3 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 19 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
02/04/2014 - 14:34
Prof. Dr. Burhanettin Can

Giriş

 

 

Bütün Kadife Darbelerde, seçim öncesi, esnası ve sonrasında “seçime hile karıştı” denip kitleleri sokağa çekip sokak hâkimiyeti kurarak ülkeyi bir kaosa sürüklemek temel bir stratejidir. Bundan sonra gerilim artırıcı provokatif hareketler gittikçe artabilir. Her yanlış adım, söz ve kelam gayrı memnunlar ittifakını genişletebilir. Bu da Kadife darbeci şer cephesinin işine yarar. O nedenle başta siyasiler olmak üzere tüm Müslümanlar, iki ana kavram üzerinden dostluk (veli) ve kardeşlik duygularını geliştirici, kuvvetlendirici bir dil, tavır ve tutum ortaya koymalıdır.

 

 

Bu amaçla geçen yazıda kardeşlik üzerinde durmuştuk. Burada ise dostluk (velilik) üzerinde durulacaktır.

 

 

Veli, Velâ ve Velâyet

 

 

Velâ ve velâyet’in sözlük anlamı, “arada bir şey bulunmadan bitişiklik, yan yana olma ve yaklaşmadır”. Bu anlamdan hareketle ‘velâyet’ kavramına; arkadaşlık, yardımda, inançta tam bir yakınlık anlamları verilmektedir (1-6).

 

 

Ragıb’e göre veli kelimesinin esas kökü, velâ kelimesidir. Velâ ve velâyet, “zaman, mekan, din, inanç, itikat, değer, arkadaşlık, dostluk, sırdaşlık, bağlılık ve nisbet bakımından arada bir şey bulunmadan tam bir yakınlık, bitişiklik, yan yana oluş” anlamındadır (4, 5). “İki şey arasında kendilerinden olmayanın bulunmaması” demektir (1,2). ‘Velâyet’, bir işi yüklenme, emirlik, riyâset (yönetim ve yetki), yardım işini üzerine alma, destek olma anlamlarına da gelir. İçerisinde sevgi manasını da barındırmaktadır.

 

 

Fahreddin er-Râzî’ye göre velî kelimesinin ıstılâhî manası, “insanın menfaati ve elde etmek istediği amaç doğrultusunda işlerinin yolunda gitmesine vesile olabilecek şeyleri üstlenen kimse demektir”.

 

 

Velî kelimesinin mastarı olan “Velâyet” kelimesi, Kur’ân’da sadece iki yerde geçerken bu kavramdan türeyen “Velî” kelimesi 24’ü tekil, 62’si “Evliya” şeklinde çoğul olmak üzere toplam 86 âyette geçmektedir. Veli kavramı 13 ayette, Allah’ın rahmet ve yardımı ile ilgili bir ismi olarak iyi kullarına dost, onları koruyup kollayan ve yardımcı olan anlamlarında kullanılmaktadır. Bazı ayetlerde veli kelimesi, mürşid (yol gösterici), vali (koruyucu), şefi (şefaatçı) ve hamid (övgüye layık, öven) vaak (koruyucu) sıfatları ile birlikte kullanılırken; bazı ayetlerde de mirasçı, temsilci, efendi ve layık anlamlarında kullanılmaktadır (1-4).

 

 

Tevalla kelimesi ise “uzaklaşma, yüz çevirme, sırt dönme” anlamlarına gelmektedir. Mevla kelimesi, “bir başkasının işine veli olan, ona başkasından daha layık olan” anlamındadır (1).

 

 

Kur’an’da Veli Kavramının   Anlam Alanı (Semantik Alan)

 

 

“Velâyet” ve onun türevleri olan “velî” ve “mevlâ” kavramlarının Kur’an’da geçtiği yerlerde, dost, sırdaş, yardımcı, taraftar, hâkim, vâli, yönetici, koruyucu, sahip, gözeten, yol gösterici, aydınlatıcı, mürşid, şefaat eden, koruyucu ve yücelten gibi sıfatlarla birlikte kullanılmaktadır. Dolayısıyla veli kelimesinin, Kur’an’da etkileştiği kavramlarla birlikte meydana getirdiği bir semantik alan vardır ve bu alanın merkezinde, Allah ve iman kavramları yer almaktadır. Bu semantik alan içerisinde veli kelimesi, hubb (sevgi), bitane (sırdaş), halil (dost), Nusret (yardım) yardımcı (nâsır); arka veya sırt (zahr), destekçi (zâhir); müttefik (halîf), andlaşma, dost, dostluk (hılf); yardımcı (ensâr); yardımcılar, (a’vân); sırdaş (velîce) kavramları ile etkileşim içerisindedir. Velayetin zıddı, adavet olduğundan veli kavramının oluşturduğu semantik alanda, adavet kavramı da yer almaktadır.

 

 

Veli kavramının, bu geniş etkileşim ağından dolayı Müslümanlar için özel bir anlamı ve konumu vardır. Veli kavramı, bir taraftan Allah ile olan ilişkilere bir boyut ve çerçeve kazandırırken; diğer taraftan insanlar arasındaki ilişkilere, iman, değer, hak ve batıl merkezli bir boyut getirmektedir. Her iki ilişkide de çift yönlü bir etkileşim söz konusudur. Allah’tan İnsana doğru ve insandan Allah’a doğru çift yönlü ilişkide, Allah’ı veli kabul edenler ile Allah’ın dost kabul ettikleri iki insan unsuru vardır. Veli kelimesinin insanlar arasındaki ilişkilerdeki etkileşimi, iman eksenli olup gerek iman edenlerle etmeyenler arasında ve gerekse her iki grubun kendi içerisindeki ilişkilerde iki yönlüdür.

 

 

Bu sebeple veli kavramının bu iki boyutlu etkileşim ağını, daha yakından incelemek ve günlük hayattaki karşılığını bulmak ve bugün çatışan iki güç açısından değerlendirmek çok anlamlı olmaktadır.

 

 

Velayet Allah’ındır

 

 

ve Veli Ancak Allah’tır

 

 

Allah Teâlâ, “el-Velî” ve “el-Vâlî” isimleri ile, genel olarak tüm canlılar için özel olarak da iman edenler için velidir. Allah’ın, genel olarak insanların yegâne ve tek velisi olduğunu belirten ayetlerde dikkat çeken nokta, insanların zor, sıkıntılı olduğu dönemlerde, bu gerçeği kabullenmeleri ve Allah’a sığınmak istemeleridir. Bazı ayetlerde de, böyle dönemler hatırlatıldıktan sonra insanlara hitaben “velilerinin yalnızca Allah olduğu”, “Allah’tan başka velinin” olmadığı hatırlatılmaktadır. (2 Bakara 107, 6 Enam 14, 51, 62, 70; 9 Tevbe 116; 10 Yunus 30; 11 Hud 20; 13 Rad 11; 18 Kehf 26, 44; 32 Secde 4; 39 Zümer 3; 42 Şura 9, 28; 44 Duhan 41; 46 Ahkaf 32).

 

 

Allah’ın Velisi Olduğu İnsan Unsurları

 

 

Allah, tüm insanların, ister kabul etsinler ister etmesinler, yegâne ve tek velisidir. Kur’an’daki bu çağrı, tüm insanlara yapılan bir uyarıdır. Allah’ın veli olmasının nimetlerinden yararlanmanın yolunu, Allah, iman etmeye bağlamıştır. Bu bağlamda, Allah’ın Velisi/Mevla’sı olduğu insan unsurları, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 

 

1-Allah Müminlerin Velisi/Mevla’sıdır(2 Bakara 257; 3 Ali Imran 68, 149-150; 5 Maide 55-56; 6 Enam 62, 127; 8 Enfal 39-40; 9 Tevbe 51; 10 Yunus 30; 22 Hacc 78; 47 Muhammed 11; 66 Tahrim 2)

 

 

2- Allah Muttakilerin Velisi/Mevla’sıdır (45 Casiye 19)

 

 

3- Allah Salihlerin Velisi/Mevla’sıdır ( 7 Araf 196)

 

 

Yukarıda geçen ayetlerin bir kısmında, Allah’ın veli oluşunun hatırlatıldığı durumlar, iman etmeyenlerin müminler üzerindeki baskı ve şiddetini artırdığı durumlardır. Böyle durumlarda müminler, Allah’ın kendilerinin Velisi ve Mevla’sı olduğunu hatırlayarak, sabretmeleri, direnmeleri, mücadele azim ve şuurlarını artırmaları gerekmektedir. Bu ayetlerde bir yönüyle müminlere moral verilmekte, motivasyonları artırılmaktadır. (4 Nisa 45).

 

 

Allah’ın Veli

 

 

Olmayacağı İnsanlar

 

 

Allah, genel olarak tüm insanların özel olarak da iman edenlerin velisidir. Ancak Allah, inkâr ve zülüm düzleminde bazı insanların velisi olmayacağını Kur’an’da açıklamaktadır:

 

 

Allah Kâfirlerin Velisi Değildir (48 Fetih 22; 33 Ahzab 64-65

 

 

Allah Münafıkların Velisi Değildir (9 Tevbe 74; 33 Ahzab 17)

 

 

Allah Zalimlerin Velisi Değildir (42 Şura 8, 46, 241; 11 Hud 20)

 

 

Allah Zulme Eğilim Gösterenlerin Velisi Değildir (11 Hud 113)

 

 

Allah Çağrıyı Reddedenlerin Velisi Değildir (46 Ahkaf 32)

 

 

Allah Sapıkların Velisi Değildir (42 Şura 44; 18 Kehf 17; 17İsra 97)

 

 

Allah Heva ve Hevesine Uyanların velisi değildir (13 Rad 37; 2 Bakara 120)

 

 

Allah Kötülük Yapanların Velisi Değildir (4 Nisa 123)

 

 

Allah Müstekbirlerin Velisi Değildir (4 Nisa 173; 45 Casiye 7-10)

 

 

İman – İnkâr

 

 

Düzleminde Velilik

 

 

İnsanları İman etme ve etmeme düzleminde iki ana sınıfa ayırabiliriz. Bu durumda, veli kavramı çerçevesinde bir analiz yaptığımızda, dört farklı durumla karşılaşmaktayız:

 

 

1-İman Edenler Birbirlerinin Velileridir. (5 Maide 55-56; 6 Enam 62, 127; 7 Araf 196; 8 Enfal 34, 72; 9 Tevbe 71; 10 Yunus 30)

 

 

2- Küfredenler Birbirlerinin Velileridir (8 Enfal 72)

 

 

3- Zalimler Birbirlerinin Velileridir (45 Casiye19)

 

 

4- İman Edenlerin Veli Edinmemesi Gereken İnsan Unsurları Vardır

 

 

İman Edenler

 

 

Birbirlerinin Velileridir

 

 

Kur’an’da, İman edenlerin birbirine veli olması, Allah ve O’nun Resulü sıralamasından sonra 3. sırada zikredilmesi (5 Maide 55-56); iman edenlerin birbirlerini veli edinmelerinin, “galip gelme” ve “Allah’ın taraftarları” ifadeleri ile birlikte kullanılması, konunun ne kadar önemli olduğunun göstergesidir.

 

 

Cinsiyet düzleminde Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileri olup iyiliği emredip kötülükten sakındırmakla görevlendirilmişlerdir (9 Tevbe 71). Dolayısıyla tebliğin neden olacağı gerilim ya da çatışma durumunda, kadın ya da erkek tüm müminlerin birbirinin velisi olduğu gerçeğinden hareketle birbirlerine sahip çıkmaları ve birbirlerini savunmaları ve korumaları istenmektedir. Takva düzeyleri farklı olsa bile tüm müminler birbirlerinin velileridirler (7 Araf 196, 8 Enfal 34, 72)

 

 

Burada ki çerçeveye göre bugün Türkiye’de savaşan iki Müslüman Camiayı, nasıl konumlandırmalıyız?

 

 

Öyleyse Ey savaşan taraflar bu savaşı durdurun.

 

 

İman Edenlerin Veli Edinmemesi Gereken

 

 

İnsan Unsurları

 

 

Kur’an’ın konu kapsamında üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu, iman edenlerin birbirlerini veli edinmeleri iken; diğer bir konuda, iman edenlerin, bazı insan unsurlarını veli edinmemeleridir. İman edenlerin veli edinmemesi gereken insan unsurlarını, aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:

 

 

Allah’tan Başkasını Veli Edinenler (7Araf 3; 29 Ankebut 41; 42 Şura 6, 9; 25 Furkan 18)

 

 

Kâfirler (3 Ali Imran 28; 4 Nisa144; 5 Maide 57; 8 Enfal 73; 9 Tevbe23, 24; 18 Kehf 102)

 

 

Ehli Kitap-Yahudi ve Hıristiyanlar (3 Ali Imran 100; 5Maide 51,57, 80-82; 60 Mümtehine 7,8)

 

 

Allah’ın Gazabına Uğrayanlar (58 Mücadele14; 60 Mümtehine 13)

 

 

Allah’ın Düşmanları (60 Mümtehine 1,2; 58 Mücadele 22)

 

 

Müminlerin Düşmanları (60 Mümtehine 1)

 

 

Putlar (13 Rad 16; 22 Hac 13; 39 Zümer 3)

 

 

Münafıklar (4 Nisa 88-91, 139-140)

 

 

Müminlere Karşı Savaşanlar Ve Yurtlarından çıkaranlar (60 Mümtehine 8, 9)

 

 

Zalimler (43 Casiye 18-19)

 

 

Hicret Etmeyen Müslümanlar (4 Nisa 75; 8 Enfal 72)

 

 

Şeytan (3 Ali Imran 175; 4 Nisa 76, 119; 6 Enam 121; 7 Araf 30; 16 Nahl 63, 99,100; 18 Kehf 50; 19 Meryem 44,45; 22 Hac 4)

 

 

Bütün bu ayetleri ele alıp burada incelemek mümkün olmayacağı için kardeşlerimizin, ayetleri okuyup dersler çıkarması yararlı olacaktır. Ancak bu noktada aşağıdaki soruların sorulması mecburiyeti vardır:

 

 

Bu çerçevede bugün savaşan tarafların durumu nedir?

 

 

Kim kimin yanındadır?

 

 

Kim kime karşı savaşmaktadır?

 

 

Bugün savaşan taraflar, 28 Şubat ve sonrasında kimlerle beraberdi, kimlerle iş tuttular ve ittifak ettiler?

 

 

Laik-Seküler, Yahudi-Hıristiyanları veli edinenler kimlerdir?

 

 

Bu savaşın gelecek nesillere bedeli ne olacaktır?

 

 

Bu savaşın ülkeye, millete ve tüm dünya Müslümanlarına maliyeti nedir ve ne olacaktır?

 

 

Bugün savaşan tarafların hiçbiri, kendisini yukarıdaki insan unsurlarından hiçbirine dâhil etmeyeceğine göre bu savaşın anlamı nedir?

 

 

Bu ve buna benzer soruları, herkes kendine sormalı ve cevaplarını, duygusal davranmadan, hesap gününü göz önüne alarak adalet üzere vermeli ve gereğini yapmalıdır.

 

 

Öyleyse; Ey savaşan taraflar, bu savaşı durdurun.

 

 

Sonuç: Örümcek Yuvası

 

 

Olan Bir Türkiye Sistemi

 

 

Genel olarak tüm müminler, birbirlerinin velisi olmasına karşılık, iman edip cihad edenlerin ve cihadın riskini üstlenenlerin aralarında özel bir hukuk vardır. Enfal Süresinin 72. Ayeti, velilik çerçevesinde Müminleri iki ana sınıfa ayırmaktadır: 1- İman edip cihad eden ve cihadın neden olabileceği tüm tehlikeleri üstlenenler. 2- İman edip hicret etmeyenler ve hiçbir risk üstlenmeyenler. Birinci gruptakilerin, birbirlerinin velisi olduğu ifade edilirken; birinci gruptakiler ile ikinci gruptakilerle arasında velilik çerçevesinde bir ilişki olmadığı, değişik ihtimaller dile getirilerek, ifade edilmektedir. Bu ayrıştırma, cihad edenleri, onların hukukunu ve çizdikleri stratejiyi korumakla alakalıdır.

 

 

Enfal 73’de “Küfredenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.” denerek bu ayrışma, onaylanmamakta ve yeryüzünde var olan fitne ve fesadın müsebbibi olarak İman edenlerin bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı gösterilmektedir. Öyleyse bu ülkedeki fitne ve fesadın varlığı ile bu ülkedeki Müslümanların parçalanmışlığı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bunu bugünün Müslümanları göz önüne almalıdır.

 

 

Bu nedenle bu iki camianın çatışmasını durdurmak için sorumluluk üstlenmek ve her iki tarafa da çağrı yapmak zorunluluğu vardır.

 

 

Öyleyse; Ey savaşan taraflar, bu savaşı durdurun!

 

 

Bugün Türkiye’de var olan gerilimin, huzursuzluğun fitne ve fesadın bir sebebi, Müslümanların birbirlerini veli edinmemek suretiyle bölünmüş, parçalanmış olmaları iken; diğer bir sebebi de, “Allah’tan başkasını veli edinmiş” bir sistemi kabul edip içselleştirmeleridir. Allah, Allah’tan başkasını veli edinen yapı, sistem ve toplulukları, Örümceğin yuvasına benzetmektedir:

 

 

“Allah’ın dışında başka veliler edinenlerin örneği, kendine ev edinen örümcek örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en dayanıksız olanı örümcek evidir; bir bilselerdi.”( 29 Ankebut 41)

 

 

Niçin Allah, Allah’ın dışında veli edinmekle örümcek yuvası arasında bir ilişki kurmaktadır? Kuran’ın nazil olduğu dönemde ki toplum göz önüne alındığında, örümceğin kurduğu fiziksel yuvanın çok zayıf olduğu söylenebilir. Belki de sahabe bunu, örümceğin ağlarının zayıflığı şeklinde anlamıştır. Ayetin sonunda ki “bir bilselerdi” ifadesi, ayette bu görünür anlamın dışında da, başka derin bir anlamın da var olduğuna işaret etmektedir.

 

 

Örümceğin iplikleri, zannedildiği gibi zayıf olmayıp aynı incelikteki çelik iplikten 3-4 kat daha hafif iken; 4-5 kat daha fazla çekme, gerilme kuvvetine dayanmaktadır. Öyleyse ayet, daha farklı bir özelliğe dikkat çekmek istemektedir. Bazı örümcek ailelerinde çiftleşme dönemlerinde, dişi örümcek, çiftleşme sürecinde erkek örümceği yavaş yavaş yiyerek öldürmektedir. Doğan yavrulardan güçlü olanlar da zayıfları öldürüp yemektedir.

 

 

Dolayısıyla Ayet bize Allah’tan başkasını veli edinmiş tüm sistemler, yapılar, organizasyonlar ve toplum kesimlerinde, fitne, fesad, kavga, çatışma ve bunalımın kaçınılmaz olarak meydana geleceğini söylemektedir.

 

 

Lozan’da Hayım Nahum Doktrinine ve Batı Kültür ve Medeniyet değerlerine göre kurulmuş, Allah’ı yok saymış bir Türkiye sistemi, bir örümcek yuvası olarak, bunalımın, huzursuzluğun, çatışmanın ana sebebidir. O nedenle öncelikle Türkiye’nin sistem sorunu halledilmelidir. Türkiye’de var olan sistem değişmelidir.

 

 

Öyleyse; Ey Savaşan taraflar, bu savaşı durdurun ve sizi çatıştıran bu sistemi birlikte değiştirin.

 

 

Bunun için Ey Savaşan taraflar, Allah’ın şu ayetinde emrettiğini yerine getirin:

 

 

“İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir velin (dostun) oluvermiştir.” (41 Fussilet 34)

 

 

Kaynaklar

 

 

1- Ünal, A., Kuran’da Temel Kavramlar, Beyan Yayınları, İstanbul, 1990, S: 575-583.

 

 

2- Akyüz, V., Kuran’da Siyasi Kavramlar, Kitabevi, İstanbul, 1998, s: 63-91.

 

 

3- Öccü, M., Kur’ân’da Velî ve Velâyet, İstanbul, 1997.

 

 

4- Öztürk, Y. N., Kuran’ın Temel Kavramları, Yeni Boyut, İstanbul, 1991, S: 659-666.

 

 

5- Ragıb el İsfahani, Müfredat, Pınar Yayınları, İstanbul, 2007, S: 1590-1593.

 

 

6- Ece, H. K., İslâm’ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları, İstanbul, S: 747-757

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz