3 Recep 1439 | 20 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
16/12/2014 - 10:27
Mustafa GEÇER
" ...İdris-i Bitlisi’nin Kürt aşiretleri ve beyleri üzerinde Osmanlı
yararına büyük etkisi görülür...İdris-i Bitlisi'nin Safevilerin
kontrolündeki Doğu Anadolu topraklarının Osmanlı Devleti'ne
katılmasında önemli rolü oldu."
4-Osmanlı Gelişme Dönemi:
Osmanlıları gelişme döneminde doğu sınırlarında en çok meşgul eden olaylar ve devletler; Akkoyunlu Devleti i, Erdebil Tekkesi ve etkileri, Safevi Devleti ile olan ilişkiler olmuştur.Akkoyunlu devleti, Oğuz Türkmenlerinin 14.yy’da kurduğu bir Türk devletidir. 
Akkoyunlu hanedanı, Türkmen Beyi Kara Yülük Osman Bey (1350-1435) tarafından kurulmuştur. Babası Akkoyunlu Aşiret Reisi Kutlu Bey, annesi Trabzon Rum İmparatorunun kızı Despina Hatundur. Uzun Hasan’ın dedesidir. Kara Yülük, kardeşleriyle yaptığı reislik mücadelesini kaybedince, 1386 yılında Sivas’a Kadı Burhaneddin’in yanına sığındı. Kadı Burhaneddin’e başkaldıran Kayseri Valisi Şeyh Müeyyed ile aralarında barışı sağladı. Kadı Burhaneddin’e rağmen Şeyh Müeyyed’i öldürtmesi üzerine Burhaneddin le arası açıldı Divriği’ye gitti. 1398 de Sivas’ı kuşattı, Karabel savaşında Kadı Burhaneddin’i esir alarak öldürttü. Yıldırım Beyazid’in, oğlu Süleyman Çelebi komutasında gönderdiği Osmanlı kuvvetlerine yenilerek Erzincan’a çekildi. Bu sürede Memluk Sultanı Berkuk’a sığındı. 1399’ da Timur’a bağlanarak bundan istifade Bütün Akkoyunlu boylarını buyruğu altında birleştirdi. Timur’un Osmanlıya karşı başlattığı Anadolu saferlerinde öncülük etti. Bunun karşılığında Timur, ona Malatya’yı verdi. Ankara savaşında (1402)  Timur ordusunda yer aldı. Osmanlının yenilgisiyle sonuçlanan savaştan sonra Kara Yülük Osman Bey’e Timur tarafından “Emirlik Fermanı” ile  Diyarbakır ve yöresi verildi. Kara Yülük, ağabeylerinin buyruğundaki Türkmen Beylerini de çevresine toplayarak beyliğini ilan etti. Doğu Anadolu ve komşu İran topraklarının bir kısmına sahip oldu. Timur’un 1405 yılında ölmesi üzerine Timur’un oğlu Sultan Şahruh’a bağlılığını bildirdi. Osmanlılar ile iyi geçindi. Daha çok Karakoyunlularla savaştı. Bu savaşlardan birinde Karakoyunlu hükümdarı Kara İskender'e tutsak düştü ve öldürüldü.(1445) Kara Yülük Osman Bey'in ölümünden sonra, oğulları arasında iktidar kavgası başladı ve Akkoyunlu Devleti eski gücünü yitirdi.
Kara Yülük Osman Bey’in torunu Uzun Hasan 1453'te Akkoyunlu Başkenti Diyarbakır'ı ele geçirerek iktidar kavgalarına son verdi. Akkoyunlu Devleti'ni, sınırları doğuda Horasan'dan batıda Fırat Irmağına, kuzeyde Kafkaslardan,  güneyde Umman Denizi'ne kadar uzanan bir imparatorluğa dönüştürdü. Karakoyunluları yenerek bu devleti ortadan kaldırdı ve başkenti Diyarbakır’dan Tebriz'e taşıdı.
Sınırlarını genişletmesi ve bu denli güçlenmesi Uzun Hasan’ı Osmanlılarla karşı karşıya getirdi.
Akkoyunlular ile Osmanlılar arasındaki çatışmalar, Fatih Sultan Mehmed'in Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine yaptığı sefer sırasında başladı. Uzun Hasan da Trabzon imparatorunun kızıyla evliydi ve Osmanlı ordusunu durdurmak için Trabzon'a kuvvet gönderdi. Gedik Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu bu kuvvetlere yenildi. Fatih, 1461'de Trabzon'u aldıktan sonra Akkoyunluların üzerine sefere çıktı. Uzun Hasan, 1473'teki Malatya Savaşı'nı kazanmasına  rağmen Otlukbeli Savaşı'nda Fatih karşısında ağır bir yenilgiye uğradı. Bu yenilgiden sonra topraklarındaki siyasal ve askeri gücünü büyük ölçüde yitirdi. Fakat Uzun Hasan 1474-1478 yıllarında Gürcistan'a hücum etti. 1477'de Gürcü çarı VI. Bagrat’ la yapılan anlaşmaya göre, bugünkü Gürcistan’ın başkenti Tiflis de dahil olmak üzere Doğu Gürcistan Akkoyunlu egemenliğine girdi.
Uzun Hasan’ın 1478'de ölmesinden sonra oğulları arasında başlayan taht kavgaları Akkoyunlu Devleti'ni iyice zayıflattı.  Sonunda Akkoyunlu Devleti, Safevi hükümdarı Şah İsmail tarafından 1508'de tamamen ortadan kaldırıldı. 
7-10.yy.larda, İslam’ın bölgede etkin bir din olmasından sonra; Farsların siyasi etkinliği çok zayıflamış ancak kültürel etkinlikleri baskın bir şekilde varlığını sürdürmüştür. Buna karşılık Türk boyları ve hanedanlarının kurduğu devletlerin siyasi varlıklarını etkin bir şekilde sürdürdüğüne tanık oluyoruz. Karahanlılar, Selçuklular, Moğollar, İlhanlılar, Anadolu Selçukluları, Beylikler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler gibi Türk hanedanları devletleri dönemlerinde bölgenin yoğun bir etnik, dini, mezhebi ve kültürel harmanlanmaya uğradığını görüyoruz. Bunun sonucu; hanedanların ve kurdukları devletlerin karşılıklı taht ve siyasi egemenlik çatışmaları sonucu sık sık el değiştirmiştir. Bu sırada siyasi potada mikserlenip şekillenen bu toplumlarda birbirlerinden ve geçmişlerinden etkilenerek, din ve önemli mezhep farklılaşmalarına da tanık oluyoruz.
Sekizinci hicrî asırda, Miladi 14.Asırda Anadolu’nun önemli bölgeleri Osmanlıya kadar olan dönemde  hemen hemen tamamıyla Şiîliğin etkisine girmişti. Harezm’den geri dönen aşiretler, asırlar boyunca çeşitli mezhep mücadelelerinden içinde olmuşlar uğradıkları değişimlerle sâhip oldukları inanç ve i’tikadları da beraberlerinde getirmişlerdi.
İlhanlılar, Cengiz Han’ın torunu Hülagu tarafından Merkezi Tebriz olarak 1256 da kuruldu.  Azerbaycan’ı işgal etti, Bağdat’ta Abbasi Devletine ve Anadolu Selçuklu Devletine son verdi, bölgeyi yakıp yıktı, Müslümanlara karşı büyük katliamlar ve çok zulümler ettiler.   İlhanlılar, Gazan Mahmud Han (1295-1304) zamanında Müslümanlığı kabul ettiler. Aslında bu bölgede (İran'da) İslam zaten yaygındı ancak İlhanlı yöneticilerinin tam anlamıyla İslam’ı seçtikleri söylenemezdi.  Bölgedeki halkın Müslüman olması fikir değişikliğini kısmen de olsa sağlamıştır. Yine de İlhanlılar, İran topraklarındaki Müslüman çoğunluğu baskı altında tutuyorlardı. Çünkü İlhanlı yöneticilerin birçoğu halka Tibet Budizmi ve Diofizit'i (Nasturilik) teşvik ediyorlardı. Diyâr-ı Bekir   Türkmen Beyliği’nin “Akkoyunlu Aşîreti” tarafından kurulması üzerine İlhanlı ve Moğol saraylarını terk eden Şiî âlimleri bu topraklara sığındılar.  1434 tarihinden sonra Şiîlik olanca gücüyle Anadolu’daki serbest ve özgür biçimde yayılmasına, dağılmasına, tanıtım ve propagandasına (intişarına) devam etti. Sünni itikadına mensup Osmanlıyı bu durum endişelendiriyor ve tehdit olarak algılanıyordu. Bazı aşiret ve Şii önderlerinin Osmanlıya düşmanca duygular beslemeleri, yer yer halkı bir takım bahanelerle kışkırtıp isyan’a teşvik edip yer yer isyan çıkarmaları, Osmanlı’ya karşı gayrimüslim güçlerle ittifak kurmaları, Osmanlının Şia yapılanmalarına karşı sürekli takip ve teyakkuzda bulunmasına neden olmuştur.
Osmanlıyı en çok uğraştıran Safevi Hanedanlığının kuruluşu ve bugünlere uzanan etkilerinin arka planını anlamak için Safevilerin doğduğu okul ve karargâh sayılabilecek Erdebil Tekkesi’ne bir göz atmak gerekir. 
Safeviliğe adını aldığı Şeyh Safi (Ebul Sayiddin İshaki Erdebili) Horasan Alperenlerindendir.
Sünni itikadına tabi Şafii mezhebine bağlı bir ehli tasavvuftur.  Tarikatı; Halvetiye ve kalenderiye karışımı bir tarikattır. Bugünkü Güney Azerbaycan’da Erdebil’de tekkesini kurar ve irşat hizmetine başlar, kısa zamanda ünü çevreye yayılır.
Moğol hanları dahi Şeyh Safi’ye ilgi duyarlar. Şeyh Safi ölünce postnişinliğe oğlu Sadreddin (1334-1429) geçer.  4.Şeyh Sadreddin ile birlikte, liderlerin kendilerini Hz. Muhammed’in (s.a.v) soyu ile irtibatlandırma yoluna gittikleri bilinmektedir. Sadreddin’den sonra  torunu Hoca Ali (1392-1429) portnişin olur. Hoca Ali Anadolu’daki Babai’lerle (Alevi) iletişim kurmaya, ayrıca Bektaşi düşüncesini de Erdebil’e taşımaya başlar. Hoca Ali, dedesi Şeyh Safî’nin bir Şafiî merkezi olarak kurduğu Erdebil Tekkesi’ni, Şiî bir merkeze dönüştürme sürecini başlatır. Bu sırada Osmanlıyı Ankara savaşında mağlup eden Timur, esir alıp yanında götürdüğü 30 bin civarında çoğunluğu Babai olduğu söylenen Türkmeni Hoca Ali’nin ricası ile bağışlar ve Erdebil Tekkesine bırakır. Babai (Alevi) ve Türkmen nüfusu Erdebil’e taşınmaya başlar. Tekke hizmetine verilen 30 bin Türkmen esirlerden bazıları Erdebil Halifesi olarak Anadolu’ya döner ve halk arasında Osmanlı ve Sünniler aleyhine tahrik, kışkırtma ve propaganda çalışmaları yaparlar.
Hoca Ali ölünce oğlu İbrahim, daha sonra İbrahim’in oğlu Cüneyt (1449-1456) postnişinliğe geçer, Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasanın kız kardeşi ile evlenir. Akkoyunlu sarayında nüfuzu artar. Şeyh Cüneyt, Erdebil Tekkesini  tamamen şiileştirmek için çalışır. (19. Asrın sonlarından itibaren Kızılbaş adı yerini, “Alevi” adına bırakmıştır. Alevilik; Kızılbaşları, Çepnileri, Tahtacıları, Bektaşileri vs. kucaklayan bir şemsiye kavram haline gelmiştir.) Anadolu’daki tekkelerle sıkı bir iletişim ve ilişkiye geçer. Taraftarları çoğalınca idarenin endişelenmesine neden olur ve Erdebil’den sürülür. Yedi yıl Karamanoğullarına sığınır. Anadolu’da dolaşır tekrar Erdebil’e döner. Daha sonra posta, Uzun Hasan’ın kız kardeşinden doğan oğlu Şeyh Haydar Erdebili geçer. O'da dayısı Uzun Hasan’ın kızıyla evlenir ve büyük bir siyasi güç kazanır.
Şeyh Haydar, müritlerine 12 dilimli kızıl bir taç giydirerek onların her yerde belli olmalarını sağlar. Bu nedenle taraftarlarına “Kızılbaş” adı verilir. Siyasi iktidar mücadelesi yapar. Akkoyunlu Şirvan Hükümdarı ile yaptığı savaşta ölür. Yerine oğlu Şeyh İsmail geçer. Şeyh İsmail Erdebil’e gitmek ister ancak oraya sokulmaz. Adamlarına haber salarak Erzincan’da toplantı yapar, toplanan kalabalıktan, Anadolu’daki tekkeler üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu görür, cesaretlenir. Burada toplanan çeşitli boydan Türkmenlerle doğru Şirvan’a hareket eder. 1501’de Akkoyunlu hanedanını ortadan kaldırıp Şeyh Safi  adına izafeten “Safevi hanedanı” ve Kızılbaş “Safevi devleti”ni kurdular.   Bu devlet aslında Akkoyunlu’nun bir devamı niteliğinde olup sadece hanedan değişikliği şeklinde düşünülebilir. Tebriz başkent oldu.
Akkoyunlu Devleti’ni ortadan kaldıran ve hem şeyh’liği ve hem de şah’lığıyla Anadolu üzerine yürüyen Şah İsmail, tüm Osmanlı muhaliflerini de yanına toplar. Azerbaycan ve İran’da Şiiliği resmi mezhep haline getirerek, direnen Sünnileri kılıçtan geçirir. Osmanlıya karşı siyasi husumetin yanına mezhep farklılığını da ekleyerek arayı iyice açar. 
Halifeleri vasıtasıyla Hasan Sabbah benzeri bir husumet ve ihtirasla Anadolu’yu tam bir anarşiye sürüklemekte muvaffak olmuştur. 1507 yılında üzerine yürüdüğü Alâüddevle Bey’in mağlubiyeti üzerine Elbistan, Harput ve Diyarbekir’i yakmış ve yıkmıştır. Bu arada Erdebil Sofuları da (Hasan Sabbah’ın Haşhaşi dai’leri gibi) Anadolu’da anarşi çıkarmaya başlamışlardır. Şah İsmail’in taraftarları olan askerlerde kırmızı çuhadan taçlar giydiklerinden dolayı onun taraftarı olan herkese de Sürhser yani Kızılbaş denmiştir. Şah İsmail’in halifelerinden olan Rumiyeli Nur Ali Halife başkanlığındaki Erdebil sofu ve müritleri, Tokat’a saldırmışlar ve yüzlerce insanı kılıçtan geçirmişlerdir. Şehzâde Ahmed üzerlerine askeri kuvvet göndermişse de muvaffak olamamıştır.
Bu arada Antalyalı Hasan Halife ve oğlu Şahkulu veya Osmanlı tarihçilerinin ifadesiyle Şeytan Kulu (Şahkulu Baba Tekeli veya Karabıyıkoğlu da denmektedir) eliyle Anadolu’daki Alevîleri Osmanlı Devleti aleyhinde teşkilâtlandırmaya başlamıştır. Yer yer yeni isyanlar çıkarmışlardır.
Safevi hükümdarı I. Şah İsmail'in Şii bir i’tikada sahip olması ve Anadolu'da çok sayıda mezhep ekseninde ideolojik destekçisi olması, Osmanlı Devleti tarafından bir tehdit olarak görülmüştür. Bu dönemde gerçekleşen Kızılbaş isyanları da Osmanlı Devleti'ne zor anlar yaşatmıştır ve sorunların daha da büyümesine neden olmuştur.
I. Sultan Selim (Yavuz) 1512 yılında tahta geçtikten sonra, Safevi Devleti ve Kızılbaşlarla olan sorunları kökünden halletmek için kendini hazırlamıştır.
I. Sultan Selim,  kalabalık bir orduyla Mart 1514'te Edirne'den İran'a doğru yola çıktı. I. İsmail komutasındaki Safevi ordusuyla Çaldıran Ovası'nda karşılaştı. Safevi  ordusu içinde askerlerin  çoğunlukla Anadolu kökenli Kızılbaş oymak ve aşiretlerinden olup ayrıca Kızılbaş Kürt aşiretlerinden askerlerin de yer aldığı bilinmektedir.
Savaşı kazanan I. Selim, Osmanlı Ordusu'nun başında 6 Eylül 1514'te Safevi Devleti başkenti Tebriz'e girdi.  I. Selim kışı burada geçirmek istiyordu ama yorgunluklarından dolayı Osmanlı askerleri arasın da huzursuzluk artınca I. Selim ele geçirilen yerlerin bir bölümünü geri bırakarak İstanbul'a geri döndü. Osmanlı İmparatorluğunun zaferiyle savaşın sonunda, bölgedeki Dulkadiroğulları başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki beylikler Kürt aşiret ağaları Osmanlı ya bağlandıklarını bildirip, artık Osmanlı İmparatorluğuna sadık kalacaklarını teyit ettiler. Bu savaş sonucunda Safevilerin Mısır'daki Memlûklarla da bağlantıları kesildi.
Bu savaşlarda İdris-i Bitlisi’nin  Kürt aşiretleri ve beyleri üzerinde Osmanlı yararına büyük etkisi görülür. İdris-i Bitlîsî, (1452 - 1520) Kürt kökenli Osmanlı devlet adamıdır. 
Mevlana Hüsameddin Ali-ül Bitlisî'nin oğlu, Ebul Fadl Mehmet Efendi'nin babasıdır. Bitlis’te doğmuştur, bundan ötürü Bitlisî lâkabı ismine eklenmiştir. Babası gibi bir süre Akkoyunlu Devleti'ne hizmet etmiştir. Vefatına kadar Uzun Hasan'ın hizmetinde bulunmuş; ardından 1490 senesine kadar Uzun Hasan'ın oğlu Yakup Bey'in divan hizmetinde bulunmuştur. Osmanlı padişahı II. Bayezid tarafından İstanbul'a davet edilmiş bu takiben İstanbul'a gitmiştir. Özellikle I. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı siyasetinde aktif bir rol oynamıştır. Çaldıran Muharebesi'nden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu vilâyetlerinin savaş olmaksızın Osmanlı yönetimine geçmesi için görevlendirilmiş ve bunda başarılı olmuştur. İdris-i Bitlisinin Safevilerin kontrolündeki Doğu Anadolu toprakların Osmanlı Devletine katılmasında önemli rolü oldu. 16. yüzyılda bölgede ana güç olan Safeviler ve Osmanlıların arasındaki ihtilâflar sonucu 1514 yılında I. Selim ordusu ile Safevi topraklarına girdi ve Kürtleri Osmanlı safında yer almaya teşvik etmek için İdris-i Bitlisî'yi bölgeye yolladı. Kürtlerin önce Akkoyunlular, sonra ise Safeviler ile olumsuz ilişkileri olmuş ve bu sebepten İdris-i Bitlisi bölgedeki Kürt topluluklarının çoğunluğunun desteğini almayı başarmıştı. Kürt beylerini bir araya getirmeyi başaran İdris-i itlisi, Farsça yazdığı Selimname eserinde Kürtleri Kızılbaşlar ile savaşa teşvik ettiğini, onların da kılıç zoruna Anadolu'yu Kızılbaşlardan temizlemek için yemin ettiklerini ve bu arada 40 bin Kızılbaş’ın  öldürüldüğünü yazmıştır.  I.İsmail'in Diyarbakır valisi Karahan öldürüldü ve bu topraklar Osmanlı Devletine katıldı. İdris-i Bitlisî 1515 yılında I. Selim'in verdiği yetkilere dayanarak Osmanlılar ile işbirliği yapmış olan Kürt beylerini vali olarak atadı ve bu dönemden de sonra onlara, valiliğin babadan oğula geçişi gibi ayrıcalık tanımış oldu. Osmanlı ile aynı din ve mezhebi paylaşan Kürtler, Osmanlının yıkılışına kadar Osmanlının yanında beraber olmuşlardır.
 
(Devam edecek)
 
YORUMLAR
MASUM TELLİOĞLU 17-12-2014, 09:42:40
ALLAH RAZI OLSUN, AZMİNİZ İÇİN EMEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER...
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
Zehir gibi rapor Cargill için yumuşatıldı!
Vatandaşlardan Milli Gazete'ye teşekkür!
Muhammed Emin Yıldırım: İslam, zaman ihtiyarladıkça gençleşen ilahî sistemin adıdır, güncellenmeye ihtiyacı yoktur
EN ÇOK
Yazarlar
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Atilla MEHDİGİL
CHP ne, Kılıçdaroğlu kim?
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
2 Nisan’a kadar gelir testine gir yüksek borçtan kurtul
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Mutluluk Dersi Veren Kurslar
Ali Haydar HAKSAL
Hayatın Zor Yanları
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Afrin Vietnam Olacak” Diyenlere Cevap “Çanakkale Ruhu” Oldu!
Zeki CEYHAN
Şekerde özelleştirme!
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Güveni Yitirmemek İçin
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, tamamlanmış bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Biçim ve öz - II
İbrahim VELİ
Her hasta bekler sabahı
Abdülkadir ÖZKAN
Büyük Şeytan ve işbirlikçileri
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz