28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
22/12/2014 - 21:25
Mustafa GEÇER
"Bölgedeki Ermeni terörü ve ayaklanmalarına karşı düzenli
Osmanlı birlikleri değil, büyük çoğunluğu bölgedeki Kürt
aşiretlerinden kurulan Hamidiye Alayları mukatele etmiş
ve bölgeyi Ermeni ve Ruslara karşı korumaya çalışmıştır."
5-Osmanlı Duraklama ve son zamanları:
Osmanlı İmparatorluğu, doğu ve güneyde sorunları halledip büyük bir coğrafyada İslam Birliğini sağladıktan sonra Batı’ya yönelmiştir.
Batı Hıristiyan aleminde, 1618 yılında başlayıp 1648  yılına kadar 30 yıl süren Vestfalya Anlaşması ile sona eren mezhep savaşları, Osmanlının elini Batıya karşı güçlendirmiştir. Kuzeyde Ruslara karşı Batıda Özellikle Avusturya ve Macaristan’a karşı yaptığı savaşlarla Viyana’ya kadar yeni ülkeleri topraklarına katmıştır.
Papa XI. Innocentius 1684'te Osmanlı İmparatorluğu'na karşı "Kutsal İttifak" adı altında Avusturya, Lehistan ve Venedik'ten oluşan bir ittifak oluşturdu. 1686'da bu ittifaka Rusya da katıldı. İşin başına büyük bölümünü bugünkü Almanya’dan oluşan, “Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu” geçti. (Bugünkü Avrupa Birliği AB, aynı düşünceyle Roma-Cermen İmparatorluğunun hayata geçirilme projesidir.)
1683 yılında Osmanlı-Kutsal İttifak (Haçlı İttifakı) savaşları, 1698 yılına kadar sürmüş 26 Ocak 1699 yılında yapılan Karlofça Anlaşması ile 25 yıllığına durmuştur. Bu anlaşma Osmanlı İmparatorluğunun batıda büyük çaplarda toprak kaybettiği ilk anlaşmadır. Macaristan, Erdel, Hırvatistan, Mora Yarımadası, Dalmaçya Podolya, Ukrayna kaybedilmiştir.
Bu tarihlerden sonra sanayileşen ve yeni sömürgelerle dünyayı istila etmeye başlayan Batı alemi  önemli bir güç merkezi haline gelmiştir. Batılı istilacılar, fikri, kültürel, siyasi, ekonomik ve askeri tüm güçlerini Osmanlı ve diğer İslam coğrafyalarına yöneltmeye başlamışlardır. Ellerindeki gücü adalet için değil istila ve sömürü için kullanmışlardır. İslam’ı ve direnen Müslümanları ortadan kaldırmak, topraklarını istila ederek tüm kaynaklarını sömürmek tek amaçları olmuştur.
Batıda gelişen felsefi ve fikri akımlar batıda tahsil gören Müslüman aydınları da etkilemiş bu düşünce akımları en az askeri saldırılar kadar yıkıcı olmuştur. Batı üniversitelerinde okuyan Osmanlı aydınları oradaki fikir akımlarını Osmanlı ülkesine taşımış ve siyasi çatışma ve kaosa neden olmuşlardır. Osmanlıda Batılılaşma hareketleri böylece başlamıştır.
Batıdaki reformlar genel manada şu sonuçları ortaya koymuştur: 
Şeytan bağırdı: “Artık insanların Allah’la ilişkisini kestim!”
1- Vahye dayalı meşruiyet yerine sadece akla ve çoğunluğa dayalı demokratik meşruiyet anlayışını (Laiklik) getirmiştir.  Maneviyatla ilişki kesilip madde ile ilişki kurulmuştur.
2- Sosyoekonomik sistem olarak Kapitalist-Liberal ve Marksist düzeni getirmiştir.
3-Toplumlararası din kardeşliği anlayışı terkedilip veya ikinci plana itilip yerine etnik köken ve ırk üstünlüğüne dayalı ırk kardeşliğini birinci sıraya almıştır.
4-Devlet oluşum felsefesini ırk kardeşliği esasına dayalı “ulus devlet” felsefesine çevirmiştir.
Bu yapılanmalar ve anlayışlar farklı etnik yapı barındıran Osmanlının çökmesi, birlik ve beraberliğin çözülmesinde büyük rol oynamıştır.
Batı, istilalarının önünde set olarak gördüğü Osmanlı Devleti’nin yıkılması için İç kargaşa ve isyanlar da çıkartılarak, tabiri caizse yedi düvel her koldan Osmanlı’ya saldırmaya başlamıştır. Bu kargaşa içinde Batıdan fikri beslenmesini sağlayan Jön Türkler hareketi ve İttihat Terakki Osmanlının ayakta durma şansının kalmadığı inancı ile coğrafyada Türklerden meskûn bölgeleri içine alan sınırlar dâhilinde ulusal bir Türk devleti kurma ve Batıda kaybedilen topraklar yerine Doğuya,  Orta Asya’ya doğru kayarak kayıpların telafisini amaçlamışlardır.
Bu zamanlarda Osmanlıya karşı saldırıların arkası kesilmemiş, batılı ülkeler saldırılarını sürdürürken bir yandan da Osmanlının çözülmesini sağlayacak bir takım “batı” anlayışına dayalı gayrimüslim Osmanlı tebaası yararına reform ve ıslahatların yapılmasını dayatarak içteki çözülme ve isyanlara zemin hazırlamışlardır.
Batı düşünceli Osmanlı aydınları ve  gafil Müslüman aydınların, gayrimüslim Osmanlı aydınlarının, dönmelerin v.s  de  desteklediği Tanzimat, Islahat fermanları, 1786 I.Meşrutiyet, 1908 II.Meşrutiyet ve  çok partili dönemlere geçilmiş, bu yapılanlar Osmanlının iç işlerine batılıların müdahalesini  daha da artırarak yıkılmayı hızlandırmıştır. Osmanlı eyaletlerinde etnik milliyetçilik hareketleri, isyanlar, bağımsızlık hareketleri hız kesmeden batılıların ve yerli işbirlikçilerin destek ve kışkırtmaları ile devam etmiştir.
1876 Meşrutiyeti sonunda oluşan Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan’da, Türklerden çok gayrimüslim batılılarla işbirliği içinde olan vekiller ile bazıları ayrılıkçı olan diğer Türk olmayan Müslüman ayan ve vekiller çoğunluk sağlamışlardır.
Siyasi kargaşanın hakim olduğu tam bu sırada 1877-1878’de (Rumi:1293) Rus orduları Tuna’yı  geçerek Osmanlıya saldırmış,  Yeşilköy’e (Ayastefenos) kadar gelmişlerdir.
Sultan II Abdülhamit diplomatik bir manevrayla Batılıları Ruslara karşı teyakkuza geçirip Rusları barışa zorlamalarını sağlamıştır. Bunun üzerine Rusların Ayastefenos (Yeşilköy) anlaşması ile elde ettiği kazanımları gözden geçirip kendi çıkarlarına uygun bulmadıkları, Balkanlarda Rus (Slav) yayılmasını durdurmak için Avusturya Dışişleri bakanı Gyula Andrassy, 6 Mart 1878’de uluslararası bir toplantı için resmi çağrı yapmıştır.
13 Haziran 1878 tarihinde Avrupa’nın büyük devletleri ile Osmanlı arasında toplantı düzenlendi. Bu toplantıya Ruslar karşı çıkmışsa da Avrupalı devletlerin savaş tehdidine boyun eğip, şartları kabul etmiştir. Ruslar bu anlaşmayla bazı kazanımlarını kaybettiler, hatta kongre delegesi Rusya Başbakanı  Aleksandr Mihayloviç Gorçakov “Ben Berlin’e tüm hayallerimizin cenaze töreninin yapmaya geldim” demiştir. Osmanlı açısından balkanlarda bazı eyaletlere tanınan bağımsızlık ve özerkliklerle Osmanlının Balkanlarda varlığının bitirilmesi temeli atıldı. İngilizler Osmanlıyı Ruslara karşı koruma bahanesiyle Kıbrıs’a geçici kiracı olarak yerleşip Doğu Akdeniz’i kontrol altına aldı.
Bu olaydan sonra Batılı ülkeler, 1856 Islahat Fermanı’ndan sonra Paris Kongresi’nde Osmanlıyı bir Avrupa devleti olarak tanıdıklarını ve Osmanlı Topraklarının teminatları altında olduğunu  yazarak imzaladıkları halde, Osmanlıyı paylaşma planlarını yapmaya başladılar.
Osmanlı coğrafyasında Haçlıların ve Batıcı düşüncedeki yerli liderlerin çalışmaları ile ayaklanmalar ve bağımsızlık hareketleri başlamıştır. Bu sırada Anadolu’da ve Rumeli de Gayrimüslim Osmanlı tebaası Rumlar ve Ermeniler batılı devletler ve Rusya’nın kışkırtma, koruma ve garantörlüğü altında isyan ve katliam faaliyetlerine geçmişlerdir.
Vilayat-ı Sitte(altı İl): 13 Temmuz 1878 tarihli Berlin Antlaşmasına göre Osmanlı Devleti’nin Erzurum, Van, Mamüretül Aziz, Diyarbekir, Sivas, Bitlis altı il, Ermenilerin çoğunlukta yaşadığı iller “Ermeni illeri” sayılarak Batılı devletlerce garantörlükleri altına alınmıştır. Bu ilden 30 Ekim 1918 Mondros mütarekesinde de “Altı Ermeni İli” olarak bahsetmişlerdir.  Batılı emperyalist ülkelerin  kendi kaynaklarında dahi yoğunlukları çok yerde %25 i bulmayan en yoğun oldukları ilde dahi tüm zorlamalara rağmen %50 yi bulmayan Ermeni nüfusun yaşadığı altı Osmanlı ilini (Vilayat-ı Sitte) Ermeni ili kabul edip koruma iddiası ile bölgeyi Müslümanlardan temizleyip  bir Ermeni devleti kurdurma amacı ile koruma altına almışlardır.
                                     1912 yılında Batılı yabancı kaynaklarda yer alan 6 Osmanlı  ili nüfus sayımı haritası.
 
 
Osmanlı ülkesinin değişik merkezlerinde açılan Amerikan Koleji, Sn.Jozef, Noterdam de Sion, Robert Kolej gibi misyoner okulları Osmanlı tebaasının etnik dini mezhep ve bölge farklılıklarını kaşıyarak isyan çıkartma ve bölünme hareketlerinin karargahı olarak görev yapmıştır. Ermeni isyancıları da bu okullarda eğitilip üslenmiştir.
Bu sıralarda Ruslar, Ermenileri isyana örgütlemelerinin yanı sıra, Rus Oryantalist Vladimir Feodoroviç Minorskiy’i Erzurum ve İran’a Rusya temsilcisi atayarak, Kürtlerin ve Farsların kökenini araştırma görevi bahanesiyle, özellikle şimdiki Ermenistan’dan Basra Körfezine kadar bir Kürt yurdu  ve Ulus’u inşa ederek bunun üzerinden Basra körfezine inme projelerini yürütmüşlerdir.
Bütün bu bölücü çalışmalar Ermenileri ayaklandırmış ancak Sünni Kürtlerden oluşan Osmanlı tebaasını etkilememiş, bölememiş, onlar Osmanlıya sadık kalmaya devam etmişlerdir.
Ermeni ayaklanmalarına karşı Hamidiye Alaylarının kurulması:
Hamidiye Alayları, ya da Hamidiye Hafif Süvari Alayları, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in Doğu Anadolu'da oluşturduğu çalışmalarına 1890 yılında başlanılmış, 1891 yılında fiilen kurulmuş Kürtlerden, Doğu Anadolu'da yaşayan Türk halklarından, Osmanlı birlikleridir.
Ermenilerin 13 Haziran 1878'de Berlin Konferansı'na "Ermenistan'a ilişkin Proje" sunması ve bu projenin olumlu karşılanmasından sonra Osmanlı Devleti sınırları içindeki terör ve katliam eylemleri hızlandı. Ermeni Hınçak ve Taşnak örgütleri düzenli ordu haline dönüştü. Rusya "Şark Vilayetleri"ne yönelik emellerini açıkça ifade etmekteydi ve işgal hazırlıklarına başlamıştı. II. Abdülhamit, doğu meselesi adı altında, Avrupalı devletler tarafından istenilen reformların, Hıristiyan tebaa için önce özerklik sonra bağımsızlık; Osmanlı Devleti için de zayıflama ve parçalanma anlamına geldiğini düşünüyordu. Berlin Antlaşması ile Osmanlıyı baskı altına alarak isyancı Ermenilere karşı düzenli ve merkezi Osmanlı kuvvetlerinin müdahalesi önlenmiştir. Bölgede "asayişin temini, Ermeni şaki ve katillerin tedip edilmesi ve Rus işgaline karşı" halktan silahlı güçler oluşturmayı kararlaştırdı. Bu sebeple, 1890 yılı sonrasında Doğu Anadolu'da Müslüman nüfusun yok edilmesi ve bir Ermenistan devletinin kuruluşunu engellemek amacıyla “Hamidiye Alayları”nın kurulmasını sağladı.
Bölgedeki Ermeni terörü ve ayaklanmalarına karşı düzenli Osmanlı birlikleri değil, büyük çoğunluğu bölgedeki Kürt aşiretlerinden kurulan Hamidiye Alayları mukatele etmiş ve bölgeyi Ermeni ve Ruslara karşı korumaya çalışmıştır. I.Dünya Savaşında Ermeni birlikleri Ruslarla beraber Osmanlıyı arkadan vurmuşlar, onların Truva Atı  olarak, bölgede Müslüman sivil halka karşı katliamlar yapmışlardır. Ermenilerle en fazla karşılaşan zarar gören ve onlarla çatışan Hamidiye Alayları olmuştur. Son devrin önemli İslam alimlerinden Kürt kökenli Bedi-üz Zaman Said Nursi de müritleriyle 1916'da Osmanlı-Rus savaşında Ruslara karşı savaşa katılmış esir düşüp bir yıl Rusya'da esir kamplarında kaldıktan sonra kaçarak ülkeye dönmüştür. 1925 yılında ortaya çıkan “Şeyh Said Ayaklanmasına” destek verdiği iddiasıyla Burdur'a sürgün edilen Said Nursî  yargılandığı mahkemede, Şeyh Said'e yazdığı mektupta "Yaptığınız mücadele kardeşi kardeşe öldürtmektir ve neticesizdir. Türk milleti İslâmiyet'e bayraktarlık etmiş, dini uğrunda yüz binlerle, milyonlarla şehid vermiş ve milyonlar veli yetiştirmiştir. Binaenaleyh kahraman ve fedakar İslam müdafiileri olan Türk milletine kılınç çekilmez ve ben de çekmem." Demiştir. Birçok cilt halinde  çok önemli  İslami eserlerini Türkçe olarak telif etmiştir. 
 
(Devam edecek)
YORUMLAR
tt 24-12-2014, 05:09:08
güzel bir ilmi çalışma teşekkürler
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz