3 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 19 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-1
16/06/2014 - 11:29
Mustafa BİLGEN

Bismillahirrahmanirrahim

İslâm dünyası, bugün yani 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde tarihinin en önemli ve en sıkıntılı bir dönemini yaşamaktadır. Çünkü birçok İslâm ülkesinde temel hak ve özgürlükler üzerindeki zulümler insanları ezmeye, kan ve gözyaşları da oluk oluk akmaya devam ediyor. Halkının çoğunluğu Müslüman olmayan bir kısım ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimiz de insanlık dışı vahşet ve katliamlarla karşı karşıyadır. Bugün Irak, Suriye, Libya, Mısır, Bangladeş, Arakan, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Kırım ve sayılamayacak kadar daha birçok ülkede Müslümanlar aleyhine gelişen olumsuzlukları endişe ve çaresizlik içinde izliyoruz. Bütün bu zulüm, katliam, kan ve gözyaşlarının sorumluları kimlerdir? Müslümanlar bu zulüm ve haksızlıklardan ne zaman ve nasıl kurtulacaklardır? Dünyanın zalim ve emperyalistlerine lanet okumakla bu zulümler sona erecek midir? Yoksa Müslümanlar inançlarının ve temel haklarının gereğini yerine getirerek mi ülkelerinin ve dünyanın huzurunu sağlayacaklardır?

İslâm dünyası çok şerefli bir tarihe, dünyada gelip geçmiş en yüksek ve erdemli bir medeniyete, toplumsal ve uluslararası barışın teminatı durumundaki üstün ahlâkî değerlere sahiptir. Bu özelliğine rağmen ne yazık ki, içerideki kısır siyasî çekişmeler, kardeş kavgaları, fitne ve fesatlar ve dış etkiler sebebiyle, bir türlü kendine gelemiyor, derlenip toparlanamıyor, birlik ve beraberliği sağlayamıyor.

İçinde bulunduğumuz bu olumsuz durumu kabullenmek, acizlik gösterip bir kenara çekilmek, ‘böyle gelmiş bu dünya böyle gider’ demek veya hadiselerin arka planını anlamadan, kör dövüşüne kalkışmak, değil bu durumu düzeltmek aksine daha da kötüleştirecektir. Böyle bir yaklaşım ise Müslüman inancı ve ahlâkında olmayan ve bizden sonraki nesillerimize bırakabileceğimiz en kötü bir tarihî ve sosyal miras olacaktır.

Bizler inancımız gereği çaresizliği, çözümsüzlüğü kabullenemeyiz ve asla ümitsizliğe düşemeyiz. Çünkü Allah Teâlâ’nın rahmetinden ancak kâfirler ümitlerini kesmişlerdir. Zira inanıyoruz ki, bu kâinatı yoktan var eden Cenâb-ı Hak, yegâne güç ve kuvvet sahibidir. O, her şeye Kadir’dir.

Müslümanlar, hem kendilerine hem de başkalarına yapılan haksızlıklara, adaletsizliklere ve toplumdaki kötülüklere karşı mücadele etmekle mükellef tutulmuştur. Bu nedenle Müslüman İslâm Birliğini sağlamak, tefrikaya düşmemek ve yeryüzünde Hakk’ı hâkim kılmak için zaman ve mekânla sınırlı olmadan çalışmakla sorumludur. O halde her Müslüman imkânları, kabiliyetleri, bilgisi, gücü ve konumuna göre bütün bir ömrü boyunca Hakk’ın hâkim olması çalışacaktır.

Ey İslâm Ülkelerinin Liderleri!

Üzerinize aldığınız ağır ve kutsal yönetim görevini, büyük bir ferasetle, üstün hikmetle, adaletle ve gayretle yerine getirmeye çalışınız! Bize zafer kazansınlar, güvenliğimizi sağlasınlar ve sonra da başları dik olarak eve geri dönsünler diye nöbete ve cephelere gönderdiğimiz, emrinize verdiğimiz ciğerparelerimiz gençlerimizi yani insan gücünü Allah Teâlâ’nın istediği bir şekilde eğitin ve onları değerlendirin! İslâm’ın ve tüm Müslümanların refahı, izzet ve ikbali için çalışın! Gelin hep beraber Allah (c.c.) ile beraber olalım ki, Allah (c.c.) da bizimle birlikte olsun! Çünkü Allah Teâlâ kendi rızası yönünde yapılan çalışmaları kendisine yardım olarak görüyor ve buyuruyor ki:

“Eğer siz Allah’a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder; ayaklarınızı (hakkı koruma yolunda) sağlam tutar.”  

Batıda bir taraftan İslâm bilinçli bir şekilde yayılırken diğer taraftan da bunu sindiremeyenler arasında İslâm düşmanlığı giderek artmakta ve zaman zaman masum insanlara karşı şiddete dönüşmektedir. Bundan duyulan rahatsızlık sonucu bu olumlu gelişmeyi engellemek için İslâm dini değiştirilerek, kendi deyimleriyle ‘ılımlı’ hale getirilerek modernize edilmek, İslâm inanç ve kuralları Batılılara göre belirlenmek istenmektedir. Bu maksatla ‘Ilımlı İslâm’ projeleri geliştirilmekte ve İslâm’ın Protestanlaşması, İslâmî inançların hassasiyetlerin bozulması ve görüşlerin dünyevileşmesi hedeflenmektedir.

Bugüne kadar emperyalistleri en çok rahatsız eden husus, Müslümanların gördükleri sömürü ve haksızlıklara karşı bir türlü sindirilemeyen mücadele azmi, yani cihad şuuru ve yüksek ahlâkî değerlere bağlılıkları olmuştur. Bu direnci kırmak için sömürgeciler ve Siyonistler yıllar boyunca İslâm’ı ve Müslümanları dünyaya yanlış tanıttılar. İslâm’ı barışı tehdit eden bir din olarak göstermeye çalıştılar. Son 10 yıl boyunca da dünyanın her yerinde Müslümanlara hiç de hak etmedikleri zor anlar yaşattılar. İslâm’ı tehlikeliymiş gibi gösterdi ve Müslümanları potansiyel suçlu ilan ettiler.

Bugün insanlık yeni bir umut, yeni bir ışık, yeni bir kurtuluş yolu, yeni bir adil yönetim, hak ve adalet merkezli yeni bir dünya, yeni bir düzen, yeni bir medeniyet arayışındadır. Yoksulluk, açlık, savaş, ölüm ve korku ile özdeşleşen batı medeniyeti, dünyanın sorunlarını çözemez, çözemedi de. Batılı değerlerin çözüm arayışları hep sorun üretmiş, yeryüzüne kriz, çatışma, açlık, kan ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmemiştir. Barış ve Hakk’a teslimiyet anlamına gelen İslâm’ın tarih boyunca nereye ulaşmışsa oraya barış, adalet ve refah götürdüğünü gören insanlar, ‘Beşeriyet bugün, her zamandan daha çok, İslâm’ın sevgi ve şefkat mesajlarına muhtaçtır’ demektedirler. Bu sorumluluk duygusu içinde Allah’ın yardımıyla barış medeniyeti olan İslâm medeniyetini yeniden inşa etmek, insanlığa huzur getirmek ve yeryüzünde Hakk’ı hâkim kılmak sorumluluğu sizlerin omuzlarındadır.

Ey Dünyanın Her Tarafındaki İslâm Âlimleri, Tarikat ve Cemaat Önderleri!

Bildiğiniz gibi dünya hayatında insanları birbirine bağlayan çeşitli bağlar vardır. Din, ırk, akrabalık, vatandaşlık, bölge, şehir, yerleşim alanı, aşiret bunlardan bir kaçıdır. Şüphesiz ki bunlardan en önemli bağ da ‘Din Bağı’dır, ‘Din Kardeşliği’dir.

Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ, inkârcıların da birbirlerinin dostu olduğunu şöyle bildiriyor:

“Dini inkâr edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardımcı olmazsanız, dünyada bir fitne kopar, müthiş bir bozukluk, bir fesat ortaya çıkar.”

Bu ayet-i Kerime’de geçen “evliya/dostlar” kelimesi aynı dine mensup insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışmanın gereğini ifade eder. ‘Evliya’ kelimesinin gönüllü bir yardımlaşmanın ötesinde teknik bir anlamı da vardır. İhtiyaç anında bu yardımlaşma mirastan pay ayırmayı da içerebilir. Bu çerçevede, ayet-i kerime, inkâr edenlerin de “birbirinin dostları/yardımcıları” oldukları gerçeğine dikkat çekiyor. İslâm birliğinin kuruluş ve geliştirilmesi için bu ayet-i kerime, kritik bir devirdeki uygulamayı yansıtmaktadır. Hz Peygamber (s.a.v.) ve Mekke Müslümanları, dinlerini yaşama tehlikesi ile karşı karşıya kalınca Medine’ye hicret ettiler. Medine (Yesrib) Müslümanları Mekke’den muhacirleri kendi evlerine yerleştirdi, mallarına ortak ettiler. Bu sebeple de ‘Ensar’ yani ‘Yardım edenler’ ismini aldılar. Hz Peygamber (s.a.v.), din kardeşliğini pekiştirmek için ‘muhacir’ ve ‘ensarı’ birbirine ‘kardeşler’ ilan etti. Tarihte bir benzeri görülmeyen bu kardeşlik akdi ‘Muahat’ ile onları, birbirine varis olmaya kadar uzanan bir dayanışmaya sevk etti.

Söz konusu yardımlaşmanın yapılmaması halinde yukarıdaki Kur’an ayeti, ortaya çıkacak durumu, “Fitne ve büyük bir başıbozukluk” olarak nitelemektedir. Dindeki fitne, dinî hayatın kirlenmesi, inançların bozulması, ahlâkî niteliklerin yok olmasıdır. Bu sonuç ise büyük bir sorumluluktur.

Müslümanların birlik içinde olması Allah Teâlâ’nın emri; tefrika, parçalanmışlık ve dağınıklık ise Allah Teâlâ’nın nehyidir. Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Topluca Allah’ın dinine ve Kur’an’a sımsıkı sarılın! Ayrılığa (tefrikaya) düşmeyin!”İşte bu ayet-i kerime ‘İslâm Birliği’ni emreden en açık ayetlerden biridir. Bütün Müslümanlar BİRLİK olmalıdır, ama bu birlik ne ile ve nasıl gerçekleşir? Bu husus, Kur’an-ı Kerim’in çok sayıdaki ayetinde dile getirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de ve Sünnet’te insanın aslı, farklı renklerde ve dillerde insan gruplarının yaratılma hikmeti, Müslümanlar arası sosyal ilişki (kardeşlik) ve bu ilişkinin gerektirdiği yardımlaşma, dayanışma ile ilgili birçok ayet ve hadis vardır. Bunlara bakıldığında İslâm’ın tasarladığı toplum modelinin ‘Ümmet’ olduğu açıkça görülür. Ümmet, inanç birliğine dayanan, ırk, dil, renk, soy, coğrafi sınırlar gibi unsurların ayırıcı olmadığı büyük insan grubunu, topluluğunu ifade etmektedir. Ümmeti diğer insan topluluklarından ayıran önemli özellikler arasında iman, örneklik ve dünya üzerinde adalet, hürriyet ve güvenliğin tesisi görevi vardır. Yani Müslümanlar birlik olup siyasette, bilimde, teknolojide, kültürde ekonomide, askerlikte, dünyanın en üstün gücüne ulaşmayı hedeflerken bunu, zayıf toplulukları sömürmek ve hizmetinde kullanmak için değil, İslâmî ve insanî yüce amaçları gerçekleştirmek için istemektedirler.

Çağımızda hâkim güç bir süre önce doğu ve batı blokları olmak üzere iki merkezli idi. Doğu bloğunun dağılmasından sonra bu tek merkezli hale geldi. Her iki durumda da görüldü ki, gücü elinde bulunduranlar, bunu hem birbirini dengelemek ve caydırmak için hem de daha zayıf olan toplumları yönetmek, sömürmek, kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek ve kullanmak için devreye sokmuşlardır. Örnek olarak Amerika’nın, Irak-Kuveyt çatışmasını bahane ederek Orta-Doğu’da oynadığı rolü, sağladığı kontrolü, ekonomisini düzlüğe çıkaran menfaati hatırlamak yeterlidir.

Müslümanların birliği ve beraberliği dinin emri ve bütün Müslümanların hayali ve ideali olduğu için her zaman Müslümanların gönlünde kalmaya devam edecektir. Bugün olmazsa yarın bu birliktelik mutlaka sağlanacaktır. Ancak bu birliktelik bir ihtiyaçtan ve samimi olarak bütün insanlığa hizmet etme arzu ve felsefesinden kaynaklanmalıdır ki Allah’ın rızasına ve “dinin bütün insanlığa rahmet olmasına” uygun olsun. Bu nedenle rekabetten ve menfaat paylaşımından ve iktidar kavgasından uzak bir hizmet yarışının sonucu olacaktır. Garazlardan, menfaat paylaşımından ve intikam duygularından uzak olması gereken bir husustur. Bu nedenle İttihad-ı İslâm idealinin her türlü menfaat ve siyasî çekişmelere alet ve tabi olmaması gerekir. Yoksa sonuçsuz kalır.

İslâm Birliği, din birliğinin gereğidir. Müslüman olmanın gereğidir. Allah (c.c.) ve Rasûlünün (s.a.v.) emrinin hayata geçmesi, uygulanması ve iman kardeşliğinin tesisidir. Peygamberimiz (s.a.v.) inananlara şu tavsiyelerde bulunmuştur:

“Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın!”

“Birbirinizi sevmede, birbirinize merhamet etmede, birbirinize şefkatli olmada müminlerin misali bir bedenin misali gibidir. Bedenin bir uzvu rahatsız olursa diğer uzuvlar onun ıstırabına ortak olurlar, uykusuzluk ve acı çekerler.” 

“Bir Müslüman’ın kardeşine üç günden fazla küsmesi helal olmaz. Allah sizin suretlerinize ve kalıbınıza bakmaz, kalplerinize bakar. Takva, Allah korkusudur ve kalptedir. Arab’ın aceme üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Allah katında en şerefli olanınız Allah’tan en çok korkanınızdır.” 

Bütün bu kati ve açık naslara göre Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmaları FARZ; adavet, tefrika ve bölünmüşlük içinde olmaları ise HARAM’dır. Bu iki fiilin hükmünü bütün Müslümanlara açıkça öğretmek, hatırlatmak ve tebliğ etmek gerekir. Müslümanları bu bilinç ve bilgi seviyesine ulaştırmak, onların zihinlerinde ve yaşayışlarındaki bütün tefrikaları yok etmek ve bunu İslâm toplumlarının hayatına hâkim kılacak seviyeye getirmek görev ve sorumluluğu sizlerin üzerindedir. Aksi halde bu tefrikalardan dolayı çıkan kavga ve savaşlarda akan her damla Müslüman kanı ve göz yaşında sizlerin vebali büyük olacaktır.

Ey Yeryüzünün Her Tarafında Yaşayan Müslüman!

Sana hatırlatıyoruz ki, İslâm düşmanlarının orduları hiçbir zaman zulümde sınır tanımadılar ve tanımıyorlar. Bugün de emperyalistlerin dünyanın her bir yerindeki Müslümanlara karşı sevk ettiği işgalci orduları ve fesatçı değişik unsurlarla karşı karşıyayız. Eğer evlatlarının bir kısmını savaşa göndermekten esirgersen, evlatlarının bu zalimler karşısında hepsi yok olur, benzerlerinin düştüğü gibi helâk ve zelil olmuş bir vaziyete düşerler. Eğer bugün mallarının bir kısmını ülkeni ve milletini korumak amacıyla savaş için feda etmekten kaçınırsan, yarın bütün malların zayi olur. Bugün Arap memleketlerindeki kardeşlerinin mal ve mülklerine el koydukları gibi yarın seninkine de el koyarlar. Bağımsızlığına kavuşan ülkeler, kurtuluşlarını ancak bazı kurbanlar feda ettikten sonra elde edebilmişlerdir.

Değişen ve gelişen teknoloji, ulaşım ve haberleşmenin yaygınlaşması ile bir taraftan İslâm âleminde ve diğer ülkelerde esen özgürlük rüzgârları, insanların uyanmasına ve kendi kimliklerini keşfedip, tekrar o kimliklere sahip çıkmalarına vesile oldu.

Demokrasi, insan hakları, hürriyet mefhumları ile medyanın yaygınlaşması, kısmen de olsa, eğitim seviyesinin yükselmesi diktatörlüklerin ve baskıcı yönetimlerin sonunu getirdi ve getirmeye devam ediyor.

Artık, bilinen baskıcı yöntemlerle kitlelerin ve ülkelerin yönetilmesi pek mümkün gözükmediği için yeni ve farklı yöntemler uyguluyorlar. Bu oyunlar karşısında dikkatli ve ferasetli olmak gerekir.

Bütün Kapitalist blok, BM’ler ve bağlı kurumlar, yapılan hukuksuzluğu ve zulmü görmezden gelerek, İsrail’i korumaya ve kollamaya devam etmektedirler.

İsrail’in işlediği cinayetlere, hukuk ve insan hakları ihlallerine dünya seyirci kalırken, Kudüs işgal edilip, Mescid-i Aksa yıkılma tehdidi atına sokulurken, bütün dünya sadece seyretmeye devam ediyor.

Hukuksuz Gazze ambargosunu kırmak, oradaki insanlara yardım etmek için yola çıkan Barış ve İnsanî Yardım gemilerine uluslararası sularda el kondu, üzerlerinde bir çakı dahi bulunmayan silahsız ve masum insanlar şehid edildi, yaralandı ama dünya devletlerinin kılı bile kıpırdamadı.

Çünkü;

1) Başta ABD olmak üzere Avrupa’da işbaşına gelen her hükümet, bütün bu vahşetin faili olan İsrail’in güvenliğini, kendi ülkesinin güvenliğinden çok daha önde tutmayı bir görev sayıyor.

2) Yeni dönemde, dünyaya hükmetmeye odaklanmış bu blokun üyeleri karşılarına en büyük tehdit olarak İslâm’ı ve İslâm ülkelerini aldılar.

3) NATO stratejik planlarını bu yeni duruma göre yeniden ayarladı.

4) İslâm ülkelerini kendi hayat anlayışlarına tehdit olmaktan çıkarmak için, 11 Eylül hadiseleri gerekçe gösterilerek, İslâm âlemine karşı topyekûn savaş ilan edildi.

5) Bugün dünyanın neresine bakarsak bakalım her yerde Müslümanlara karşı şiddet uygulandığına şahit oluyoruz. Bunun için şimdi yeni metotlar geliştiriyorlar.

Bunlar arasında halkın ahlâkî değerlerini tahrip eden, aileyi kökünden sarsan bir takım sapıklıkları, insan hakkı kisvesi altında kabule zorluyorlar.

Bu yeni ve nesilleri manen öldürecek anlayışı benimseyen dostlarını, istedikleri ülkelerde iktidara getirmek için başta medya olmak üzere, çeşitli imkânları kullanıyorlar.

İslâm ülkelerinin, kendilerine rakip olacak tarzda, sanayi, teknoloji, hatta tarım ve hayvancılıkta yatırım yapmasını engelleyen kalkınma modellerini benimsemeleri için çaba sarf ediyorlar.

Bu konularda kendilerine karşı direnen yönetimleri kötülemek ve değiştirmek için, başta ekonomik krizler olmak üzere, iç kargaşalara ve hatta askerî darbelere dahi destek veriyorlar.

Bütün bu olumsuzluklara ‘Dur’ diyecek, yeryüzünden fitne ve fesadı kaldıracak, Hakk’ı hâkim kılacak, âdil bir dünya düzeni gerçekleştirecek bir BİRLİK kurmak ve bu organizasyonu en son teknoloji ürünü cihaz ve silahlarla donatmak, aktif ve etkili bir kurum haline getirmek ve bunu kıyamete kadar yaşatmak zorundayız. Bizler bugün bu birliği kurumlaştırıp, İslâm dünyasında ve yeryüzünde huzur ve sükûnu sağlamamız ve yeni nesillere de miras olarak bırakmamız gerekiyor. İşte asıl hedef budur.     

(Devam Edecek)

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
10/11/2016 - 13:45 Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
25/10/2016 - 09:38 SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
17/10/2016 - 14:42 KÂTİP ÇELEBİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
10/10/2016 - 11:58 KOÇİ BEY’İN SİYASETÇİ’YE ÖĞÜTLERİ
04/10/2016 - 12:10 LÜTFİ PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
26/09/2016 - 11:26 GELİBOLULU MUSTAFA ÂLΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
20/09/2016 - 12:00 KINALIZADE ALİ EFENDİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/09/2016 - 17:59 SULTAN MURAD HAN’IN ÖĞÜTLERİ
09/09/2016 - 12:12 İBNU HALDUN’UN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
24/07/2016 - 17:55 ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE ÖĞÜTLERİ
19/07/2016 - 14:01 ŞEYH SADİ-İ ŞİRAZΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
15/07/2016 - 14:38 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-2
20/06/2016 - 10:32 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-1
12/06/2016 - 11:56 YUSUF HAS HACİB’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
06/06/2016 - 10:02 NİZAMܒL-MÜLK’ÜN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
30/05/2016 - 13:58 İMAM GAZALΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
23/05/2016 - 15:51 FARABΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
16/05/2016 - 09:07 İMAM MAVERDΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/05/2016 - 09:21 HASAN-İ BASRÎ (r.a.)’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
02/05/2016 - 09:55 İMAM EBU YUSUF’UN HARUN REŞİD’E ÖĞÜTLERİ
24/04/2016 - 16:06 TURTÛŞÎ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
18/04/2016 - 09:54 ÖMER B. ABDU’L-AZİZ’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/04/2016 - 14:43 Hz ALİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
01/04/2016 - 09:41 Hz OSMAN (r.a.)’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
21/03/2016 - 15:34 Hz ÖMER (r.a.)’in SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
14/03/2016 - 14:55 Hz EBU BEKİR (r.a.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/03/2016 - 11:14 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-39 ZULÜM
29/02/2016 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-38 ZİNA YOLUYLA KAZANÇ
22/02/2016 - 12:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-37 ZİLLET
15/02/2016 - 11:56 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-36 YETİM MALI YEMEK
08/02/2016 - 12:00 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-35 YALANCILIK
01/02/2016 - 16:52 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-34 YALAN YEMİN
25/01/2016 - 12:47 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-33 VAKIF VE DEVLET MALI YEMEK
18/01/2016 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-32 TÛL-İ EMEL
11/01/2016 - 15:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-31 İFTİHAR-TEFAHUR
28/12/2015 - 10:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-29 RÜŞVET-2
21/12/2015 - 11:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-28 RÜŞVET-1
14/12/2015 - 00:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-27 RIZIK TAKSİMİNE RAZI OLMAMAK
07/12/2015 - 10:24 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-26 RİYA
04/12/2015 - 13:09 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-25 NİFAK
23/11/2015 - 11:59 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-24 NEFRET
16/11/2015 - 03:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-23 KUMAR
09/11/2015 - 11:46 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-22 KORKAKLIK
06/11/2015 - 07:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-21 SADECE KENDİNİ DÜŞÜNMEK
26/10/2015 - 09:30 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-20 KATL (ADAM ÖLDÜRMEK)
20/10/2015 - 11:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-19 KALPAZANLIK
12/10/2015 - 01:17 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR - 18 İSYAN
05/10/2015 - 13:01 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-17 İSRAF
28/09/2015 - 10:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-16 İFTİRA
21/09/2015 - 10:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-15 HULF
14/09/2015 - 10:10 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-14 HUKUKA RİAYETSİZLİK
07/09/2015 - 09:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-13 HIYANET
31/08/2015 - 10:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-12 HIRSIZLIK
25/08/2015 - 12:11 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-11 HIRS
17/08/2015 - 11:02 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-10 HİLE
10/08/2015 - 11:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-9 HASED
31/07/2015 - 09:27 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
27/07/2015 - 01:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
24/07/2015 - 03:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-7 GEVŞEKLİK
13/07/2015 - 12:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-6 GASP
06/07/2015 - 12:50 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-5 GAFLET
29/06/2015 - 11:29 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-4 GADR
22/06/2015 - 11:22 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-3 FAİZCİLİK
15/06/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-2 ALDATMA (GABN)
09/06/2015 - 12:38 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-1 ADAVET
01/06/2015 - 08:07 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-30 ZİYAFET
25/05/2015 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-29 YÜSR (TEYSİR)
18/05/2015 - 12:22 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-28 VADİNDE DURMAK
11/05/2015 - 11:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-27 ÜLFET (İyi Geçinmek)
04/05/2015 - 12:49 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-26 TEVEKKÜL
27/04/2015 - 10:53 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-25 TEDBİR
20/04/2015 - 12:06 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-24 TEAVÜN (Yardımlaşma)
13/04/2015 - 11:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-23 ŞÜKÜR
09/04/2015 - 12:19 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-22 SEBAT
30/03/2015 - 11:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-21 SADAKA
23/03/2015 - 02:17 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-20 SABIR
16/03/2015 - 09:10 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-19 MUHASEBE
9/03/2015 - 00:05 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-18 KESB
03/03/2015 - 13:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-17 KANAAT
16/02/2015 - 09:58 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İTİMAT
09/02/2015 - 10:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İSTİŞARE
03/02/2015 - 10:45 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-14 İNFAK
26/01/2015 - 13:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-13 İKTİSAD
22/01/2015 - 10:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-12 İHTİYAT
12/01/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-11 İHSAN
05/01/2015 - 00:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-10 HAMD
29/12/2014 - 11:31 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-9 GAYRET
22/12/2014 - 11:55 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-8 FÜTÜVVET
15/12/2014 - 02:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-7 FİRASET
08/12/2014 - 11:44 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-6 EMANET
01/12/2014 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-5 DOĞRULUK (SIDK)
23/11/2014 - 23:47 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-4 CÖMERTLİK
17/11/2014 - 01:02 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-3 CESARET
10/11/2014 - 11:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-2 BASİRET
03/11/2014 - 01:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-1 ADALET
23/10/2014 - 10:54 Hz HÜSEYİN (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
16/10/2014 - 12:52 Hz ALİ (R.A.)’NİN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
08/10/2014 - 10:39 Hz OSMAN (R.A.)’IN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
29/09/2014 - 09:53 Hz ÖMER (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
21/09/2014 - 00:32 HZ. EBU BEKİR (R.A.)’in SİYASÎ KİŞİLİĞİ
15/09/2014 - 12:29 Hz PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-2
08/09/2014 - 01:49 HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-1
01/09/2014 - 12:17 İSLÂM’DA SİYASET-6
23/08/2014 - 13:00 İSLÂM’DA SİYASET-5
04/08/2014 - 09:28 İSLÂM’DA SİYASET-4
30/07/2014 - 11:13 İSLÂM’DA SİYASET-3
21/07/2014 - 10:28 İSLÂM’DA SİYASET-2
14/07/2014 - 10:52 İSLÂM’DA SİYASET-1
07/07/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-4
30/06/2014 - 09:57 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-3
23/06/2014 - 09:13 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-2
16/06/2014 - 11:29 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-1
09/06/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-4
02/06/2014 - 02:19 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-3
26/05/2014 - 09:07 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-2
19/05/2014 - 11:58 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ
12/05/2014 - 10:44 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NASIL KURULACAK?
05/05/2014 - 12:20 İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI(ESKİ İKÖ)
28/04/2014 - 00:54 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-8 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-3
21/04/2014 - 12:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-7 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-2
14/04/2014 - 09:49 BÜGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-6 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-1
07/04/2014 - 10:48 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-5 GERİ KALMIŞLIK
31/03/2014 - 11:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-4 NÜFUS ARTIŞI
24/03/2014 - 11:18 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-3 EKONOMİK SORUNLAR
17/03/2014 - 11:52 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-2
10/03/2014 - 10:30 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-1
03/03/2014 - 08:22 ULUSLARARASI BİRLİKLER-10 GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ (ASEAN)
24/02/2014 - 09:42 ULUSLARARASI BİRLİKLER-9 VARŞOVA PAKTI
17/02/2014 - 09:31 ULUSLARARASI BİRLİKLER-8 SSCB ve AVRASYA BİRLİĞİ
10/02/2014 - 07:38 ULUSLARARASI BİRLİKLER-7 D-8 GELİŞEN 8 ÜLKE
02/02/2014 - 19:28 ULUSLARARASI BİRLİKLER-6 CENTO ve BAĞDAT PAKTI
27/01/2014 - 07:58 ULUSLARARASI BİRLİKLER-5 AFRİKA BİRLİĞİ
23/01/2014 - 00:17 ULUSLARARASI BİRLİKLER-4 ARAP BİRLİĞİ
13/01/2014 - 07:25 ULUSLARARASI BİRLİKLER-3 NATO
07/01/2014 - 07:09 ULUSLARARASI BİRLİKLER-2 AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
30/12/2013 - 07:19 ULUSLARARASI BİRLİKLER-1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
23/12/2013 - 08:08 İSLÂM BİRLİĞİ ve ULUSLAR ARASI BİRLİKLER
16/12/2013 - 08:48 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-7 AŞIRI MİLLİYETÇİLİK
10/12/2013 - 09:56 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-6 FAŞİZM VE IRKÇILIK
02/12/2013 - 08:07 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-5 KOMÜNİZM
25/11/2013 - 09:12 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-4 BATI EMPERYALİZMİ
22/11/2013 - 10:05 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-3 SİYONİZM-3
20/11/2013 - 11:53 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER-2 SİYONİZM-2
04/11/2013 - 10:10 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-1 SİYONİZM-1
28/10/2013 - 07:11 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER
20/10/2013 - 18:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-28 KUDÜS KONGRESİ (1931)
15/10/2013 - 20:29 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-27 NECMETTİN ERBAKAN ve D-8
07/10/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-26 BEDİUZZAMAN SAİD NURSÎ
30/09/2013 - 06:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-25 ABDURREŞİD İBRAHİM
23/09/2013 - 06:31 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-24 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-2
16/09/2013 - 06:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-23 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-1
10/09/2013 - 06:55 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-2
02/09/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-1
25/08/2013 - 22:57 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-20 KANUNî SULTAN SÜLEYMAN
20/08/2013 - 06:06 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-19 İDRİS-İ BİTLİSÎ
12/08/2013 - 07:09 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-18 YAVUZ SULTAN SELİM
05/08/2013 - 06:38 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-17 FATİH SULTAN MEHMED
29/07/2013 - 06:24 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-16 OSMAN GAZİ
22/07/2013 - 00:21 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-15 OSMANLILAR DÖNEMİ
15/07/2013 - 08:07 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-14 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-2
08/07/2013 - 10:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-13 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-1
01/07/2013 - 09:32 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-12 SELAHADDİN EYYUBÎ
24/06/2013 - 09:28 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-11 ABBASİLER DÖNEMİ-2
17/06/2013 - 09:35 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-10 ABBASİLER DÖNEMİ-1
10/06/2013 - 09:27 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-9 EMEVİLER DÖNEMİ-2
03/06/2013 - 10:04 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-8 EMEVİLER DÖNEMİ-1
29/05/2013 - 07:11 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-7 Hz ALİ (r.a.) DÖNEMİ
26/05/2013 - 09:37 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-6 Hz OSMAN (r.a.) DÖNEMİ
13/05/2013 - 10:30 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-5 Hz ÖMER (r.a.) DÖNEMİ
06/05/2013 - 11:41 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-4 Hz EBU BEKİR DÖNEMİ
29/04/2013 - 09:25 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-3 MEDİNE DÖNEMİ
22/04/2013 - 02:26 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-2 HİCRET
15/04/2013 - 07:02 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-1 MEKKE DÖNEMİ
08/04/2013 - 08:00 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-16 NEFSE UYMAK
01/04/2013 - 09:29 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-15 HAYATI DEĞERLİ GÖRMEK
25/03/2013 - 10:40 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-14 HEVA’YA UYMAK
18/03/2013 - 10:17 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-13 GEVŞEKLİK
11/03/2013 - 09:58 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-12 TÛL-İ EMEL
04/03/2013 - 14:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-11 TEMBELLİK
25/02/2013 - 10:03 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-10 CEHALET
18/02/2013 - 09:16 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-9 KORKAKLIK
11/02/2013 - 00:51 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-7 ZİLLET
04/02/2013 - 09:36 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-8 İHANET (Hıyanet)
28/01/2013 - 09:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-6 REHAVET
21/01/2013 - 01:08 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-5 GAFLET
14/01/2013 - 08:01 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-4 YEİS
06/01/2013 - 02:49 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-3 Adavet
30/12/2012 - 02:14 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-2 Başkanlık Sevgisi
24/12/2012 - 00:26 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR 1 TEFRİKA
17/12/2012 - 08:10 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 14 Bey'at (Biat)
11/12/2012 - 07:17 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 13 Hamiyyet
03/12/2012 - 08:09 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 12 Müsalemet
26/11/2012 - 08:32 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 11 Muavenet
19/11/2012 - 00:38 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 10
12/11/2012 - 08:05 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 9 Cesaret
05/11/2012 - 08:21 İslâm Birliğinin Temel Esasları-8 Sadakat
30/10/2012 - 00:05 İslâm BirliğininTemel Esasları-7 Uhuvvet
21/10/2012 - 11:08 İslâm Birliğinin Temel Esasları 6 - Ümmet Bilinci
15/10/2012 - 08:23 İslâm Birliğinin Temel Esasları-5 Adalet
08/10/2012 - 10:50 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Hürriyet
01/10/2012 - 09:51 İslam Birliğinin Temel Esasları - 3 Şûra
24/09/2012 - 00:53 İslam Birliğinin Temel Esasları 2 - İttihad
22/09/2012 - 01:22 İslâm Birliğinin Temel Esasları 1 - İtikad
16/09/2012 - 23:48 İslam Birliğinin Hedefleri 7 - Sömürünün Ortadan Kaldırılması
08/09/2012 - 01:14 İslâm Birliğinin Hedefleri 6 - İslâm Medeniyetinin Yeniden Kurulması
03/09/2012 - 12:50 İslam Birliğinin Hedefleri 5
27/08/2012 - 15:07 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Ekonomik Güçlenme
23/08/2012 - 12:31 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-3 (Manevî Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi)
13/08/2012 - 10:19 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-2 Maddî Kalkınma ve Refahın Yaygınlaştırılması
06/08/2012 - 12:26 İslam Birliği'nin Hedefleri 1 Temel Hak ve Özgürlüklerin Sağlanması
30/07/2012 - 10:32 İslam Birliğinin İtikadi Ve Siyasi Temelleri
23/07/2012 - 13:59 İSLÂM BİRLİĞİNİN FAZİLETİ
18/07/2012 - 14:41 Dünya İslam Birliğine Muhtaçtır
09/07/2012 - 16:27 İslam Birlği İzzet kazandırır
02/07/2012 - 09:45 İslam Birliği'nin Amacı
25/06/2012 - 12:19 İSLÂM BİRLİĞİ HER MÜSLÜMAN’IN GÖREVİDİR
18/06/2012 - 09:18 İslam Birliğinin Hükmü
11/06/2012 - 10:51 İslam Birliği Yüce Bir İdealdir
04/06/2012 - 14:04 İslam Birliği Nedir?
29/05/2012 - 11:56 İslam Birliği İnanç Birliğidir
21/05/2012 - 12:58 Selamı Yayınız
14/05/2012 - 12:31 İslam Birliği Acil Bir İhtiyaçtır
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz