4 Şaban 1438 | 30 Nisan 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
07/01/2015 - 11:37
Mustafa GEÇER
"PKK Müslüman Kürt vatandaşların, Müslüman Türklerle olan
en önemli bağı ve ortak kimliği olan İslam’ı “Birinci tehdit” kabul
etmekte, Kürtleri İslam’dan ayırmak istemektedir."
 
7-Cumhuriyet Dönemi:(2)
II.Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan soğuk savaş döneminde, dünya iki kutba ayrıldı.
Başta ABD ve Batılı diğer ülkelerin bloku olan Batı Liberal-Kapitalist Bloku ve SSCB’nin (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birliği) başını çektiği Doğu bloku. Ruslar Alaska dışında denizaşırı sömürgecilikten çok, çevresindeki Ortodoks Hıristiyanların hamisi rolünde genişleme ve Slav hâkimiyeti ve etki alanını genişletmeye çalışmıştır. Bunun dışında komşuları olan Hristiyan olmayan Müslüman, Kırım, Kafkas ülkeleri ve Batı Türkistan’ı istila etmiştir. Zaman zaman Anadolu’yu istila etmeye de çalışmıştır.
Kapitalist Batılı Emperyalist ülkelerin sömürgesi durumundaki ülkelerde etkinliğini Marksist- Leninist ideoloji ihracı ile sağlama peşine düşmüştür. Rusya’daki “Bolşevik Ekim 1917 İhtilali” ile kurulun Marksist düzen, düşüncesi kapitalist sömürüye karşı olan kesimlerin kendilerini meşrulaştırma, SSCB’ den eğitim, silah ve mali destek almalarını sağlamıştır.
Sömürge ülkelerinde Marksist-Leninist Sosyalist sol düşünceli “halk kurtuluş örgütleri” ve bu örgütlerin “halk kurtuluş ordusu” adlı silahlı birimleri kurulmaya ve gerilla savaşları, Marksist darbeler yapılarak Rus yanlısı rejimler kurulmaya başlandı. 1948 yılında Mao’nun Çin’de yaptığı Marksist devrimle komünist Çin halk Cumhuriyeti kuruldu ve Çin rejimi de Marksist Maoist ideolojiyi ihraç etmeye ve dünyaya bu yolla açılmaya başladı. Marksist ideoloji tüm dünya ülkelerinde taraftar toplamaya başladı. Her ülkede sağ-sol kutuplaşma ve çatışmaları, işçi, öğrenci olayları başladı. Liberal ülkelerde de insanların sağ-sol cephelerde kamplaşmalar meydana geldi. Her kesim kendi Sivil Toplum örgütlerini oluşturmaya başladı. “Solcu olmak, çağdaş, aydın ve ilerici olmak demek”  algısı adeta moda haline geldi. Onlara göre, solcular ilerici, diğerleri gerici ve faşist idi. Dünyadaki doğal,  sosyal gelişme olarak inanılan sol ve sosyalist toplumsal evrim kaçınılmazdı ve karşı koymak faydasız bir çaba idi. Bu düşünce akımları ülkemizi de etkisi altına aldı. 1960’lardan sonra CHP  “ortanın solu” olarak kendisini tanımlamaya konumlandırmaya başladı ve sol cephede yer aldı. Türkiye’deki sol ve sosyalist hareketlerin menbağı, odağı, hamisi örgütleyicisi, destekleyicisi artık CHP idi. Ülkede sağ-sol kutuplaşma camilere kadar indi. Cumhuriyet Türkiye’sinin her türlü kaynağını kullanmış, aristokratlaşmış, semirmiş diğer insanlara fırsat tanımamış, devletin; yasama, yürütme (Tek partili dönemde) yargı, maliye, diplomasi, askeriye, üniversite, basın-yayın gibi  önemli kurumlarını kendi kadrolarını doldurarak rejim üzerinde üst düzey bürokratları ile etkinliğini tartışmasız kılan, Laik ve ulusalcı CHP diğer aşırı sol Marksist-Leninist ve hatta bölücü sol Marksist ulusalcı örgütlerin de “taşıyıcı anne”liğini yapmıştır. Bu siyasi görüş, adı “halk partisi” olmasına rağmen halktan kopuk, onun değerlerine saygılı olmayan ancak devlet erklerindeki bürokratik ve oligarşik elit ve aristokratlardan destek görmüş, darbe destekçisi bir oluşuma dönüşmüştür. Müslüman Türk ve diğer Müslüman Türkiye toplumlarının değerlerine karşı, fakat CHP sayesinde rejimden azami faydalanan her türlü ve dereceden sol yapılanmalar, kurdukları Marksist-devrimci örgütlerde kendilerini ifade etme ve eylem ve terör faaliyetlerini yapma fırsatını yakalamışlardır. Türkiye üniversiteleri, solcu yöneticileri marifetiyle ilim yuvası olmaktan çıkarılmış sol ve terörist örgütlerin karargâhı haline getirilmiştir. Üniversitelerde örgütlenen Marksist sol devrimci öğrenciler devrimci solcu üniversite yönetimleri ve solcu öğretim üyelerinin teşvik ve yardımları ile planladıkları eylemleri uygulamaya başlamışlardır. 1970’ li yıllara gelindiğinde yasal zeminde yapılan demokratik eylemler yavaş yavaş terörize olmaya, ateşli silahlar, bombalar kullanılmaya karşıt görüşlü öğrenciler arasında silahlı ve ölümlü çatışmalar çıkmaya başlamıştır. Devrimci militanlar, adam kaçırmaya, banka soymaya,  okulları, fabrikaları kundaklamaya, ateşe vermeye, kamu mallarını tahrip etmeye, terör estirmeye başlamışlardır. Önceleri Fikir Kulüpleri, Dev-Genç gibi her türlü sol, sosyalist, Marksist-Komünist ve Marksist etnik ırkçı-mezhepçi oluşumları da rahminde barındıran ortak bünyesinde taşıyan, sol-devrimci örgütler 1970’den sonra ideolojik fraksiyonlara, kliklere ayrılmaya bölünmeye başlamışlardır. Her fraksiyon kendi devrimci örgütlerini kurmaya ve teşkilatlanmaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile tesis edilen ulusalcı laik Kemalist ideolojinin, rejim yanlısı yönetimleri tarafından totaliter, tavizsiz uygulamalar bu sosyal sonucun doğmasına zemin hazırlamış ve en önemli sebebi teşkil etmiştir. Hiç bir Kürt medresesinden Kürtçü yetişmemiş ancak Cumhuriyet dönemi Üniversiteleri, Laik ve ulusalcı İslam karşıtı eğitimiyle her türlü, muzır, ırkçı-ulusalcı, ateist fikirlerin üretildiği imalathaneler halini almıştır. Toplumları bir arada tutan unsur onların kimlikleridir. Bu kimlikler, yaratılıştan-fıtraten-, ya da sonradan kazanılır. Bu kimlikleri en genelden özele doğu bir hiyerarşik sıralama yaparsak:
1-İnsan kimliği
2-Dini kimlik
3-Irki (Etnik) kimlik
4-Aşiret, Boy, Oba
5-Soy sop… gibi daha sıralayabileceğimiz kimliklerin var olduğunu, en sonunda da kişinin ferdi kimliğini görürüz. Bütün kimlikler birer gerçekliktir, inkarı, yok edilmesi aşağılanması gerekmez bir haksızlıktır. Kişinin kimliğini sevmesi onu sahiplenmesi en doğal durum ve haktır. Bu kimliklerden Dini kimlik zayıfladığında veya yok edildiğinde, toplumlar üzerindeki birleştirici ve kardaşlık etkisi azalır ve yok olur. Onun yerine onun altındaki sırada yer alan Irki kimlik ikame eder ve öne çıkar. Bu durumdaki toplumlarda artık insanları birbirine ırki (etnik) kimlik bağlamaya başlar. Diğer üst kimliklerin sağladığı bağlar çözülmeye başlar. Türkiye’deki laik-ulusalcı rejim uygulaması dini kimliği törpüleyerek çözülme zeminini hazırlamış ve hızlandırmıştır. Yaşananlar bir sonuçtur.
Sol gruplar önceleri; biri, Marksist-Leninist SSCB yanlısı ve beslemesi bir grup, diğeri Marksist-Maoist gruplar olarak iki ana kola ayrılmışlar, daha sonra onlarca alt kollara ve fraksiyonlara bölünmüşlerdir. İşte bu devrimci sol Marksist-Leninist-Maocu milliyet tanımayan örgütlerin rahminde gelişmesini tamamlamış Marksist-Leninist-Maoist Kürtçü  bölücü örgüt  Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkeren Kurdistan) PKK adı ile doğmuştur.  Diğer devrimci Marksist-Leninist Ateist terör örgütlerinden ayrılan Marksist-Leninist Kürtçü ve Mezhepçi fraksiyon örgütü PKK, 1974 yılında Abdullah Öcalan öncülüğünde kurulmuştur.  Yasadışı silahlı terör örgütü PKK’nın amacı;  Kürtlerin de yaşadığı, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeydoğusu ve İran'ın kuzeybatısındaki bölgede, bağımsız Marksist-Leninist sosyalist bir Kürt devleti kurmaktır.
1980’li yılların başından itibaren, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusunda güvenlik güçlerine ve çeşitli sebeplerle bölgedeki Müslüman Kürt sivillere karşı silahlı terör faaliyetlerine başlamıştır.Bu baskı ve taciz sonucu bölgeden Türkiye’nin Güney ve Batı illerine yoğun bir göç başlamıştır. Köy ve mezraların bir kısmı boşalmıştır. Mesela; 1980 yılı başlarında bizim yaşadığımız Hatay, Adana, Mersin bölgelerine Güneydoğudan yoğun olarak gelen Kürt göçmen vatandaşlara; “Niçin göç ediyorsunuz?” diye sorduğumuzda %90’ı “Apodan kaçıyoruz” cevabını ermiştir. Doğu ve Güneydoğuda yaşayan vatandaşlarımızın İslami duyarlılıkları batı illerinden daha fazladır. Göç ettikleri Batı illerinde orada yaşayan Türk vatandaşlardan tepki ve reddedilme gibi bir tavırla karşılaşmayıp hep kabullenilmişler, etnik kökenlerinden dolayı diğer ülkelerde olduğu gibi dışlanmamışlardır. Toplumumuzun İslami kimliği, bu sosyal entegrasyonu ve kardeşliği sağlayan en önemli faktör olmuştur.
Doğu-Güneydoğu’da yaşayan ve Batı illerine göç eden Kürt vatandaşlarımız önceleri İslami hassasiyeti olan Milli Görüş Partilerine yoğun destek vermiştir. Devletin yargı ve önemli kademelerindeki oligarşik bürokratlar ve onların destekçisi Laik Sol ve Marksist siyasi partiler, STK, basın ve üniversitelerdeki aynı görüşü paylaşan öğretim üyeleri ve yöneticilerinin ve dış mahfillerin desteği ile Milli Görüş parti, lider ve yöneticilerine karşı anti demokratik, gayri hukuki, gayri-ahlaki maddi manevi her koldan saldırılar, operasyonlar, tutuklamalar, parti kapatmalar, partinin bölünmesi ve darbeler yapılarak Milli Görüş’ün siyasi etkinliği aşağı çekilmiştir. Doğu ve Güneydoğu’da barış ve kardeşliğin teminatı olan Milli Görüş’ten boşalan alanlara PKK ve onun siyasi yapılanmaları hakim olmuştur. PKK, Batıya göçen Kürt kökenli vatandaşlar nezdinde de taban oluşturmaya başlayıp, eylemlerini Batı illerine de taşımaya başlamıştır.
PKK’nın ortaya çıkması ile ASALA Ermeni terör örgütü, eylemlerine son vermiş bu görev PKK’ya devredilmiştir. Endülüs’te (İspanya)   Müslüman bırakmadıkları gibi Türkiye’de de Müslüman bırakmamayı amaçlamış Batılı ve siyonist mahfiller ve yerli işbirlikçileri, PKK’ya her türlü desteği vermişlerdir. SSCB’nin çökmesi ile PKK daha fazla siyasallaşma hamleleri başlatmış önceleri SHP,CHP listelerinden seçimlere katılarak Meclise girmiş, daha sonra siyasi parti kuruluşlarını artırarak bağımsız aday olup seçildikten sonra PKK uzantısı siyasi partilerine geçmişlerdir. 
PKK örgütü, Kadek, Kongre-Gel isimlerini de kullanmıştır. PKK; Avrupa Birliği, ABD, Birleşmiş Milletler ve NATO ve bölgedeki Türkiye, Suriye, Irak, İran gibi birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından terör örgütü olarak kabul edilmiştir. Ayrıca; ABD'nin uyuşturucu kaçakçıları listesinde  yer almaktadır. T.C. Emniyet Genel Müdürlüğünün yayınladığı "Türkiye'de hâlen faaliyetlerine devam eden başlıca terör örgütleri" listesinde "PKK/KONGRA-GEL" adıyla yer almıştır. PKK Türkiye’de ve yurtdışındaki Sol  ve Marksist-Leninist, Maoist örgütlerce de desteklenmiş onlarla eylem birliği yapmıştır. Mesela Maocu-Ulusalcı Doğu Perinçek ve örgütü PKK’yı hep desteklemiş, Hafız ESAD, PKK’ya Bekaa Vadisinde üs verip, PKK militanlarının eğitim üssünü Doğu PERİNCEK  ziyaret etmiş, Apo ve militanlarının oluşturduğu tören kıtası tarafından karşılanmıştır.
  
 
PKK ve destekçileri öncelikle Türklerle Kürtleri birbirine bağlayan İslam inancını Müslüman Kürtlerin hafızasından silmeyi amaçlamaktadır. Bunun yerine başka dinleri; Mecusilik, Hıristiyanlık ve Museviliği  yerleştirmeye çalışmaktadır. Bunu başardığı oranda daha çok halk tabanına ineceğini hesap etmektedir. Bunun için Müslüman Kürtlerin amansız düşmanıdır ve onların asla temsilcisi değildir. Kendi ideolojisini kabul etmeyen Kürtleri yok etmeyi amaçlamıştır. Onun için Müslüman kürde hayat hakkı tanımamak en önemli stratejilerden biridir.  
 
 
PKK Müslüman Kürt vatandaşların, Müslüman Türklerle olan en önemli bağı ve ortak kimliği olan İslam’ı “Birinci tehdit” kabul etmekte, Kürtleri İslam’dan ayırmak istemektedir. Türkiye’deki mevcut rejim ve eğitim sistemi de, Anadolu’nun Müslüman gençlerini inancından koparmaya yönelik eğitim yaparak PKK ile Laik ve İslam dışı inançta ortaklık sergilemiştir!
PKK, Kürtlere İslam dışı bir kimlik önermektedir.
Kürtler ve Türkler ile ülkemizdeki diğer Müslüman topluluklar Müslüman kaldıkça, beraberliklerini kimse bozamayacaktır. İslam’dan ayrıldıkları oranda aralarındaki kardeşlik bağı ve barış yok olacaktır. Bu önlenmezse Türkler, Kürtler ve Türkiye için en önemli sorun ve huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah (c.c) Müslümanların birlik- beraberlik ve kardeşliğini korusun. (Amin)
 
YORUMLAR
SÜLEYMAN ŞAHİN 08-01-2015, 12:26:36
ULUSALCI PERİNÇEK KÜRTÇÜ APO EN BÜYÜK TÜRKÇÜ...MEMLEKETŞN HALİ BU.ZİYA GÖKALP KÜRT FAKAT TÜRKÇÜLÜĞÜN TÜRKİYEDEKİ FİKİR BABALARINDAN...TÜRK MİLLETİ UYANIN.BİZİ İSLAM KARDEŞLİĞİ KURTARIR
 
Mustafa Apaydın 12-01-2015, 10:05:55
"Türk Kürt kardeştir ayıranlar kalleştir"
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
TSK'dan PKK'ya hava harekatı
Dursun Özbek'ten UEFA müjdesi
Fetönün Askeri Karargahı
Çeçenistan'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Son bir haftada 26 terörist öldürüldü
300 AK Partili isim CHP'ye geçti
Trabzonspor'da rakipler aynı, puanlar farklı
Avrupa yaz saatine geçiyor!
Kahraman şehit Halisdemir'e büyük ayıp!
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Atilla MEHDİGİL
Bu Millet Gök Kubbe’yi başınıza geçirir!..
Hayati OTYAKMAZ
MUTLU OLMAK İÇİN!
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ ÖZGÜVENİ
Ekrem ŞAMA
Referandum gözlemcileri
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Şeref KAÇMAZ
DEĞİŞTİRİ - YORUM
Mustafa KAYA
Arpacıya Borç Eden Ahırını Tez Satar
İshak BEYAZAY
İçimizdeki put
Mustafa İŞCAN
Kızlık soyadı ile eski SSK no bulunur
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Sâlih=İyi Müslüman
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Yusuf KAPLAN
Kilise saldırıları: İhvan’ı bitirme tezgâhı...
Ali Haydar HAKSAL
Süreci doğru algılamak -ı-
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Buçuk Savaş”ta Başlangıç Vuruşu...
Zeki CEYHAN
AKP’de ne yapılmalı?
Mevlüt ÖZCAN
Evlilik bir “ibadet”tir
Mahmut TOPTAŞ
Sisifos tipi gavurluk
Prof.Dr.Ata ATUN
Kıbrıs’ta Rum olmayana yer yoktur
Prof. Dr. Burhanettin Can
Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
Akif EMRE
ABD’nin müdahale kapasitesi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Faniyiz deyip yıkılacak saltanatın esiri olmak
Mustafa YILDIRIM
Görüşmelerin kayıt altına alınması ne işe yarıyor?
Burak KILLIOĞLU
Uzlaşma olmadan nasıl olacak?
Şakir TARIM
Kut-ul Amare ve sömürgeci İngiltere
İsmail KILLIOĞLU
Bir halkoylamasının düşündürdükleri
İbrahim VELİ
Yüzde 49’u anlamak
Abdülkadir ÖZKAN
Tarafsız değil, adil olmak önemlidir
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz