28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
25/11/2014 - 11:43
Mustafa GEÇER
"Türklerin 751 yılında Talas savaşında Müslümanlarla ilişkileri
artıp büyük topluluklar halinde İslamlaşmaya başlamalarından
sonra İranlılarla, Kürtlerle ve Araplarla ilişkileri ve içiçelikleri
İslam üst kimliği altında birliktelikleri ve kaynaşmaları başlamıştır."
 
Türklerin ve Kürtlerin barış içinde birlikte yaşamalarının unsurlarını ve zaman zaman çıkan sorunların sebepleri ile çözüm yollarını isabetli bir şekilde ortaya koyabilmek için geçmişten günümüze ilişkileri, birlikte yaşama iradesini, nelerin sağladığını ve nelerin ihlal ettiğini iyi tetkik etmek lazım.
Bu konudaki bu sayfalara sığmayacak uzun mevzuları tarihçilere bırakmakla birlikte konumuza ışık tutması açısından özet olarak, günümüzde kabul görmüş  genel  bilgiler ve birçok tarihi kaynaklara baktığımızda, aşağıdaki bilgilere ulaşmak mümkündür.
Kürtler:
Kürt sözcüğü, eski çağlarda Persler(İranlılar) ve Araplar tarafından sıklıkla herhangi bir etnik vurgu veya anlam içermeksizin Zagros dağları batısında Güney Batı İran’da göçebe olarak yaşayan kavimler için göçebe anlamında kullanılmıştır.
Kürt (veya Kürd) sözcüğünün etimolojisi oldukça tartışmalı bir konudur. Değişik tarihi kaynaklar, dilbilimcilerin(filolog) ve etnologların eserlerinde Guti, Kardu, kardukhoi , Kyrtiae, Gord  gibi sözcüklere rastlanmıştır. Bu sözcüklerin bazılarının bugünkü Kürt sözcüğü ile ilintili olup olmadığı halen tartışılan konulardır. Günümüzde Kürt sözcüğünün İran (Fars) kökenli olduğu en baskın yaklaşımdır.
Günümüz dünyasında yaklaşık 20–25 milyon Kürt nüfusu olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayıya Zazaları da dahil edip 20-30 milyon tahmininde bulunanlarda vardır. Bu nüfusun çoğunluğu; İran, Türkiye, Irak ve Suriye de yaşamaktadır. Bununla birlikte, 20. yüzyılın ikinci yarısında oluşan göçlerle, Batı Avrupa başta olmak üzere Kuzey Amerika , Orta Asya, İsrail gibi farklı coğrafî bölgelerde yerleşmiş bir Kürt azınlıkları da (diasporası) mevcuttur.
Birçok tarihçi ve dilbilimciler Kürtlerin etnik kökenlerini; bölgede yaşamış Farslara (Persler), Sümerlilere, Asurlulara, Medlere, Gürcülere, Urartulara,  Neo-Babilliler ile de ilişkilendirmişlerdir. Samilere (Araplar), Türklere dahi dayandıranlar olmuştur.
Tarihi süreç içerisinde bölgede Kürt etnik kimliğinin oluştuğu görülmektedir.
Genel kabul gören köken İranî olsa da Kürt topluluklarının homojen bir yapıdan uzak olduğu ve linguistik bütünlüklerinin ötesinde, etnik anlamda çok çeşitli olduğu, tanınmış Kürdolog Vladimir Minorsky dahil birçok bilim insanı tarafından kabul edilmektedir.
Her şey bir yana, günümüzde inkar edilemez bir Kürt gerçekliği vardır. Biz Müslümanlar, neticede bütün insanların Hz. Adem Aleyhisselamın çocukları olduğuna ve Rabbimiz tarafından çeşitli kabilelere, uluslara ayrıldığına iman ediyoruz.  “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, en çok takva sahibi olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.”(Hucurat-13
Değişik tarihçilerin verdiği bilgilere göre; İslam öncesi ilk Kürtlerin, diğer İranî halklarla birlikte Hint-İran antik inançlarına inandığı düşünülmektedir. Daha sonraları İranî inanç sistemlerinin evrilmesiyle, bu halklarla yan yana yaşayan ilk Kürtlerin de bu inanç sistemlerine yöneldiği düşünülmektedir. Özellikle Zerdüştlük Kürtlerin dinî inancını çok etkilemiştir; öyle ki bugünkü çok azınlıkta da olsa bazı Kürt dinî akımlarında, örneğin Ehl-i Hakk ve Ezidilikte, Zerdüştlükteki çeşitli öğelere, liturjik (ibadetsel, ritüelle ilişkili) elemanlara rastlanmaktadır. Bugün genel kanı, İslam öncesi Kürtlerin dinî anlayışının oldukça farklı inançların harmanlanması şeklinde (senkretik) olduğuna yöneliktir; bu sebeple bilim insanları Zerdüştlüğün ilk Kürtlerin o dönemdeki inançlarına karışarak, senkretik bir şekilde Kürt kültürüne girdiğini düşünmektedir. Erken dönemde Kürtleri özellikle etkilemiş bir başka din de Museviliktir. Asurlular zamanında Yahudiler, Babil taraflarına; Kürtlerin de yaşadığı bölgelere sürülmüştür. Bu dönem yaklaşık olarak MÖ. 8. yüzyıla denk gelmektedir ki bilim insanları da genellikle bu tarihi onaylamaktadırlar. Nitekim Kürt bölgelerinde yüzyıllarca Yahudi toplulukları yaşamış, Yahudilerle ilişkilerden Kürt Yahudi toplulukları oluşmuştur. Bununla birlikte, İsrail devleti kurulduktan sonra, bölgede Müslümanlaşmamış Kürt kökenli veya Kürtleşmiş Yahudilerin çoğu (100 bin civarında) İsrail’e göç etmişlerdir.
640'lı yıllarda Hz.Ömer (r.a)  hilafeti zamanında İslam orduları, Irak, İran ve Anadolu’ya da girmeye başlarlar.
Kürtlerle meskun bölgelerin fethi, Hz.Ubeyde Bin Cerrah’ın (r.a)  görevlendirdiği büyük komutan Iyad bin Ganem tarafından hicrî 19-20. yıllarında gerçekleşmiştir.
Bizans ve Sasaniler egemenlikleri altında bulunan Kürtlere ve kendilerinden olmayan kavimlere büyük baskı, eziyetler ve zulümler yapıyorlardı. Bu baskılarında sebebiyle bölgedeki şehir halklarının çoğunluğu sulh yoluyla İslam egemenliğini kabul etmiş ve hızlı bir şekilde İslamlaşmaya başlamıştır.    Kürt kavminin büyük çoğunluğu bu yıllarda İslam’la şereflenmeye başlamışlardır.
Bugün Kürtlerin %99 çoğunluğu Şafii ve Hanefi Mezhebine bağlı  Sünni Müslümanlardır. 
Küçük azınlıklar halinde Ezidi’lik (Yezidilik), Ehl-i Hakk, Hıristiyanlık, Zerdüştlük, Yahudilik gibi birçok farklı dinî mezhep, akım ve inanç mensuplarının da aralarında bulunduğu çeşitli kaynaklarda geçmektedir.
Türkler
Türkler, İslamiyet'ten önce Şamanizm inancına sahiptiler. Yaklaşık 10. yy'a kadar Şamanizm Türkler arasında en yaygın din olmuştur. Türkler Müslüman olmadan önce, günümüzde doğu ve batı diye ikiye bölünmüş 1860’larda Rus ve Çin işgaline maruz kalmış bulunan Türkistan’da (Orta Asya’da) zaman zaman sınırları, Sibirya’ya Kuzey Buz Denizine, Doğuda Çin’i de içine alan Büyük Okyanus’a uzanan birçok devletler kurmuşlardır. 
M.Ö: 220 yılında Türkler, Büyük Hun Devletini kurarak batıya doğru yayılmaya başlamışlar, bu tarihlerde Türk kavimlerin bir kolu, Hazar denizi ve Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa içlerine doğru sokularak M.S. 400’lü yıllarda Avrupa Hun Devletini kurmuşlar, Kafkasya ve Trakya bölgelerinden Anadolu’nun da içinde bulunduğu Roma topraklarına akınlar düzenlemişlerdir. Diğer Türk boyları, Çin, Hindistan; İran üzerinden Batıya; Anadolu, Mezopotamya, Mısır’a doğru yayılmışlar, Osmanlılar döneminde, bir tarafta Arap yarımadası üzerinden Hint Okyanusu’na, Mısır ve Kuzey Afrika üzerinden Atlas Okyanusu’na, Avrupa içlerinden Batıda, Viyana, Kuzeyde Polonya’ya ve Moskova yakınlarına kadar ulaşmışlardır. Türk toplulukların Müslüman olmadan önce Kürtlerle önemli ilişkileri olmamıştır.
Tarihçilere göre, Türkler ile Müslüman Arapların ilk karşılaşması 7.yy'da  Halife Hz.Ömer (r.a) dönemin de gerçekleşmiştir.
Bu dönemlerde küçük boyutlarda Müslümanlaşmalar olmuşsa da toplu halde Müslümanlarla sıcak ilişkiler, 750 yılında Emevi hanedanı yıkılıp İslam Devleti'nin başına Abbasi hanedanı geçtiğinde, Arap olmayan azınlıkların durumunun iyileşmesiyle görüldü. Daha önce orduda yararlanılmakla beraber hor görülen Türkler, Abbasi ordusunda ve yönetiminde önemli yerlere geldiler. Bu esnada Karluk Türkleri doğudan Çin işgali tehdidi altında idiler. Karluklar Çinlilere karşı Abbasilerden yardım talebinde bulundurlar. Abbasi yönetimi bu teklifi kabul etti. Türkler ile Müslüman Araplar tarihte ilk kez ittifak oluşturdular. 751 yılında Talas Irmağı kenarında gerçekleşen savaşta İslam ve Türk orduları Çinlileri ağır bir yenilgiye uğrattılar.  Talas Savaşı Türk- Müslüman ilişkilerinde ve Türklerin Müslümanlaşmasında bir dönüm noktası olmuştur.
Günümüzdeki Türklerin Gagavuzlar (Gökoğuz) ; 500.000 kişilik nüfusunun çoğunluğu Ortodoks Hıristiyan, Yakutlar; 1.5 milyon, Ortodoks ve Şaman karışımı bir dine mensupken, dünyadaki diğer Türklerin %99’u Sünni ve Şii Müslümanlardır.
Türk-Kürt ilişkileri
Kürtlerin en çok Farslarla (İranlılar), Araplarla ve Türklerle tarihte ve günümüzde ilişkileri ve birliktelikleri olagelmiştir.
Günümüzde Kürt nüfusun yoğun yaşadığı coğrafya; İran, Irak, Suriye ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer almaktadır.
Türklerin 751 yılında Talas savaşında Müslümanlarla ilişkileri artıp büyük topluluklar halinde İslamlaşmaya başlamalarından sonra İranlılarla, Kürtlerle ve Araplarla ilişkileri ve içiçelikleri İslam üst kimliği altında birliktelikleri ve kaynaşmaları başlamıştır.  Bu süreçte bölgede İslam kimliği altında  Türkleşen; Araplar, Farslar, Kürtler, Ermeniler, Süryaniler olduğu gibi, Kürtleşen; Türkler, Araplar, Ermeniler, Süryaniler, Farslar da olmuştur.
Bu ilişkileri Batıda kurulan Türk Devletleri dönemlerinde ayrı ayrı ele almak gerekir.
Bu devletlerin başlıcaları: Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Büyük Selçukludan Sonra kurulan Selçuklu devletleri, Mısır’da kurulan Memlûklular (Kölemenler),  Anadolu Selçukluları, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti dönemleridir.
1-Büyük Selçuklu İmparatorluğu Dönemi:
Türklerle Kürtlerin en önemli ilişki ve birlikteliklerinin Büyük Selçuklular döneminde görüyoruz. Kürtlerin tarih boyunca yaşadığı coğrafî ve etnik bölge için kullanılan Kürdistan terimi ilk kez Selçuklular döneminde kullanılmıştır.
Türklerin kitleler hâlinde Müslüman olmaları özellikle 10.yüzyılda hız kazandı. Karluk'tan sonra, Yağma ve Çiğil boyları, ardından Oğuzlar arasında İslâmiyet yayıldı. Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri, ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı Devleti'ni (840), Oğuzlar ise Büyük Selçuklu Devleti'ni (1038) kurdular.
Türklerle Kürtler arasında, dini, sosyal, siyasi, kültürel ve kardeşlik ilişkileri iki kavmin de Müslüman olmasından sonra başlamıştır. Özellikle Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kurulmasıyla Türklerin Kürt boyları ile yoğun teması başlamıştır. Kürt boyları Fars, Emevi ve Abbasi hatta Eyyübiler yönetimine  olsun zaman zaman başkaldırmış olmalarına rağmen, Türklerle Selçuklular döneminde başlayan ittifak ve beraberlikleri birkaç mevzi olay dışında günümüze kadar devam etmiştir.
Selçuklu Hanedanın atası olan Selçuk Bey tarafından temeli atılan Büyük Selçuklu devleti Selçuk Bey'in torunları Tuğrul Bey ve Çağrı Beylerle bağımsızlıklarını elde etmeye giriştiler. 1037'de de, bugünkü Türkmenistan’da yer alan Merv kentini ele geçirdiler. 1038'de Gaznelileri ikinci kez yendiler ve Nişabur kentine girerek bağımsızlıklarını ilan ettiler.  Tuğrul Bey Sultan sanıyla hükümdar ilan edildi ve Büyük Selçuklu Devleti de böylece kurulmuş oldu. Bu sırada aynı zamanda yaşamış, Müslüman olsun olmasın Türk devletleri arasında egemenlik savaşları yapıldığını da belirtelim.
Gazneli  I.Mesut, Büyük Selçuklu Devleti’ni ortadan kaldırmak amacıyla güçlü bir orduyla Selçuklu topraklarına girdi. Gazneli ve Büyük Selçuklu orduları, Merv yakınlarında Dandanakan denen yerde karşılaştılar. Mayıs 1040’ta yapılan Dandanakan Savaşı'nda, Büyük Selçuklular Gazneli ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu savaştan sonra Büyük Selçuklu Devleti’nin Harzem ve Horasan'da varlığı kesinlik kazandı. Tuğrul Bey, bu savaşın ardından giriştiği fetihlerle bütün İran'ı denetimi altına aldı.
18 Eylül 1048'de Erzurum yakınlarındaki Pasinler Ovası'nda birleşik Bizans-Gürcü ordusuyla yaptığı Pasinler Savaşı'nı kazanan Büyük Selçuklular, Doğu Anadolu içlerine akınlar düzenlemeye başladılar.
İslam dünyasının dini önderi konumundaki Abbasiler, bu dönemde Bağdat'ı elinde tutan Sasani Şii Büveyhilerin siyasal baskısı altındaydı. Tuğrul Bey, Halife Kâim'in çağrısı üzerine 15 Aralık 1055 'te  Bağdat'a girdi ve Büveyhileri halifeliğin merkezinden çıkardı. Bu olayın ardından Büyük Selçukluların İslam dünyasındaki itibarı arttı. Bağdat'ı kendine başkent yaparak Abbâsî halifesinin koruyucusu  konumuna erişti.
Tuğrul Bey 1063 yılında öldükten sonra, tahta kardeşi Çağrı Bey'in oğlu Alp Arslan geçti. Alparslan Büyük Selçuklu topraklarını daha da genişletti.  1071'de Malazgirt Savaşı'nda Bizans İmparatoru Romen Diyojen'i yenerek tutsak aldı. Malazgirt zaferinin ardından Anadolu kapıları Türklere açmış oldu. Anadolu içlerine akınlarını sürdüren Büyük Selçuklu komutanları yeni topraklar ele geçirdiler ve bağımsız yeni devletler kurdular. Diğer bölgelerde de seri fetihler devam etti. 1071'de Selçuklu komutanı Atsız Bey Suriye, Lübnan, Kudüs ve Filistin'i fethetti. Ekim 1074'te Akka'yı, 10 Haziran 1076'da bölgenin merkezi Şam'ı topraklarına kattı.
Artuk Bey ise Ocak 1077'de Lahsa, Katif, Kuveyt ve Bahreyn'i aldı.
Haziran 1087'de Lübnan'da Sayda, 1070-1072 arasında geçici olarak Selçukluların eline geçen Hicaz 1080'den sonra Selçuklu topraklarına katıldı ve Kızıldeniz'e çıkıldı.1092'de Yemen, Aden ve Lahec'in fethiyle Hint Okyanusu'na ulaşıldı. 1040-1157 yılları arasında hüküm süren Büyük Selçuklular, en güçlü oldukları dönemde Harezm, Horasan, İran, Irak Suriye, Arap Yarımadası ve Anadolu'nun büyük kısmına egemen olmuş büyük oranda İslam Birliğini sağlanmış oldular. Sağlanan güvenlik özgürlük ve kardeşlik ortamında Müslüman Kürt aşiretleri, daha yoğun bulundukları Zagros dağları batı ve güneyinde kalan bölgelerden Anadolu’nun Kuzey ve Batı istikametine doğru yayılmaya başladılar…
Melikşah dönemi, Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak döneminin yaşandığı zamandır.
Bu önemli devlet adamının 37 yaşındayken 1092 yılında bir saray entrikası neticesinde  öldürülmesi Ortadoğu tarihinin yazgısını değiştirebilecek nitelikte bir olaydır. 1092 yılında Selçuklu ülkesi ve İslam birliği, Melikşah'ın ölümünden sonra bölünmeye uğradı. Nitekim dört yıl sonra  da Anadolu ve Suriye üzerinden Kudüs'e yönlenen I. Haçlı Seferi  karşısında derli toplu bir güç bulunmadığından haçlılar başarıya ulaşmış ve iki yüzyıl sürecek Müslüman-Hıristiyan Haçlı savaşları başlamıştır.
Selçuklular tarafından kurulan diğer devletler Kirman Selçuklu Devleti, Horasan Selçuklu Devleti, Irak Selçuklu Devleti, Suriye Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti'dir.  Kapladıkları alan  doğuda Balkaş ve Issık Gölleri, Tarım Havzası; batıda Ege ve Akdeniz sahilleri, kuzeyde Aral Gölü, Hazar Denizi, Kafkasya, Karadeniz; güneyde Arabistan dahil Umman Denizi'ne kadar ulaşıyordu.
Büyük Selçuklu İmparatorluğunun birçok devletlere ayrılması sonucu İslam Birliğinin bozulması İslam coğrafyası ve Müslümanlar üzerine kabus gibi çöken, batıdan Haçlı doğudan Moğol saldırıları karşısında güçsüz bırakmıştır. İslam coğrafyası Moğollar ve haçlılar tarafından istila ve talan edilmiş, mamur şehirler yakılıp yıkılmış yerle bir edilmiştir. İslam medeniyetini gelecek nesillere taşıyacak, içinde milyonlarca cilt kitap bulunan kütüphaneler yakılmıştır.  Müslüman sivil halktan, Türk, Arap, Kürt denmeden milyonlarcası kadın çocuk ihtiyar katledilmiş, Kudüs, Dicle, Fırat günlerce kan akmıştır.
Günümüzde de halkı Müslüman ülkelerin dağınıklığı, bu yetmiyormuş gibi halen parçalara ayrılıyor olmasının, Haçlı ve Siyonist saldırıların, birbirleriyle mücadelenin neye mal olduğunu üzülerek izliyoruz. 
Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde Kürt boyları ve beylikleri Türklerle beraber olmuş, Türk askeri birlikleri içinde Kürt birlikleri bulunmuştur. Haçlı, Moğol ve diğer saldırılara karşı Türklerle birlikte mücadele etmişlerdir.
Türklerle Kürtler, İslam kardeşliği ekseninde barış içinde beraber olup, ortak aileler de kurarak kaynaşmaya başlamışlardır.
Büyük Selçuklular döneminde Türk, Kürt, Arap, Fars kardeşliğinin en ileri boyutuna tanık oluyoruz.
 
Devam Edecek…
 
mustafagecer@tv5.com.tr
YORUMLAR
SAADET ÇAKMAK 25-11-2014, 10:26:26
KÜRT TÜRK KARDEŞTİR, AYRIM YAPAN GALLEŞTİR
 
HAYDAR ŞAHİN 26-11-2014, 08:53:31
GÜZEL BİR TARİH YAZISI OLMUŞ, TÜRKLER HERDAİM MÜSLÜMANLAR OLARAK ANILDILAR.İSLAMA HİZMET ETTİLER.KÜRTLERDE İSLAMA HİZMET ETTİ.IRKLA ÖVÜNÜLMEZ.O IRKIN İSLAMA YAPTIĞI HİZMETLE ÖVÜNÜLE BİLİR.ONUDA TAM BİLMİYORUM.BELKİ ÖVÜNÜLEBİLİR..
 
hayrettin baba 28-11-2014, 08:28:04
kürtçülük yapmakta türkçülük yapmakta bir hastalık ve sapkınlıktır.bu hastalıktan kurtulmak için yapılması gereken Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak...İslam kardeşliği ipine bağlanmaktır.kurtuluş ancak takvadadır.
 
serefcan 07-04-2017, 16:20:23
Çok güzel ve yerinde bir tarih yazıdır ...Takdir ettim..Yani iki unsur kardeştir
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz