9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
08/05/2015 - 11:41
Prof. Dr. Burhanettin Can

Otelleştirme Medyenlileşmenin sonucu mudur?

“«Ölçüyü tam tutun ve eksiltenlerden olmayın.»

«Dosdoğru olan terazi ile tartın.»

«İnsanların eşyasını değerden düşürüp-eksiltmeyin ve

yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın.»”

(26 Şuara 181-183)

 

Giriş

Cumhuriyetle birlikte Ayasofya Camii’nin müzeleştirilmesi, Batı karşısında alınan bir mağlubiyetin ve bir medeniyet değiştirme projesinin simgesi anlamına gelmektedir. Ayasofya müze olarak kaldıkça, bu mağlubiyet psikolojisi ve ezikliği devam edecektir. İstanbul’un görüntüsü üzerinde cumhuriyetin başlangıcından bu yana yapılan tahribatlara rağmen İstanbul’un cami ve minarelerle süslenmiş görüntüsü ciddi bir yara almamıştır.

Zeytinburnu’ndaki iki gökdelenin Sultanahmet Camii’ni gölgelemesiyle ortaya çıkan İstanbul’un siluet sorunun doğuracağı sonuçlar, ne siyasi iktidar tarafından ne de toplum tarafından yeterince anlaşılamamış ve algılanamamıştır (Bu konu, zamanında, Milli Gazetede 3 yazı ile ele alınmış ve tartışmaya açılmıştır). İki gökdelenle başlayan işgal, bugün İstanbul’un her tarafında yükselen ruhsuz, hüviyetsiz gökdelenlerle geniş bir alana yayılmıştır. Tarihi yarımadayı kuşatan ve şehrin siluetini bozan gökdelenleşmeye şimdi, yeni bir tehlike daha eklenmiştir:

 

Tarihi yarımadanın otelleştirilmesi.

Tarihi yarımada, Eminönü-Sirkeci hattından surlara doğru hızla yayılan bir otelleşme yaşamaktadır. Geçen hafta Kapalıçarşı ve çevresinde yapılan restorasyonlar için başlayan tartışmalarda, Kapalıçarşı çevresindeki tarihi hanların otel yapılmasının düşünüldüğüne ilişkin tartışmalara yer verilmiş ve otelleştirme tehlikesine dikkat çekilmiştir.

İstanbul’un görüntüsünün gökdelenlerle bozulması, tarihi yarımadanın otelleştirmek istenmesinde iki ihtimal söz konusudur:

1- Yeni rantiye sınıfının Medyenlileşmesi, yeni bir rant alanı meydana getirme İsteği

2- AB projesi

Burada, birinci ihtimal üzerinde durulacaktır.

 

Medyenli Olmak

Medyen halkı, helak olan kavimlerden biri olup Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Şuayb’ın kavmi olduğu ifade edilmektedir. Hz. Şuayb, Medyen halkına Peygamber olarak gönderilmiş, onları içerisine düştükleri bataklıktan kurtararak sıratı müstakime ulaştırmak için mücadele etmiştir. Hz. Şuayb’ın Medyen halkı ile olan mücadelesi, Kur’an’ın değişik ayetlerinde (7/85-99; 9/70; 11/84-95; 28/22, 45; 26/176-190) ana hatları ile anlatılmaktadır. Bu ayetlerden hareketle Medyen halkının en önemli vasıflarını, aşağıda ki gibi özetleyebiliriz:

• Allah’tan başkasını İlah edinmekte ve Allah’tan başkasına ibadet etmekteler.

• Ölçü ve tartıda hile yapmaktadırlar. İnsanların (hakları olan mallarını) eşyasını değerinden düşürüp-eksiltmekteler (7 Araf 85, 11 Hud 84, 85).

• Fesatçıdırlar.

• Bolluk ve refah içerisinde yaşamaktalar.

• İman edenleri Allah’ın yolundan alıkoymakta ve Allah’ın yolunda çarpıklık aramaktalar.

• İman edenleri tehdit etmekte, sürgün etmek istemektedirler.

• İman edenleri eski dinlerine çevirmek için uğraşmaktadırlar.

• Allah’ı önemsiz bir şey gibi unutmuşlardır.

Kur’an’da ismi geçen, helak olmuş kavimlerin ortak özelliklerinin yanı sıra her birine özgü, özel olan özellikleri de vardır. Yukarıdaki özelliklerden 2. Madde hariç geri kalanlar, helak olmuş kavimlerin, genel olarak, ortak özellikleridir. 2. Madde ise yanı insanların mallarının değerinin eksiltilmesi, ölçü ve tartıda hile yapılması, Medyen halkına özgü, en baskın bir özelliktir.

Hz. Şuayb, kavminin bu tutum ve tavrı üzerinde özenle dururken; bu davranışın, dünyayı ifsat ettiğini, huzuru, güveni ve dayanışmayı yıktığını belirtmektedir. İnsanlara hile yapılarak, aldatılarak birilerine, önde gelen müstekbir takımına, rant sağlanmakta; böylelikle toplum ifsat edilmektedir. Bu nedenle de Hz. Şuayb kavmini ıslah ediciler olmamakla eleştirmektedir:

“Medyen (toplumuna da) kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik. Şuayb onlara) Dedi ki: «Ey kavmim, …Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların (hakları olan mallarını) eşyasını değerinden düşürüp-eksiltmeyin ve düzene (ıslaha) konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer inanıyorsanız.»” (7Araf 85, 11 Hud 84, 85).

Medyenli olmak ya da Medyenlileşmek, İnsandaki mal-mülk-servet-makam sevgisinin, hiçbir ölçü tanımayan, hiçbir ahlaki kısıtlama kabul etmeyen mala-mülke-servete ve makama tapınma boyutuna ulaşması demektir.

Medyenli olmak, medyenlileşmek demek, ölçü ve tartıda hile yapmak, hileli ürünler üretmek, işlerini hileli yapmak, insanların mallarını mülklerini hile yaparak değerini düşürüp ellerinden almak, böylelikle aşırı rant elde etmek şeklindeki bir tutum, davranış içerisinde olmak, bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemek demektir. Buna karşı çıkanları suçlama, tehdit edip susturma yoluna gitmek demektir. Bu tutum ve tavırları ile her türlü toplumsal dayanışmanın yıkılmasına, toplum içerisinde kin, nefret, hasedin yaygınlaşmasına, birlik, dirliğin yıkılmasına, kısaca fesada sebep olmaktadırlar.

İstanbul’un her tarafında mantar gibi yükselen gökdelenler ve tarihi yarımadada her çeşit otelleşme, bu yaklaşımın sonucudur. Yapılan iş, ölçünün, mizanın, adaletin bozulması demektir. İnsanların ya da kamunun mallarını, mülklerini değerlerini düşürerek almak; arkasından yapılan hilelerle değerlerini yükselterek birilerine rant sağlamak adil bir tutum değildir. Gökdelenlerin ve otellerin inşa edildiği araziler, daha önce kimlerin elinde idi ve kaç katlı imara sahipti? Kimlere satıldıktan sonra imar değişikliği yapılarak gökdelenlere ve otellere izin verilmiştir? Gökdelen ve otel inşaatlarında, yabancı sermaye ortaklığı var mıdır?

Bu soruların cevapları önemlidir.

21. Asırda tarihi yarımadayı otelleştirmenin amacı ve hedefi nedir? İstanbul’un görüntüsünü bozan, camileri gölgeleyen, camileri insansızlaştıran bu imar planları ile yerel yönetimler, neyi elde etmeye çalışmaktadırlar?

Rant karşılığında bir İslam beldesinin görüntüsünü ve muhtevasını değiştirmek, Medyenlileşmiş olmaktan başka bir anlama gelir mi?

Eğer rant, ölçü, tartıyı tam tutmayı ve adaleti engelliyorsa, o zaman namaz kılmanın anlamı nedir?

Namaz Adaletsizliğe, Haksızlığa Mani Olmalıdır.

Hz. Şuayb, Medyen halkının ölçü ve tartıda hile yapmasına, başkalarının elindeki malları eksik ölçerek, tartarak, değerini düşürerek almasına karşı çıktığında; Medyen halkı, bunun sebebini anlayamamıştır. Bunun sebebi olarak kendileri ile Hz. Şuayb arasında çok temel görünür bir fark olarak Hz. Şuayb’ın namazını görmüşler ve bunu Hz. Şuayb’a sormuşlardır:

“Dediler ki: «Ey Şuayb, senin namazın mı atalarımızın taptığı şeyleri bırakmamızı ya da mallarımız konusunda dilediğimiz gibi davranmaktan vaz geçmemizi emretmektedir. Çünkü sen, gerçekte yumuşak huylu, aklı başında (reşid bir adam)sın.»” (11 Hud 87)

Hz. Şuayb’ın namazı, onu sadece kötülük yapmaktan alıkoymuyor, aynı zamanda, onun her türlü kötülüğe karşı çıkmasını da sağlıyordu. Namazın çok temel fonksiyonlarından biri de buydu. Allah’ın namaza yüklediği fonksiyonların yerine getirilmemesi, namazı şeklileştirip ruhundan uzaklaştırmaktadır:

“İşte (şu) namaz kılanların vay haline,

Ki onlar, namazlarında yanılgıdadırlar,

Onlar gösteriş yapmaktadırlar,

Ve ‘ufacık bir yardımı da’ engellemektedirler.” (107 Maun 4-7)

Namaz şeklileşince, ruhunu kaybedince, Allah önemsiz bir şeymiş gibi unutulmaya başlanmakta; hayata müdahil olmayan, yeryüzüne karışmayan bir Allah inancı ortaya çıkmaktadır. Allah’ın gücü ve otoritesi yerine paranın, beşerin gücü ve otoritesi etkin olmaktadır. Nitekim Medyen halkı, Hz. Şuayb’e çevresinin güçlü oluşundan dolayı dokunamadığını söyleyerek bu durumu dile getirmişlerdir. Buna karşılık Hz. Şuayb, asıl korkulması, sakınılması gerekenin Allah olduğunu belirtmesi, bir müminin ortaya koyması gereken dik duruş açısından önemlidir (11Hud 91-92).

Namazın şeklileşmesi, gösterişe dönüşmesi ve Allah’ın önemsiz bir şey olarak addedilip unutulması, sekülerleşmenin, laikleşmenin bir sonucudur. Ölçü ve tartıda hile yapanlar, insanların mallarının değerlerini eksilterek rant sağlayanlar, netice itibariyle Allah’ın helal ve haram hudutlarına uymayıp Allah’ı ve Ahret gününü unutanlardır. Gökdelenlerle, otellerle birilerine rant sağlayanlar ve tarihi yarımadanın görüntüsünü ve muhtevasını sekülerleştirenler, ahrette ne hesap vereceklerini düşünmelidirler:

“Eksik ölçüp tartanların vay haline,

Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.

Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler.

Yoksa onlar, diriltileceklerini sanmıyor mu? Büyük bir günde.

İnsanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde.” (83 Mutaffifin 1-6)

 

Sonuç: Medyenlileşmek Helake Götürür

Medyenlileşen toplumlarda, dava adamlarının yapması gereken, en zor şartlar altında bile iyiyi, güzeli, hakkı ve doğruyu savunmak olmalıdır. Birilerini memnun etmek yerine Hakkı memnun etmek, birilerinin razı olması yerine Allah’ın razı olmasını istemek, bir mümin için, bir dava adamı için en temel, en doğal davranış olmalıdır. Bu, kendi içerisinde tutarlı olmak, kendi kendisi ile tezada düşmemek demektir. Hz. Şuayb’ın Medyen halkı ile olan mücadelesinde bu temel düsturu görmekteyiz:

“Dedi ki: …Ben, size yasakladığım şeylere (kendim sahiplenmek suretiyle) size aykırı düşmek istemiyorum. Benim istediğim, gücüm oranında yalnızca ıslah etmektir...»” (11 Hud 88)

Islahın olmadığı yerde ifsat vardır. Türkiye’de siyaset, bu yapısından dolayı toplumu ifsat etmektedir. Allah’a ve ahiret gününe iman edenlerin, namaz kılanların, rant karşısında yapması gereken şey, Hz. Şuayb’ın ifadesi ile helal kazanç peşinde olmaktır (11 Hud 86). Aksi bir durum, çok daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir:

“Emrimiz geldiği zaman, tarafımızdan bir rahmetle Şuayb’ı ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık; o zulme sapanları dayanılmaz bir ses sarıverdi de kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar.” (11 Hud 94)

Allah, hepimizi böyle bir sondan korusun.

Allah, hepimize Medyenlileşmeye karşı mücadele etme güç, imkân, basiret ve feraseti versin.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz