6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
17/03/2014 - 11:00
Mustafa GEÇER
"Siyasi tarihimize bir göz attığımızda “değişim” argümanını kullanan ve
vaad eden devlet yöneticileri ve siyasi partiler, milletten
çoğu zaman destek almışlar fakat sonuçta milleti hüsrana
uğratmışlardır. Millet neden değişim istemiştir?"
 
 
Bir ülkede düzen bozulup, düzen ve yönetim sorgulanmaya, birtakım huzursuzluklar baş göstermeye başladığında yöneticiler çözüm üretemediklerinde işin kolayına kaçıp, ellerindeki gücü kullanarak kurulu düzen ve statükoyu korumak için baskılarını artırmaya başlarlar.                                                                                                              
Toplumdan gelen masum talepler dahi yönetime ve düzene meydan okuma, başkaldırma olarak algılanmaya başlar. Baskı arttıkça huzursuzluk daha da artar. Toplumda statükoya karşı değişim  talepleri ve arzuları şiddetlenmeye başlar. Tam bu aşamalarda halkın samimi talepleri  tespit edilip çözüm üretilemez ise, durumdan faydalanmak isteyen bir takım iç ve dış  çevreler, haklı ve masum talepler üzerinden işi alevlendirerek istismar etmeye, çığırından çıkarmaya başlarlar. Olaylar yön değiştirerek devletin ve ülkenin varlığına yönelir. Nitekim Osmanlı döneminde bunlar yaşanmış ve koskoca imparatorluğa veda edilmiştir. Maksadın “ekmek almak mı, yoksa fırını yıkmak mı” olduğunun analizinin çok iyi yapılarak, hukuk ve adalet zemininde  gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Siyasi tarihimize bir göz attığımızda “değişim” argümanını kullanan ve vaad eden devlet yöneticileri ve siyasi partiler, milletten çoğu zaman destek almışlar fakat sonuçta milleti hüsrana uğratmışlardır. Millet neden değişim istemiştir? Bu istek durup dururken olmamıştır.                                                                                                                                    
Neden milletin arzu ettiği sonuç alınamamıştır?                                                                                                            
Osmanlı devrinde, 17.yy.dan itibaren duraklama ve gerileme dönemlerine girmesi adalet, eğitim, vergi, mali ve iktisadi düzenin bozulması, halkın yoksullaşması, refah seviyesinin düşmesi, Batıda gelişen fikir akımlarının etkisi, toplumun çeşitli kesimlerinde farklı değişim beklentilerini beraberinde getirmiştir. Gelinen noktadan faydalanmak, bulanık suda balık avlamak isteyen, alınan tedbir ve çözüm projeleri sonuç versin istemeyen “fırın yıkıcılar”, “bekçi dövücüler”, ”celaliler”,  bilcümle haşarat da Osmanlının ve İslam’ın ortadan kaldırılmasını temel amaç edinmiş güçlerce kışkırtılarak devreye sokulmuştur. Devlet otoritesinin zayıflaması, değişim beklentilerinin çeşitlenmesi, toplumun bazı katmanlarında devletin varlığını tehdit eden beklentilere taviz verilip, toplumun esas gövdesini oluşturan katmanların beklentilerinin göz ardı edilmesi, devletin çökmesine neden olmuştur.                                              
Osmanlı böylece tarih sahnesinden silinmiştir.                                                                                                                                              
Bugün Türkiye üzerinde de aynı oyunlar oynanmaktadır.                                                                                                            
Değişim uygulamalarından sonuç alınamamasının esas sebebi; değişim çalışmaları ve uygulamaları, Milletin omurgasını, %99 çoğunluğunu oluşturan Müslüman kesimin talepleri yerine, Gayrimüslim azınlığın taleplerini yerine getirmek, bu yönde baskı yapan Batılı güçlerin politikalarına boyun eğmek olmuştur.                                                                                                                                                                                                            
Değişimin ve yenilikçiliğin yönü,  milletin milli ve manevi değerleri, maddi ve manevi gelişmesi ve talepleri yönünde değil, tam aksi yönde olmuştur. Her şeye rağmen millet, “ülkeme, milletime, dinime zarar gelmesin” diye susmuş sabırla beklemiş, belki bir ümit diye değişimi telaffuz edenlere destek vermiştir. Her değişim ve yenilik vaadi ile gelenler, hukuki ve kültürel batılılaşma yönünde milleti değiştirmeye, öz kimliğinden ve değerlerinden uzaklaştırmaya çalışarak milleti aldatmıştır. Milletin istediği değişimle, elitlerin istediği değişim büyük oranda birbirine zıt değişimler olmuştur. Oysa milletin istediği değişim, inancına yönelik ifsadın, itikadı sapmaların, yasakların ortadan kaldırılarak, inandığı gibi yaşayabilme ve aslına rücu talebi şeklinde olmuştur. Tarihimizde önemli yeri olan değişim uygulamaları önemli vaatlerle yürürlüğe konmasına rağmen bizi biz olmaktan sürekli uzaklaştırmaya hizmet etmiştir.                                                                                                                                        
1839 Tanzimat fermanı (Tanzimat-ı Hayriye)millete şöyle takdim edilmiştir: Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Batı hayranı Koca Mason Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur.                                                                                                                                                                      
 
Metnin başlangıcı şöyledir:  “Herkesin bildiği gibi, devletimizde kuruluşundan beri Kuran'ın yüce hükümlerine ve şeriat yasalarına tam uyulduğundan, ülkemizin gücü ve bütün tebaasının refah ve mutluluğu en yüksek noktaya çıkmıştı. Ancak  yüz elli yıl var ki, birbirlerini izleyen karışıklıklar ve çeşitli nedenlerle şeriata ve yüce yasalara uyulmadığından evvelki kuvvet ve refah, tam tersine zayıflık ve fakirliğe dönüştü. Oysa, şeriat yasaları ile yönetilmeyen bir ülkenin varlığını sürdürebilmesinin imkansızlığı açık seçik ortadadır…”
Düzenlenen ana konular: Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması. Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek. Vergide adalet. Erkeklere dört yıl mecburi askerlik. Rüşvetin ortadan kaldırılması, Herkesin mal ve mülküne sahip olması. Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek. Gayrimüslimleri devlete bağlamak.
Islahat Fermanı:  Fî 26 Şaban 1255 (18 Şubat 1856)                                                                                                                              
18 Şubat 1856?da ilan edilen Islahat Fermanı bir iç düzenleme fermanı olduğu kadar Paris Antlaşması maddeleri arasında yer aldığından siyasal niteliği olan ve dış güçlerin baskısı ile ortaya çıkmış bir fermandır. Sultan Abdülmecid zamanında ilan edilmiştir.  Kırım savaşı sırasında Avusturya ve Fransa bazı kararlar aldılar: Fermanda ana şart ,“Osmanlı Devletinin hükümranlık haklarını bozmayarak, Hristiyan toplumun hak ve ayrıcalıklarını belirleyen bir ferman çıkarılmalı.” Olacaktır.                                                      
Fermanın hükümlerinin uygulanmasında Büyük Avrupa Devletleri söz hakkına sahip olacaklarından kısmi de olsa Avrupa Devletleri Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale etme konumu kazanmış oluyorlardı…                                                                                                                                                                                            
Islahat Fermanının Önemli Maddeleri: Müslümanlar ve Gayri Müslümanlar (Müslüman Olmayanlar) kanun önünde eşit olacaktır. Patrikhanelerde yeni meclisler kurulacak Ülkede bulunan kilise, manastır gibi yerlerin tamirine veya yeniden yapılmasına izin verilecektir. Irk, din, dil farkı gözetmeksizin her mezhebin insanı eşit olacaktır. Kimse din değiştirmeye zorlanmayacaktır. Bütün topluluklar okul açabilecektir. Müslüman ile Müslüman olmayanlar arasındaki davalara karma mahkemeler bakacaktır. Yabancılar Osmanlı Devleti sınırları içerisinde mülk sahibi olabileceklerdir.
 
30 Mart 1956 da İngiltere, Fransa ve Osmanlı imparatorluğu arasında yapılan Paris Anlaşması ile, Osmanlı İmparatorluğu Avrupa devletler topluluğunun bir üyesi olacak, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı Avrupa devletlerinin ortak garantisi altına konacaktır. Bugünkü AB şartları ile aynıdır.
1876 Meşrutiyet,1908 II. Meşrutiyet, İttihat Terakki Partisi iktidarı, Cumhuriyet Dönemi değişim projeleri, sonuçları itibariyle devlet ve iktidar baskısı ile milletin zorla başka bir kimliğe sokulması çalışmaları, Batılılaşman (Batıya teslim olmanın) amaçlarının önemli bir bölümünün gerçekleştirilmesi. Osmanlının tez elden yıkılması. Cumhuriyet döneminde Batılılaşma yönünde değişimin devlet baskısı ile yürütülmesi. CHP diktatörlüğü.
Çok partili Hayat ve Demokrat Parti’nin değişim vaadi . “Yeter söz milletin”, Milletin DP’ ye teveccühü. DP’ nin değişim olarak milletin ağzına bir parmak bal sürmesi oyları alıp Batılılaşmanın kaldığı yerden devam etmesi, buna rağmen millete taviz verdi diye bürokratik oligarşi (CHP) tarafından yok edilmesi.
Adalet Partisi, İslam Köylü  Fötr şapkalı Çoban Sülü dönemi: “Biz gelmezsek Gomonistler gelir” gomonistler gelmesin, Ehven-i Şer’e oy verelim. Başka çare yok. 30 yıl kayıp. Dayatılmış çaresizlik, Demokrasi, İnsan hakları, Din ve Vicdan Hürriyeti, kalkınma maskesi altında yürütülen batılı kimlik inşası. Milletin aldatılması.                                                                                                                                                        
ANAP, rahmetli Özal, darbeden kurtuluş, değişim, özgürlük, milletin teveccühü ve iktidar.                                                      
ABD, AB ittifakı Batı ile bütünleşme, Kapitalizm, aynı oyun. Milleti aldatma.                                            
Milli Görüş-Refah Partisi:  Milletin istediği gerçek dönüşüm, hak yönde değişim, statükonun reddi, asli kimliğe dönüş harekatı. Örtülü sömürgeden kurtuluş hamlesi. Lider ülke ideali. Vagonluktan lokomotifliğe terfi hareketi. İftira, ahlaksızlık, hukuksuzluk, darbe, ihanet, gerçek değişimin önünün kesilmesi.                                                                                                                                    
AKP oluşumu: Yenilikçilik, dönüşüm, değişim vaadleri. Milletin teveccühü ve iktidar. Aynı oyun. Batılılaşma, asli kimliğe dönüşün kalkınmanın, sanayileşmenin önünün kesilmesi, Avrupa Birliği Fermanı, Avrupa hukuku ve müktesebatının tarihimizde rastlanmadığı ölçüde referans alınması, iç hukuka taşınması. AB Kültürünün yaşam şeklinin alınması Türkiye’ye  dayatılması. Yeniklikçilik ve değişim adına, ölmek üzere olan statükonun, müesses laik düzenin diriltilmesi, Liberalizm, örtülü sömürgeye dönüş, millete bir ihanete 9 pay, ABD stratejik müttefikliği. Biz gelmezsek  CHP gelir, CHP gelmesin,1839 yılından buyana batılılaşma çabası. Sonuç; geri kalmışlık içinde bocalama, başkalarına muhtaç yaşama, kimliksizleşme, ne batılı ne doğulu olabilme. AKP Ehven-i  Şer. Aynı oyun sürüyor. Şerde ısrar etmek zorunda mıyız? Değiliz! Milli Görüş’ün tüm genlerini taşıyan, düzene alternatif, küresel projeleri bulunan Saadet Partisi var. Seçimlere 25 parti giriyor. İster ehven, ister koyu olsun şer, şer’dir!                                                                                                                                                                                    
Değiştiğimiz  durumdan asli kimliğimize dönmek için önemli bir değişime ihtiyacımız var!
 
Değişim böyle bir şey. Batıl yöne mi, Hak Yöne mi? 
YORUMLAR
ABİDULLAH 17-03-2014, 09:30:33
Hep aynı yalan biz gelmezsek CHP gelir. Korku imparatorluğu oluşturarak aman Saadet gelmesin hesapları...
 
MAHMUT DEMİR 19-03-2014, 13:26:10
HAK GELİNCE BATIL ZAİL OLUR
 
MEHMET 20-03-2014, 12:36:02
TEK GERÇEK VAR ODA SAADET PARTİSİDİR
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz