28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
KAMU MALLARININ SATIŞI
16/10/2014 - 11:30
Mustafa GEÇER
"Özelleştirme, özelleştirme idaresinin izah ettiği gibi değil,
küresel kolonici sömürgeci güçlerin küresel politika ve
çıkarları doğrultusunda yapılıyor."
 
Maliye bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta içinde Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, özelleştirmenin tüm hızı ile sürdürüleceğini, kamu mülkiyetindeki önemli yere sahip bazı iktisadi kuruluşların satılacağını söyledi.
Hayatta dikkatimizi çeken veya çekmeyen sosyal, kültürel, siyasi, hukuki ekonomik olsun; kavram, kurum, karar, uygulama davranış şeklinde olsun, her oluşumun tarihi bir arka planı, bir müsebbibi vardır.
Ülkemizde 1699 yılından itibaren, Düvel-i Ali Osmanide “gerileme dönemi” diye tabir edilen bir süreç başlatılmıştır. Bu dönem boyunca Osmanlı (XVIII. yüzyıl) Karlofça ve İstanbul Antlaşması'yla kaybettiği toprakları geri olmak için Avusturya, Venedik, Rusya ve İran’la sürekli olarak savaşmak zorunda kalmıştır. Bu savaşların bazılarında başarı sağlanmışsa da sanayileşerek güçlenen ve dünyayı istila ve sömürü niyetinde olan Batılı ülkeler, bu emelleri karşısında Osmanlıyı aşılması hatta ortadan kaldırılması gereken önemli bir engel olarak görmüşlerdir. Bu sebeple Osmanlıya askeri, siyasi, kültürel, ekonomik olsun her açıdan sürekli olarak saldırmaya başlamışlardır.
Batılı ülkelerin teknik ve ekonomik gücü ile saldırdığı fiziki üstünlük, bizde ve her ülkede yapısal değişiklik taleplerini kuvvetli bir şekilde ortaya çıkarmaya başlamıştır. Mevcut rejimlerde ıslahat ve değişiklikler yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemlerde tek kurtuluş yolunun “Batılılaşma”; diğer tabirle, batılılaşma ile eş anlamlı hale getirilen “çağdaşlaşma” olduğu tezini savunanlar galip gelmiştir. Batıdaki gelişmelerin faydalı, teknolojik, bilimsel ve sanayileşme kısımlarını, milli kimliklerini koruyarak ülkelerine transfer edebilen ülkeler, kalkınma ve sanayileşme süreçlerini tamamlamışlardır. Batıda gelişen birtakım dini, felsefi inanç ve kültürel fikri akımları milli dokularına uymadığı halde ülkelerine taşımada öncelik veren bizim gibi ülkeler; ne batılı gibi, ne de kendisi gibi olamamış, melez bir kimlik inşası ile faydalı toplumsal dinamiklerini köreltmiş, batıyı bir çağdaşlaşma hedefi olarak görmeye ve “azgelişmiş ülke” statüsünde, milli değerlerini ve onurunu kaybetmiş bir şekilde, küresel güçlerden talimat almaya, onların gölgesinde var olmaya, sürünmeye ve sömürülmeye devam etmektedir.
Bizde, batılılaşma hep yenilik ve yenileşme olarak sunulmuştur. Batıda, “Yeni Dünya Düzeni” (novus ordo seclorum) diye, 1789 Fransız İhtilali ile hayata geçirilen masonik, siyonist, seküler demokratik, laik, liberal düzen, bizde Nizam-ı Cedid (Yeni Düzen) olarak telaffuz edilmiş, makes bulmuştur. Bu kavram halen, “yenilikçilik”,  “Yeni Türkiye” sloganları ile güncelliğini sürdürüyor, yürütmenin en önemli çağdaşlaşma ve batılılaşma hedefi olarak hakim kılınmaya çalışılıyor.
Osmanlıda batıcı kesimlerde Yeni Düzen anlamını taşıyan Nizam-ı Cedid deyimi, tarihi kaynaklarda dar anlamda; Osmanlı Devleti'nin gerileme devrinde askerin ıslah ve yenileştirilmesine karşılık kullanılmıştır. 1717 yılında İstanbul'a gelen Fransız subayı De Rochefort'un, sadaret  ıslahat projesinin tercümesinde, yapılacak askeri yeniliğe Nizam-ı Cedid denmiştir. Eski usul ve teşkilatı ifade eden Nizam-ı Kadim'e mukabil, ileri bir düzen kurma faaliyetini ifade için kullanılan Nizam-ı Cedid tabiri  ise III. Selim zamanında yaygınlaşmıştır. III. Selim'in 1791 Ziştovi ve 1792 Yaş antlaşmalarıyla Avusturya ve Rusya ile harbe son verdikten sonra, devleti düştüğü zorluktan kurtarmak için yapmayı kararlaştırdığı harekat da Nizam-ı Cedid anlamıyla anılır.
Geniş anlamda; Yeniçeriliği kaldırmak veya hiç değilse faydalanabilecek şekle getirmek, Avrupa talim usulünü yeni kurulan askeri kuvvetin baskısı ile kabul ettirmek, ulemanın çağdışı düşüncesine karşı koyup nüfuzlarını kırmak, Osmanlı Devleti'ni Avrupa'nın ilim, sanat, ticaret, ziraat, teknik ve sanayide yaptığı ilerlemelere ortak etmek için gelişen yenilik hareketlerinin bütünü anlamına gelir. 
Sonuç:  Hüsran.                                                                                         
Gelelim özelleştirme işinin nereden çıktığına…
II.Dünya Savaşı’nın galipleri sömürgeci ülkeler, 1944 Temmuz ayında ABD’de küçük bir kasaba olan Bretton Woods’da toplanarak yeni dünyanın siyasi, ekonomik, mali yapısının nasıl olacağına karar verdiler. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler gibi dünyayı galipler ve siyonizm adına yönetme teşkilatları bu konferansta planlandı ve kuruldular.                                           
Bretton Woods Sistemi denen bu sistemin kuruluşunda ABD’yi Harry Dexter White, İngiltere’yi John Maynard Keynes temsil etmiştir.  Bu konferansta; altına dönüştürülebilen tek para biriminin dolar olmasına, diğer para birimlerinin değerlerinin de dolara göre ayarlanmasına karar verilmiştir. Bunlardan başka alınan önemli kararların başında:  Kredi musluklarının sıkılması ve sabit kur sisteminin benimsenip uygulanması gelir. Bu uygulamadan, ülkedeki sermayenin yurt içinde kalıp yatırım yapması, sabit kur sistemi ile yatırımcının kur dalgalanmalarının olumsuz sonuçlarından korunması amaçlanmıştır. IMF ve Dünya Bankası, dünyadaki mali yapının, para hareketlerinin galipler lehine denetlenmesi için kurulmuştur. Ancak teoride, Dünyadaki mali istikrarın sağlanması ve gelişmekte olan ülkelere mali destekte bulunulması olarak ifade edilir.
Uygulama sonuçlarının hangi iddiayı ve amacı doğruladığını görüyoruz.
Birleşmiş Milletler Örgütü ya da kısaca Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim] 1945'te  kurulmuş  dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır.
Ne kadar güzel. Ne kadar faydalı, insani ve masum bir kuruluş değil mi? Bu amaca kim muhalefet edebilir? Görünüşte etse etse, diktatörler, zalimler, sömürgeciler itiraz edebilir. Ancak yaptıkları ve yapmadıkları ortada, varın kararınızı verin.
Bretton Woods sistemi 1970’li yılların başından itibaren yeteri kadar faydalı olmamaya başlamış ve çökertilmiştir. Sistemin uygulandığı yıllardan 1970’lere kadar o ülkelerdeki sermaye kendi ülkesinde yatırımlarını yapmış, yatırım yapacak yüksek kar getiren bakir alan kalmamış, elde muazzam miktarda para stoku oluşmuştur. Bu atıl kalmış paranın işletilmesi lazımdır. Ancak kredi musluklarını sıkı tutan Bretton Woods sistemi gelinen noktada buna zorluk çıkarmaktadır. Değişmelidir. 1970’li yılların sonuna doğru bu değiştirildi. Dünyanın tüm parası ABD’de Siyonist Wall Street ve diğer bankalarında toplanmış, bundan azami şekilde faydalanmaları gerekiyor. Nasıl olacak? Karar verildi. Parada küresel serbest dolaşım ve sabit kur sisteminden dalgalı kur sistemine geçiş. Bu kararlarla küresel tefecilik olanca acımasız iştiha ve doyumsuzlukla dünyayı kasıp kavurmaya başladı. Doların altın karşılığı tamamen kaldırıldı, bankacılık sistemine “Kısmi rezerv sistemi” "fractional reserve banking" sistemi getirildi. Dünyada laik kapitalist (Serbest piyasa ekonomisi adı altında) düzen hakim kılındı. Bu karar ve uygulamalar oyun kurucularına neler sağladı:
1- Elde birikmiş, rantabl yatırım alanı kalmamış atıl paranın dünyayı dolaşarak borçlanma ihtiyacı sürdürülen ülkelere yüksek faizle verilerek küresel bir tefecilik sistemini kurumsallaştırmış, adına banka denen küresel tefeciler haline getirilmiş kurumları ile emek harcamadan dünyada bu güne kadar görülmemiş boyut ve miktarda sömürülerini sağlamış ve tabiri caizse bu işi, bu zulmü küresel kurallara bağlayarak meşrulaştırmıştır. Trilyonlarca dolar faiz elde etmişlerdir.
2- Bankalara, “Kısmi rezerv” sistemi ile elde %10 tutarak olmayan paraları dahi kayıtsal sanal ortamda var yazarak, hesaplar arası virman yaparak, fiziki nakitlerinin 10 katını kredi olarak vermelerinin yolu açılmıştır. Türkiye’nin tüm gerçek ve fiziki parası 100 milyar TL civarında olmasına rağmen bankalar, bu sistemle 2013 yılı sonu itibariyle 1 trilyon 9 milyar TL. Türkiye’nin tedavüldeki gerçek parasının 10 katı kredi kullandırabilmiş, sanal para oluşturarak, olmayan parayı kredi vererek faiz geliri elde etmiştir. Türkiye’de ve Dünyada reel sektör can çekişirken, bankacılık sektörü en kârlı kuruluşlar haline gelmiştir. 2009 itibariyle 56 ülkenin Dolar bazında dış borcu 48 trilyon Doları bulmuştur. Oysa ABD’nin dünyadaki tüm gerçek dolarının 7 trilyon Dolar olduğu söylenir. Bu paranı 7 katını sanal ortamda borç vererek her yıl tedavüldeki Dolar miktarında faiz toplanmaktadır.
3- Dalgalı kur’a geçilerek, kur farkından arbitraj yaparak sömürdüğü yetmiyormuş gibi ekonomisi zayıf ülkeleri kur baskısı ile çökerterek borçlanma ihtiyaçları içinde tutmaya çalışmakta, dövizle borçlanmış kurumları çökertmekte, iflas ettirmekte, her şeyine el koymaktadır. Mesela; Türkiye’de 2007 yılı başlarında ABD Dolar kur’u 1.3 TL iken, bugün 2.3 TL seviyesine çıkmıştır. Bunun anlamı; bir dolar borcunuz varsa  1.3 TL. yerine 2.3 TL. ödemeniz gerekiyor demektir. 250 milyar Dolar devlet Borcu, 200 milyar Dolar özel sektör borcuna kur farkından dolayı TL bazında, 460 milyar TL yük getiriyor demektir.
4-Yüksek faizle borç vermekle yetinmemiş, borç alan ülkelerdeki kamu iktisadi kuruluşlarının özelleştirme adı altında haraç mezat satılmasının yolunu açıp, satılması anlayış ve politikalarının uygulamasını hakim kılmıştır. Kâr getiren devlet fabrikaları, kurulu bulunduğu arsasının cari fiyatının bile altında elden çıkarılmış, elde edilen gelirden kalan para, küresel tefecilere borç faizi olarak geri verilmiştir.
Ülkemiz Türkiye, 1980 yılından bu yana, 2011 yılı sonu itibariyle son 30 yılda ödediği 614 Milyar Dolar faizin yarıdan fazlasını -385 Milyar Dolar- son on yıl içinde AKP hükümetleri döneminde ödemiştir. Borçlanma ve faiz ödemeleri önü alınamaz bir hale gelmiş, artarak sürmektedir.
Türkiye hükümetleri 1986 yılından 2014  Ağustos sonuna kadar özelleştirmeden toplam 61.681.429.678 ABD Doları hasılat sağlamıştır. Buna karşılık, bu hasılatın 38.886.763.076.-USD miktarı hazineye aktarılmış, bu rakamda içinde olmak üzere 57.930.021.198.-USD özelleştirme gideri yapılmıştır.(www.oib.gov.tr) Özelleştirme gelirlerinden elde edilen gelirden hazineye aktarılan miktar Türkiye’nin bir yıllık kamu borcu faizini ancak karşılayacak bir miktardır.
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı özelleştirme amacını sitesinde şöyle izah ediyor: Özelleştirme ile devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Oysa gerçekte özelleştirmede amacın bu gerekçelerle yapılmadığı gün gibi ortadadır. Amaç böyle olsaydı, öncelikle ülke için stratejik önemi bulunan ve en çok kâr getiren enerji, haberleşme, petrol rafineleri gibi devlete yük değil gelir ve itibar sağlayan kurumlar bir yılda sağlayabilecekleri fiyata satılmazdı. Özelleştirme, özelleştirme idaresinin izah ettiği gibi değil, küresel kolonici sömürgeci güçlerin küresel politika ve çıkarları doğrultusunda yapılıyor. Bazı devlet iktisadi kuruluşlarının değer fiyatına satılması doğru bir uygulamadır. Buna kimse karşı durmuyor. Ancak devlete ait her şeyin mirasyedi savurganlığı ile özelleştirme adı altında talan edilmesi kabul edilemez.
 
 
YORUMLAR
serdar 25-10-2014, 16:40:45
yav hocam kamu mallarından geçtik bunlar müslüman halkın imanıyla oynamaya başladılar. ülke tv ve kanal 7 bu ülkede muhafazkarlık adı altında pislik saçıyor. kime hizmet ediyor bunlar müslüman rantı ve koltuğu için dinini satar mı? hayır ben bunların müslüman olduklarından şüpheliyim. dinini imanını hocasını satan adamlardan herşey beklenir.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz