9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
13/06/2014 - 00.00
Prof. Dr. Burhanettin Can

İçinde bulunduğumuz coğrafya, tarih boyu dünya hâkimiyet mücadelesinin ağırlık merkezini oluşturmuştur. Sahip olduğu jeo stratejik, jeo politik, jeo ekonomik ve jeo kültürel imkânlar, bu coğrafyanın bir kavga atmosferinde olması sonucunu doğurmaktadır. Her dönemde bu coğrafyanın hamuru, kavgayla yoğrulmuştur ve bundan sonrada böyle olacaktır. Gerek Türkiye’yi yönetenler ve gerekse Cemaat/Hareket/STK’lar, bu gerçeği göz önüne almalı ve de asla unutmamalıdır. Bu coğrafyadaki her önemli olayda, iç, bölgesel ve küresel olmak üzere üç ana dinamik çatışmakta ve sonuç, bu üç an dinamiğin bileşke kuvvetine göre tecelli etmektedir. İç dinamiklerle, bölgesel ve küresel dinamiklerin örtüşmemesi, bir ortak payda oluşturmaması durumunda, bu ülkede kavga sertleşmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, Batı kültür ve medeniyet tercihi ile inşa edilen ayrışma/nifak, Osmanlı’dan miras alınan çok değişik insan unsuru alt yapısı (İttihat terakkiciler, masonlar, sabatayistler, Siyonistler ve kripto Ermeniler) ve Cumhuriyet döneminin inşa ettiği küskünler zümresi (Dindarlar, Kürtler, Aleviler), iç dinamiklerin bütünleşmesine, güçlü bir iç bileşke kuvvet oluşmasına mani olmaktadır. Bu parçalanmışlık, halkın seçip iktidar yaptıklarının gerçek iktidar olmasına mani olmakta; seçilmişlerle atanmışların kavgası, şiddeti değişmekle beraber cumhuriyet tarihi boyunca hep devam ede gelmektedir. Sivil ve askeri bürokrasi, şiddeti zamanla değişmekle beraber, genellikle, siyasi iktidarların karşısında yer almaktadır.

İç dinamiklerde ciddi bir ayrışma, parçalanma söz konusu olduğunda iktidarda olan güce karşı, yeni bir iç- dış ittifak hattı oluşmaktadır/oluşabilmektedir. Eğer iktidarda olan güç, bu ittifaktan iç dinamikleri ayıracak bir politika ortaya koymaz/koyamaz veya deşifre etmez/edemez veya halkla karşı karşıya getirmez/getiremez veya söylem ve tavırları ile ittifakı kuvvetlendirirse, ülkede çok daha vahim ve kötü şeyler olmaktadır. Sonuçta kaybeden bu ülke, bu ülke insanı olmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhuriyetinin başlangıcından beri hep sıkıntılı, sancılı ve kavgalı olmuştur. Devleti temsil eden bir makam olarak çok popüler olmamasına rağmen iç ve dış güç odakları, Cumhurbaşkanlığının kendi politikalarına çok ters biri olmamasını hep arzu etmişler ve bunun için çalışmışlardır. Mustafa Kemal’den Abdullah Gül’e kadar tüm Cumhurbaşkanlığı seçimleri dozu, şiddeti, süreci, zamana ve mekâna bağlı olarak değişmekle beraber hep gerilimli, bunalımlı, hatta kavgalı olmuştur. Taksim Kadife darbe sürecini yaşayan bir Türkiye’nin önünde yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi vardır. Bu dönemde Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı bir gerilim yaşayacak; bir de kadife darbecilerin, darbe için gerekli şartları oluşturabilmek için bir bunalım oluşturma gayretleri nedeniyle bir gerilim yaşanacaktır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle birbirini besleyen ve destekleyen iki boyutlu gerilim yaşanması ihtimali mevcuttur. Bugün Türkiye’nin her tarafında meydana gelen şiddet olaylarına, maden kazalarına, Musul’un İŞİD tarafından ele geçirilmesine, Konsolosluğun işgal edilmesine, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Başkanlık sistemi ve çözüm süreci açısından bakmakta ve değerlendirmekte fayda vardır. Ülkenin bu gerilimden en az zararla çıkması gerekmektedir.

Burada bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı konusu ele alınacaktır.

Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı Seçimiyle Başlayan/Başlatılan Süreç

Milli Mücadele, Anadolu halkının varıyla yoğuyla kurtuluş savaşına iştirak edip düşmanı topraklarından kovma destanıdır. Ancak Anadolu halkı tarafından, düşman kovulduktan sonra ne olacaktır? sorusunun cevabı verilmemiş ve aranmamıştır. 1920-1923 yılları arasında faaliyet yürüten Birinci Meclis’in Lozan’ı kabul etmemesi nedeniyle Bizans entrikalarına eşdeğer bir entrika ile tasfiye edilmesi, birbirinden haberli ve kader birliği etmiş bir ekibin varlığı ve bu dar ekibin kafasında halkın arzuladığının dışında bir sistem, bir devlet ve bir toplum inşa edilmek istendiği zamanında görülememiştir. Birinci Mecliste “Padişahçı” olmakla suçlanan “ikinci grubun” mensupları, gerçekten padişahçı olmayıp “kişi otoritesine ve egemenliğine dayanan bir sistemin” varlığına karşıydılar; hiç kimsenin, “padişah yetkileri” ile donatılmasını istememekteydiler. Bu nedenle Mustafa Kemal’in şahsında, Meclis başkanlığı, Başbakanlık ve Başkumandanlık görevlerinin toplanmasına karşı çıkmakta; diktatörlük eğilimlerine karşı direnmekteydiler (1).

Birinci Meclis Lozan’ı imzalamayınca bir operasyonla tasfiye edilmiş ve İkinci Meclisin 287 üyesi, bizzat Mustafa Kemal’in başkanlığındaki bir “seçim komitesi” tarafından emre amade olacak bir ekip olacağı düşüncesiyle özenle seçilmiştir (1). 11 Ağustos 1923 günü göreve başlayan İkinci meclisin birçok üyesi de, birinci meclisin 2. Grubu gibi, daha sonraları “tek şahıs hâkimiyetine”, “aceleci uygulamalara”, “sofra kararlarına”, “sofradan ülkenin yönetilmesine” karşı çıkacak, “Padişahçı eğilimlere” karşı direneceklerdir. Ancak bu mücadeleyi verenler, “padişahçı”, “mürteci”, “gerici” olarak suçlanıp tasfiye edilmeye çalışılacaktır (1).

İkinci Meclis oluşur oluşmaz, Birinci meclisin onaylamadığı, Lozan anlaşmasını imzalar, Ankara’nın başkent olmasını kararlaştırır ve sofrada kararlaştırılmış olan Cumhuriyetin ilanı sürecini başlatır. Halk Fırkası Divanı, 4 Ekim tarihinde devletin adının “Türkiye Cumhuriyeti” olmasını kararlaştırır ve bu karar Mustafa Kemal’in başkanlığında toplanan “Özel Mütehassıslar Encümeni” tarafından tekrar ele alınır ve Teşkilat-ı Esasiye Kanununda yapılacak değişiklikler görüşülür. Ardından medya üzerinden Cumhuriyetin yakında ilan edileceğine ve Cumhurbaşkanının kimler olabileceğine ilişkin ciddi bir kampanya başlatılarak Meclis baskı altına alınmaya ve kamuoyu oluşturulmaya çalışılır (2). Mütehassıslar Encümeni, 21 Ekim’de toplanarak, Bakanlar kurulunun yetkilerini görüşerek yeni sistemin temel niteliklerini belirleyip sisteme, o günün şartlarında kâğıt üzerinde son şekli verilir. Ancak bunun olduğu gibi hayata geçirilebilmesi için Meclis’ten geçmesi ve bir tadilata uğramaması gerekmektedir.

Ali Fethi Bey, hem hükümet başkanı (Başbakan) hem de İçişleri bakanlığı görevini yürütmekteydi. Ali Fethi beyin içişleri bakanlığından, Meclis ikinci başkanı olan Ali Fuat Paşa’nın da Meclis ikinci başkanlığından istifa etmesi, Ali Fuat Paşa’nın ordu müfettişliğine atanması; Hükümet Başkanı olarak Ali Fethi beyin, içişleri bakanlığına Ferit Tek beyin ve Meclis İkinci Başkanlığı’na da Yusuf Kemal Tengirşek beyin atanması için teklif etmesi kararlaştırılmış ve bu teklif Meclis’e götürülmüştür. Ancak Meclis’teki Halk Fırkası grubu, 25 Ekim’de toplanarak bu isimlere karşı çıkmış, uysal olmadığını göstermiş, Meclis ikinci başkanlığı için İstanbul milletvekili Rauf Orbay beyi ve İçişleri bakanlığı için Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu beyi aday olarak belirlemiştir (3). Böylelikle kapalı kapılar ardında, “sofrada” belirlenen politika, Meclis’in fırka grubu tarafından engellenerek birinci raundun kaybedilmesini sağlamıştır. Bunun için kapalı kapılar ardında bulunan çare, “Hükümet Bunalımı” meydana getirmek, yani bir saray darbesi yapmaktır (4,5).

Bunun üzerine Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak hariç, Başbakan dâhil tüm hükümet üyelerinin istifa etmelerini ister. Hükümet, 26 Ekim gecesi istifa ederek hükümet bunalımı çıkarılarak yeni süreç başlatılır. 28 Ekim günü hükümet sorununu çözmek için meclis toplandığı saatlerde; Mustafa Kemal de, Çankaya’da Hükümet üyeleri ve Fırka İdare heyeti üyeleri ile özel bir toplantı yapmakta, bunalımın daha da derinleştirilmesi için taktikler geliştirmekte ve bir yol haritası çizmektedir. Bunalımın derinleşmesi için yeni hükümetin mecliste oluşturulmaması/oluşturulamaması için her türlü operasyon/engellemenin yapılması ve sorunu, Mustafa Kemale havale ederek çözmesinin istenmesi; Meclis’in yeni kuracağı hükümette de, istifa eden hükümet üyelerinden hiçbirinin görev almamaları kararlaştırılmıştır. İstifa eden hükümet üyeleri olmadan yeni bir hükümetin kurulmasının çok zor olduğu bilinmektedir. Amaç, Meclis’i çalışamaz, çözüm üretemez hale getirip kilitlemek ve Mustafa Kemal’e başvurulmasını sağlamaktır. Ali Fuat Cebesoy hatıratında, hükümet bunalımı çıkarılmasının nedenini şöyle açıklamaktadır:

“Mesele yeni hükümet kurmaktan ibaret olsaydı… bilhassa İsmet paşa bunu yapar, fırka grubu da bunu memnunlukla kabul ederdi. Asıl mesele ise bu değil, buhranı devam ettirecek İcra vekillerinin seçimi hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasıdır.” (5)

Mustafa Kemal, 28 Ekim akşamı, Kazım Özalp Paşa, Kemalettin Sami Paşa, İsmet İnönü Paşa, Fethi Okyar Bey, Fuat Bulca Bey, Ruşen Ünaydın Bey ve Halit Paşayı Çankaya köşküne sofraya davet etmiştir. Sofrada “yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” der ve ertesi gün yapılacak işlerle ilgili planlamalar yapılır, kimin ne yapacağı planlanır. Grup dağıldıktan sonra, İnönü ile Mustafa Kemal, o gece, ertesi gün yapılacaklarla ilgili özel çalışma yaparlar, rejim değişikliğini sağlayacak kanun tasarısı üzerinde çalışırlar (1).

29 Ekim sabahı meclis hükümet sorununun çözmek için toplandığında, akşam sofra toplantısına katılan ekip, meclis çalışmalarını kilitleyerek bunalıma Meclis’in çare bulmasını engeller. Çaresiz kalan Meclis’e, sofrada kararlaştırılmış olan taktik devreye sokulur ve Kemalettin Sami Paşa tarafından, Mustafa Kemal’e başvurulması ve onun çözümüne tabi olmanın tek çare olduğunun kabul edilmesi teklifi yapılır (6). Çaresiz hale sokulmuş Meclis’e çare olarak Mustafa Kemal’e teslim olmak sunulur ve Meclis, hazırlanmış olan bu tuzağa düşer.

Meclise gelen Mustafa Kemal, sorunu çözmek için bir saatlik bir zaman talep ederek akşam kararlaştırılmış olan politikayı yürürlüğe koymak üzere bazı kişilerle, akşam İsmet İnönü ile hazırladıkları Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda değişiklikler öngören taslağı görüşür, sonra da meclis kürsüsüne çıkarak içinde Cumhuriyet kelimesinin geçmediği bir konuşma yapar. Yaşanan hükümet bunalımının sistemle alakalı olduğunu, sistem değişikliği yapılması gerektiğini ifade eder ve bunla ilgili hazırlamış olduğu metni okuması için Meclis kâtibine verir (1).

Hazırlıklı olmayan Meclis üyeleri, okunan metin karşısında şaşırırlar ve ne yapacaklarını bilemezler. Dahası Meclis’te 287 vekilden sadece 158 tanesi bulunmaktadır. Akşam kararlaştırıldığı gibi Meclis psikolojik baskı altına alınır ve görüşmelere başlandığında okunan metnin lehine yapılan konuşmalarla istenen ortam sağlanarak oylamaya geçilir ve 158 milletvekilinin oyları ile metin kabul edilerek Cumhuriyet ilan olunur. Yarım saat içerisinde de Cumhurbaşkanı seçimine geçilerek Meclis’te bulunan milletvekillerinin oylarıyla Mustafa Kemal, oy birliği ile Cumhurbaşkanı seçilir. Bir saray darbesi kansız bir şekilde gerçekleştirilir.

Mustafa Kemal’in başkanlığındaki Mütehassıslar Encümeni tarafından özenle seçilmiş ve kesin itaat edeceği öngörülmüş olan ikinci meclisin milletvekillerinden muhalif grubun çıkması, önemlidir. Emir eri olmak istemeyen bu grup padişahçı, gerici ve mürteci olarak yaftalanmıştır. Gerçekten padişahçı ve gerici miydiler? Ne istiyorlardır? Onlar, emrivaki yapılmamasına, Meclis’e saygı gösterilmemesine, sofradan ülkenin idare edilmesine, alt yapı oluşturulmadan isimsel değişikliklerle meselelere çözüm getirilmek istenmesine karşı çıkıyorlardı, bunun için mücadele ediyorlardı. Bunlar Cumhuriyet düşmanı değil tam tersine Cumhuriyetin savunucuları idi.

Bunlar yapılan birçok işte, zamanlamayı yanlış bulmakta, acele ile işlerin çözülemeyeceğine inanmaktaydılar. Nitekim “Muhaliflerin” temsilcisi konumundaki Rauf Orbay’ın, 1 Kasım 1923’te dönemin gazetelerinden Tevhid-i Efkar ile Vatan Gazetelerine verdiği beyanatta; “Cumhuriyet’in ilanı aceleye getirildi, Cumhuriyetin ilanından önce doğru dürüst bir anayasa yapılmalıydı” demiş olması, bunu teyit etmektedir. Ayrıca kendi aleyhine hem parti içerisinde hem de medyada başlatılmış olan “Cumhuriyet düşmanları kampanyası” nedeniyle kendisine Ali Fuat Cebesoy paşa tarafından “Siz de, hepimiz gibi Cumhuriyet’in bir fırka içtimaından sonra alelacele hazırlanan bir iki maddelik bir kanun layihasıyla Meclis’e bir iki saat içerisinde kabul ettirilmesi şekline muarız bulunuyorsunuz değil mi?” şeklinde yöneltilmiş bir soruya verdiği; “Ben mutlakıyet aleyhinde, fakat milli hâkimiyeti iyice temsil eden bir cumhuriyet idaresinin tamamen taraftarıyım” cevabını vermiş olması, politikaların uygulanma şekline, toplumsal ve yasal sağlam bir zemin inşa edilmeden oldubitti yapılmasına karşı olduğu anlamına gelmektedir (7).

Mustafa Kemal, 1930 yılında bir grup arkadaşı ile birlikte çıktığı bir Anadolu seyahatinde gördüğü manzara, kendisini ürkütmüş ve yanındaki arkadaşlarına; “Bunalıyorum çocuk, büyük bir ıstırap içerisinde bunalıyorum! Görüyorsun ya, her gittiğimiz yerde mütemadiyen dert, şikâyet dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk, maddi ve manevi perişanlık içinde.” şeklinde dert yanmıştır (8). Bundan daha önemli olanı ise aynı günlerde gördüğü manzaranın etkisi ile isimsel olarak meselelerin halledilemeyeceğinin itirafını, en yakın dostlarından olan Fethi Okyar’a yapmıştır:

“Ben Cumhuriyeti tesis ettim. Fakat bugün idare şekli Cumhuriyet midir, diktatörlük müdür, şahsi hükümet midir, belli değil.”(1, 2)

Zaman Rauf Orbay’ı haklı çıkarmış, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yaklaşımlarının yanlış olduğunu ortaya koymuştur.

Sonuç: Saray İçi darbeyle Başlatılan Gelenek

Gerek Cumhuriyetin ilanı ve gerekse Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı seçilmesi, kansız bir saray içi darbenin mahsulüdür. İttihatçı gelenek Mustafa Kemal’le birlikte Cumhuriyetin genetik yapısına sokulmuş, bu genetik kodlama daha da derinleşerek Cumhuriyet döneminde yetişen nesillerin adeta karakteri haline gelmiştir. Gene bu devrin ürünü olan bir özellik olarak liderlerin, yöneticilerin fikirlerinin aksine kanaat beyan edenler, büyük kampanyalarla “Cumhuriyet düşmanı”, “padişah taraftarı”, “gerici”, “yobaz” hatta “vatan haini” olarak nitelendirilmişler, suçlanmışlar ve karalanmışlardır. Bu özellik de, cumhuriyet döneminde yetişen nesillerin genetik yapısına yerleşmiş bir özelliktir.

Gerek son seçimlerde, gerekse önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yürütülen kampanyalarda kullanılan dil ve söylemler, Cumhuriyetin başlangıcındaki söylemlerden, üsluptan ve kullanılan dilden pek farklı değildir. Tarafların birbirlerine karşı tutum ve tavrı benzerdir.

İlginç bir benzerlikte 1923’lerde Cumhuriyetin her derde deva görülmesi gibi bugün “Başkanlık sistemi” de her derde deva olarak görülmektedir. O gün Cumhuriyetin mana ve muhtevası ve zamanlamasının tartışılmaması gibi bugün de, Başkanlık sisteminin mana muhteva ve zamanlaması tartışılmamaktadır. Ogün, bu iş aceleye getirilmemeli, alt yapı hazırlanmalı, uygun bir anayasa yapılmalı diyenlerin suçlanıp karalanmaları ve dışlanmaları gibi bugün de, başkanlık sisteminin aceleye getirilmemesi, ne getirip ne götüreceğinin tartışılması, toplumsal mutabakat sağlanması, uygun bir anayasa yapılması diyenler, suçlanmakta, karalanmakta ve dışlanmaktadırlar.

Ya Rabbi! Basiret ve ferasetimizi artır.

Kaynaklar

1-Ertunç, A.C., Çankaya Nöbeti, Pınar yayınları, İstanbul, 2007, s: 15-27.

2- Okyar, F., Üç Devirde bir Adam, Kervan Yayıncılık, İstanbul, İstanbul, 1980, S: 338, 443.

3- Tunçay, M., T.C.’inde Tek parti Yönetiminin Kurulması, Cem yayınları, İstanbul, 1992, s: 57

4-Kabasakal,M., Türkiye’de Siyasi Parti Örgütlenmesi, Tekin yayınları, İstanbul, 1991, S: 98

5- Cebesoy, A., F., Bilinmeyen Hatıralar, Temel yayınları, İstanbul, 2001, S: 270.

6- Zürcher E., J., Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Bağlam yayınları, İstanbul, 1992, S: 50

7- Cebesoy, A., F., Siyasi Hatıralar, İstanbul, c: II; 2002, S: 43.

8- Soyak, H.,R., Atatürk’ten Hatıralar,Yapı Kredi bankası yayınları, İstanbul, 1973, C.:II, S: 405

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz