3 Safer 1439 | 23 Ekim 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
03/04/2015 - 10:21
Prof. Dr. Burhanettin Can

Giriş

ABD, Obama’nın başkanlığı ile beraber başta Türkiye olmak üzere ittifak yapmak istediği ülkelere, 2009 yılından beri “Akıllı Güç Stratejisi” çerçevesinde “Model Ortaklık” (Model Partnership) adı altında yeni bir ortaklık, yeni bir yol dikte etmeye başlamıştır. Model ortaklığa göre dini ahkâm hayata uygulanmayacak, fakat bunun dışındaki ibadetle ilgili tüm vecibeler yerine getirilebilecek ve laik-seküler değerler etrafında bütünleşme sağlayan yeni bir yol inşa edilecektir.

“Model Ortaklık” konusu, tanımlanması ve muhtevası itibarıyla ne anlama geldiğinin tartışılması gerekmektedir. Burada, Böyle bir yol tanımlanmasının “İlahi Yasalar Değişmez” yazı dizisinin uzantısında mümkün olup olamadığı konusu ele alınıp incelenecektir. 

Model Ortaklık

ABD eski başkanı Bill Clinton 8 Kasım 1999 tarihinde Georgetown Üniversitesi’nde ve 15 Kasım 1999 tarihinde TBMM’de yaptığı konuşmalarda, ‘Hıristiyan dünya ile Müslüman dünyanın Türkiye’de buluşması’, ‘Türkiye’nin Model Ülke olması’ fikrini ortaya atmıştır (1,2).

Bil Clinton “Model Ülke” kavramını kullanırken Obama “Model Ortaklık” kavramını, siyasette ve uluslararası ilişkilerde ilk defa kullanan ABD başkanıdır (3-6). Türkiye, ABD ile “Model Ortak” olmayı 2009 yılında kabul ettiğini açıklamıştır (7).

Obama’nın tanımlamasından ‘Model Ortaklık’, “idealler ve değerler” temelinde meydana getirilen bir birliktelik, bir ortaklıktır. Her iki ülkenin aynı ortak payda da birleşmesi, bu ortak payda etrafında birbirlerini kabul etmeleri, birbirlerine karşı sorumluluk duymaları ve birlikte sorumluluk alıp hareket etmeleri, ideal ve değerlerden neşet eden ortak çıkarları korumaları, Model ortaklığın alt zeminini oluşturmaktadır. Ortak ideal, değer ve çıkarlar, model ortaklığın temel bileşenleridir.

Obama, Model ortaklık kavramı ile Türkiye ve ABD arasında ki benzerliklere,  ideal ve değerlere vurgu yapmaktadır. Bu ideal ve değerler, Obama’ya göre hem Hıristiyanlık’tan ve hem de İslam’dan bağımsız ideal ve değerlerdir. Obama, konuşmalarında, halkların Hıristiyan ya da Müslüman olmalarının hiçbir önemi olmadığını ifade etmektedir. Önemli olan her iki ülkede, her iki dinin toplumun günlük hayatında, yaşam tarzında etkili olmamasıdır. Her iki ülkenin laik, seküler yapısı, laik ve seküler yönetimle idare edilmiş olması, iki ülke arasında en temel benzerlik ve ortak paydadır. Açıkçası Obama, dinleri dışarıda bırakıp söz konusu edilen bu değerler ve idealler etrafında her iki ülke bir işbirliği ve ortaklık kurabilir demektedir. Bu da tüm dünya için, özellikle de, İslam coğrafyası için bir ‘Örnek Ortaklık’ olur.

Böyle bir yol tanımı, geçen haftaki yazı kapsamında ifade edildiği gibi, “İmanla küfür arasında bir ara yol aramak olup küfürden başka bir şey değildir” (4 Nisa 150-151). 

Model Ortaklık, Bir Yol ve Bir Kimlik Tanımıdır

Obama, model ortaklık ile laik, seküler, demokratik, Batı ile bütünleşmiş ve bununla beraber halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan bir kimlik tanımlaması yapmaktadır.

Obama’nın Müslümanlara giydirmek istediği kimlik, ismi Bush yönetimi tarafından konan ‘Ilımlı İslam’, RAND Raporlarının ‘Modernist Müslüman’ kimliğidir. Hayatın tanzimi ile ilgilenmeyen, günlük hayata müdahale etmeyen bir ‘dini kimlik’. Bu, ‘Protestan kimlik’ olup İslam’la alakası yoktur.

Bu kimlik, Lozan’da bu topluma dayatılmış ve Cumhuriyetin ittihatçı kurucu kadroları tarafından benimsenmiş bir kimliğin biraz daha yumuşatılmış şeklidir. İslam coğrafyasında ki birçok yönetici ve batılı sosyologlar tarafından tanımlanmış bir din anlayışını referans alarak İslam’ın Protestan versiyonunu inşa etme amaçlıdır. 

Türkiye’de sistemin sahibi olarak kendini gören laik kadro ile ABD yönetimleri arasında ki temel ayrılık, Ülkenin yönetilmesinde Müslüman kimlikli insanların birinci derecede söz sahibi olup olmaması ile ilgilidir. ABD yönetimi, Sovyetlerin çöküşü ile birlikte İslam coğrafyasında ümmetin dip katmanlardan gelen Kuran eksenli İslamlaşma hareketinin farkındadır ve bunu da, kendisi için ciddi bir rakip ve tehlike olarak görmektedir. Obama’nın Kahire konuşmasında ısrarla İslam’la Amerika’yı birbirinin karşılığı olarak kullanması, konunun ABD açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. İslam’ın karşısında Hıristiyanlık veya Yahudiliği koyması gerekirken doğrudan doğruya Amerika’yı koyması anlamlıdır.

Bush yönetimi ‘önleyici savaş’ doktrini ile gelecekte kendisine rakip olabilecek İslami potansiyeli, vaktinden önce ‘Terörle Küresel Savaş’ çerçevesinde yok etmek istemiştir. Ancak benimsenen strateji, İslam coğrafyasının belli bölgelerinin kan gölüne dönmesine sebebiyet vermiş olmasına rağmen, ABD yönetiminin çok korktuğu ‘Radikal İslami Kimliğin’ uyanmasına, bütün ülkeleri etki altına almasına sebebiyet vermiştir. Uyanan sadece Müslüman aydın kesim değildir, uyanan bir halk ve bir ümmettir. ABD için en korkulu olan bir halkın uyanması, kendi kimliğini, yolunu araması ve yol ve kimliğin gerektirdiği sistemi inşa etmek istemesidir.

ABD’de yayınlanan dört RAND raporunda üzerinde durulan temel olgu, bu tehlikenin nasıl bertaraf edileceğidir. Raporlarda öngörülen, Müslüman potansiyeli parçalamak “Modernist”, “Dünyevileşmiş olanlarla” işbirliği yapmak, geri kalanları kendi aralarında çatıştırarak bertaraf etmek; yanı Müslüman’ı Müslüman’a kırdırmaktır. Türkiye’ye önerilen Model Ortaklığın böyle bir gizli gündem maddesi vardır. 

 

Model Ortaklığın İç Müttefikleri ve İç İşlerine Müdahale Hakkı

ABD, soğuk savaş sonrası dönemdeki yeni politikasını, Türkiye’de ki bağnaz Laik-Kemalist kesime anlatamamıştır. Ergenekon operasyonu ile bu kesim ikna edilmeye çalışılmış fakat ikna olmayınca da şimdilik tasfiye edilmişlerdir. Obama’nın Model Ortaklık teklifi, bir boyutu ile Türkiye’de ki dünyevileşmiş, burjuvalaşmış, ‘Modernist Müslümanlarla’, “anti Amerikancı olmayan laik-seküler-liberal-sol’ kesimlerin ittifakını ön görmektedir (6). Taraflardan birinin devre dışı kalması, Türkiye’den istenen fonksiyonların yerine getirilmesine mani olmaktadır. Obama, taraflara Model ortaklık kapsamında bir barış ve ittifak önermiştir/önermektedir.

ABD yönetimleri, İslam coğrafyasının, bu coğrafyaya yabancı, hatta düşman tavır takınan yönetimlerce daha fazla yönetilemeyeceğinin farkındadırlar. Diğer taraftan da, Halkla bütünleşmiş dini hassasiyetleri olan insanların da tek başına rakipsiz bir şekilde bu ülkeleri yönetmelerinin, gelecekte daha tehlikeli sonuçlar doğuracağını düşünmektedirler. Bunların kontrol altına alınamayan yönetimlerinin, Batı’ya tavır alan bağımsızlık hareketlerine sebebiyet verebileceğini ön görüyorlar. Batı, yeni bir Iran deneyiminin, İslam Coğrafyasında Batı hükümranlığının sonu manasına geleceğini çok iyi bir şekilde görmekteler.

Bu nedenle Batı, kendisine bu topraklarda yeni ortaklar ve yeni işbirlikçiler aramaktadır. Sekülerleşmiş, Batı’ya karşı çıkmayan, liberalizmi içselleştirmiş, İslam’la ilgisi ibadet boyutunda olan, dindarlar tarafından yadırganmayan, hatta konjonktürden dolayı destek bulabilen, ABD’nin ‘Modernist Müslüman’ adını verdiği bir kesim, başta ABD olmak üzere Batının yeni işbirlikçi gözdesidir. “Arap Baharı” diye tanımlanan ikinci nesil kadife darbe dalgası ile yapılmak istenen buydu. Proje, Mısır ve Tunus’ta tutmamıştır. Türkiye’de Taksim Gezi parkı ile başlatılan üçüncü nesil kadife darbe süreci, Türkiye ile kurulan Model Ortaklık’ta bir yol ayırımı olarak değerlendirilebilir.

Model Ortaklık kavramının idealler ve değerler etrafında bir birliktelik olması,

İki ülke arasındaki ilişkilerin sadece güvenlik ile sınırlı kalmayacağı, daha geniş kapsamlı, iç işlerine karışmayı, doğrudan topluma müdahale etmeyi ön gören bir işbirliği olacağı manasına da gelmektedir. Laiklik, sekülerlik, fikir ve inanç hürriyeti, hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi gibi değerler, iki ülke arasında ortak unsurlar olacak denirken; ABD’ye hizmet etmesi oranında tüm bu kavramların bir anlamı olacaktır denmek istenmektedir. Unutmamak gerekir ki Mısır’da Sisi darbesini, demokrasi adına kutlayan ABD’dir 

Sonuç: Büyük Şeytanın (ABD) Yeni Truva Atı: ‘Model Ortaklık’

Model ülke ve model ortaklık sadece Türkiye’ye özgü olmayıp ABD menfaatlerine hizmet edebileceğine inandıkları tüm ülkeleri, örümcek sarmalına sokmak istemektedirler (8). Model Ortaklık kurduğu Türkiye ile Suriye, Kıbrıs, Mısır, Somali ve Rusya konularında anlaşamayan ABD’nin son zamanlarda İran’la olan yakınlaşmasına bu pencereden bakılmasında fayda vardır. ABD, bu coğrafyada, “İslam’ın İslam’la savaşı projesi” kapsamında, “Dengeleme ve vuruşturma politikasını” devreye sokmuş görünmektedir. Mısır, Filistin, Libya, Irak ve Suriye için kılını kıkırdatmayan Arap Birliği, Yemeni bombalama cesaretini nereden aldığının sorgulanması gerekmektedir.

Bu nedenle Obama dönemi, İslam coğrafyası için daha sancılı ve sıkıntılı olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Toplumun değişik kesimleri arasında fitne ve fesadın yaygınlaştırılması, kitleleri ABD menfaatleri istikametinde kullanmak, Model Ortaklık kapsamında yeni bir yol olarak seçilmiştir.

Bu nedenle Türkiye 2009 yılında kabul ettiğini açıkladığı “Model Ortaklık”tan çekilmeli;  ABD’nin, bu ülkede rahat faaliyet yapmasının tüm imkânları ortadan kaldırılmalı ve ABD’nin Türkiye’yi bir Truva Atı olarak kullanmasına fırsat verilmemelidir.

 

Kaynaklar

1- Bill Clinton ‘in 8 Kasım 1999 Georgetown Üniversitesi Konuşması, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Ankara, Nisan 2009.

2- Bill Clinton ‘in 15 Kasım 1999 TBMM Konuşması.

3- Bila, F.,    Obama Modeli Ortaklık,  Milliyet 07.04.2009

4- Ilıcak, N., Müşterek Menfaatler Ve Paylaşılan Değerler,  Sabah 07.04.2009

5- Korkmaz T., Ortaklık? Yeni Şafak 09.04.2009

6- Obama’nın TBMM’de ki Konuşması, BEYAZ SARAY Basın Bürosu, 6 Nisan 2009, Ankara, Türkiye.

7- Davudoğlu, A., Washington’da Amerikan-Türk Konseyi’nin (ATC) 28’inci yıllık konferansıda akşam yemeğindeki konuşması, “Model Ortaklık Tercih Değil Gereklilik”, Usak gündem, 03.06.2009

8-  Okur, M.,  Yoksul Coğrafyada Müthiş Pazarlama,  Sabah, 07.04.2009

YORUMLAR
nihat 07-04-2015, 06:08:57
güzel yazı istifade ettim hocam elinize sağlık rabbim selamet versin
 
nihat 07-04-2015, 10:40:58
aklıyla değil midesiyle haraket eden bir toplum haline geldik zira toplumun kahir ekseriyetinin vicdanına dokununca satır aralarında ortaya çıkıyor tüm bu yozlaşma kokuşmuşluk feveranı !! fakat canım cennet ister ama günahlarım koy vermiyor misali heva ve heveslerimizin peşinden sürükleniyoruz wesselam
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
İstifası beklenen başkanlara ilişkin Abdulkadir Selvi'den flaş iddia
Ahmet Davutoğlu'na tehdit gibi sözler! Şansını zorlamasın, defterler açılmasın
Erdoğan: Melih Gökçek'e, Balıkesir ve Bursa'ya istifa talebimiz iletildi, direnirlerse neticesi ağır olur
Trollenen yazar Abdulkadir Selvi yazdı: Melih Gökçek'in yerine kim geliyor?
Flaş... Melih Gökçek'ten veda gibi sözler: Verilen imkanlarla bunları yaptık...
Erdoğan, 3 belediye başkanına seslendi: Topbaş gibi yapın
Erdoğan'dan ABD'ye: Biz size muhtaç değiliz
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması
Açık öğretim liselerinde yeni model bağış zorunlu eğitim! | Okullar ne zaman açılıyor?
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
ZENGİN KİM?
Mustafa KAYA
Sağım Solum Sobe
Atilla MEHDİGİL
'Birleşmiş Milletler' hangi amaçla kuruldu?
İshak BEYAZAY
Kıyılır mı kıyılır mı, canana kıyılır mı?
Feyzullah AYDOĞAN
ÖZGÜR DÜNYA KÂBE’DEN BAŞLAR
Ekrem ŞAMA
Amerika demek, entrika demek
Mustafa İŞCAN
Askerlik Borçlanması Erken Emekli Eder
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yeni bir darbe olabilir mi?
Ali Haydar HAKSAL
Zamanın Ağır Yükü
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Kuzey Irak Krizi” Çözüldü mü Yoksa Yeni mi Başlıyor?
Zeki CEYHAN
Bu nasıl nezaket?
Mevlüt ÖZCAN
Allah’ a teslimiyetin saadeti
Mahmut TOPTAŞ
Küfür cephesinde yeni bir şey yok
Prof.Dr.Ata ATUN
Ortak devlet kurulacak Rumları tanımak gerek
Prof. Dr. Burhanettin Can
Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Allah rahmet eylesin
Mustafa YILDIRIM
Özledim…
Burak KILLIOĞLU
Sistem hatası
Şakir TARIM
İslam âlemi oyunları nasıl bozar?
İsmail KILLIOĞLU
Bütüncül bakabilmek-2
İbrahim VELİ
Kolaylaştırmak ve müjdelemek için “ilk adım”!
Abdülkadir ÖZKAN
Katalonlarözekliği de kaybetti, Batı’dan ses yok!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz