6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
NEREDEN NEREYE ?
02/07/2014 - 15:45
Mustafa GEÇER
"-Gafil halk yorgun ve bezgin, bir lâf eder: Yarın gelse de
bir iş işlesem!.. Bilmez ki, bugün dünkü günün yarınıdır.
Bugün ne işlemiştir ki, yarın ne işleye?..”
 
Batılılaşma çalışmalarının ilk meyvesi 1839 Tanzimat fermanı ile başlayan, kendi ruh ve medeniyet köklerinden koparılmış bir ulus kimliği inşaa etme çabaları, bugün muhafazakâr diye tabir edilen kesimlerin de modernite içine yuvarlandığı, bunu bir yaşam biçimi, bir inanç biçimi haline getirmek için çaba harcadığı bir aşamaya gelmiştir.
Devleti yönetenlerin AB’ye girmeyi, entegre olmayı ,onların izinden gitmeyi, bir devlet politikası, çağdaşlaşma projesi ve inancı haline getirdiği bir aşamadayız.
İşin başı, eğitim sistemi ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin yoğrulup şekillendirildiği eğitim kurumları ve üniversitelerdir. İnsan zihnini kirli düşünce ve görsellerle bombardıman altında işgal eden menfi medya yerine, müspet medya kuruluşlarının arttırılmasındadır.
 
Üniversiteler ve çarpık eğitim sisteminin, teknoloji ve ilim üretme yerine, batı yaşam tarzının seküler ideolojilerle ruhsuzlaştırılmış, modernitenin taşıyıcı karargâhları haline geldiği bir Türkiye ve İslam ülkelerine tanıklık ediyoruz.  Batı düşüncesinin ürettiği fıtrata aykırı yaşam biçimini ve ahlak anlayışı kısımlarını aydın insan olmanın “olmazsa olmaz” ı kabul ettirilen bir nesil, batılılaşma kaygısı ile, gittikçe sayısı artan sürüler haline sokakları, barları, fast food salonlarını, ailesinden ve yetişme ortamından, kökünden kopuk, karşı cinsten flörtleri ile özgür bir biçimde dolduruyorlar!
 
Üniversite gençliği ve onların akademisyen öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin, %75’ inin, sağlam aile yapısının kurucu unsurunun uzun süreli flört (karşı cinsle çıkma ve deneme) süreci yaşamakla mümkün olacağına inandığı- inandırıldığı, aile içi şiddetin ve boşanmaların, çöpe atılan bebek sayısının, alkol tüketiminin, üretmeden tüketmenin, kumarın, kolaycılığın, hazcılığın, benciliğin, kariyerciliğin, insanlığı dışarıda bırakan bir yapının artış eğilimi gösterdiği, adeta bu gelişmelerin, Avrupa’nın parçası ve çağdaş Türkiye olmanın önemli kriterleri sayıldığı bir dönemde yaşıyoruz.
 
Gittikçe, kendi  kimliğinden ve medeniyetinden istifa eden bir aydın ve toplum yapısı ile karşı karşıyayız. Burada, geleceğimiz için ümit ışığı olmayı sürdüren, her türlü güçlüğe rağmen mücadele eden dava insanlarını  tenzih etmek gerekiyor.Nereden nereye…
 
Eğer bu bir soru ise, Merhum Necip Fazıl Kısakürek’in “Büyük Doğu”  dergisinde  yayınladığı; “Halimiz ve Üniversitelerimiz “  yazısından, nereden nereye geldiğimizi  kıyaslamaya ve bu sorunun cevabını teminen  yorumsuz alıntı yapmak istiyorum.
 
Üstad, yazısında  60’lı yıllardaki halimizi şöyle tahlil ediyor:
“Tarihimiz boyunca geçirdiğimiz nâzik safhalar ve ölüm-dirim merhaleleri arasında bugünkü kadar tehlikelisi, cana kıyıcı bir mâna taşıyanı görülmemiştir.
 
Ne Yıldırım Bayezid’in arkasından gelen” fetret devri”, ne Tanzimat sonrası “Hasta Adam” çığırı, ne Birinci Dünya Savaşı’nı takip edici tasfiye geçidi, ne de ikinci Cihan Harbindeki ruhî ve iktisadî çöküş hengâmesi, ne birşey…
 
Bugün, ortada, bizi dışarıdan toslayan veya zoru altında kıvrandıran hiçbir müessir yokken, topyekûn geçmişin top-yekûn hesap gününe çatmış gibi bir hâl içindeyiz. Yanıp kül olmuş, fakat şeklini kaybetmemiş, bir anda dağılarak havada savrulması için de en küçük rüzgârın kâfi geleceği bir maddeyi andırıyor halimiz. 
 
Tam ifadesini Tanzimat’ta bulan, o günden bu yana da devre devre gelişen iç çöküşümüz, madde âleminde kurtarılmış bir istiklâl rivayet ve tesellisinden sonra, ruh planında baş döndürücü bir uçurum derinliği kaydetti ve kansız hastanın pudra ve düzgünle sıhhatlendirilmesi gibi, hep madde süsleri altında gizlenmek istendi, ikinci Cihan harbine kadar fazla göze batmayan bu hâl, Tanzimat’tan tam bir asır sonra. 1939'dan ileriye, İkinci Cihan Harbi içinde ve ötesinde açıkça su yüzüne ve deri üstüne çıkmaya başlamış, Demokrat Parti iktidarı boyunca birtakım köksüz madde imârlariyle maskelenme ve galvanizlenmesine rağmen büsbütün azmış hatta doğrudan doğruya mâhud iktidara ait bir sorumluluk belirtmezken asıl sorumluların kendi günahlarını bu iktidarda göstermeleri neticesinde, bir de, gece baskınından ibaret, fikirsiz ihtilâle zemin açmıştır. Neden davacı olduğunu bilmeyen ve marazı öz köklerine kadar ulaştıramayan fikirsiz ihtilâl, günahın aslî sahipleri hesabına çalıştığından habersiz, arızî temsilcilerini suçlamak gibi bir abes içinde, mevcut sahte muvazeneyi allak bullak edince bütün iç yaralar patlak vermiş ve açılan rahnelerden sosyalizma züppeliği altında komünizma tahrikçiliği, her türlü iman ve nizam düşmanlığı, korkunç bir güvensizlik ve şüphecilik, misilsiz bir hayvanlık ve şehevilik, efsanelerde bulunmaz bir çıkarcılık ve suistimâlcilik, bütün mafsal noktalarından kopuculuk ve bölünücülük, topyekûn içtimaî dertlere ve meselelere sırt çevirmiş ve yalnız satış kaygısına bağlı bir gazetecilik, hastanın başı etrafındaki sinekler gibi, dava dışı ve sadece günübirlik ihtiras hesaplarından anlar bir particilik, nihayet herşeyi ve her şüpheyi kapayıcı veba salgını çapında bir ahlâksızlık, birbiri peşinden sökün edip cemiyet meydanına dökülmüştür.
 
İhtilâlin deştiği bumbardan akan şeyler.
 
Bu gelen şey, gizli bunalımı “vur patlasın, çal oynasın!” ruhiyatında arayan bir nevi Hippi adam; ve tenasül âleti hizasına kadar kaldırılmış mini – etek şeklindedir; ve artık (Agora) dedikleri cemiyet meydanında bütün mânevi müeyyidelerin iflâsa gittiğinden, ruhî bağların lif lif çürüyüp döküldüğünden ve kâbuslarda rastlanmaz bir (anarşi)ye yol açıldığından habersizdir.
Bu hâlin müşahhas planda en canhıraş tesir meydanı da üniversitelerimiz….
 
Üniversitelerimiz, 130 yıldan beri murakabesiz gelişen ve genç adamın ruhunu boş bırakışımızın irtiaş, ihtilâç ve ihtilâl sahası olmuştur bugün…
 
İlk defa, “Büyük” sıfatlı sahte kahraman Mustafa Reşid Paşa’nın “Darülfünun” ismiyle Ayasofya Camii meydanına dikmeye çalıştığı ve binasından hocasına, kitabından talebesine kadar uzun süre hiçbir unsurunu bulamadığı üniversite, 130 yıllık hayatı ve hele son yarım ve bilhassa çeyrek asırlık, kemiyet hamaratlıklarına rağmen keyfiyette namütenahi düşük ve yüzdeyüz sukut haliyle, devrimler boyu bir türlü olmayışımızın ve nihayet son buhran ve patlak verme noktasına varıp çatışımızın sembolü olmuştur bugün…
 
Aşk ve san’at devrine ait örnekleriyle büyük İslâmî dâva kültürünün muhteşem yatağı medreseleri ışıldatan, alınları ilim, fikir, eser çilesiyle nurlu hocalara karşılık bugünün bir nevi ve bir sınıf profesörü her türlü nefs muhasebesinden yoksun esersiz, fikirsiz, imansız, üstelik herhangi bir zor veya menfaat karşısında ilim ve hakikat kıyıcısı, zalim ve engizitör hüviyetindendir; ve bu zalim engizitörün, ilim ve hakikat namusunda kız talebesinin ırzına kadar tasallut edemeyeceği hiçbir aziz varlık mevcut değildir.
 
Bugün, müspet ve menfi elektrik kutupları halinde, gençliğin, sağ ve sol isimli iki kampa ayrılmış olduğu besbelli değil midir? İşte bu gençlik, her iki kutbiyle, bu tip profesörü mekân teşkil eden sözde ilim ocağının ders, kitap, program, öğretim sistemi, yetiştirme metodu, imtihan ve takdir ölçüsü her noktasına itimadını kaybetmiş ve onlardan ayrı olarak yine bu tip profesörlere bağlı hiç bir gençlik sınıfı kalmamıştır.
 
Ya nerede, zehirli Halk Partisi ikliminin ve niyet kuşu puslasından daha fakir 6 ok ideolocya taslağının bir zamanlar zorla türetmeğe çalıştığı ilkeci, ülkücü, tek kelimeyle devrimci ve ilerici gençlik?..
 
Onların sesi çıkmamaktadır, zira onlar da sezmiş bulunmaktadır ki, kendilerine hazmî ve tenasülî cihazlarını tatmin etme yolundan başka hiçbir şey vermeyen ve dimağî – ruhî cihaz ufuklarını tiyatro perdeleri gibi devşirip genç adamın gözleri önünden kaldıran rejim asıl mânâsını, işte bizzat ve bilfiil yetiştirdiği bu tip profesörde tecelli ettirmiş olarak 1960 – 70 Türkiyesinde müthiş bir iflâs ilan etmekte, onun hokkabaz (prosede)lerinden ibaret oyunları artık yutulmaz hâle gelmiş ve meydan dava sahiplerine kalmış bulunmaktadır.
“İslâm veya komünizma!!!”
 
(Şekspir)in:
 
“-Olmak mı olmamak mı; işte bütün mesele…”
 
Ölçüsüne eş, biri hayat, öbürü ölümün iki gerçek sistemi olan bu ikiden birine kalmıştır dünyamız.. Fakat herhalde başıboşluk ve sahte teselliler işportacılığına değil!..
Büyük hesap da bu iki kutup arasında görülecek ve Mekke fethinde putlar devrilirken: “-Hak geldi ve bâtıl gitti!”
Hikmeti, yalnız bu iki kutup arasındaki nihaî imtihandan doğacaktır.
 
Hâlimiz ve bu arada üniversitelerimiz, bu aziz vatanı, güneşin doğuşuyle  batışı arasında küçük hükümetçilik ve gününü gün etme siyasetiyle ve basit madde ıslâhlariyle değil, ruh kökümüze yapışıcı dev hamlelerle kurtarma borcuna karşı bir ölüm-dirim anı
yaşadığımızı ilân ediyor. 
Uykusu kaçanlar kıvranırken siz uyuyunuz efendiler!..
Fransızlarca büyük tanınmış bir adamın şöyle bir sözü vardır:
-Eğer hemen değilse ne vakit???
 
Her sonsuz hikmet gibi bu sözün hakikati bir İslâm büyüğündedir:
-Gafil halk yorgun ve bezgin, bir lâf eder: Yarın gelse de bir iş işlesem!.. Bilmez ki, bugün dünkü günün yarınıdır. Bugün ne işlemiştir ki, yarın ne işleye?..”
Mübarek Ramazan-ı Şerif ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluşumuza vesile olması duası ile…
YORUMLAR
Engin 03-07-2014, 07:33:36
Allah gafillerden eylemesin
 
MUHARREM ŞELENK 04-07-2014, 11:08:01
20 YIL ÖNCE İNANDIĞIMIZ DOĞRULAR BUGÜN SAÇMA GELİYOR.HALBUKİ SAÇMA OLAN BİZİZ.DEVŞİRİLDİK.İDDİALARIMIZDAN VAZGEÇTİK.İKTİDARI ALDIK DİYE YANILDIK.SONUÇ,TESETTÜR ELBİSELERİ GİYİP KONSERLERDE ERKEKLERİN OMUZUNDA DANS EDEN KIZLAR. ERKEKLERDE BARDA EĞLENEN GENÇ" İNANÇLI" NESİL. NE DEMİŞTİK.DİNDAR NESİL Mİ?
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz