2 Zi'l-ka'de 1438 | 26 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-4
07/07/2014 - 09:47
Mustafa BİLGEN

Ey Tüm Dünyadaki Müslüman Kardeşim,

Bizler, Cenâb-ı Hakk’ın insanlık âlemine bir rahmet olarak gönderdiği son Peygamber, Hz Muhammed (s.a.v.)’in ümmetiyiz. Elimizde bu mükemmel ve son dinin kitabı, mesajları ve hükümleri kıyamete kadar baki olan Kur’an-ı Kerim’imiz var. O’nu en iyi şekilde yorumlayan ve bizzat yaşayarak tebliğ eden sevgili Peygamberimizin sünnet-i- seniyyesi var. Bu büyük ve eşsiz hazinelerden yararlanarak şekillenmiş zengin ve şeref levhalarıyla dolu onbeş asırlık bir tarih ve kültür mirasımız var. Bütün bunlara rağmen, bugün İslâm dünyası olarak içinde yaşadığımız olumsuz şartlar ve kabullenmek durumunda kaldığımız zillete mahkûm olmamalıyız.

Bir kısım İslâm ülkelerinde iç kavgalar durmak bilmiyor ve büyük sorunlar devam ediyor. Kardeş kanı akmaya devam ediyor. Bu akan kanı ve kavgayı kim durduracak? Bu büyük sorunları kim, nasıl ve ne zaman çözecektir? Akan Müslüman kanı ve yaşanan zulümler Birleşmiş Milletleri ne kadar etkilemektedir? BM’nin bugüne kadar bu konuda iyi bir sınav vermediği açıktır. Zaten kuruluş amacı ve yapısı da buna uygun değildir. Dolayısıyla bu zulüm ve kötülükleri durdurmak öncelikle Müslümanların görevidir. Cenâb-ı Allah şöyle buyuruyor: “Müminlerden iki topluluk birbirleriyle kavga ederlerse aralarını düzeltip onları barıştırın! Eğer bunlardan biri söz dinlemezse ve diğerine saldırırsa, saldıran taraf ile Allah’ın emrine boyun eğinceye kadar savaşın! Şayet saldırganlıktan vazgeçerse, iki tarafın arasını adaletle düzeltip barışı sağlayın ve sakın adaletten ayrılmayın! Şüphesiz Allah âdil davrananları sever.” Dinî açıdan bu yükümlülük, farz-ı kifâye hükmünde olup yerine getirilmediği takdirde bütün Müslümanlar sorumludur.

Osmanlı’nın yıkılışı, Halifeliğin de sona ermesine neden olmuş ve böylece İslâm âlemi bileştirici bir unsurdan yani Hilafetten mahrum bırakılmış ve başsız kalmıştır. Bu başsızlık ve otorite boşluğu, İslâm dünyasında dağınıklığı, iç kavgaları, zafiyet ve zilleti beraberinde getirmiştir.

Bir ülkenin, başka bir ülkenin iç kavgalarına müdahale etmesi o ülkenin iç işlerine karışması anlamına gelir. Ancak, Birleşmiş Milletler Teşkilatının bazı müdahalelerinde olduğu gibi, bu müdahale o ülkenin bütünlüğünü korumak ve birliğin zülüm olarak kabul ettiği saldırıları durdurmak için yapılırsa bu haklı bir müdahale olur. Bu müdahaleyi Birleşmiş Milletlerden önce diğer İslâm ülkeleri adına İslâm Birliği Teşkilatı yapabilir. Birleşmiş Milletlerin beş daimî üyesinin her birinin tek başına veto hakkının bulunması pek çok haksızlığın devam etmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla İslâm ülkelerindeki zulüm ve haksızlıkların önlenmesi için Müslüman ülkelerin birleşip halen mevcut ‘İslâm İşbirliği Teşkilatı’nı yeni bir statüye kavuşturarak ‘İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI’nı kurmaları zaruret derecesinde ve acil bir görev haline gelmiştir. Esasen burada sözünü ettiğimiz müdahale en son yapılacak olan şeydir. İlk önce yapılması gereken husus ise, İslâm Birliği’nin yetkili bir heyet ve kurumları marifetiyle arabuluculuk görevini etkili bir şekilde ifa etmiş olmasıdır. Sorunların büyük bir kısmı zaten bu birliğin kuruluşuyla birlikte çözülmüş olacaktır.

Günümüzde Müslümanların en önemli problemlerinden biri de, ekonomik sıkıntılardır. Halbuki Müslüman ülkeler, aralarındaki ekonomik ilişkileri en yüksek seviyeye çıkarsalar, malların, sermaye ve insanın serbestçe dolaşımının gerçekleşmesi sonucu birçok ülkenin ekonomik problemleri kendiliğinden sona erer. Bu ilişkilerin tesis edilmesi, yürütülmesi için de, yetkili bir üst teşkilata ihtiyaç olduğu açıktır.

İslâm Birliği, üyeler arasında ekonomik yardımlaşmayı sağlayacaktır. Yer altı ve yer üstü ekonomik kaynaklar yardımlaşılarak işletilecek ve paylaşılacaktır. İslâm birliği ideal bir birliktir. Siyasî birliği Peygamberimiz (s.a.v.) ilk kez Medine’de “Medine Sözleşmesi” ile sağlamıştı. Asr-ı Saadet bir model olarak pek çok siyasî oluşuma örnek olmuştur. Tarih boyunca da Müslümanlara ilham kaynağı olmuştur. Bu elbette İslâm ülkelerinin ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

İşte bütün bunların gerçekleşmesi için İslâm Birliği’ni etkili bir ‘Teşkilat’ (Organizasyon) olarak kurmak ve bütün organ, komisyon ve kurumlarıyla çalıştırmak, sürekliliğini sağlamak Müslümanların ve özellikle yöneticilerinin acil görevleri arasından yer almaktadır. Bu görevi yerine getirmeyenler büyük vebal ve sorumluluk altındadır.

İslâm Birliği, öncelikle İslâm dünyası ve ardından da tüm insanlık için acil bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç o kadar acildir ki, İslâm Birliği kurulmadan her geçen gün dünyada daha fazla Müslüman kanının akması, daha fazla Müslüman’ın zalimlerin zulümleri altında ezilmesi, İslâm topraklarının yer altı ve yerüstü kaynaklarının sömürgeciler tarafından daha fazla tüketilmesi ve yok edilmesi demektir. Bunun için her Müslüman ve özellikle İslâm ülkelerinin yönetici ve karar verici makamlarında bulunanlar İslâm Birliği konusunu her an gündemlerinde tutmalı ve etkili icraatlar yapılması için üzerinde çalışmalıdırlar.

İslâm Birliği, bütün yeryüzündeki Müslümanların arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı tesis ederek İslâm’ın toplumların iktisadî, siyasî, sosyal ve kültürel her alanına hâkim olmasını amaçlayan bir dünya görüşüdür. Esasen Peygamber (s.a.v.)’in İslâm’ı tebliği ile başlayan bu görüş İslâm tarihi boyunca Müslüman yönetici ve âlimlerinin sürekli olarak gündeminde olmuştur.

“Müminler ancak kardeştir. Kardeşlerinizin arasını düzeltiniz! ”Bunun için de İslâm Birliği gönül birliği, fikir birliği ve ideal birliğidir. Bu da hürriyet içinde olur. Hürriyetin olmadığı yerde fikir birliği de gönül birliği de kardeşlik de olmaz. İslâm Birliği özgürlüğü olmayan Müslümanların da bu temel haklarına kavuşmalarını sağlayacaktır.

İslâm Birliği, erdemli bir yardımlaşma ve dayanışmadır. Siyasî, ekonomik ve kültürel birlikteliktir. İlimde ve teknikte yardımlaşmadır. Yer altı ve yer üstü kaynaklarını paylaşmadır.

İslâm Birliği, hedef ve ideal birliği, ilim ve kültür birliği, aksiyon ve faaliyet birliği ve siyasi ve ekonomik birlikteliktir. Hedef ve amaç birliği aynı hedefe kilitlenmeyi netice verir. İlim ve kültür birliği ortak düşünceyi doğurur. Faaliyet birliği bir arada bulunmayı sağlar. Siyasî ve ekonomik birlik ise güç birliği demektir.

Müslümanların birliği ve beraberliği dinin emri ve bütün Müslümanların hayali ve ideali olduğu için her zaman onların gönlünde yer almaya devam edecektir. Bugün olmazsa yarın bu birliktelik mutlaka sağlanacaktır. Ancak bu birliktelik bir ihtiyaçtan ve samimi olarak bütün insanlığa hizmet etme felsefesinden kaynaklanmalıdır ki Allah’ın rızasına uygun olsun. Bu nedenle rekabetten ve menfaat paylaşımından ve iktidar kavgasından uzak bir hizmet yarışının sonucu olacaktır. Garazlardan, menfaat paylaşımından ve intikam duygularından uzak olması gereken bir husustur. Bu nedenle İttihad-ı İslâm idealinin her türlü menfaat ve siyasî çekişmelere alet ve tabi olmaması gerekir. Yoksa sonuçsuz kalır.

İslâm Birliği, İslâm devletlerinin siyasî olarak birleşmesi, mevcut olan sınırların kaldırılması demek değildir. İslâm dünyasının tek bir devlet olması hayali de değildir. İslâm birliği din ve inanç, amaç ve ideal birliğidir. Fikir birliği, eylem ve hedef birliğidir. İslâm birliği siyasal bir oluşum değil, siyasî bir yaklaşım da değildir. İslâm birliği, ‘Müminler kardeştir; Müslüman olmayanlar ise insanlıkta eşittir.’ prensibinin hayata geçmesidir.

İslâm’ın en mükemmel bir tevhid dini olması, bütün Müslümanların kardeş sayılması, ekonomi, eğitim, etnik köken gibi durumlardan kaynaklanan farklılıkların üstünlük ideolojisine dayanan bir sınıflaşma değil; eşitlik ilkesine dayalı sosyal farklılaşmadan ibaret sosyolojik bir yapı olarak görülmektedir. İslâm milletlerinin geçmişten günümüze neredeyse kesintisiz olarak Emevî, Abbâsî, Selçuklu ve Osmanlı şemsiyeleri altında birlik içinde gelmiş olmaları gibi hususlar dikkate alındığında, teorik olarak “Birlik” için en uygun devletlerin İslâm ülkeleri ve toplulukları olduğu açıktır.

İslâm’ın özündeki birlik inancına ve tarihî tecrübeye bakıldığında çok uzun olmayan bir sürede bunun gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Bu birlik, geçmişte birkaç kez tam anlamıyla oluşturulduğuna göre benzeri şartlar tahakkuk ettiği takdirde eskiye benzer bir birliğin yeniden kurulması mümkün görünmektedir. Bir kısım zorluklarla karşılaşılacak diye bu büyük görevden hiç kimse kaçamaz ve kaçmamalıdır. Hiçbir Müslüman İslâm Birliği’nin kurulmasının zor olduğundan asla söz etmemelidir. Aslında Müslümanların inançlarında ve zihinlerinde bu birlik zaten vardır. Yapılacak iş var olan bu birliği teşkilat/organizasyon olarak ortaya çıkarmaktır.

Günümüzde İslâm ülkelerinin en büyük organizasyonu 1969 yılından itibaren kurulmuş olan 57 İslâm ülkesinin üye olduğu İKÖ (İslâm Konferans Örgütü) dür. Böyle olmakla beraber dünyada etkin bir politika izleyememesinin sebebi BM’nin en etkin üyeleri olan ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin gibi ülkelerin “Müslümanların Birliğine” fırsat ve imkân vermek istememeleridir. Ayrıca İİT’nin politikalarını belirleyen güçlü bir lider ülkenin olmaması, BM gibi güvenlik konseyi ve etkin bir askerî gücünün olmaması, ayrıca G-7 gibi ekonomisi güçlü olmamasıdır. En önemli nedeni ise yukarıda özellikle belirtmiş olduğum siyasî ve ekonomik menfaat ve çekişmelere alet olmayacak şekilde “ilmî ve fikri temellere” oturmuş olmamasıdır.

21 Ağustos 1969 tarihinde Mescid-i Aksa’nın kundaklaması sonunda Eylül 1969 yılında Fas’ın başşehri Rabat’ta 50 İslâm Ülkesinin bir araya gelmesi ile İslâm Konferans Örgütü (İKÖ) kuruldu. Türkiye bu teşkilata 1976 yılında İstanbul zirvesinde tam üye oldu. Günümüzde bu teşkilata 57 İslâm Ülkesi üye olmuştur. Ama ne var ki İslâm âleminin en büyük organizasyonu ve dünyada BM’den sonra ikinci büyük teşkilat olmakla beraber etkin bir güç hâline gelememiş ve uluslararası konularda önemli bir varlık gösterememiştir. BM’de bir yetkisiz temsilcilik verilerek İslâm dünyası susturulmuştur.

15 Haziran 1997’de İstanbul’da Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’nın hükümet başkanlarının bir araya gelmesi ile yeni bir ekonomik birliktelik kuruldu. Türkiye Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın liderliğinde dünyanın en zengin 7 ülkesi olan G-7’nin (ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya) alternatifi gibi anlaşılan ve D-8 olarak isimlendirilen bu örgüt de İslâm Birliğinin çekirdeğini oluşturması beklenmesine rağmen günümüzde pek etkin gözükmemektedir.

İslâm Birliği Teşkilatı Nasıl Kurulacaktır?

İslâm Birliği, İİT’nin mevcut statüsünün ‘İşbirliği Teşkilatı’ kavramı ve kapsamı genişletilerek ve değiştirilerek tamamen etkili, yetkili bir organizasyon haline ve tam bir ‘Birlik’ şekline gelerek gerçekleşecektir. Bu birliğin tüm dünya Müslümanlarının nüfuslarına göre gönderecekleri temsilcilerinin toplanarak seçeceği bir ‘Başkan’ı olacaktır. Bu ‘Başkan’ bütün Müslümanları temsil edecek ve İslâm dünyasında devlet başkanı protokolüne tabi olacaktır. Bu başkanı ‘Büyük İmam’ olarak da tanımlamak mümkündür. Bu birliğin kendine mahsus ‘İslâm Barış Gücü’ ve üyeler arasındaki sorunları çözecek ‘İslâm Adalet Divanı’ olacaktır. Bu birliğin bütün üyelerinin kendi aralarındaki işlemlerde ve hatta vatandaşlarının da kullanabileceği ‘İslâm Dinarı’ isimli ortak bir parası olacaktır. Avrupa Birliği bunu gerçekleştirmiştir. Çin ve Japonya kendi aralarındaki ticarette kendi paralarını kullanma konusunda anlaşmışlardır. Benzer bir anlaşma Rusya Devletler Topluluğu arasında imzalanmıştır. Dolayısıyla İslâm dünyasının aynı uygulamaya geçmesi asla zor ve hayal değildir. Hatta İslâm dinarı bugün Malezya gibi bazı İslâm ülkelerinde kullanılmaya bile başlanmıştır. Bunun geliştirilerek yaygınlaştırılması zor değildir. Türkiye’de ‘Katılım Bankaları Birliği’ bunun öncülüğünü yapabilir. Ancak bütün bunların hayata geçirilebilmesi için öncelikle ‘İslâm Birliği Teşkilatı Ana Sözleşmesi’nin müzakere ve istişare edilerek karara bağlanması, imzalanması ve bütün müktesebatı ile birlikte İİT’nin İBT (İslâm Birliği Teşkilatı) yapısına dönüşmesi gerekmektedir. Bu fikir bütün resmî ve gayr-i resmî toplantılarda ve görüşmelerde acil ve ağırlıklı olarak konuşulmalı ve gündemde tutulmalıdır.

Günümüzde nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ve İslâm İşbirliği (eski adı İslâm  Konferansı) Teşkilatına üye 57 bağımsız İslâm devleti vardır. İslâm Birliğinin kuruluşu, işte bu ülkelerin tamamı tarafından tasarısını sunacağımız ‘İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ’nin yetkili kurumlarında istişare edilerek ve yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı ve ardından İslâm Zirvesi toplantısında alınacak karardan sonra imzalanması yoluyla, İslâm İşbirliği Teşkilatının (İİT)- Arapça adı- ‘Munazzamatu’t-Teavuni’l-İslâmî’, İslâm Birliği Teşkilatı (İBT) ‘Munazzamatu İttihadi’l-İslâmî’ (İngilizcesi, The Organisation of Unity İslâmic) ismine, statüsüne ve yapısına dönüşümü şeklinde olacaktır. Böylelikle İİT’nin kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği bütün deneyim ve kazanımlarından ve mevcut kurum, komite ve komisyonlarından yararlanılarak tüm dünyada etkili ve yetkili yeni bir yapıya geçilecektir.

İslâm Konferansı Teşkilatının (İKT) veya (İKÖ) adının 2011 yılı Haziran ayında yapılan Dışişleri Bakanları toplantısında ‘İslâm İşbirliği Teşkilatı’ (İİT) şeklinde değiştirilmesi önemli bir değişim ve gelişme olmasına rağmen hem isim olarak ve hem de mevcut yapısı itibariyle yine de yeterli değildir. Çünkü ‘işbirliği’ İslâm ülkeleri arasında olabildiği gibi İslâm olmayan ülkelerle de mümkündür. ‘Birlik’ ismi her türlü işbirliğini de içine alan daha geniş bir daire ve kapsam olarak büyük bir ideali ve bağlayıcı hükümleri ifade ettiği ve ‘Ana Sözleşme’ tasarısında buna göre bir statü kurulduğu için, ‘İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI’ ismi daha uygun görülmektedir.

Kâfirler istemeseler de Allah (c.c.) nurunu tamamlayacaktır.

Unutmayalım ki ‘Onların dağları yerinden oynatacak kadar güçleri, kuvvetleri ve organizasyonları bulunsa dahi, esas güç ve kudret sahibi yalnız ve yalnız Cenâb-ı Hak’tır.

Ne mutlu dünya ‘İslâm Birliği Teşkilatı’nın kurulması ve çalışması için gayret eden, bu yolda malı ve canıyla cihad eden her meslek ve konumdaki Müslümanlara!

Ne mutlu İslâm Birliği Teşkilatı’nın kuruluşunu ve faaliyete geçişini gören gözlere!

Ne mutlu İslâm Birliği Teşkilatının kurulduğunu duyan kulaklara!

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
10/11/2016 - 13:45 Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
25/10/2016 - 09:38 SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
17/10/2016 - 14:42 KÂTİP ÇELEBİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
10/10/2016 - 11:58 KOÇİ BEY’İN SİYASETÇİ’YE ÖĞÜTLERİ
04/10/2016 - 12:10 LÜTFİ PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
26/09/2016 - 11:26 GELİBOLULU MUSTAFA ÂLΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
20/09/2016 - 12:00 KINALIZADE ALİ EFENDİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/09/2016 - 17:59 SULTAN MURAD HAN’IN ÖĞÜTLERİ
09/09/2016 - 12:12 İBNU HALDUN’UN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
24/07/2016 - 17:55 ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE ÖĞÜTLERİ
19/07/2016 - 14:01 ŞEYH SADİ-İ ŞİRAZΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
15/07/2016 - 14:38 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-2
20/06/2016 - 10:32 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-1
12/06/2016 - 11:56 YUSUF HAS HACİB’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
06/06/2016 - 10:02 NİZAMܒL-MÜLK’ÜN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
30/05/2016 - 13:58 İMAM GAZALΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
23/05/2016 - 15:51 FARABΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
16/05/2016 - 09:07 İMAM MAVERDΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/05/2016 - 09:21 HASAN-İ BASRÎ (r.a.)’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
02/05/2016 - 09:55 İMAM EBU YUSUF’UN HARUN REŞİD’E ÖĞÜTLERİ
24/04/2016 - 16:06 TURTÛŞÎ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
18/04/2016 - 09:54 ÖMER B. ABDU’L-AZİZ’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/04/2016 - 14:43 Hz ALİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
01/04/2016 - 09:41 Hz OSMAN (r.a.)’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
21/03/2016 - 15:34 Hz ÖMER (r.a.)’in SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
14/03/2016 - 14:55 Hz EBU BEKİR (r.a.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/03/2016 - 11:14 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-39 ZULÜM
29/02/2016 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-38 ZİNA YOLUYLA KAZANÇ
22/02/2016 - 12:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-37 ZİLLET
15/02/2016 - 11:56 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-36 YETİM MALI YEMEK
08/02/2016 - 12:00 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-35 YALANCILIK
01/02/2016 - 16:52 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-34 YALAN YEMİN
25/01/2016 - 12:47 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-33 VAKIF VE DEVLET MALI YEMEK
18/01/2016 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-32 TÛL-İ EMEL
11/01/2016 - 15:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-31 İFTİHAR-TEFAHUR
28/12/2015 - 10:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-29 RÜŞVET-2
21/12/2015 - 11:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-28 RÜŞVET-1
14/12/2015 - 00:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-27 RIZIK TAKSİMİNE RAZI OLMAMAK
07/12/2015 - 10:24 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-26 RİYA
04/12/2015 - 13:09 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-25 NİFAK
23/11/2015 - 11:59 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-24 NEFRET
16/11/2015 - 03:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-23 KUMAR
09/11/2015 - 11:46 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-22 KORKAKLIK
06/11/2015 - 07:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-21 SADECE KENDİNİ DÜŞÜNMEK
26/10/2015 - 09:30 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-20 KATL (ADAM ÖLDÜRMEK)
20/10/2015 - 11:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-19 KALPAZANLIK
12/10/2015 - 01:17 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR - 18 İSYAN
05/10/2015 - 13:01 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-17 İSRAF
28/09/2015 - 10:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-16 İFTİRA
21/09/2015 - 10:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-15 HULF
14/09/2015 - 10:10 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-14 HUKUKA RİAYETSİZLİK
07/09/2015 - 09:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-13 HIYANET
31/08/2015 - 10:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-12 HIRSIZLIK
25/08/2015 - 12:11 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-11 HIRS
17/08/2015 - 11:02 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-10 HİLE
10/08/2015 - 11:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-9 HASED
31/07/2015 - 09:27 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
27/07/2015 - 01:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
24/07/2015 - 03:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-7 GEVŞEKLİK
13/07/2015 - 12:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-6 GASP
06/07/2015 - 12:50 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-5 GAFLET
29/06/2015 - 11:29 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-4 GADR
22/06/2015 - 11:22 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-3 FAİZCİLİK
15/06/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-2 ALDATMA (GABN)
09/06/2015 - 12:38 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-1 ADAVET
01/06/2015 - 08:07 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-30 ZİYAFET
25/05/2015 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-29 YÜSR (TEYSİR)
18/05/2015 - 12:22 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-28 VADİNDE DURMAK
11/05/2015 - 11:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-27 ÜLFET (İyi Geçinmek)
04/05/2015 - 12:49 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-26 TEVEKKÜL
27/04/2015 - 10:53 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-25 TEDBİR
20/04/2015 - 12:06 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-24 TEAVÜN (Yardımlaşma)
13/04/2015 - 11:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-23 ŞÜKÜR
09/04/2015 - 12:19 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-22 SEBAT
30/03/2015 - 11:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-21 SADAKA
23/03/2015 - 02:17 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-20 SABIR
16/03/2015 - 09:10 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-19 MUHASEBE
9/03/2015 - 00:05 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-18 KESB
03/03/2015 - 13:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-17 KANAAT
16/02/2015 - 09:58 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İTİMAT
09/02/2015 - 10:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İSTİŞARE
03/02/2015 - 10:45 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-14 İNFAK
26/01/2015 - 13:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-13 İKTİSAD
22/01/2015 - 10:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-12 İHTİYAT
12/01/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-11 İHSAN
05/01/2015 - 00:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-10 HAMD
29/12/2014 - 11:31 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-9 GAYRET
22/12/2014 - 11:55 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-8 FÜTÜVVET
15/12/2014 - 02:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-7 FİRASET
08/12/2014 - 11:44 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-6 EMANET
01/12/2014 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-5 DOĞRULUK (SIDK)
23/11/2014 - 23:47 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-4 CÖMERTLİK
17/11/2014 - 01:02 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-3 CESARET
10/11/2014 - 11:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-2 BASİRET
03/11/2014 - 01:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-1 ADALET
23/10/2014 - 10:54 Hz HÜSEYİN (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
16/10/2014 - 12:52 Hz ALİ (R.A.)’NİN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
08/10/2014 - 10:39 Hz OSMAN (R.A.)’IN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
29/09/2014 - 09:53 Hz ÖMER (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
21/09/2014 - 00:32 HZ. EBU BEKİR (R.A.)’in SİYASÎ KİŞİLİĞİ
15/09/2014 - 12:29 Hz PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-2
08/09/2014 - 01:49 HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-1
01/09/2014 - 12:17 İSLÂM’DA SİYASET-6
23/08/2014 - 13:00 İSLÂM’DA SİYASET-5
04/08/2014 - 09:28 İSLÂM’DA SİYASET-4
30/07/2014 - 11:13 İSLÂM’DA SİYASET-3
21/07/2014 - 10:28 İSLÂM’DA SİYASET-2
14/07/2014 - 10:52 İSLÂM’DA SİYASET-1
07/07/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-4
30/06/2014 - 09:57 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-3
23/06/2014 - 09:13 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-2
16/06/2014 - 11:29 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-1
09/06/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-4
02/06/2014 - 02:19 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-3
26/05/2014 - 09:07 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-2
19/05/2014 - 11:58 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ
12/05/2014 - 10:44 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NASIL KURULACAK?
05/05/2014 - 12:20 İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI(ESKİ İKÖ)
28/04/2014 - 00:54 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-8 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-3
21/04/2014 - 12:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-7 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-2
14/04/2014 - 09:49 BÜGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-6 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-1
07/04/2014 - 10:48 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-5 GERİ KALMIŞLIK
31/03/2014 - 11:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-4 NÜFUS ARTIŞI
24/03/2014 - 11:18 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-3 EKONOMİK SORUNLAR
17/03/2014 - 11:52 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-2
10/03/2014 - 10:30 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-1
03/03/2014 - 08:22 ULUSLARARASI BİRLİKLER-10 GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ (ASEAN)
24/02/2014 - 09:42 ULUSLARARASI BİRLİKLER-9 VARŞOVA PAKTI
17/02/2014 - 09:31 ULUSLARARASI BİRLİKLER-8 SSCB ve AVRASYA BİRLİĞİ
10/02/2014 - 07:38 ULUSLARARASI BİRLİKLER-7 D-8 GELİŞEN 8 ÜLKE
02/02/2014 - 19:28 ULUSLARARASI BİRLİKLER-6 CENTO ve BAĞDAT PAKTI
27/01/2014 - 07:58 ULUSLARARASI BİRLİKLER-5 AFRİKA BİRLİĞİ
23/01/2014 - 00:17 ULUSLARARASI BİRLİKLER-4 ARAP BİRLİĞİ
13/01/2014 - 07:25 ULUSLARARASI BİRLİKLER-3 NATO
07/01/2014 - 07:09 ULUSLARARASI BİRLİKLER-2 AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
30/12/2013 - 07:19 ULUSLARARASI BİRLİKLER-1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
23/12/2013 - 08:08 İSLÂM BİRLİĞİ ve ULUSLAR ARASI BİRLİKLER
16/12/2013 - 08:48 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-7 AŞIRI MİLLİYETÇİLİK
10/12/2013 - 09:56 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-6 FAŞİZM VE IRKÇILIK
02/12/2013 - 08:07 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-5 KOMÜNİZM
25/11/2013 - 09:12 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-4 BATI EMPERYALİZMİ
22/11/2013 - 10:05 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-3 SİYONİZM-3
20/11/2013 - 11:53 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER-2 SİYONİZM-2
04/11/2013 - 10:10 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-1 SİYONİZM-1
28/10/2013 - 07:11 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER
20/10/2013 - 18:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-28 KUDÜS KONGRESİ (1931)
15/10/2013 - 20:29 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-27 NECMETTİN ERBAKAN ve D-8
07/10/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-26 BEDİUZZAMAN SAİD NURSÎ
30/09/2013 - 06:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-25 ABDURREŞİD İBRAHİM
23/09/2013 - 06:31 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-24 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-2
16/09/2013 - 06:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-23 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-1
10/09/2013 - 06:55 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-2
02/09/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-1
25/08/2013 - 22:57 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-20 KANUNî SULTAN SÜLEYMAN
20/08/2013 - 06:06 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-19 İDRİS-İ BİTLİSÎ
12/08/2013 - 07:09 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-18 YAVUZ SULTAN SELİM
05/08/2013 - 06:38 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-17 FATİH SULTAN MEHMED
29/07/2013 - 06:24 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-16 OSMAN GAZİ
22/07/2013 - 00:21 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-15 OSMANLILAR DÖNEMİ
15/07/2013 - 08:07 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-14 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-2
08/07/2013 - 10:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-13 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-1
01/07/2013 - 09:32 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-12 SELAHADDİN EYYUBÎ
24/06/2013 - 09:28 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-11 ABBASİLER DÖNEMİ-2
17/06/2013 - 09:35 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-10 ABBASİLER DÖNEMİ-1
10/06/2013 - 09:27 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-9 EMEVİLER DÖNEMİ-2
03/06/2013 - 10:04 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-8 EMEVİLER DÖNEMİ-1
29/05/2013 - 07:11 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-7 Hz ALİ (r.a.) DÖNEMİ
26/05/2013 - 09:37 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-6 Hz OSMAN (r.a.) DÖNEMİ
13/05/2013 - 10:30 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-5 Hz ÖMER (r.a.) DÖNEMİ
06/05/2013 - 11:41 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-4 Hz EBU BEKİR DÖNEMİ
29/04/2013 - 09:25 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-3 MEDİNE DÖNEMİ
22/04/2013 - 02:26 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-2 HİCRET
15/04/2013 - 07:02 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-1 MEKKE DÖNEMİ
08/04/2013 - 08:00 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-16 NEFSE UYMAK
01/04/2013 - 09:29 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-15 HAYATI DEĞERLİ GÖRMEK
25/03/2013 - 10:40 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-14 HEVA’YA UYMAK
18/03/2013 - 10:17 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-13 GEVŞEKLİK
11/03/2013 - 09:58 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-12 TÛL-İ EMEL
04/03/2013 - 14:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-11 TEMBELLİK
25/02/2013 - 10:03 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-10 CEHALET
18/02/2013 - 09:16 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-9 KORKAKLIK
11/02/2013 - 00:51 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-7 ZİLLET
04/02/2013 - 09:36 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-8 İHANET (Hıyanet)
28/01/2013 - 09:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-6 REHAVET
21/01/2013 - 01:08 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-5 GAFLET
14/01/2013 - 08:01 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-4 YEİS
06/01/2013 - 02:49 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-3 Adavet
30/12/2012 - 02:14 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-2 Başkanlık Sevgisi
24/12/2012 - 00:26 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR 1 TEFRİKA
17/12/2012 - 08:10 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 14 Bey'at (Biat)
11/12/2012 - 07:17 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 13 Hamiyyet
03/12/2012 - 08:09 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 12 Müsalemet
26/11/2012 - 08:32 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 11 Muavenet
19/11/2012 - 00:38 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 10
12/11/2012 - 08:05 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 9 Cesaret
05/11/2012 - 08:21 İslâm Birliğinin Temel Esasları-8 Sadakat
30/10/2012 - 00:05 İslâm BirliğininTemel Esasları-7 Uhuvvet
21/10/2012 - 11:08 İslâm Birliğinin Temel Esasları 6 - Ümmet Bilinci
15/10/2012 - 08:23 İslâm Birliğinin Temel Esasları-5 Adalet
08/10/2012 - 10:50 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Hürriyet
01/10/2012 - 09:51 İslam Birliğinin Temel Esasları - 3 Şûra
24/09/2012 - 00:53 İslam Birliğinin Temel Esasları 2 - İttihad
22/09/2012 - 01:22 İslâm Birliğinin Temel Esasları 1 - İtikad
16/09/2012 - 23:48 İslam Birliğinin Hedefleri 7 - Sömürünün Ortadan Kaldırılması
08/09/2012 - 01:14 İslâm Birliğinin Hedefleri 6 - İslâm Medeniyetinin Yeniden Kurulması
03/09/2012 - 12:50 İslam Birliğinin Hedefleri 5
27/08/2012 - 15:07 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Ekonomik Güçlenme
23/08/2012 - 12:31 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-3 (Manevî Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi)
13/08/2012 - 10:19 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-2 Maddî Kalkınma ve Refahın Yaygınlaştırılması
06/08/2012 - 12:26 İslam Birliği'nin Hedefleri 1 Temel Hak ve Özgürlüklerin Sağlanması
30/07/2012 - 10:32 İslam Birliğinin İtikadi Ve Siyasi Temelleri
23/07/2012 - 13:59 İSLÂM BİRLİĞİNİN FAZİLETİ
18/07/2012 - 14:41 Dünya İslam Birliğine Muhtaçtır
09/07/2012 - 16:27 İslam Birlği İzzet kazandırır
02/07/2012 - 09:45 İslam Birliği'nin Amacı
25/06/2012 - 12:19 İSLÂM BİRLİĞİ HER MÜSLÜMAN’IN GÖREVİDİR
18/06/2012 - 09:18 İslam Birliğinin Hükmü
11/06/2012 - 10:51 İslam Birliği Yüce Bir İdealdir
04/06/2012 - 14:04 İslam Birliği Nedir?
29/05/2012 - 11:56 İslam Birliği İnanç Birliğidir
21/05/2012 - 12:58 Selamı Yayınız
14/05/2012 - 12:31 İslam Birliği Acil Bir İhtiyaçtır
 
İşgal polisi, Aksa kapısındaki cemaate saldırdı
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Durun Siz Eski Müttefiksiniz
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
İman kardeşliği
Ali Haydar HAKSAL
Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kızmak yerine!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Filozoftan hadisçi olursa
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Kudüs için kıyam etmek
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Sessizlik ve atalet…
Şakir TARIM
Yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için
İsmail KILLIOĞLU
Kör göze sürme çekmek
İbrahim VELİ
Olağanüstü miting olağandışı katılım
Abdülkadir ÖZKAN
Başarısız darbe ABD’yi çıldırtmış olmalı!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz