3 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 19 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-3
02/06/2014 - 02:19
Mustafa BİLGEN

10.6. İslam Merkez Bankaları Birliği, İslam Merkez Bankası’nın karar organları tarafından yönetilir. İslam Merkez Bankaları Birliği’nin temel amacı, para piyasalarında fiyat istikrarı sağlamaktır. İslâm Birliği’nin hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunma düşüncesiyle, Birlik içindeki genel ekonomik politikaları desteklerler.

10.7. İslam Merkez Bankası, tüzel kişiliğe sahip ve tüm üye ülkelerin malı olan bir özerk kurumdur. İslâm Dinarı’nın piyasaya sürülmesi konusunda tek yetkilidir. Yetkilerinin kullanımı ve malî durumu konularında bağımsızdır.

10.8. İslam Merkez Bankası, İslam Merkez Bankaları Birliği Tüzüğü ve kendi Tüzüğünde belirtilen koşullara göre görevlerini yürütmesi için gerekli olan önlemleri alır.

10.9. İslam Merkez Bankası’nın yetki alanı ve düzenlemeleri içinde, isteyen üye ülkeler kendi sınırları dâhilinde de tamamen ‘İslâm Dinarı’nı kullanabilirler.

 

Onbirinci Bölüm

UZMAN KURUM VE KURULUŞLAR

Madde 11.

Uzman Kurum ve Kuruluşlar

İslâm Zirvesi veya Dışişleri Bakanları Meclisi kararları gereğince teşkilat çerçevesinde yardımcı organ olarak uzman kurum ve kuruluşlar kurulur ve bu kurumlara üyelik bütün teşkilat üyelerine açık olup isteğe bağlıdır. Bütçeleri Başkanlığın bütçesinden müstakildir. Özel kurallara göre bütçesi oluşur. Yalnızca teşkilâta üye ülkelerin üye olabilecekleri uzman kurum ve kuruluşlar şunlardır:

11.1. İslam Merkez Bankaları Birliği

11.2. İslam Parlamentolar Birliği

11.3. İslâm Kalkınma Bankası

11.4. İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi

11.5. İslâm Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi

11.6. İslâm Fıkıh Akademisi

11.7. İslâm Ticareti Geliştirme Merkezi

11.8. İslâm Teknik ve Meslekî Eğitim ve Araştırma Merkezi

11.9. İslâm Bilim, Teknoloji ve Kalkınma Vakfı

11.10. İslâm Dayanışma Fonu ve Vakfı

11.11. Kudüs Fonu ve Vakfı

11.12.Uluslararası İslâm Haber Ajansı

11.13.İslâm Ülkeleri Yayın Teşkilâtı

11.14.İslâm Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı 

11.15.İslâm Toplulukları Araştırma Merkezi

 

Onikinci Bölüm

BAĞLI KURULUŞLAR

12. Madde

Bağlı Kuruluşlar

12.1. Bağlı kuruluşlar, Birlik Ana Sözleşmesinin hedefleriyle aynı doğrultuda hedefleri olan gerçek veya tüzel kişilerdir. Bunlar, Dışişleri Bakanları Meclisi tarafından ‘Bağlı Kuruluşlar’ olarak tanınır.

12.2. Kuruluşun üyeliği isteğe bağlı olup, üye devletlerin kuruluşlarına ve organlarına açıktır.

12.3. Bütçeleri özel kuruluşlar, bağlı organların bütçeleri gibi bağımsızdır. Bağlı kuruluşlara Dışişleri Bakanlar Meclisinin bir kararı gereğince gözlemci statüsü verilebilir. Onlar özel kuruluşların yanı sıra üye devletlerden veya bağlı organlardan gönüllü yardım akabilir.

12.4. İslâm Birliği Teşkilatına Bağlı kuruluşlar şunlardır:

12.4.1. İslâm Armatörler Birliği, 

12.4.2. İslâm Çimento Birliği, 

12.4.3. İslâm Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği,

12.4.4. İslâm Başşehirleri Birliği,

12.4.5. İslâm Ülkeleri Dayanışma Oyunları Spor Federasyonu,

12.4.6. İslam Öğrenci Teşkilatları Birliği,

12.4.7. Uluslararası İslâm Bankalar Birliği, 

                                 

Onüçüncü Bölüm

DAİMÎ KOMİTELER

13. Madde:

Daimî Komiteler

13.1. Bütçe ve Malî İşler Daimî Komitesi

13.2. Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Daimi Komitesi,

13.3. Askerî İşbirliği Daimî Komitesi

13.4. BM İzleme Daimî Komitesi

13.4. Enformasyon ve Kültürel İşler Daimî Komitesi,

13.5. Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimî Komitesi,

13.6. Kudüs ve Mescid-i Aksa Komitesi.

13.7. Atom Enerjisi Üretimini İzleme Komitesi

13.8. Uluslararası İslâm Hilâl ve Takvim Komitesi.

 

Ondördüncü Bölüm

DAİMÎ KOMİSYONLAR

 

14. Madde

Daimî Komisyonlar

14.1. Teşkilat kendisi ve üye devletler açısından önemli olan konuların çözümü için daimi alt komisyonlar kurmuştur. Bunlar:

 

a-) Hac ve Umre Komisyonu

b-) Kudüs Komisyonu,

c-) Bilgi ve Kültür İşleri Daimî Komisyonu

d-) İktisadî ve Ticarî Yardımlaşma Daimî Komisyonu

e-) Bilimsel ve Teknoloji Yardımlaşma Daimî Komisyonu

 

14.2. Zirve kararları ve Dışişleri Bakanları Meclisi tavsiyeleri ile kurulan Teşkilatın Daimi Komisyonlarına devlet ve hükümet başkanları ile krallar başkanlık ederler. Bu komisyonlarda üyelik sıralaması vardır.

    

Onbeşinci Bölüm

ÖZEL KOMİTELER

15. Madde:

Özel Komiteler

15.1. İnsan Hakları Komitesi

15.2. Ekonomik, Kültürel ve Sosyal İşler Komitesi,

15.3. İslâm Barış ve Arabulucu Komitesi,

15.4. Filistin Komitesi,

15.5. Filistin Müslümanları Komitesi,

15.6. İsrail’e Karşı Boykot Komitesi.

 

Onaltıncı Bölüm

BİRLİĞİN MERKEZİ ve BÜROLARI

 

16. Madde

Birliğin Merkezi ve Büroları

16.1. İslâm Birliğinin Merkezi, İslâm peygamberi Hz Muhammed (s.a.v.)’in kabri ve Mescid-i Nebevînin bulunduğu Suudi Arabistan Devletinin Medine-i Münevvere şehridir. Yeni merkez hazırlanıncaya kadar halen İİT’nin Cidde’de bulunan Merkezi kullanılmaya devam edilecektir. Merkezin yerinin değiştirilmesi ancak Genel Kurul kararı ile mümkündür.

 

16.2. Birlik gerekli gördüğü hallerde ve yerlerde Dışişleri Bakanları Meclisinin tavsiyesi ve Genel Kurul kararı ile dünyanın her tarafında geçici veya daimî irtibat büroları, kurumlar, organ birimleri ve temsilcilikler açabilir veya kapatabilir.

 

16.3. Birliğin merkezinin dışındaki büro, kurum, organ birimi ve temsilciliklerinde çalışan Birlik personeli üye ülkelerde birlik merkezinin personeli statüsüne tabidir.

 

Onyedinci Bölüm

BİRLİĞİN BAYRAĞI ve KULLANIMI

 

17. Madde:

İslâm Birliğinin Bayrağı ve Kullanımı

17.1. İslam Birliğinin bayrağı, ortasında Kâbe-i Muazzama’nın Haceru’l-Esved köşesinden çekilmiş resmi ve etrafında her birisinin bir üye devlet ve topluluğu temsil ettiği 70 (Yetmiş) adet beyaz yıldız bulunan, zemini yeryüzünü, doğal çevreyi ve barışı ifade eden hakî yeşil renkli bir kompozisyondur.

 

17.2. Birlik Bayrağının ölçüleri, orantıları, renkleri ve kullanımı hazırlanacak ve Genel Kurul onayından geçecek bir tüzük ile belirlenir ve üyelere duyurulur.

 

17.3. Üye devletler kendi millî bayraklarının yanında İslâm Birliği bayrağını da kullanabilirler. Bunun için özel bir karar ve izin alınmasına gerek yoktur.

 

17.4. Birlik bayrağı veya benzer bir amblem, teşkilatın merkez ve büroları, kurumları, temsilcilikleri, üye devletlerin ilgili birimleri dışında resmî veya özel kişi ve kurumlar tarafından kullanılamaz.

 

Onsekizinci Bölüm

BÜTÇE VE MALÎ İŞLER

 

18.1. Genel Kurul, Bütçe Komisyonunun teklifi ile Birliğin Miladî takvime göre yıllık bütçesini belirleyen bir kararı kabul eder. Yıllık bütçe her yılın Ocak ayının 1’inden başlar ve 31 Aralık günü sona erer.

 

18.2. Genel Kurul, kararlaştıracağı bir tüzükle Birlik kaynaklarının sınırını belirtir ve yeni kaynaklar oluşturabilir veya mevcut bir kaynağı kaldırabilir. Bu karar, Üye Devletler tarafından kendi anayasal gerekliliklerine uygun olarak onaylanmadan yürürlüğe girmez.

 

18.3. Birliğin tüm gelir ve gider kalemleri, her malî yıl için hazırlanan tahmini hesaplara dâhil edilir ve bütçede gösterilir.

 

18.4. Bütçede görünen gelirler ve giderler toplam itibariyle dengeli olacaktır.

 

18.5. Bütçede görünen giderler, yıllık bütçe dönemi içinde harcanmak üzere Başkan veya yardımcısı yetkilendirilir.

 

18.6. Birlik, hedeflerine ulaşmak ve politikalarını gerçekleştirmek için gereken malî araçları kendisine sağlar.

 

18.7. Birliğin Geliri, üye devletlerin nüfus ve milli gelirlerine göre hesaplanacak yıllık aidatlardan ve diğer kendi kaynaklarından temin edilir. Genel Kurul, Birlik gelir kaynaklarıyla ilgili ayrıntılı düzenlemeleri içeren ve İslâm Dışişleri Bakanları Meclisince sunulan bir tüzük onaylar.

 

18.8. Genel Kurulda her gelecek yılın bütçesi kararlaştırılırken geçen yılın bütçesi de incelenerek kesinleştirilir ve onaylanır.

 

Ondokuzuncu Bölüm

İHTİLAFLARIN BARIŞÇI YOLLARLA ÇÖZÜLMESİ

 

19. Madde

İhtilafların Barışçı Yollarla Çözülmesi

19.1. İslâm Birliği’nin her üyesi herhangi bir başka üye ile uyuşmazlık ya da muhtemel bir çatışma durumunu Birlik Başkanlığına başvurarak İslâm Adalet Divanı’nın, Dışişleri Bakanları Meclisinin, Devlet ve Hükümet Başkanları ve Krallar Zirvesinin ya da Genel Kurul’un dikkatini çekebilir, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı isteyebilir.

 

19.2. Devam etmesi üyeler arasında barış ve güvenliğin korunmasını tehlikeye düşürebilecek nitelikte bir uyuşmazlığa taraf olanlar, her şeyden önce görüşme, soruşturma, arabuluculuk, uzlaşma, hakemlik ve yargısal çözüm yolları ile anlaşmalara başvurarak veya kendi seçecekleri başka yollarla buna çözüm aramalıdırlar.

 

19.3. İslâm Adalet Divanı, üyeler arasında doğabilecek bir uyuşmazlığın ya da benzeri bir durumun herhangi bir evresinde, uygun düzeltme yöntem ya da yollarını tavsiye edebilir.

 

19.4. İslâm Adalet Divanı bu Madde’de öngörülen tavsiyelerde bulunurken, genel kural olarak, hukuksal nitelikteki uyuşmazlıkların taraflarca İslâm Adalet Divanı Statüsü hükümlerine göre Divan’a sunulması gerektiğini de göz önünde tutacaktır.

 

Yirminci Bölüm

BÖLGESEL BİRLİK VE ANLAŞMALAR

 

20. Madde

Bölgesel Birlik ve Anlaşmalar

20.1. İşbu Ana Sözleşme, üye devlet ve topluluklar arasında barış ve işbirliğinin korunmasına ilişkin olup, üye devlet ve toplulukların ikili, bölgesel ve küresel anlaşmalar yapmalarına ya da kuruluşlar kurmalarına veya var olanlara üye olmalarına engel değildir. Ancak bu şekilde yapılan anlaşmaların bir nüshası bilgilendirme amacıyla Birlik başkanlığına gönderilir.

 

20.2. Bu tür anlaşmalara giren ya da böyle kuruluşları oluşturan İslâm Birliği üyeleri, yerel uyuşmazlıkları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunmadan önce, bunları söz konusu anlaşmalar ya da kuruluşlar aracılığıyla ve barışçı yollarla çözmek için çaba harcayacaklardır.

 

Yirmibirinci Bölüm

DEVLET OLMAYAN ÜYE TOPLULUKLAR

 

21. Madde

Devlet Olmayan Üye Topluluklar

21.1. İslâm topluluklarından kendi kendilerini henüz tam ve bağımsız olarak yönetemeyen, başka ülkelerin yönetiminde yaşayan Müslüman topluluklara ‘Üye Topluluklar’ statüsü verilmiştir. Üye toplulukların sorunlarıyla ilgilenmek üzere Dışişleri Bakanları Meclisince üye devletlerden ‘Sorumlu Üyeler’ belirlenir.

 

21.2. Üye toplulukların yönetilmesinden sorumlu olan ya da bu sorumluluğu yüklenen İslâm Birliği üyeleri, bu bölgelerde yaşayanların hak ve çıkarlarının her şeyden önce geldiği ilkesini kabul ederler.

 

21.2. Birlik üyesi devletler, kendi ülkelerindeki politikaları kadar, bu bölümün konusunu oluşturan bölgelerdeki politikaların da, temel insan hak ve özgürlükleri ile insanların refahı göz önünde tutulmak koşuluyla, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda iyi komşuluk genel ilkesine dayanması gerektiğini kabul ederler.

 

21.3. Sorumlu üye devletler, işbu sözleşme ile kurulan barış ve dayanışma sistemi içinde bu bölgelerde yaşayanların refahını kendi ülkesindeki düzeye çıkarma yükümlülüğünü kutsal bir ödev bilirler ve bu amaçla:

a. Söz konusu halkların kültürüne saygı göstererek, onların siyasal, ekonomik ve sosyal bakımdan ilerlemelerini ve eğitim alanında gelişmelerini sağlamayı, onlara hakça davranmayı ve onları kötülüklerden korumayı;

b. Her ülkeye ve halkına özgü koşullar ve bunların çeşitli aşamalarına uygun olarak, bu halkların kendi kendilerini yönetme yeteneğini geliştirmeyi, onların siyasal özlemlerini göz önünde tutmayı ve kendi özgür siyasal kurumlarının giderek geliştirilmesinde onlara yardımcı olmayı;

c. Bu maddede belirtilen sosyal, ekonomik ve bilimsel amaçlara uygulamada ulaşmak üzere yapıcı gelişme önlemlerini kolaylaştırmayı, bilimsel araştırmaları özendirmeyi, birbiriyle ve koşullar elverdiğinde uluslararası ihtisas kuruluşlarıyla işbirliği yapmayı taahhüt ederler.

 

Yirmiikinci Bölüm

SEKRETARYA

 

22. Madde

Sekretarya

22.1. Birliğin sekretaryası, iki Başkan yardımcısı ile teşkilatın gerek duyabileceği uzman ve memurlardan oluşur. Başkan yardımcıları, Başkanın teklifi ve Dışişleri Bakanlar Meclisinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından (5) yıllık süre ile atanırlar. 

 

22.2. Başkan, Başkan yardımcıları ve memurlar, görevlerini yerine getirirlerken, herhangi bir hükümetten ya da teşkilatın dışındaki herhangi bir makamdan ne talimat isterler, ne de talimat alırlar. Başkan yardımcıları ve memurlar, uluslararası memurluk durumları ile bağdaşmayacak herhangi bir davranışta bulunmaktan kaçınırlar ve yalnızca teşkilata karşı sorumludurlar.

 

22.3. İslâm Birliği’nin her üyesi, Başkan yardımcıları ve sekretarya memurlarının salt uluslararası nitelikteki sorumluluklarına saygı göstermek ve görevlerinin yerine getirilmesinde onlara etki etmeye çalışmamakla yükümlüdür.

 

22.4. Birliğin memurları, Genel Kurul’ca belirlenecek kriter ve kurallar uyarınca Başkan tarafından atanırlar.

 

22.5. Memurların işe alınmasında ve çalışma koşullarının saptanmasında öncelikle göz önünde tutulacak nokta, en yüksek derecede verimlilik, yetkinlik ve dürüstlük niteliklerini benliklerinde toplamış kişilerin hizmetini sağlama gereği olmalıdır.

 

                                                                                                                                                                                                               (Devam Edecek)

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
10/11/2016 - 13:45 Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
25/10/2016 - 09:38 SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
17/10/2016 - 14:42 KÂTİP ÇELEBİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
10/10/2016 - 11:58 KOÇİ BEY’İN SİYASETÇİ’YE ÖĞÜTLERİ
04/10/2016 - 12:10 LÜTFİ PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
26/09/2016 - 11:26 GELİBOLULU MUSTAFA ÂLΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
20/09/2016 - 12:00 KINALIZADE ALİ EFENDİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/09/2016 - 17:59 SULTAN MURAD HAN’IN ÖĞÜTLERİ
09/09/2016 - 12:12 İBNU HALDUN’UN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
24/07/2016 - 17:55 ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE ÖĞÜTLERİ
19/07/2016 - 14:01 ŞEYH SADİ-İ ŞİRAZΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
15/07/2016 - 14:38 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-2
20/06/2016 - 10:32 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-1
12/06/2016 - 11:56 YUSUF HAS HACİB’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
06/06/2016 - 10:02 NİZAMܒL-MÜLK’ÜN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
30/05/2016 - 13:58 İMAM GAZALΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
23/05/2016 - 15:51 FARABΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
16/05/2016 - 09:07 İMAM MAVERDΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/05/2016 - 09:21 HASAN-İ BASRÎ (r.a.)’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
02/05/2016 - 09:55 İMAM EBU YUSUF’UN HARUN REŞİD’E ÖĞÜTLERİ
24/04/2016 - 16:06 TURTÛŞÎ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
18/04/2016 - 09:54 ÖMER B. ABDU’L-AZİZ’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/04/2016 - 14:43 Hz ALİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
01/04/2016 - 09:41 Hz OSMAN (r.a.)’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
21/03/2016 - 15:34 Hz ÖMER (r.a.)’in SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
14/03/2016 - 14:55 Hz EBU BEKİR (r.a.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/03/2016 - 11:14 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-39 ZULÜM
29/02/2016 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-38 ZİNA YOLUYLA KAZANÇ
22/02/2016 - 12:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-37 ZİLLET
15/02/2016 - 11:56 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-36 YETİM MALI YEMEK
08/02/2016 - 12:00 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-35 YALANCILIK
01/02/2016 - 16:52 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-34 YALAN YEMİN
25/01/2016 - 12:47 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-33 VAKIF VE DEVLET MALI YEMEK
18/01/2016 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-32 TÛL-İ EMEL
11/01/2016 - 15:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-31 İFTİHAR-TEFAHUR
28/12/2015 - 10:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-29 RÜŞVET-2
21/12/2015 - 11:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-28 RÜŞVET-1
14/12/2015 - 00:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-27 RIZIK TAKSİMİNE RAZI OLMAMAK
07/12/2015 - 10:24 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-26 RİYA
04/12/2015 - 13:09 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-25 NİFAK
23/11/2015 - 11:59 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-24 NEFRET
16/11/2015 - 03:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-23 KUMAR
09/11/2015 - 11:46 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-22 KORKAKLIK
06/11/2015 - 07:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-21 SADECE KENDİNİ DÜŞÜNMEK
26/10/2015 - 09:30 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-20 KATL (ADAM ÖLDÜRMEK)
20/10/2015 - 11:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-19 KALPAZANLIK
12/10/2015 - 01:17 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR - 18 İSYAN
05/10/2015 - 13:01 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-17 İSRAF
28/09/2015 - 10:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-16 İFTİRA
21/09/2015 - 10:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-15 HULF
14/09/2015 - 10:10 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-14 HUKUKA RİAYETSİZLİK
07/09/2015 - 09:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-13 HIYANET
31/08/2015 - 10:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-12 HIRSIZLIK
25/08/2015 - 12:11 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-11 HIRS
17/08/2015 - 11:02 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-10 HİLE
10/08/2015 - 11:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-9 HASED
31/07/2015 - 09:27 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
27/07/2015 - 01:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
24/07/2015 - 03:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-7 GEVŞEKLİK
13/07/2015 - 12:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-6 GASP
06/07/2015 - 12:50 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-5 GAFLET
29/06/2015 - 11:29 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-4 GADR
22/06/2015 - 11:22 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-3 FAİZCİLİK
15/06/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-2 ALDATMA (GABN)
09/06/2015 - 12:38 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-1 ADAVET
01/06/2015 - 08:07 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-30 ZİYAFET
25/05/2015 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-29 YÜSR (TEYSİR)
18/05/2015 - 12:22 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-28 VADİNDE DURMAK
11/05/2015 - 11:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-27 ÜLFET (İyi Geçinmek)
04/05/2015 - 12:49 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-26 TEVEKKÜL
27/04/2015 - 10:53 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-25 TEDBİR
20/04/2015 - 12:06 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-24 TEAVÜN (Yardımlaşma)
13/04/2015 - 11:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-23 ŞÜKÜR
09/04/2015 - 12:19 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-22 SEBAT
30/03/2015 - 11:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-21 SADAKA
23/03/2015 - 02:17 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-20 SABIR
16/03/2015 - 09:10 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-19 MUHASEBE
9/03/2015 - 00:05 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-18 KESB
03/03/2015 - 13:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-17 KANAAT
16/02/2015 - 09:58 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İTİMAT
09/02/2015 - 10:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İSTİŞARE
03/02/2015 - 10:45 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-14 İNFAK
26/01/2015 - 13:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-13 İKTİSAD
22/01/2015 - 10:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-12 İHTİYAT
12/01/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-11 İHSAN
05/01/2015 - 00:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-10 HAMD
29/12/2014 - 11:31 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-9 GAYRET
22/12/2014 - 11:55 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-8 FÜTÜVVET
15/12/2014 - 02:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-7 FİRASET
08/12/2014 - 11:44 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-6 EMANET
01/12/2014 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-5 DOĞRULUK (SIDK)
23/11/2014 - 23:47 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-4 CÖMERTLİK
17/11/2014 - 01:02 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-3 CESARET
10/11/2014 - 11:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-2 BASİRET
03/11/2014 - 01:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-1 ADALET
23/10/2014 - 10:54 Hz HÜSEYİN (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
16/10/2014 - 12:52 Hz ALİ (R.A.)’NİN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
08/10/2014 - 10:39 Hz OSMAN (R.A.)’IN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
29/09/2014 - 09:53 Hz ÖMER (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
21/09/2014 - 00:32 HZ. EBU BEKİR (R.A.)’in SİYASÎ KİŞİLİĞİ
15/09/2014 - 12:29 Hz PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-2
08/09/2014 - 01:49 HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-1
01/09/2014 - 12:17 İSLÂM’DA SİYASET-6
23/08/2014 - 13:00 İSLÂM’DA SİYASET-5
04/08/2014 - 09:28 İSLÂM’DA SİYASET-4
30/07/2014 - 11:13 İSLÂM’DA SİYASET-3
21/07/2014 - 10:28 İSLÂM’DA SİYASET-2
14/07/2014 - 10:52 İSLÂM’DA SİYASET-1
07/07/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-4
30/06/2014 - 09:57 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-3
23/06/2014 - 09:13 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-2
16/06/2014 - 11:29 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-1
09/06/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-4
02/06/2014 - 02:19 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-3
26/05/2014 - 09:07 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-2
19/05/2014 - 11:58 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ
12/05/2014 - 10:44 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NASIL KURULACAK?
05/05/2014 - 12:20 İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI(ESKİ İKÖ)
28/04/2014 - 00:54 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-8 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-3
21/04/2014 - 12:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-7 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-2
14/04/2014 - 09:49 BÜGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-6 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-1
07/04/2014 - 10:48 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-5 GERİ KALMIŞLIK
31/03/2014 - 11:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-4 NÜFUS ARTIŞI
24/03/2014 - 11:18 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-3 EKONOMİK SORUNLAR
17/03/2014 - 11:52 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-2
10/03/2014 - 10:30 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-1
03/03/2014 - 08:22 ULUSLARARASI BİRLİKLER-10 GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ (ASEAN)
24/02/2014 - 09:42 ULUSLARARASI BİRLİKLER-9 VARŞOVA PAKTI
17/02/2014 - 09:31 ULUSLARARASI BİRLİKLER-8 SSCB ve AVRASYA BİRLİĞİ
10/02/2014 - 07:38 ULUSLARARASI BİRLİKLER-7 D-8 GELİŞEN 8 ÜLKE
02/02/2014 - 19:28 ULUSLARARASI BİRLİKLER-6 CENTO ve BAĞDAT PAKTI
27/01/2014 - 07:58 ULUSLARARASI BİRLİKLER-5 AFRİKA BİRLİĞİ
23/01/2014 - 00:17 ULUSLARARASI BİRLİKLER-4 ARAP BİRLİĞİ
13/01/2014 - 07:25 ULUSLARARASI BİRLİKLER-3 NATO
07/01/2014 - 07:09 ULUSLARARASI BİRLİKLER-2 AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
30/12/2013 - 07:19 ULUSLARARASI BİRLİKLER-1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
23/12/2013 - 08:08 İSLÂM BİRLİĞİ ve ULUSLAR ARASI BİRLİKLER
16/12/2013 - 08:48 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-7 AŞIRI MİLLİYETÇİLİK
10/12/2013 - 09:56 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-6 FAŞİZM VE IRKÇILIK
02/12/2013 - 08:07 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-5 KOMÜNİZM
25/11/2013 - 09:12 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-4 BATI EMPERYALİZMİ
22/11/2013 - 10:05 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-3 SİYONİZM-3
20/11/2013 - 11:53 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER-2 SİYONİZM-2
04/11/2013 - 10:10 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-1 SİYONİZM-1
28/10/2013 - 07:11 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER
20/10/2013 - 18:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-28 KUDÜS KONGRESİ (1931)
15/10/2013 - 20:29 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-27 NECMETTİN ERBAKAN ve D-8
07/10/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-26 BEDİUZZAMAN SAİD NURSÎ
30/09/2013 - 06:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-25 ABDURREŞİD İBRAHİM
23/09/2013 - 06:31 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-24 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-2
16/09/2013 - 06:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-23 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-1
10/09/2013 - 06:55 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-2
02/09/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-1
25/08/2013 - 22:57 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-20 KANUNî SULTAN SÜLEYMAN
20/08/2013 - 06:06 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-19 İDRİS-İ BİTLİSÎ
12/08/2013 - 07:09 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-18 YAVUZ SULTAN SELİM
05/08/2013 - 06:38 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-17 FATİH SULTAN MEHMED
29/07/2013 - 06:24 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-16 OSMAN GAZİ
22/07/2013 - 00:21 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-15 OSMANLILAR DÖNEMİ
15/07/2013 - 08:07 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-14 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-2
08/07/2013 - 10:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-13 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-1
01/07/2013 - 09:32 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-12 SELAHADDİN EYYUBÎ
24/06/2013 - 09:28 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-11 ABBASİLER DÖNEMİ-2
17/06/2013 - 09:35 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-10 ABBASİLER DÖNEMİ-1
10/06/2013 - 09:27 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-9 EMEVİLER DÖNEMİ-2
03/06/2013 - 10:04 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-8 EMEVİLER DÖNEMİ-1
29/05/2013 - 07:11 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-7 Hz ALİ (r.a.) DÖNEMİ
26/05/2013 - 09:37 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-6 Hz OSMAN (r.a.) DÖNEMİ
13/05/2013 - 10:30 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-5 Hz ÖMER (r.a.) DÖNEMİ
06/05/2013 - 11:41 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-4 Hz EBU BEKİR DÖNEMİ
29/04/2013 - 09:25 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-3 MEDİNE DÖNEMİ
22/04/2013 - 02:26 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-2 HİCRET
15/04/2013 - 07:02 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-1 MEKKE DÖNEMİ
08/04/2013 - 08:00 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-16 NEFSE UYMAK
01/04/2013 - 09:29 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-15 HAYATI DEĞERLİ GÖRMEK
25/03/2013 - 10:40 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-14 HEVA’YA UYMAK
18/03/2013 - 10:17 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-13 GEVŞEKLİK
11/03/2013 - 09:58 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-12 TÛL-İ EMEL
04/03/2013 - 14:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-11 TEMBELLİK
25/02/2013 - 10:03 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-10 CEHALET
18/02/2013 - 09:16 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-9 KORKAKLIK
11/02/2013 - 00:51 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-7 ZİLLET
04/02/2013 - 09:36 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-8 İHANET (Hıyanet)
28/01/2013 - 09:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-6 REHAVET
21/01/2013 - 01:08 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-5 GAFLET
14/01/2013 - 08:01 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-4 YEİS
06/01/2013 - 02:49 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-3 Adavet
30/12/2012 - 02:14 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-2 Başkanlık Sevgisi
24/12/2012 - 00:26 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR 1 TEFRİKA
17/12/2012 - 08:10 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 14 Bey'at (Biat)
11/12/2012 - 07:17 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 13 Hamiyyet
03/12/2012 - 08:09 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 12 Müsalemet
26/11/2012 - 08:32 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 11 Muavenet
19/11/2012 - 00:38 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 10
12/11/2012 - 08:05 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 9 Cesaret
05/11/2012 - 08:21 İslâm Birliğinin Temel Esasları-8 Sadakat
30/10/2012 - 00:05 İslâm BirliğininTemel Esasları-7 Uhuvvet
21/10/2012 - 11:08 İslâm Birliğinin Temel Esasları 6 - Ümmet Bilinci
15/10/2012 - 08:23 İslâm Birliğinin Temel Esasları-5 Adalet
08/10/2012 - 10:50 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Hürriyet
01/10/2012 - 09:51 İslam Birliğinin Temel Esasları - 3 Şûra
24/09/2012 - 00:53 İslam Birliğinin Temel Esasları 2 - İttihad
22/09/2012 - 01:22 İslâm Birliğinin Temel Esasları 1 - İtikad
16/09/2012 - 23:48 İslam Birliğinin Hedefleri 7 - Sömürünün Ortadan Kaldırılması
08/09/2012 - 01:14 İslâm Birliğinin Hedefleri 6 - İslâm Medeniyetinin Yeniden Kurulması
03/09/2012 - 12:50 İslam Birliğinin Hedefleri 5
27/08/2012 - 15:07 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Ekonomik Güçlenme
23/08/2012 - 12:31 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-3 (Manevî Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi)
13/08/2012 - 10:19 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-2 Maddî Kalkınma ve Refahın Yaygınlaştırılması
06/08/2012 - 12:26 İslam Birliği'nin Hedefleri 1 Temel Hak ve Özgürlüklerin Sağlanması
30/07/2012 - 10:32 İslam Birliğinin İtikadi Ve Siyasi Temelleri
23/07/2012 - 13:59 İSLÂM BİRLİĞİNİN FAZİLETİ
18/07/2012 - 14:41 Dünya İslam Birliğine Muhtaçtır
09/07/2012 - 16:27 İslam Birlği İzzet kazandırır
02/07/2012 - 09:45 İslam Birliği'nin Amacı
25/06/2012 - 12:19 İSLÂM BİRLİĞİ HER MÜSLÜMAN’IN GÖREVİDİR
18/06/2012 - 09:18 İslam Birliğinin Hükmü
11/06/2012 - 10:51 İslam Birliği Yüce Bir İdealdir
04/06/2012 - 14:04 İslam Birliği Nedir?
29/05/2012 - 11:56 İslam Birliği İnanç Birliğidir
21/05/2012 - 12:58 Selamı Yayınız
14/05/2012 - 12:31 İslam Birliği Acil Bir İhtiyaçtır
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz