç ekseninde topluca bir varlık gösterme yeteneğini büyük oranda kaybetmişler, buna karşılık Selçuklu ve Osmanlı Türkleri güçlenmiş, “İslam Birliği”ni tesis ederek Batıya ve Kuzeye yönelmiş, Viyana’ya kadar fetihlerini sürdürmüştür.
Osmanlılar yıkılana kadar 600 yıl İslam Birliğini temin ve temsil etmiş, tüm Müslümanların ve mazlum toplumların koruyuculuğunu üslenmiştir. Osmanlının yıkılışı ile İslam Birliği dağılmıştır.
Batıdaki mezhep savaşlarının sona ermesi ile sanayi devrimi de tamamlanmış, Kapitalist, güçlü bir Avrupa ortaya çıkmıştır. Haçlı savaşları dini eksenden çok siyasi ve ekonomik eksene kaymıştır.
Haçlı düşüncesi Siyasi Hıristiyanlığa dönüşerek Siyonizm destekli emperyalizmin öncü kolu olarak Batılı sömürgecilerin iktisadi ve siyasi sömürge yarışında önemli bir ideoloji olarak hedefini tüm dünyayı kapsayacak şekilde büyüterek varlığını sürdürmektedir.
Hıristiyanlar, aralarındaki mezhep kavgalarını bitirerek 19.YY’da ABD, AB ve Rusya Federasyonu gibi güçlü siyasi birlikler ve BM, İMF, DB gibi tuzak örgütler kurarak dünyayı sömürme yarışına girmişlerdir.
Günümüzde de bu saldırılar, dini, kültürel, siyasi, ekonomik, sömürü amaçlı olarak sürmektedir. Saldırılar sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa karşı çeşitli emperyalist amaçlara yönelik olarak, yeni strateji ve taktiklerle, değişik metotlarla acımasızca devam etmektedir. Günümüzde; öncelikle Balkanlar, Anadolu, Kafkaslar, Suriye, Irak, Filistin, Kırım,  uzun vadede, eski Roma İmparatorluğu coğrafyası için aynı haçlı emelleri beslenmekte, amaca ulaşmak için her koldan planlı açık ve sinsi çalışmaları devam etmektedir. Küresel emperyalist emellerine engel teşkil edecek varlık olarak Müslümanların birlik olması ve güçlenmesini gördüklerinden birinci tehdit olarak İslam ülkelerini görmektedirler. İslam coğrafyasındaki savaşlar, işgaller, parçalanmalar, ambargolar, katliamlar emperyalist haçlı ve Siyonist ittifakının küresel planlarının uygulanmasının sonuçlarıdır.
Üçüncü dalga Haçlı Savaşları, Sovyet Rusya’nın çökmesi ile 11 Eylül olayları provoke edilerek Müslümanlara karşı başlatılmıştır. Batı’nın ve Siyonizm’in deşifre edilip gerçek ve çirkin yüzünün ortaya çıkması, dünyada  İslami uyanışın başlaması, Müslümanların birlik olma adımları atması karşısında küresel projeler yapılarak İslam’a ve Müslümanlara karşı birinci dereceden ve yeniden Haçlı savaşları fiilen başlatılmıştır. ABD başkanı Bush 2001 yılında “Haçlı savaşlarını başlatıyorum” demiştir. 
Amaç (strateji) dünyayı kapsayacak şekilde revize edilerek bazı taktik değişikliklerle devam ediyor.
Kullandıkları taktikler;
1- Hedefe aldıkları ülkelerin başına kukla yönetimler getirmek,
2- Müslümanların birlik olmalarını önlemek, mezhepsel etnik ve bölgesel farklılıklarını kaşıyarak işine gelen tarafı destekleyerek iç savaş çıkarmak, araya düşmanlık ve kan düşürerek birlikte yaşama iradesini ortadan kaldırmak.
3-Müslümanların itibarsızlaştırılması, terörize edilmesi, kurulan terör örgütleri vasıtası ile İslam adına terör eylemleri yaptırılarak İslam ve Müslümanlar Terörist gösterilerek İslam’a yönelişin önlenmesi.
4-İslam korkusu (İslamofobi) ve düşmanlığı yayılması,
5- Sudan bahaneler uydurularak idealist Müslüman devlet adamları ve liderlerin ortadan kaldırılması.
6-Öne çıkardıkları değerler olarak Demokrasi, insan hakları, özgürlük savunucusu görünerek amaçlarının tahakkukunun sağlanması.
7-Gerektiğinde sıcak savaştan da geri durmamakta, silahlı kuvvetlerle ülkeleri işgal etmekte, oralardaki yönetimleri devirerek, “insan hakları, demokrasi, özgürlük getiriyorum” diye yerine işbirlikçi kukla yönetimler getirerek, bunlar eliyle kendi hegemonyalarını kalıcı kılıp, amaçlarına ulaşmaktadırlar.
8-Sömürdükleri ülkelerde kendi toplumunu temsil edecek yöneticilere fırsat vermemekte ve her türlü yolları kullanarak, o ülkede geçerli demokratik sistemde seçilerek yönetime gelen Milli partilere ve liderlerine karşı suikastlar, darbeler düzenlenerek kendi kuklalarının başta kalmasını sağlamaktadırlar.
9-Batılı Haçlı-Siyonist merkezler sömürdükleri ülkelerin başına emirlerinden çıkmayan kukla yöneticiler getirerek daha ekonomik  ve sinsi, insani görünüm, söylem ve araçlar ile tepkileri azaltmakta, örtülü işgal ve sömürülerini devam ettirmektedirler.
Türkiye’de, Bangladeş’te, Mısır’da Pakistan’da, Türki Cumhuriyetlerde, Doğu Türkistan’da, Afganistan’da, Kafkaslarda, Cezayir’de, Sudan’da, Somali’de, Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, Çad, Nijer, Nijerya’da Müslüman yöneticilere, liderlere, komutanlara, bilim adamlarına, alimlere oynanan oyunlar, idam ve suikastlar aynı amaca yönelik olup, Haçlı-Siyonist ittifakı tek merkezden planlanıp uygulanmaktadır. Türkiye’de; Prof Dr.Necmeddin Erbakan, Mısır’da; Hasan El Benna, Abdülkadir Udeh, Muhammed Kutup, Seyyid Kutup, Zeynep Gazali, Muhammed Mursi, İran’da; Muhammed Musaddık, Pakistan’da; Ziya Ül Hak, Bangladeş’te; Abdülkadir Molla, Gulam Azzam, Muhammed Kamaruzzaman, Çeçenya’da;Cahar Dudayev ve arkadaşları, Cezayir’de Abbas Medeni, Filistin’de; Kemal Advan, şair Kemal  Nasır ve Yusuf El Neccar, Ali Hasan Salame, Ebu Cihad, Fethi Şakaki, Ebu Ali Mustafa, İsmail Ebu Şanab, Mahmud Cuda, Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz Rantissi ilk akla gelen, ülkesini haçlı Siyonist odaklar ve yerli işbirlikçilerinden kurtarıp gerçek bağımsızlık, benlik ve kimliklerine döndürme mücadelesi veren geleceğin işaret taşları, yakın zamanımızın şehitleri ve mazlumlardır.
Mazlumların ve Müslümanların tek kurtuluş yolu birlik kurmaları, oynanan etnik ve mezhep savaşları oyununa gelmemeleri ve saldırılara karşı topluca karşı koymalarıdır. O zaman Allah’ın (cc)  yardımı yetişecektir.
Halkı Müslüman ülkelerin birlik olamayışlarının tek sebebi, başlarında bulunan ve kendilerini değil Haçlı-Siyonist ittifakını temsil eden, Allah’ın (c.c) değil, müstekbirlerin gücüne teslim olmuş yöneticilerdir.  Müslümanlar uyanıp öncelikle kukla yöneticilerden kurtulmalıdırlar.
Ondan sonrası kolaydır.
Birliğin, “Taraflardan birine yapılacak saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacaktır” şeklinde tek bir protokol imzalaması dahi, İslam ülkelerine ve Müslümanlara yapılan insanlık dışı saldırıları caydıracaktır. 
Bu birliğin temeli D-8 olarak Merhum Erbakan Hoca tarafından atılmıştır.
AB ve ABD sevdasından kurtulup D-8 in işlerlik kazanmasının sağlanması ve yeni üyelerle genişletilmesi gerekmektedir. 
Tek yol budur. Yoksa zilletten kurtulmak ebediyyen mümkün olmayacaktır.
Birlik ve beraberliğimize, kurtuluşumuza vesile olması dileği ile hayırlı Ramazanlar duası ile...
 
 
 
 
 
 
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz