3 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 19 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-2
26/05/2014 - 09:07
Mustafa BİLGEN

5.3. Başkan ve yardımcıları görevlerini yerine getirirken Genel Kurul, Devlet ve Hükümet Başkanları ve Krallar Zirvesi ve Dışişleri Bakanlar Meclisi kararları dışında herhangi bir hükümet veya otoriteden emir ve talimat almazlar veya talep edemezler. Üye devletler ve topluluklar bu özelliğe ve onların mesuliyetlerinin bünyesine hürmet etmede ve mesuliyetlerini yerine getirmede onlara hiçbir şekilde tesir etmemeyi taahhüt ederler.

5.4. Başkan, üye devletler ve topluluklar arasında koordinasyonu sağlamlaştırır, istişare ve müşterek önemi olan bilgi ve haberlerin bu devletlere ulaşmasını ve görüş alış verişini temin eder.

5.5. Başkan, Genel Kurul ve diğer organların karar ve tavsiyelerinin tatbikatını takip eder ve uygun vasıtalarla üye devletlere ve topluluklara doğrudan doğruya çalışma raporlarını ve notlar verir.

5.6. Başkan ve yardımcıları idare ve teşkilâtçılık hususunda ev sahibi devletler ile işbirliği yaparak Genel Kurul toplantılarını hazırlar.

5.7. Başkan, Birlik üyesi devlet veya topluluklarından herhangi birinin üye olmayan bir devlet veya devletler tarafından saldırıya uğraması halinde sorunun çözümü için söz konusu üye ile birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine başvurur. Barışın sağlanması ve üye devletin zarar görmemesi için çalışır.

5.8. Başkan, birlik işlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürümesini temin için Dışişleri Bakanları Meclisinin teklifi ve Genel Kurul kararı ile yeteri kadar Başkan Yardımcısı ataması yapabilir.

                                                   Altıncı Bölüm

DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI VE KRALLAR ZİRVESİ

 

6. Madde

Devlet ve Hükümet Başkanları ve Krallar Zirvesi

6.1. Devlet ve Hükümet Başkanları ve Krallar Zirvesi (İslâm Zirvesi), teşkilattaki protokol seviyesi en yüksek merci olup, Müslüman milletlerin ve toplulukların menfaati, İslâm Dünyası’nın hayatî meselelerinin göz önünde bulundurulması ve teşkilatın siyasetini en iyi şekilde koordine etmeyi gerekli kıldığında olağanüstü toplantı yapar.

6.2. Zirve, iki senede bir olağan toplantı yapar ve üye ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanı ve Kralları, nüfusu en çok ülkeden daha az olana doğru sıra ile toplantıya başkanlık ederler. Her zirve toplantısında bir sonraki zirvenin başkanı, toplantının yeri ve zamanı belirlenir. Bu toplantının gündemi Dışişleri Bakanları Meclisinde yapılacak istişareler sonunda kararlaştırılır ve Birlik Başkanı tarafından üye devlet ve topluluklara ayrıca duyurulur.

6.3. Zirve toplantılarının güvenliği, toplantının yapılacağı üye devlet tarafından en yüksek seviyede tedbirlerle sağlanır.

6.4. İslâm Zirvesi, politik kararlar almayı, tüm konularda rehberlik sağlamayı, sözleşmede öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin ve üye devletler ve ümmeti ilgilendiren diğer konular üzerinde düşünmeyi planlar.

 

Yedinci Bölüm

DIŞİŞLERİ BAKANLARI MECLİSİ

 

7. Madde

Dışişleri Bakanları Meclisi

7.1. Dışişleri Bakanları Meclisi, üye devletlerin Dışişleri veya Dışişleriyle görevli Bakanları ile üye toplulukların Dışişleri temsilcilerinden oluşur. Meclis, yılda bir defa veya Dışişleri Bakanları, ya da onların resmi temsilcileri seviyesinde ihtiyaç duyulduğunda, toplantıya çağrılır. Toplantı üye devletlerin birinde yapılır.

7.2. Üye Devletlerin üçte ikisi uygun görürse, bir üye devlet veya Birlik Başkanı’nın talebi üzerine fevkalâde toplantı yapabilir. Talep, gerekli muvafakati almak için bütün üyelere tevzi edilebilir.

7.3. Dışişleri Bakanları Meclisi, Devlet veya Hükümet Başkanları ve Krallar Zirvesi toplantısını teklif hakkına sahiptir. Böyle bir konferans talebi için muvafakat, talep bütün üye devletlere ulaştırılarak elde edilebilir.

7.4. İslâm Dışişleri Bakanları Meclisi aşağıdaki hedefler için toplantı yapar.

a) Birliğin genel siyasetinin tatbikatının hedef ve sonuçlarını görüşmek,

b) Önceki toplantılarda kabul edilmiş kararların tatbikatındaki gelişmeleri gözden geçirmek,

c) Bu sözleşmede tanzim edilen gayeler ve mevzuatlar ile uyumlu olarak müşterek menfaat konularında kararlar almak,

d) Gelecek Dışişleri Bakanları Meclisi toplantısının Başkanını, tarihini ve yerini tespit etmek,

e) Uygun tedbirler almak bakımından bir talepte bulunulduğu zaman, üye devletlerden birine veya birkaçına tesir eden herhangi bir tatbikatı nazara almak (gözden geçirmek).

7.4. Dışişleri Bakanları Meclisi kararları ve tavsiyeleri en az üçte iki çoğunluk tarafından alınmış olmalıdır.

7.5. Dışişleri Bakanları Meclisinin herhangi bir toplantısında üye devletlerin en az üçte ikisi hazır bulunmalıdır. (Toplantı nisabı üçte ikidir).

7.4. Dışişleri Bakanları Meclisi takip edeceği ve Devlet ve Hükümet Başkanları ve Krallar Zirvesi için takip edilebilecek temel usulü kararlaştırır ve her toplantı için bir başkan tayin eder. Bu usul, hem Devletler ve Hükümet Başkanları ve Krallar Zirvesi ve hem de Dışişleri Bakanları Meclisi tarafından tali organlarda uygulanır.

 

Sekizinci Bölüm

İSLÂM ADALET DİVANI

 

8. Madde:

İslâm Adalet Divanı

8.1. İslâm Adalet Divanı, üye devlet ve topluluklar arasında çıkabilecek ihtilaf veya davaları çözümlemek, karara bağlamak, Teşkilat bünyesi içinde çözümlenmesi istenen hukukî sorunlar hakkında görüş bildirmek, gerektiğinde yargılama yapmak üzere Genel Kurul tarafından belirlenen (1) Başkan ve (10) üyeden oluşur. Divan üyelerinin en az altısının İslâm Devletlerarası Hukuku uzmanı olması şarttır. Divanı’nın hâkimleri, bağımsızlıkları şüphe götürmeyen ve kendi ülkelerindeki en yüksek adlî makama atanmak için gerekli vasıfları taşıyan tanınmış yeterlikte hukukçular arasından seçilir. Her üç yılda bir, Adalet Divanı Tüzüğü’nde belirtilen koşullara uygun olarak, hâkimler kısmen değiştirilirler. Hâkimler, İslâm Adalet Divanı Başkanı’nı, üç yıllık bir dönem için kendi aralarından seçerler. Divan, Birliğin merkezinde veya Genel Kurulca kararlaştırılacak başka bir üye devlette görev yapar.

8.2. Divanın muhakeme usul ve esasları, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde Genel Kurul tarafından kabul edilecek bir statü ve tüzük ile belirlenir.

8.3. İslâm Birliği’nin tüm üyeleri, bu üyeliğin bir sonucu olarak, İslâm Adalet Divanı Statüsü’ne taraftırlar.

8.4. İslâm Birliği üyesi olmayan devletlerin İslâm Adalet Divanı Statüsü’ne taraf olabilme koşulları, her seferinde Dışişleri Bakanları Meclisinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul’ca belirlenir.

8.4. İslâm Birliği’nin her üyesi, taraf olduğu tüm uyuşmazlıklarda, İslâm Adalet Divanı’nın kararına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5. Bir uyuşmazlığın taraflarından biri, Divan’ın verdiği bir hükme göre kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmezse, öbür taraf Başkan’a ve Genel Kurul’a başvurabilir, Genel Kurul da gerekli görürse, hükmün yerine getirilmesi için tavsiyelerde bulunabilir ya da alınacak önlemleri kararlaştırabilir.

8.6. İşbu sözleşmenin hiçbir hükmü, İslâm Birliği üyelerinin, uyuşmazlıklarının çözümünü zaten var olan ya da ileride yapılabilecek olan anlaşmalar gereğince başka mahkemelere bırakmalarını engellemez.

8.7. Genel Kurul ya da Başkan üyeler arasındaki herhangi bir uluslararası hukukî sorun konusunda İslâm Adalet Divanı’ndan görüş isteyebilir.

8.8. Adalet Divanı, üye ülkelerin iç hukuk sistemlerinde sonuçlanmayan davaların nihaî çözüm ve başvuru organı değildir.

8.9. Adalet Divanı, bir Üye Ülkenin Ana Sözleşme çerçevesinde herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmediğine karar verirse, söz konusu Ülkenin durumu Dışişleri Bakanları Meclisinde görüşülür. Burada sorun çözülemezse Genel Kurul gündemine alınır.

8.10. Adalet Divanı, ilgili Üye Ülkenin Genel Kurul, Dışişleri Bakanları Meclisi veya Devlet ve Hükümet Başkanları ve Krallar Zirvesi kararlarına uymadığını görürse, bu Ülkeye bir götürü ceza veya para cezası ödemesi kararı vererek uygulayabilir.

8.11. Adalet Divanı, Birlik organlarının ve komisyonlarının kuruluş ve işleyiş esaslarını belirleyecek Tüzüklerin, tavsiyeler ve görüşler haricindeki Dışişleri Bakanlar Meclisi,  İslâm Merkez Bankası tasarruflarının ve üçüncü şahıslar karşısında yasal sonuçlar elde etmeyi hedefleyen Genel Kurul tasarruflarının Ana Sözleşme ve İslâm ilkelerine uygunluğunu inceler. Adalet Divanı, aynı zamanda üçüncü şahıslar karşısında yasal sonuçlar doğurmayı amaçlayan Birlik teşkilatlarının veya dairelerinin Ana Sözleşmeye uygunluğunu inceler.

8.12. Adalet Divanı, bir Üye Ülke, Dışişleri Bakanları Meclisi veya Başkan tarafından temel usul hukuku şartlarının ihlali, Ana Sözleşmenin veya onun uygulanmasıyla ilgili herhangi bir hukuk ilkesinin ihlali veya yetkilerin kötüye kullanılması gerekçeleriyle açılan davalarda, yargılama yetkisine sahiptir.

8.13. Adalet Divanı, İslâm Merkez Bankası tarafından kendi imtiyazlarının korunması amacıyla açılan davalarda, aynı koşullar altında yargılama yetkisine sahiptir.

8.14. Genel Kurul, Dışişleri Bakanları Meclisi ya da İslâm Merkez Bankası, Ana Sözleşmenin ihlali durumunda harekete geçmezlerse, Üye Devletler ve İslâm Birliği Teşkilatının diğer Kurumları, ihlalin tespit edilmesini sağlamak üzere Adalet Divanı’na dava açabilirler. Bu hüküm, aynı koşullar altında, Teşkilatın harekete geçmeyen diğer organları ve daireleri için de geçerlidir.

8.15. Teşkilatın Resmi Görevlileri için Personel Tüzüğü ve diğer memurları için İstihdam koşullarında belirtilen sınırlar dahilinde veya koşullar altında, Teşkilat ile onun memurları arasındaki herhangi bir ihtilaf durumunda, Adalet Divanı’nın yargılama yetkisi vardır.

8.16. Üyelerin Ulusal Merkez Bankalarının, Ana Sözleşme ve İslâm Merkez Bankaları Birliği ve İslâm Merkez Bankası Tüzükleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda yargılama yapabilir. Adalet Divanı’nın bir üye ulusal merkez bankasının Ana Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit etmesi halinde, o bankadan Adalet Divanı’nın kararına uyacak şekilde gerekli tedbirleri alması talep edilir.

8.17. Yargı yetkisinin Adalet Divanı’na Ana Sözleşme tarafından verildiği haller dışında, Teşkilatın taraf olduğu anlaşmazlıklar, bu gerekçeyle Üye Devletlerin mahkemelerinin yargılama yetkisi dışında bırakılmaz.

8.18. Üye Devletler, Ana Sözleşmenin yorumlanmasını veya uygulanmasını içeren bir anlaşmazlığı, burada mevcut olanlar dışında herhangi bir çözümleme yoluna taşımayacaklarını taahhüt ederler.

8.19. Adalet Divanı’nda açılan davalar için, yürütmeyi durdurma etkisi olmayacaktır. Ancak İslâm Adalet Divanı, durumların gerektirdiği kanaatini taşırsa, itiraz edilen tasarrufun askıya alınmasını emredebilir.

8.20. Adalet Divanı, açılan davaların herhangi birinde, tüm gerekli geçici tedbirleri tayin edebilir.

 

Dokuzuncu Bölüm

İSLÂM BARIŞ GÜCÜ BAŞKOMUTANLIĞI

 

9. Madde:

İslâm Barış Gücü Başkomutanlığı

9.1. Üye devletler ve topluluklar arasında doğabilecek ihtilafların veya çatışmaların barışçı yollarla veya İslâm Adalet Divanı kararlarıyla çözümlenememesi halinde askerî güç kullanılarak barışın sağlanması amacıyla Birlik bünyesinde ‘İslâm Barış Gücü’ kurulur. Bu askerî güç, Genel Kurul, Devlet ve Hükümet Başkanları ve Krallar Zirvesi veya İslâm Adalet Divanı kararları ile Başkan’ın talimatı doğrultusunda görev yapar.

9.2. Üye Devletler ve topluluklar nüfuslarına ve milli gelirlerine göre ‘İslâm Barış Gücü’ne asker, silah ve teçhizat verirler. Asker, silah ve teçhizat veremeyen üye devlet veya topluluklar bunun yerine vermeleri gereken asker, silah ve teçhizatın masraflarını karşılarlar. Olağanüstü hallerde asker sayısı üye devletin durumuyla orantılı olarak artabilir. Bunun kararını Başkanın teklifi ile Dışişleri Bakanlar Meclisi üçte iki çoğunlukla verir.

9.3. İslâm Barış Gücünün Başkomutanlık görevi, Genel Kurul tarafından belirlenecek sıraya göre üye devletlerin silahlı kuvvetlerinden seçilecek Korgeneral veya Orgeneral rütbeli bir subay tarafından yürütülür. Başkomutan, protokol bakımından üye devletlerin ve üye olmayan devletlerin en yüksek askerî rütbesi seviyesindedir.

9.4. Birlik Başkanı, üyeler arasında barışın tehdit edildiğini, bozulduğunu ya da bir saldırı eylemi olduğunu tespit eder veya Başkanlığa başvuru yapılırsa olağanüstü olarak Dışişleri Bakanları Meclisini toplantıya çağırır. Dışişleri Bakanları Meclisi üyeler arasında barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için konuyu görüşür ve tavsiyelerde bulunur, taraf üye devletlerin ihtilafını çözmeye çalışır.

9.5. Dışişleri Bakanları Meclisi ihtilafı çözemezse Başkan konuyu İslâm Adalet Divanına götürür. Divan, durumun ağırlaşmasını önlemek üzere, tavsiyelerde bulunmadan ya da önlemleri kararlaştırmadan önce, ilgili tarafları gerekli ya da uygun gördüğü geçici önlemlere uymaya çağırabilir. Bu geçici önlemler tarafların haklarını, iddialarını ya da konumlarını hiçbir biçimde zedelemez. Bu geçici önlemlerin yerine getirilmemesi halinde İslâm Adalet Divanı yaptırım kararı alır.

9.6. İslâm Adalet Divanı, kararlarını yürütmek için üye ülkelerden ilgili devletle ekonomik ilişkilerin ve demiryolu, deniz, hava, posta, telgraf, radyo ve diğer iletişim ve ulaştırma araçlarının tümüyle ya da bir bölümüyle kesintiye uğratılmasını, diplomatik ilişkilerin kesilmesini isteyebilir.

9.7. İslâm Adalet Divanı, 3. Madde’de öngörülen önlemlerin yetersiz kalacağı ya da kaldığı kanısına varırsa, üyeler arasında barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için, hava, deniz ya da kara kuvvetleri aracılığıyla, gerekli saydığı her türlü girişimde bulunabilir.

9.8. İslâm Birliği’nin tüm üyeleri, üyeler arasında barış ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunmak üzere, İslâm Adalet Divanı’nın çağrısı halinde, gerekli silahlı kuvvetleri, teçhizatları, araçları ve geçit hakkını da içine almak üzere her türlü yardım ve kolaylığı Divan’ın hizmetine sunmayı yüklenirler.

9.9. Silahlı kuvvet kullanılması için gerekli planları, Başkomutanlık ve Başkan hazırlar, Dışişleri Bakanları Meclisinin onayı ile uygulamaya koyar.

9.10. Bu Ana Sözleşmenin hiçbir hükmü, İslâm Birliği üyelerinden birinin silahlı ani bir saldırıya hedef olması halinde, İslâm Adalet Divanı uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez. Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen İslâm Adalet Divanı’na bildirilir ve Adalet Divanı’nın işbu Ana Sözleşme gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez.

9.11. İslâm Barış Gücü Başkomutanlığının kuruluş, görev ve yetkileri Başkan tarafından hazırlanacak ve Genel Kurul onayından geçecek bir Tüzükle belirlenir.

9.12. İslâm Birliği’nin tüm üyeleri, bu üyeliğin doğal bir sonucu olarak, İslâm Barış Gücü Statüsü’ne taraftırlar.

Onuncu Bölüm

İSLÂM MERKEZ BANKASI

 

10.1. İslâm Merkez Bankası, üye devlet ve topluluklarının tamamının nüfus sayısına göre belirlenerek ödenecek sermaye ortaklığı ile kurulur. İslâm Merkez Bankası, bütün üyelerin millî bankalarında, ithalat ve ihracatında geçerli olan ‘İslâm Dinarı’ adlı para birimini basar ve piyasaya sürer. Üye ülkeler aralarındaki alış-verişlerini ‘İslâm Dinarı’ üzerinden yaparlar. Üye ülkeler üye olmayan üçüncü ülkelerle yapacakları ithalat ve ihracatlarda ‘İslâm Dinarı’nın kullanılmasını ve konvertible olmasını zorlarlar.

10.2. İslâm Merkez Bankası Genel Kurulu, İslâm Merkez Bankası İcra Kurulu üyeleri ve Üye Devlet ve toplulukların ulusal merkez bankalarının görevlendirecekleri birer yöneticilerinden oluşur. Üyelerin oy hakkı ülkesinin İslâm bankasındaki sermayesine göredir.

10.3. İslâm Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre ile seçilecek 11 üyeden oluşur. Bir üye en çok üç dönem için seçilebilir.

10.4. İcra Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek Başkan, Başkan Yardımcısı ve diğer dört üyeden oluşur. İcra Kurulu’nun Başkanı, Başkan Yardımcısı ve diğer dört üyesi, Üye Devletlerin Devlet veya Hükümet Başkanları düzeyinde, hükümetlerinin ortak mutabakatı sonucu, Dışişleri Bakanları Meclisinin tavsiyesi üzerine, parasal konularda veya bankacılık konularında tanınmış ve mesleki deneyime sahip kişiler arasından seçilir. Yalnızca Üye Devletlerin vatandaşları İcra Kurulu’nun üyeleri olabilir.

10.5.İslâm Merkez Bankası ve Üye Devletlerin Merkez Bankaları veya bunların işlevini gören finans kurumları hazırlanacak ve Genel Kurul onayından geçecek bir statü/tüzük çerçevesinde İslâm Merkez Bankaları Birliğini oluştururlar.

 

                                                                           (Devam Edecek)

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
10/11/2016 - 13:45 Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
25/10/2016 - 09:38 SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
17/10/2016 - 14:42 KÂTİP ÇELEBİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
10/10/2016 - 11:58 KOÇİ BEY’İN SİYASETÇİ’YE ÖĞÜTLERİ
04/10/2016 - 12:10 LÜTFİ PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
26/09/2016 - 11:26 GELİBOLULU MUSTAFA ÂLΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
20/09/2016 - 12:00 KINALIZADE ALİ EFENDİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/09/2016 - 17:59 SULTAN MURAD HAN’IN ÖĞÜTLERİ
09/09/2016 - 12:12 İBNU HALDUN’UN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
24/07/2016 - 17:55 ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE ÖĞÜTLERİ
19/07/2016 - 14:01 ŞEYH SADİ-İ ŞİRAZΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
15/07/2016 - 14:38 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-2
20/06/2016 - 10:32 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-1
12/06/2016 - 11:56 YUSUF HAS HACİB’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
06/06/2016 - 10:02 NİZAMܒL-MÜLK’ÜN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
30/05/2016 - 13:58 İMAM GAZALΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
23/05/2016 - 15:51 FARABΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
16/05/2016 - 09:07 İMAM MAVERDΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/05/2016 - 09:21 HASAN-İ BASRÎ (r.a.)’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
02/05/2016 - 09:55 İMAM EBU YUSUF’UN HARUN REŞİD’E ÖĞÜTLERİ
24/04/2016 - 16:06 TURTÛŞÎ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
18/04/2016 - 09:54 ÖMER B. ABDU’L-AZİZ’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/04/2016 - 14:43 Hz ALİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
01/04/2016 - 09:41 Hz OSMAN (r.a.)’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
21/03/2016 - 15:34 Hz ÖMER (r.a.)’in SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
14/03/2016 - 14:55 Hz EBU BEKİR (r.a.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/03/2016 - 11:14 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-39 ZULÜM
29/02/2016 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-38 ZİNA YOLUYLA KAZANÇ
22/02/2016 - 12:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-37 ZİLLET
15/02/2016 - 11:56 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-36 YETİM MALI YEMEK
08/02/2016 - 12:00 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-35 YALANCILIK
01/02/2016 - 16:52 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-34 YALAN YEMİN
25/01/2016 - 12:47 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-33 VAKIF VE DEVLET MALI YEMEK
18/01/2016 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-32 TÛL-İ EMEL
11/01/2016 - 15:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-31 İFTİHAR-TEFAHUR
28/12/2015 - 10:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-29 RÜŞVET-2
21/12/2015 - 11:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-28 RÜŞVET-1
14/12/2015 - 00:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-27 RIZIK TAKSİMİNE RAZI OLMAMAK
07/12/2015 - 10:24 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-26 RİYA
04/12/2015 - 13:09 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-25 NİFAK
23/11/2015 - 11:59 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-24 NEFRET
16/11/2015 - 03:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-23 KUMAR
09/11/2015 - 11:46 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-22 KORKAKLIK
06/11/2015 - 07:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-21 SADECE KENDİNİ DÜŞÜNMEK
26/10/2015 - 09:30 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-20 KATL (ADAM ÖLDÜRMEK)
20/10/2015 - 11:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-19 KALPAZANLIK
12/10/2015 - 01:17 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR - 18 İSYAN
05/10/2015 - 13:01 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-17 İSRAF
28/09/2015 - 10:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-16 İFTİRA
21/09/2015 - 10:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-15 HULF
14/09/2015 - 10:10 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-14 HUKUKA RİAYETSİZLİK
07/09/2015 - 09:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-13 HIYANET
31/08/2015 - 10:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-12 HIRSIZLIK
25/08/2015 - 12:11 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-11 HIRS
17/08/2015 - 11:02 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-10 HİLE
10/08/2015 - 11:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-9 HASED
31/07/2015 - 09:27 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
27/07/2015 - 01:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
24/07/2015 - 03:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-7 GEVŞEKLİK
13/07/2015 - 12:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-6 GASP
06/07/2015 - 12:50 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-5 GAFLET
29/06/2015 - 11:29 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-4 GADR
22/06/2015 - 11:22 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-3 FAİZCİLİK
15/06/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-2 ALDATMA (GABN)
09/06/2015 - 12:38 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-1 ADAVET
01/06/2015 - 08:07 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-30 ZİYAFET
25/05/2015 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-29 YÜSR (TEYSİR)
18/05/2015 - 12:22 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-28 VADİNDE DURMAK
11/05/2015 - 11:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-27 ÜLFET (İyi Geçinmek)
04/05/2015 - 12:49 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-26 TEVEKKÜL
27/04/2015 - 10:53 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-25 TEDBİR
20/04/2015 - 12:06 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-24 TEAVÜN (Yardımlaşma)
13/04/2015 - 11:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-23 ŞÜKÜR
09/04/2015 - 12:19 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-22 SEBAT
30/03/2015 - 11:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-21 SADAKA
23/03/2015 - 02:17 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-20 SABIR
16/03/2015 - 09:10 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-19 MUHASEBE
9/03/2015 - 00:05 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-18 KESB
03/03/2015 - 13:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-17 KANAAT
16/02/2015 - 09:58 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İTİMAT
09/02/2015 - 10:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İSTİŞARE
03/02/2015 - 10:45 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-14 İNFAK
26/01/2015 - 13:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-13 İKTİSAD
22/01/2015 - 10:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-12 İHTİYAT
12/01/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-11 İHSAN
05/01/2015 - 00:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-10 HAMD
29/12/2014 - 11:31 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-9 GAYRET
22/12/2014 - 11:55 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-8 FÜTÜVVET
15/12/2014 - 02:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-7 FİRASET
08/12/2014 - 11:44 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-6 EMANET
01/12/2014 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-5 DOĞRULUK (SIDK)
23/11/2014 - 23:47 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-4 CÖMERTLİK
17/11/2014 - 01:02 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-3 CESARET
10/11/2014 - 11:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-2 BASİRET
03/11/2014 - 01:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-1 ADALET
23/10/2014 - 10:54 Hz HÜSEYİN (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
16/10/2014 - 12:52 Hz ALİ (R.A.)’NİN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
08/10/2014 - 10:39 Hz OSMAN (R.A.)’IN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
29/09/2014 - 09:53 Hz ÖMER (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
21/09/2014 - 00:32 HZ. EBU BEKİR (R.A.)’in SİYASÎ KİŞİLİĞİ
15/09/2014 - 12:29 Hz PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-2
08/09/2014 - 01:49 HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-1
01/09/2014 - 12:17 İSLÂM’DA SİYASET-6
23/08/2014 - 13:00 İSLÂM’DA SİYASET-5
04/08/2014 - 09:28 İSLÂM’DA SİYASET-4
30/07/2014 - 11:13 İSLÂM’DA SİYASET-3
21/07/2014 - 10:28 İSLÂM’DA SİYASET-2
14/07/2014 - 10:52 İSLÂM’DA SİYASET-1
07/07/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-4
30/06/2014 - 09:57 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-3
23/06/2014 - 09:13 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-2
16/06/2014 - 11:29 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-1
09/06/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-4
02/06/2014 - 02:19 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-3
26/05/2014 - 09:07 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-2
19/05/2014 - 11:58 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ
12/05/2014 - 10:44 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NASIL KURULACAK?
05/05/2014 - 12:20 İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI(ESKİ İKÖ)
28/04/2014 - 00:54 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-8 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-3
21/04/2014 - 12:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-7 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-2
14/04/2014 - 09:49 BÜGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-6 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-1
07/04/2014 - 10:48 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-5 GERİ KALMIŞLIK
31/03/2014 - 11:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-4 NÜFUS ARTIŞI
24/03/2014 - 11:18 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-3 EKONOMİK SORUNLAR
17/03/2014 - 11:52 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-2
10/03/2014 - 10:30 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-1
03/03/2014 - 08:22 ULUSLARARASI BİRLİKLER-10 GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ (ASEAN)
24/02/2014 - 09:42 ULUSLARARASI BİRLİKLER-9 VARŞOVA PAKTI
17/02/2014 - 09:31 ULUSLARARASI BİRLİKLER-8 SSCB ve AVRASYA BİRLİĞİ
10/02/2014 - 07:38 ULUSLARARASI BİRLİKLER-7 D-8 GELİŞEN 8 ÜLKE
02/02/2014 - 19:28 ULUSLARARASI BİRLİKLER-6 CENTO ve BAĞDAT PAKTI
27/01/2014 - 07:58 ULUSLARARASI BİRLİKLER-5 AFRİKA BİRLİĞİ
23/01/2014 - 00:17 ULUSLARARASI BİRLİKLER-4 ARAP BİRLİĞİ
13/01/2014 - 07:25 ULUSLARARASI BİRLİKLER-3 NATO
07/01/2014 - 07:09 ULUSLARARASI BİRLİKLER-2 AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
30/12/2013 - 07:19 ULUSLARARASI BİRLİKLER-1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
23/12/2013 - 08:08 İSLÂM BİRLİĞİ ve ULUSLAR ARASI BİRLİKLER
16/12/2013 - 08:48 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-7 AŞIRI MİLLİYETÇİLİK
10/12/2013 - 09:56 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-6 FAŞİZM VE IRKÇILIK
02/12/2013 - 08:07 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-5 KOMÜNİZM
25/11/2013 - 09:12 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-4 BATI EMPERYALİZMİ
22/11/2013 - 10:05 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-3 SİYONİZM-3
20/11/2013 - 11:53 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER-2 SİYONİZM-2
04/11/2013 - 10:10 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-1 SİYONİZM-1
28/10/2013 - 07:11 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER
20/10/2013 - 18:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-28 KUDÜS KONGRESİ (1931)
15/10/2013 - 20:29 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-27 NECMETTİN ERBAKAN ve D-8
07/10/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-26 BEDİUZZAMAN SAİD NURSÎ
30/09/2013 - 06:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-25 ABDURREŞİD İBRAHİM
23/09/2013 - 06:31 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-24 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-2
16/09/2013 - 06:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-23 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-1
10/09/2013 - 06:55 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-2
02/09/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-1
25/08/2013 - 22:57 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-20 KANUNî SULTAN SÜLEYMAN
20/08/2013 - 06:06 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-19 İDRİS-İ BİTLİSÎ
12/08/2013 - 07:09 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-18 YAVUZ SULTAN SELİM
05/08/2013 - 06:38 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-17 FATİH SULTAN MEHMED
29/07/2013 - 06:24 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-16 OSMAN GAZİ
22/07/2013 - 00:21 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-15 OSMANLILAR DÖNEMİ
15/07/2013 - 08:07 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-14 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-2
08/07/2013 - 10:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-13 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-1
01/07/2013 - 09:32 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-12 SELAHADDİN EYYUBÎ
24/06/2013 - 09:28 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-11 ABBASİLER DÖNEMİ-2
17/06/2013 - 09:35 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-10 ABBASİLER DÖNEMİ-1
10/06/2013 - 09:27 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-9 EMEVİLER DÖNEMİ-2
03/06/2013 - 10:04 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-8 EMEVİLER DÖNEMİ-1
29/05/2013 - 07:11 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-7 Hz ALİ (r.a.) DÖNEMİ
26/05/2013 - 09:37 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-6 Hz OSMAN (r.a.) DÖNEMİ
13/05/2013 - 10:30 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-5 Hz ÖMER (r.a.) DÖNEMİ
06/05/2013 - 11:41 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-4 Hz EBU BEKİR DÖNEMİ
29/04/2013 - 09:25 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-3 MEDİNE DÖNEMİ
22/04/2013 - 02:26 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-2 HİCRET
15/04/2013 - 07:02 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-1 MEKKE DÖNEMİ
08/04/2013 - 08:00 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-16 NEFSE UYMAK
01/04/2013 - 09:29 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-15 HAYATI DEĞERLİ GÖRMEK
25/03/2013 - 10:40 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-14 HEVA’YA UYMAK
18/03/2013 - 10:17 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-13 GEVŞEKLİK
11/03/2013 - 09:58 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-12 TÛL-İ EMEL
04/03/2013 - 14:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-11 TEMBELLİK
25/02/2013 - 10:03 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-10 CEHALET
18/02/2013 - 09:16 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-9 KORKAKLIK
11/02/2013 - 00:51 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-7 ZİLLET
04/02/2013 - 09:36 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-8 İHANET (Hıyanet)
28/01/2013 - 09:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-6 REHAVET
21/01/2013 - 01:08 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-5 GAFLET
14/01/2013 - 08:01 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-4 YEİS
06/01/2013 - 02:49 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-3 Adavet
30/12/2012 - 02:14 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-2 Başkanlık Sevgisi
24/12/2012 - 00:26 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR 1 TEFRİKA
17/12/2012 - 08:10 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 14 Bey'at (Biat)
11/12/2012 - 07:17 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 13 Hamiyyet
03/12/2012 - 08:09 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 12 Müsalemet
26/11/2012 - 08:32 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 11 Muavenet
19/11/2012 - 00:38 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 10
12/11/2012 - 08:05 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 9 Cesaret
05/11/2012 - 08:21 İslâm Birliğinin Temel Esasları-8 Sadakat
30/10/2012 - 00:05 İslâm BirliğininTemel Esasları-7 Uhuvvet
21/10/2012 - 11:08 İslâm Birliğinin Temel Esasları 6 - Ümmet Bilinci
15/10/2012 - 08:23 İslâm Birliğinin Temel Esasları-5 Adalet
08/10/2012 - 10:50 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Hürriyet
01/10/2012 - 09:51 İslam Birliğinin Temel Esasları - 3 Şûra
24/09/2012 - 00:53 İslam Birliğinin Temel Esasları 2 - İttihad
22/09/2012 - 01:22 İslâm Birliğinin Temel Esasları 1 - İtikad
16/09/2012 - 23:48 İslam Birliğinin Hedefleri 7 - Sömürünün Ortadan Kaldırılması
08/09/2012 - 01:14 İslâm Birliğinin Hedefleri 6 - İslâm Medeniyetinin Yeniden Kurulması
03/09/2012 - 12:50 İslam Birliğinin Hedefleri 5
27/08/2012 - 15:07 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Ekonomik Güçlenme
23/08/2012 - 12:31 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-3 (Manevî Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi)
13/08/2012 - 10:19 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-2 Maddî Kalkınma ve Refahın Yaygınlaştırılması
06/08/2012 - 12:26 İslam Birliği'nin Hedefleri 1 Temel Hak ve Özgürlüklerin Sağlanması
30/07/2012 - 10:32 İslam Birliğinin İtikadi Ve Siyasi Temelleri
23/07/2012 - 13:59 İSLÂM BİRLİĞİNİN FAZİLETİ
18/07/2012 - 14:41 Dünya İslam Birliğine Muhtaçtır
09/07/2012 - 16:27 İslam Birlği İzzet kazandırır
02/07/2012 - 09:45 İslam Birliği'nin Amacı
25/06/2012 - 12:19 İSLÂM BİRLİĞİ HER MÜSLÜMAN’IN GÖREVİDİR
18/06/2012 - 09:18 İslam Birliğinin Hükmü
11/06/2012 - 10:51 İslam Birliği Yüce Bir İdealdir
04/06/2012 - 14:04 İslam Birliği Nedir?
29/05/2012 - 11:56 İslam Birliği İnanç Birliğidir
21/05/2012 - 12:58 Selamı Yayınız
14/05/2012 - 12:31 İslam Birliği Acil Bir İhtiyaçtır
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz