3 Recep 1439 | 20 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
KAMU DÜZENİ
04/11/2014 - 13:20
Mustafa GEÇER
"İnsanlardan, Allah’ın istediği kadar değil, düzenin müsaade
ettiği kadar inanmaları istenir. Bu bir zulümdür.
Zulme rıza da zulümdür."
İnsanlar topluluk halinde yaşayan (Sosyal) canlılardır.
Allah (c.c) insanları tek başına yaşayan canlılar olarak yaratmış olsaydı, birey ile toplum arasındaki ilişkileri düzenleyecek kurallara, kamu düzenine ihtiyaç olmayacaktı. Sadece yaratan ile kul arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar söz konusu olabilecekti.
Topluluk halinde yaşamada birey ile birey, birey ile toplum arasındaki ilişkileri  düzenleyen kurallara olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bu kurallar bütününe toplumsal düzen, kamu düzeni, rejim gibi adlar verilmiştir.
Toplu yaşama; insan ile insan, insan ile toplum arasında hak ve yükümlülükleri kaçınılmaz kılar.
Temel amaç, toplumsal ilişkilerin adil bir şekilde düzenlenmesidir. Bu düzeni iktidarlar yürütür. Burada toplumun kim tarafından, nasıl yönetileceği sorunu temel sorun olarak karşımıza çıkar.
Toplumsal hayatı düzenleyen kuralları hangi otorite, hangi yetkiyle koyar?
Toplumda düzen ve adaleti sağlayacak; hak, yükümlülük, zorunluluk ve özgürlük sınırları neye göre belirlenir?
Hak nedir, kaynağı nedir, nelerden doğar?
Görev, sorumluluk, yetki, suç, ceza ve adalet hangi kurallara göre nasıl belirlenir?
Toplumsal hayatı düzenleyen, uygulanan ve uyulan; din, hukuk, kanun, ahlak, örf adet, adabı muaşeret gibi temel kurallar meşruiyetini hangi kaynaktan alır?  Almalıdır?
Bunlar ve benzeri sorulara vereceğimiz cevaplar  kabul edilen, inanılan toplumsal düzeni, rejimi belirleyen, tanımlayan cevaplar olacaktır. İnsanlığın yeryüzünde var olması ile birlikte iki otorite, hükümran güç tarafından kurallar koyula gelmiştir.
1- İlahi irade.  
2- Beşeri irade. 
İlahi irade; yani Allah(c.c) kurallarını peygamberleri vasıtasıyla insanlara bildirmiş ve uygulanmasını, tatbikatını öğretmiştir. Yarattığı insanların bu kurallar içinde ferdi ve toplumsal hayatlarını düzenlemekle iki cihan kurtuluşuna ulaşacağını bildirmiştir. Peygamberler vasıtasıyla insanlara ulaştırılan ve uyulması istenen bu düzen, ahlak ve maneviyat temelli hak merkezli düzendir. Meşruiyetini ilahi iradeden alır. Bu düzene  din denir.Koyulan temel akideler sınırı içinde insan iradesine alan ayırır ve yetki verilir.
İlk insan Hz. Adem’e (a.s) suhuflar halinde temel kurallar bildirilmiştir.
Daha sonraları seçilen Resullere de temel kuralları bildiren kitaplar verilmiştir.
İndirdiği bu kitaplardaki kurallarla hükmedilmesini buyurmuştur.                       
Beşeri irade tarafından ortaya atılan ve meşruiyet kaynağının insan aklı ve toplum olduğuna inanılan düzen “beşeri düzen” “güç merkezli”  bir düzendir.  Bu düzen kendi içinde çok çeşitli kollara ayrılsa da meşruiyet kaynağı olarak insan iradesini kabul eder. İlahi iradeye alan ayırmaz, üstelik onu toplumsal hayattan atmaya çalışır ve yasaklar. Onunla savaşır. Laik, materyalist ve sekülerdir.
Ahiret ve hesap gününe inanmaz. Her şeyin dünyada olup biteceğine inanır. Bireysel ve toplumsal hayatı bu temel düşünceye göre düzenlemeye çalışır. 
Bu iki iradeden kaynaklanan düzenler arasında sürekli bir egemenlik, hak-batıl mücadelesi sürer gider.
İlk mücadele, Hz.Adem’in (a.s) oğulları Habil ile Kabil arasında meydana gelmiş, ilahi iradeye inanan Habil, anlaşmazlıkta kendi irade ve nefsine uyan Kabil tarafından katledilmiştir.
Yeryüzünde beşeri düzenler genel karakterleri itibariyle şu şekillerde tezahür etmiştir:
1-Putperestlik, Monarşi, diktatörlük.
2-Sınıf diktatörlüğü (Asiller sınıfı, diğer sınıflar)
3-Kapitalizm (Liberalizm ya da Rekabete dayalı Serbest Piyasa ekonomisi)
4- Sosyalizm, diğer adı ile Marxizim ileri aşaması Komünizm.
5-Karma düzen. Bu düzenlerden ilk ikisi hariç diğer düzenler “demokrasi” diye de adlandırılır.
Bu düzenler arasında da amansız bir egemenlik mücadelesi sürmüş, milyonlarca insan bu uğurda zulüm görmüş ve öldürülmüştür.
1789-2014=225 yıldan beri Avrupa’da, 1876-2014=138 yıldan buyana ülkemizde beşeri düzenlerden “Demokrasi” kategorisine giren çeşitleri uygulanmaktadır.
Bu düzenler, uygulamada insan nefsini tatmine yönelik, nefsi ilahlaştıran, ona boyun eğmeyi esas alan materyalist, laik, bireysel veya sınıfsal çıkar amaçlı, ahirete bir hesap gününe inanmayan seküler düzenlerdir. Bazı çeşitleri din’i ve Allah’ı (c.c) tanımayan, bazıları ise dini, Allah ile kul arasında bir ritüel, seremoni, vicdani tatmin aracı haline indirgeyen, sosyal, siyasi, iktisadi ve hukuki alandan temizleyen toplumsal bir yapı, bir kimlik inşa etmeyi amaçlayan düzenlerdir.
İktidarı şöyle ya da böyle ele geçiren bu düzenlerin iktidar ve yanlıları, son 200 yıl içinde 175 milyon masum insanın kanına girmişlerdir. Günümüzde de bu uğurda savaş ve katliamlar sürüyor.
Ülkemizde de bu düzenlerden biri 138 yıldan bu yana yerleştirilmeye çalışılıyor. Bizler de bunlardan birini, tanıdıkları “düşünce özgürlüğü”(!) ve “Demokrasi”(!) içinde, hür(!) irade-i cüziyemizle tercih etmek zorunda bırakılıyoruz. Aksi halde düzene başkaldırma, meydan okuma durumunda kalıyoruz. Biz Müslümanların “ Ka’lû Bela”da yaptığımız kulluk  sözleşmesi ve bu ahde vefa gereği, tek ilah ve Rab olduğunu kabul ve inandığımız  Yüce yaratıcımız Allahû tealânın (c.c) külli iradesinden kaynaklanan kurallara uygun  olanı bütün olarak kabul etme zorunluluğumuz vardır. Din bir bütündür, kurallarına kısmi inanmakla ve kısmi inanmamakla din içinde kalınamaz.  Nelerin İslam’a uygun olduğunu tetkik edip, “çek” edip ona uygun olanları bireysel ve toplumsal hayatımızda esas almamız ve uygulamamız gerekiyor. İnanıp uygulamamak insanı günahkâr yapar, inanmamak küfre götürür.
Halkın kendi  hür iradesi ve rey’i ile kendisini yönettiği iddia edilen, ancak uygulamada onları, onlar adına vekaleten yönetenlerin, halkın arzu, menfaati ve hayrına değil, daha çok gizli veya açık egemen, çıkar amaçlı kişi ve grupların amaçları doğrultusunda toplumu yönettiğine tanık oluyoruz.
Gücü, çoğunluğu, imtiyazı, menfaati hak ve meşruiyet kaynağı gören “güç odaklı materyalist düzenler”  hangi çeşidi olursa olsun, Allah’ın iradesinden kaynaklanan kuralları asla kabul etmez ve edenlere karşı amansız bir mücadele verir. Beşeri iradeyi esas alan düzenlerin uygulandığı halkı Müslüman ülkelerde de nelerin ilahi iradeye (İslam’a) uygun olduğu değil, İslam’ın nelere uygun olduğu tartışılmaktadır.  Yaşam tarzı ve kurallar, materyalist kurallar şablonuna uydurulur.  Toplumun, iktisadi, ictimai, ticari ve hukuki hiçbir alanı İslam kurallarına uydurulması yasaklanır ve savunanlar ağır bir şekilde cezalandırılır. Bu düzenlerde Müslümana yetki tanınmaz ama her türlü olumsuzluklardan sorumlu tutulur, fatura İslam’a ve Müslümanlara kesilir. Oysa yetkinin olmadığı yerde sorumluluk olmaz. İnsanlardan, Allah’ın istediği kadar değil, düzenin müsaade ettiği kadar inanmaları istenir.  Bu bir zulümdür. Zulme rıza da zulümdür.
İnananlar bu şekilde yönetilmek veya yönetmek konusunda bir tercih yapmak zorundadır. Şunu da burada hatırlatalım ki, hakka uymak, yaşamak ve yaymak özgür bırakıldığında hak galip gelir. Hak geldiğinde batıl zail olur. Bu Rabbimizin taahhüdüdür. Biz ona verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimizde O’ da sözünü yerine getirir. Sorun, verdiğimiz söz ve ahdi yerine getirip getirmeme sorunudur.
Türkiye’de ve diğer halkı Müslüman ülkelerde nasıl bir düzen hüküm sürdüğü, Müslümanların ne kadar Müslüman olduğu, inandığı İslam’la yaşadığı İslam arasında nasıl bir örtüşmezlik ve uçurum olduğu ortadadır. Dinden arındırılmış, dünyevileşmiş, heva ve hevesine mahkum olmuş bir topluluk haline doğru hızla yol alıyoruz. Allaha söz verdiğimiz kadar değil, düzenin istediği kadar Müslüman olduğumuz ortada.  Bu durum bizi kurtarmaz. Düzene göz kırparak bütün gücümüzle ona entegre olup, ona inananlara benzeme çabası içinde, ondan nemalanma peşinde, Müslüman olmakla Allah’a(cc) verdiğimiz sözü yerine getirmemiz, O’na kulluğumuzun kabul görmesi mümkün değildir.
Türkiye’de yayınlanan tirajı yüksek gazetelerden 25.10.2014 tarihli bazı gazetelere göz atıyorum. Haber başlıkları ve köşe yazıları ülkemiz insan profil ve kimliğinin nerelere geldiği sonucunu rahatlıkla görebiliyoruz. Gazetelerde düzenin yetiştirdiği aydınları, hayatlarını, yazılarını, resimlerini, Türkiye’de o gün olup bitenleri, düzenin sonuçlarının tam fotoğrafını görüyorum, içim kararıyor.
Gördüğüm bazı şeyler: Geçen hafta üçüncü kez İstanbul Baro başkanı seçilen şahıs, baroya kayıtlı Avukatlardan %66 oy alarak seçilmeyi nasıl başardığını  25.10.2014  tarihli bazı gazetelerde tam sayfa olarak verdiği röportajda şöyle anlatıyor: Bu başarıyı nasıl gösterdin? Sorusuna; “%66 oy ‘kimlik’ten. Ben ulusalcıyım, Ayten Alpman’ın şarkısında dediği gibi değişmem!” diyor.
Bir tarafta Ağır Ceza Hukuku Kitapları, diğer tarafta ZAGOR’lar, TEX’ler, Mister No’lar. Geniş bir müzik ve sineme koleksiyonu bulunan ofisinde: “Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve  demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Atatürk ilke ve devrimlerini demokratik, laik sosyal
hukuk devletini aynı kararlılıkla korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Çizgimizden kimliğimizden ödün vermeyiz.” Diyen baro başkanı, hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçirilmesi için verdiği mücadelenin ve onca işinin arasında  “Ancak ZAGOR ve TEX okuyarak dinlendiğini” söylüyor. “Çantamda ZAGOR olmadan dışarı çıkmam” diyor.
Camilerin yıkıldığı, inşaatının engellenmeye çalışıldığı bu garip ülkenin, kafası İslam dışı pagan kültürle beslenmiş aydınları, pagan kültürün mabetlerine, putlarına, insan kurban edilen sunaklarına, kilise kalıntılarına, restore edilen kilise ve manastırlara hayranlık duyarken, kendi toplumunun kutsallarına, cami ve cemaatine, Müslümanlara aynı hoşgörü, müsamaha ve hayranlığı duymazken, resmen düşmanlık hisleri husumet besler hale getirildiler.
Şimdi bir de dillerinden, yazılarından hiç eksik etmedikleri, öğe öğe göklere çıkardıkları dünyanın en eski tapınak merkezi dedikleri GÖBEKLİTEPE’leri oldu.
Prof.Dr. Klaus Schmidt tarafından yapılan kazıda Şanlıurfa’da ortaya çıkarılmış. Bir köşede yazan Yalçın Bayer yazısını, M.Ö 11000.inci yıllara tarihlenen pagan tapınağı  Göbeklitepe’ye ayırmış. Araştırmacı Servet Somuncuoğlu Kırgızistan Saymalıtaş Vadisinde 13.bin yıla tarihlenen Göbeklitepe tapınağının aynısı bir kaya resmi tespit etmiş. “Bu bulgumu tüm dünyaya ve batı tarafından daima ezilmiş halkımıza bildirmekten şeref duyarım” demiş. Hulki Cevizoğlu bu bilgileri “Popüler Bilim” dergisinde yayınlamış. MÖ.11.bin yıla tarihli Göbeklitepe planı, M.Ö 13.bin yıla tarihli Kırgızistan’da Saymalıtaş vadisinde bulunmuş. Demek ki  biz Türkler MS. 1000 yıllarında değil, MÖ.11.000. yılda yani 12000 yıl önce Urfa’ya gelmişiz. Bu kafayla Adem Aleyhisselamı Türk, Paygamber (s.a.v) Efendimizi Kürt yapmaya az kaldı. Böylece bütün sorunlar çözülmüş(!) olacaklar.
Müslüman Millet İslam kimliğinden uzaklaştırılıp etnik kimlik, kan peşine düşürüldü.
Saf Türk kanı, saf Arap kanı, Fars kanı, Kürt kanı, saf Laz kanı tahlili peşindeler. Selahaddin Eyyubi Türk müydü, Kürt müydü yoksa Arap mıydı? Farabi, Cabir, Gazali v.s İslam alimleri, Türk müydü, Fars mıydı, Arap mıydı? Ya Mevlana hangi ırka mensuptu? Burada ırki üstünlük ve bu üstünlükte şeref aranıyor. İslam nerenize yetmiyor? Bütün insanlar Adem Aleyhisselamın çocukları değil mi?
Irkçılık belası Müslümanları paramparça etti.
Üstünlüğün kanda değil takvada olduğunu, Müslümanların kardeş olduğunu kabul etmeden ayrılık, kavga, savaş ve zulümden kurtulmamız mümkün değildir.
YORUMLAR
SAADET KAMÇI 04-11-2014, 13:04:34
IRKÇILIK BELASINDAN KURTULMAK İÇİN İLK İŞ MÜSLÜMAN GİBİ DÜŞÜNMEKTİR.
 
melek şahin 05-11-2014, 08:49:40
hakkı hukuku bilmeyen insanları yönetici seçersen, 1,5 milyara köşk, 185 milyon dolara uçak alır.millet sefalet içindeyken sen rahat uyursun.geldiğin nokta bittiğin noktadır.Akpartili kardeşlerim uyaynın artık.Aklı geri olanlara yöneticilik vermeyin.mesulsünüz....
 
SELMA AYDEMİR 05-11-2014, 14:16:30
PKK GÜNEYDOĞU'YU ZAPTETMİŞ.ASKER VE POLİSTEN SES ÇIKMIYOR.HÜKÜMET SUS PUS.KAMU DÜZENİ NAWSIL SAĞLANACAK.ŞERİAT GELMELİ KARDEŞİM.KISASA KISAS OLMALI.DEMOKRASİ İLE BİZİ KANDIRIYORLAR.ABD'DE İDAM VARDA TÜRKİYE'DE NİÇİN YOK.İDAM GELMELİ...
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
Zehir gibi rapor Cargill için yumuşatıldı!
Vatandaşlardan Milli Gazete'ye teşekkür!
Muhammed Emin Yıldırım: İslam, zaman ihtiyarladıkça gençleşen ilahî sistemin adıdır, güncellenmeye ihtiyacı yoktur
EN ÇOK
Yazarlar
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Atilla MEHDİGİL
CHP ne, Kılıçdaroğlu kim?
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
2 Nisan’a kadar gelir testine gir yüksek borçtan kurtul
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Mutluluk Dersi Veren Kurslar
Ali Haydar HAKSAL
Hayatın Zor Yanları
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Afrin Vietnam Olacak” Diyenlere Cevap “Çanakkale Ruhu” Oldu!
Zeki CEYHAN
Şekerde özelleştirme!
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Güveni Yitirmemek İçin
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, tamamlanmış bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Biçim ve öz - II
İbrahim VELİ
Her hasta bekler sabahı
Abdülkadir ÖZKAN
Büyük Şeytan ve işbirlikçileri
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz