6 Cemaziye'l-Evvel 1439 | 23 Ocak 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Ümmetin helakine sebep olan dört şey
12/02/2014 - 13:35
Prof. Dr. Burhanettin Can
“Ya ma’rufu emreder,münkerden de nehyedersiniz, yâhut Allah şerirlerinizi hayırlılarınıza mutlaka musallat edecektir. O zaman hayırlılarınız dua etse de duaları kabul edilmez.”
Hz. Peygamber (sas)

 Giriş

Taksim Kadife Darbe sürecinin ortaya çıkardığı en ciddi sıkıntılardan biri, iki Müslüman camianın birbirlerini çok ağır bir şekilde suçlayarak birbirleri ile savaşmalarıdır. Bu sürecin diğer önemli bir sonucu da, Siyasi iktidarın rüşvet-yolsuzlukla; Gülen hareketinin de, Küresel, Karanlık Güç Merkezlerinin taşeronluğu ile özdeşleştirilmesi olgusudur. Bu sürecin ortaya çıkardığı diğer önemli bir gerçek de, iki Müslüman camianın kavgası karşısında, diğer Müslüman camiaların, istisnalar hariç, genel olarak, Kur’an- Sünnet eksenli bir tavrı ortaya koyamayıp futbol takımı tutar gibi taraf olmaları, yangına körükle gitmeleri, yangına su yerine benzin sıkmalarıdır. Bu tutum ve tavrın doğal sonucu, zihinsel kirlenmenin çok daha geniş çevreye yayılmış olmasıdır. Bu kavga sürecinde, sadece bireyler değil aynı zamanda da bir Müslüman için çok özel anlamı ve ağırlığı olan cemaat, imam, vaiz, abi, hizmet, dua, beddua, hain, ajan ve taşeron gibi kavramlar aşındırılmakta, yozlaştırılmaktadır. “Vaiz Lobisi”, “İmama Rapor”, “Yargıtay İmamı” gibi manşetleri atan “sağcı”(!), “muhafazakar”(!), “Dindar”(!) gazetelerin veya köşe yazarlarının ne yapmak istediklerini anlamak mümkün değildir. Eskiden bizim için önemli ve anlamlı olan kavramları, yıpratanlar, sol, laik-seküler, liberal, Kemalist kesimlerdi. Ya şimdikiler kimdir?

Kadife Darbe’nin beyin takımı olup birinci halkada yer alan Küresel Siyonist güç ile ikinci halkada yer alan Türkiye’deki işbirlikçi mason, Siyonist, Sabetayist ve Baronlardan oluşan güç, tüm Müslümanları kapsayan bir psikolojik harekâtı sinsice yürütmekte olduğu unutulmamalıdır. Artık sorun iki camianın meselesi olmaktan çıkıp çok daha geniş bir kamplaşmaya doğru gitmektedir. Kamplaşmanın genişlemesi, beraberinde zihinsel kirliliğin daha da genişlemesine; Müslüman imajının, daha da kirlenmesine sebebiyet vermektedir/verecektir.

Geçen yazıda bu iki camianın karşı karşıya getirilmesinin durdurulamaması, sadece oyun kurucuların mahareti ile ilgili midir; yoksa Türkiye’de ki çirkin hayasızlıkların yaygınlaşması karşısında her iki yapının, ilahi sünnete aykırı bazı tutum ve davranışlarının bu süreçte bir etkisi de var mıdır? Sorularını sormuştuk. Bu soruların cevaplarını aramak üzere “Ümmetin Helak Şekli ve Şartlarını” incelemiştik. Ümmetin içerisinde çirkin hayasızlıklar yaygınlaştığı ve buna karşılık “iyiliği emredip kötülükten alı koymak” için gerekli mücadele yapılmadığı zaman, ümmetin cezalandırılmasının kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Bu cezalandırma, “ümmetin parçalanarak birbirlerine zulmetmeleri” ve “birbiri ile savaşmaları” şeklinde olacaktır/olmaktadır.

Burada ümmeti helake götüren bazı durumlar, ele alınacak ve herkesin tefekkür etmesi istenecektir.

 

Marufla Münkerin Karıştırılması - Yer değiştirmesi

Hz. Peygamber(sas) sahabe ile yaptığı sohbetlerinden birinde, müminleri bekleyen biri diğerinin devamı ve ileri aşaması olana dört ciddi tehlikenin varlığına dikkat çekmiştir:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) (bir gün):

“Gençlerinizin fıska düştüğü, kadınlarınızın azdığı zaman haliniz ne olur?” diye sormuştu.

 (Yanındakiler hayretle): “Ey Allah’ın Resulü, yani böyle bir hal mi gelecek?” dediler.

“Evet, hatta daha beteri!” buyurdu ve devam etti:

“Emr-i bi’lma’rufta bulunmadığınız, nehy-i ani’lmünker yapmadığınız vakit haliniz ne olur?” diye sordu.

(Yanındakiler hayretle): “Yani bu olacak mı?” dediler.

“Evet, hatta daha beteri!” buyurdular ve sormaya devam ettiler:

“Münkeri emredip, ma’rufu yasakladığınız zaman haliniz ne olur?”

(Yanında bulunanlar iyice hayrete düşerek): “Ey Allah’ın Resulü! Bu mutlaka olacak mı?” dediler.

“Evet, hatta daha beteri!” buyurdular ve devam ettiler:

“Ma’rufu münker, münkeri de ma’ruf addettiğiniz zaman haliniz ne olur?”

(Yanındaki Ashab): “Ey Allah’ın Resûlü! Bu mutlaka olacak mı?” diye sordular.

“Evet, olacak!” buyurdular.”(1)

Bu hadiste altları çizili dört tehlikenin hepsi, bugünün Türkiye’sinde mevcuttur ve bu dört tehlike karşısında, istisnalar hariç, genel olarak Müslümanlar susmaktadır. Özellikle de çatışan bu iki camia, bu konularda hiçbir şey duymamakta, görmemekte ve de konuşmamaktadır. Müttefiklerini kaybetme korkusu, baskın bir psikoloji olarak her iki tarafta da mevcuttur. AB uyum yasaları çerçevesinde yapılan değer transferi, maruf ile münkerin yer değiştirmesi sürecini hızlandırmıştır. “Demokratikleşme Paketi” çerçevesinde, “AB uyum yasaları” ve “Uluslararası sözleşmelere” uygun olarak çıkarılmak istenen, “ayrımcılık ve nefret söylemi yasaları”, marufun emredilip münkerin yasaklanmasına daha katı bir şekilde mani olacak ve Müslümanların Fatiha’yı okuyup açıklamaları yasaklanabilecek, suç teşkil etmiş olabilecektir.

Bütün bunları görmeyen, işitmeyen ve konuşmayan bir zihinsel yapının, temiz olduğunu söyleyebilir miyiz?

 Hayanın Ortadan Kalması - Emanetin Gitmesi

Diğer taraftan, medya, sosyal medya, internet ortamında, reklamlarda, dizilerde, filmlerde, oyunlarda, eğlence kültüründe, müzikte ve konuşmalarda, TV programlarında, sokakta, otobüste, park ve bahçelerde edebin ve hayânın gittikçe kalktığını ve yığınla çirkin hayasızlığın işlendiğini; buna karşılık aymazlık ve vurdumduymazlığın gittikçe yaygınlaştığını söylersek abartı yapmış olmayız. Bir ülkede edep ve hayâ gittikçe ortadan kalkıyor, hayasızlık doğallaşıyorsa; bunun, Allah indinde bir hükmü yok mudur? Hz. Peygamber, hayanın ortadan kalkışı ile helak olma arasında doğrudan bir bağıntının var olduğunu bize söylemektedir:

“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Aziz ve Celil olan Allah, bir insan helak etmek istedi mi, ondan önce hayayı çeker alır. Hayası bir kere gitti mi sen ona artık herkesin nefretini kazanmış bir kimse olarak rastlarsın. Herkesin nefretini kazanmış olarak rastladığın kimseden emanet çekilip alınır (artık o, güvenilmeyen, kuşkulu kişidir). Kişiden emanet (güven) çekilip alınınca ona artık hep hain ve herkesçe hain bilinen biri olarak rastlarsın. Ona hep hain ve hıyanetle bilinen biri olarak rastladın mı, sıra ondan merhametin çekip çıkarılmasına gelmiştir. Ondan rahmetin çıkarıldığı vakit artık ona (Allah’ın rahmetinden) kovulmuş, lânetlenmiş olarak rastlarsın. Ona sen kovulmuş, lânetlenmiş olarak rastlayınca ondan İslâmiyet bağı çözülüp atılır.” (2)

Bu hadis, helake giden yolun hareket noktasının hayânın insandan/insanlardan çekilip alınması ile başladığını ortaya koymakta ve süreç birbirine bağımlı ve birbirinin devamı olan, “nefret kazanma”, “emanetin çekilip alınması”, “güvenilir olmaktan çıkma”, “hain ve hıyanet sahibi olarak görülme”, “merhametsiz olma”, “lanetlenme” ve nihayet “İslam bağından kopma” nihai noktasına ulaşmaktadır. “Ilımlı İslam’ı” kabullenme İslam bağının koparılmasından başka bir şey değildir.

Bu noktada sormamız gereken soru, 17 yıl öncesi ile bugünü karşılaştırdığımız zaman, edep, hayâ, güven, sevgi, merhamet, nefret ve İslami duyarlılık konularında ülke ne durumdadır? Eğer iyiye gidiş varsa sorun yoktur; aksi durum varsa, durum helakle bağlantılıdır ve ümmetin helaki da parçalanıp birbirine zulmetmek ve savaşmak olarak ortaya çıkmaktadır.

 Dünyevileşme

Dünyevileşme, Sekülerleşme ve laikleşmenin başlangıç evresidir. Müslümanın zihin dünyasında bir anlık dalgınlık ve gaflet hali olarak ortaya çıkan, Allah’ı ve ahiret gününü unutma ile mala mülke, makam ve mevkie olan sevgisinin tutkuya doğru yönelmesi halidir. Ensar ve Muhacirlerden oluşmuş Uhud Savaşındaki 40 okçunun, geçidin karşı tarafındaki 200 kişilik düşman süvari birliğini görmeyip beri taraftaki ganimetleri görmesi ve aslı görevini unutup bölgeyi terk etmesine neden olan bir ruh halidir, dünyevileşme. Tedbir alınmadığı takdirde, daha ileri aşaması olan sekülerleşmeye ve daha da ileri aşaması olan laikleşmeye doğru yol alacaktır.

Mal ve makam tutkusu şeklinde, iki ana tezahür şekli vardır. Mal ve makam sevgisinin tutkuya, şehvete yönelmesi dünyevileşmeye götüren yoldur. O nedenle Hz. Peygamber, ümmetinin fitnesinin mal olduğunu, mal tutkusunun ümmeti birbirine düşman hale getirecek, helak edecek bir hastalık hali olduğunu ifade etmektedir:

“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır.” (3)

Peygamberimiz (aleyhissalâtu vesselâm): “Allah’a kasem olsun sizin için fakirlikten (darlıktan) korkmuyorum. Sizin için öncekilere genişleyip (bollaştığı) gibi size de dünyanın genişleyip bollaşmasından, onlar gibi sizin de dünyalık yarışına düşmenizden, dünyalığın onları helâk ettiği gibi, sizi de helâk etmesinden korkuyorum.” (4, Bak: 5).

Bu hadislerde mal mülk sahibi olmak kınanmamakta ve tehlike olarak görülmemektedir. Burada kınanan, mal mülk edinmek için birbiri ile hasedleşmek, birbirine bağyetmek ve bunun sonucu olarak toplumsal düzenin, dayanışmanın ve adalet sisteminin bozulmasıdır. Mal mülk edinme hırsının, kalp ve göz kararmasına sebebiyet verecek bir oburluk halini ortaya çıkarmasıdır:

“İşte bu dünya malı da (yeşil ot gibi) tatlıdır. Bundan hakkıyla alan ve aldığını da hakkı olan yere koyup harcayan kimseye bu ne güzel bir nimettir. Dünya malını haksız olarak hırsla alan kimseye gelince, o da, daima yiyen, fakat bir türlü doymayan obur kimse gibi olmuştur.” (6)

Bu doymama hali, “Baştan Çıkarıcı Bolluk”, “Refahtan Şımarıp Azma” diye tanımlanan bir durumun ortaya çıkmasına sebebiyet verir ki; onun da doğal sonucu, ahlakı değerlerin önemsenmemesi, ahlaki değerlerin giderek azalmasıdır. Bu toplumsal çürümenin bir başka boyutu, sınıflaşmanın ortaya çıkması ve toplumun her kesimini etkisi altına alan bağyetme duygusunun, ferdin iç denetimini zayıflatıp ahlakı ölçüleri daha da tahrip etmesidir.

Bu kontrolsüz, ilkesiz mülk edinme, büyüme tutkusu, kendi öz kardeşinin, din kardeşinin malına mülküne göz dikmeye, onun elindekilerini de bir şekilde almaya neden olacak bir psikolojinin doğmasına sebebiyet vermektedir. Hz. Davud’un iki kardeş davacısının durumu, bunun en güzel örneklerinden biridir. 99 koyunu olan, bir koyunu olan kardeşinin malına göz dikmiş onu da kendi koyunlarına katmak istemiştir (38 Sad 21-24). Hz. Davud’un, bu durumu zülüm olarak nitelendirmesi konunun can damarıdır.

Zülüm, her türlü kötülüğün, pisliğin ve gerilimin kaynağıdır. Bereketi ortadan kaldırır, dayanışmayı yıkar, kardeşliği, akrabalığı, komşuluğu yok eder ve kişileri, müstağnileştirerek azdırır. Zülmün olduğu yerde adalet olmaz, adaletin olmadığı yerde de barış olmaz. Bugün yaşanan sıkıntı, adaletsizliğin dışavurumundan başka bir şey değildir.

Bu noktada sorulması gereken soru, mal ve makam tutkusu ile meydana gelen cedelleşme, geçmiş yıllara göre daha da artmakta mı yoksa azalmakta mıdır? Kutsalı kaybeden, kendi kültür ve medeniyetinin değerlerine, tasavvuruna göre hayatını tanzim etmeyi öngörmeyen, gözünü ranta dikmiş bir insan unsurumu ortaya çıkmaktadır?

 Çirkin Hayâsızlıklar Karşısında Duyarsızlaşma

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) çirkin hayasızlıkların, kötülüklerin yaygınlaştığı toplumların durumunu, bir gemide seyahat eden bir topluluğun durumuna benzeterek açıklamaktadır:

“Allah’ın menettiği hududu koruyan ile korumayan kimsenin mi¬sali, bir gemide kur’a ile yerlerini belirleyen kimselerin misali gibidir. Buna göre, bazıları geminin üst katına, bazıları ise, geminin alt katına yerleşirler. Geminin alt katında olanlar, susadıkları zaman üst kattakilere uğ-rayarak, “kendi bulunduğumuz kattan bir delik açsak ve üst kattakilere zarar vermesek” derler. Bu durumda, eğer üst kattakiler, onları bu istekleriyle baş başa bırakır¬larsa, hepsi birlikte batmaya mahkumdur. Eğer onlara engel olurlarsa, hem onlar hem de kendileri kurtulur.” (7)

Bunun en güzel örneklerinden biri de, Kur’an-ı Kerim’de Araf süresi 163-166. Ayetlerde anlatılan, Allah tarafından imtihana tabi tutulan, cumartesi balık avlama yasağı ile cezalandırılan İsrail oğullarının yaşadığı bir sahil kasabasındakilerin başına gelenlerdir. Orada kötülüğe mani olanlar kurtarılmış; kötülüğü bizzat icra edenlerle, nemelazımcılar zalim olarak nitelendirilip cezalandırılmışlardır. Bu helak edilmede geçen nemelazımcı grup kötülüğü tasvip etmemelerine rağmen sessiz kalmakta; hatta kötülüğe karşı mücadele edenlere, mücadele etmemeleri konusunda baskı uygulamaktadırlar.

Bunun benzeri bir başka olay, Hz. Peygamber’in bir başka hadisinde anlatılmaktadır:

“Resûlullah (sas): “İsrailoğulları arasında dinden sapma,ilk defa şöyle başladı:

Bir adam bir başka adama rastlar ve: Bana baksana!Allah’dan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et. Çünkü bu sana helâl değildir,derdi.

Ertesi gün, aynı işi yaparken o adamla tekrar karşılaşırve kendisini yaptığı kötü işten nehyetmediği gibi, onunla yiyip içmekten vebirlikte olmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teâlâ kalblerinibirbirine benzetti.

 Sonra Resûl–iEkrem şu âyeti okudu:

“İsrâiloğullarından kâfir olanlar Dâvud’un ve Meryem oğluİsâ’nın diliyle lânetlenmişlerdir. Bunun sebebi, başkaldırmaları ve aşırıgitmeleriydi. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara mani olmuyorlardı. Yapmaktaoldukları ne kötü idi! Onlardan çoğunun inkâr edenleri dost edindiklerini görürsün.Nefislerinin onlara âhiret hayatı için hazırladığı şeyler ne kötüdür! Allahonlara gazab etmiştir, onlar azab içinde temelli kalacaklardır. Eğer Allah’aPeygamber’e ve ona indirilen Kur’an’a inanmış olsalardı, onları dostedinmezlerdi, fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir” (Mâide: 5/77–81).Hz. Peygamber bu ayetleri okuduktan sonra şöyle buyurdu:

“Hayır, Allah’a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder,kötülükten nehyeder, zalimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hakka döndürürve hak üzerinde tutarsınız; ya da Allah Teâlâ kalblerinizi birbirine benzetir,sonra da İsrâiloğullarına lânet ettiği gibi size de lânet eder.”(8). (Buhadisin Tirmizî’deki metni biraz daha farklılık göstermektedir.)

 

Sonuç: Kendimizi Sorgulayalım!

Son 17 yılda;

Çirkin hayasızlık, yaygınlaşmakta mıdır?

Dünyevileşme hastalığı, yaygınlaşmakta mıdır?

Duyarsızlaşma, artmakta mıdır?

Akrabalık bağları zayıflamakta mıdır?

Arkadaşlık, komşuluk bağları zayıflamakta mıdır?

Bireyselleşme eğilimi artmakta mıdır?

Evler otelleşmekte ve arenaya dönmekte midir?

Marufla münker karışmakta mıdır?

Marufla münker yer değiştirmekte midir?

Cevabımız evetse, ayağa kalkıp Al-ı İmran 104, 110, Tevbe71, 122. Ayetlerinin gereğini yerine getirmeliyiz.

 

Kaynaklar

1- Kütübü Sitte; Hadis No: 4786

2- Kütübü Sitte, Hadis No: (1237). (4054), (7224).

3- Kütübü Sitte Hadis No: (395)

4- Buhari,14/6365:13

5- Buhari, 14:6366/14

6- Buhari, 14: 6366-67/15

7- Buharî, Şerike, 6

8- Ebû Dâvûd: 198

 
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
ASA'nın kar uzmanından korkutan Türkiye uyarısı
Tillerson: Türkiye'nin PKK kaygılarını anlıyoruz
Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili şok iddia! Pilot yanlış butona bastı
Türkiye'den ABD'ye sert yanıt: ''Bölgede kaos olur''
Bakanlık düğmeye bastı! 6 milyon 300 bin araca ceza yağacak
Saadet lideri Karamollaoğlu: Hükümet uzaklaştırıyor, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkaracağız
Yeni KHK yayımlandı! 1823 kişi göreve iade edildi
2 bin 168 kişi incelendi! KHK ile görevlerine iade edilecek
Kimine bayram kimine hüsran!
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
DOSTLUK ÖRNEĞİ
Mustafa KAYA
‘Bildiğiniz Gibi Değil’
Atilla MEHDİGİL
Cevabım biraz ağır olacak!
İshak BEYAZAY
Anka kuşu sandıklarımız
Feyzullah AYDOĞAN
MÜŞTEREK KARARLAR ALMAK MÜMKÜN MÜ?
Ekrem ŞAMA
Top Mehmetçik’te
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Mustafa İŞCAN
Asgari ücretlinin maaşı bu yıl da düşecek
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Savaş Çıkar mı?
Ali Haydar HAKSAL
Emperyalizmin Silâhları ile Müslümanların Savaşı
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Hipnozdan Çıkışın Diğer Adı: “Zeytin Dalı”
Zeki CEYHAN
Aptal mı yazıyor?
Mevlüt ÖZCAN
Misafire İkram ediniz
Mahmut TOPTAŞ
Arabozucu şeytanları aramıza sokmayalım
Prof.Dr.Ata ATUN
Rumları iyi okumak gerekli
Prof. Dr. Burhanettin Can
Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Hangi kadın
Mustafa YILDIRIM
Bu vatan bizim için evdir otel değil!
Burak KILLIOĞLU
Hep reaksiyon, hep reaksiyon…
Şakir TARIM
Türkiye AB’ye mahkûm mu?
İsmail KILLIOĞLU
...Dolayısıyla
İbrahim VELİ
İttifak mı 3. yol mu?
Abdülkadir ÖZKAN
ABD, İslam dünyası için terörden daha büyük tehdit
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz