4 Şaban 1438 | 30 Nisan 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
23/12/2013 - 13:00
Mustafa GEÇER
"AB’nin Türkiye’nin önüne diktiği bütün tuzak ve
engellerden, müktesebat uyum dayatmalarından
amaç, Türkiye’den stratejik tavizler kopararak,
parçalama ve yok etme oyunudur."
2-AB Türkiye’yi parçalamak (mı) istiyor?
 
XVIII.YY’ da Avrupa kamuoyunun Balkanlardaki Osmanlı egemenliğini, “Doğa dışı aşağı bir ırkın üstün bir ırkı fethi” olarak görmesini sağlayan Oryantalistler, XIX.YY’ da, “Avrupa’nın bu aşağı ırkı cezalandırması ve hakimiyetindeki üstün ırkları kurtarması gerektiği” inancını yerleştirmiştir.                                
 
1821’de eski İyonlularla ilgisi tartışılan çeşitli unsurlardan meydana gelmiş Balkan yarımadasındaki topluluk “Yunan” adı altında siyasallaştırılarak, Mora isyanın çıkartılmış, sonuçta Rusya ve Batılı ülkelerin desteği ve himayelerinde 1932 yılında Londra Anlaşması ile, Osmanlının Avrupa toprak larında “Yunan Krallığı” adında bir devlet kurulmuştur. Bu bağlamda Batılılar Osmanlıda çıkan her isyanı desteklemiş, cesaretlendirmiştir. Öncelikle gayrimüslim Osmanlı tebaasını himayesine alarak isyana teşvik etmiştir. Bu politikalarla Osmanlı Rumeli toprakları koparılarak Rus ve Batı yayılmacılığı amacı ile oralarda küçük kukla devletler kurdurulmuştur. Ahalisinin çoğunluğu Hristiyan insanlardan oluşan yerler koparıldıktan sonra, Anadolu’ya, gayrimüslim azınlıklar ve halkı Müslüman eyaletlere yönelmişlerdir. Anadolu’daki Rumlar ve Ermeniler, Osmanlıdan koparılan kapitülasyonlar ve stratejik tavizler kullanılarak, geliştirdikleri “Himayecilik politikası” ile Osmanlı İmparatorluğunun iç işlerine müdahale ederek, Anadolu’da bin yıldır sorunsuz yaşayan Rumlar ve Ermeniler sürekli kışkırtılıp isyanlara teşvik edilmişlerdir.  
 
İngiliz Büyükelçisi LAYARD: 12 Haziran 1879 tarihli raporunda; “ Bab-ı Ali dikkatli, akıllı ve ileri görüşlü davranmazsa yakında Anadolu’da son savaşa neden olan Bulgar sorununa benzer bir Ermeni sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Bir Ermeni ulusu yaratmak için aynı entrikalar  bu kez Anadolu’da çevriliyor. ” demiştir. Devamla, “ Hristiyan yaygarasına ve Avrupa müdahalesine  neden olabilecek bir durum oluşturulmak isteniyor.” açıklamasını yapmıştır.
 
İstanbul Ermeni Patriği NERSES, İngiliz Büyükelçisi Sir H.Elliot’ a 1876 yılında “ Cemaatim çok heyecanlıdır. Avrupa devletlerinin sempatisini kazanmak için ayaklanma çıkarmak gerekiyorsa böyle bir hareket yaratmak hiç de güç olmayacaktır. “ demektedir.
 
 
En küçük bir olayı dahi siyasallaştırıp uluslararası alana taşıyarak Osmanlı aleyhine sonuç doğurmasını sağlamışlardır. Osmanlının halkı Müslüman eyaletlerini, etnik milliyetçilik propagandası, ”Osmanlı sizi sömürüyor ”yalanları ile Osmanlının karşısına dikip, Müslümanları birbirine kırdırıp, parçalara bölüp, aralarında paylaşıp sömürgeleştirmişlerdir.
    
“Şark Sorunu” politikalarının ilk ve ana hedefleri olan Osmanlı yıkıldıktan sonra, şimdi de sırada o zaman yok edemedikleri, ana gövdeyi oluşturan Türkiye vardır. Türkiye üzerinde aynı oyunlar, farklı kesimler üzerinde farklı ve ikiyüzlü politikalarla sürdürülmektedir.                                              
 
Batı dünyası dün, “doğu sorunu” bağlamında Osmanlı imparatorluğunu yıkmak için geliştirdiği, toplum yapısında var olan veya sun’i olarak oluşturulan sosyo-kültürel farklılıklar ve bunların manipülasyonu bugün Türkiye’ye karşı aynı emperyalist amaçlarla yürütülmektedir. Kapitülasyonlardan faydalanarak geliştirdikleri “himaye sistemi ”oyunu, AB müktesebatının uyum dayatmalarının bazı argümanları kullanılarak devam etmektedir. Anadolu’da istismar edebilecekleri, işlerine yarayacak sayıda gayrimüslim vatandaşımız kalmadığından bu defa etnik kökeni ve mezhebi farklı Müslüman vatandaşlarımıza yönelmişlerdir. “Osmanlı imparatorluğuna karşı Hristiyanların ve Hristiyan azınlıkların himaye ve haklarının korunması ” olarak gündeme getirdikleri emperyalist amaca yönelik müdahaleci oyunlarını ve uygulamalarını Türkiye’ ye karşı “demokrasi, insan hakları, özgürlük v.b ” modern ve masum görünen, günümüz dünyasının itiraz etmeyeceği söylemler üzerinden yürütmektedirler. Türkiye’nin modernleşmesi ve demokratikleşmesi için, Batı’nın çıkarlarına uygun düzenlemeler yapması gerekliliği üzerinde yoğunlaşılmaktadır. (Y.Sarınay-T.Sünbül)”                                                      
 
Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin, batıcı aydınların, batının tüm ikiyüzlülüğünü ve çifte standartlı uygulamalarını görmelerine rağmen, kendi medeniyet ve inanç değerlerine dönme yerine, sanayileşme ve ekonomik kalkınmayı değil, batılıların istediği kimliksizleşmeyi, dağılmayı ve köleleşmeyi sağlayacak tarzda batılılaşma çalışmaları sürdürülmektedir.                                                                            
 
Yüzlerce yıldan beri yürütülen batılılaşma çalışmalarının, bugün Türkiye’yi getirdiği içinden çıkılmaz durum ortadadır. Demokratikleşme kapsamında değerlendirilen ve demokratikleşme ile ortadan kalkacağına inanılan bir takım hak ihlalleri ve özgürlük kısıtlamaları da batılılaşma adına kurulan bu rejimin, Anayasasının başında, “değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez” kaydı ile, “demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti” yazan, hak ve özgürlükler alanında bırakın Osmanlıyı, firavunlar dönemi Mısır’ın dahi gerisinde kalmış uygulamalarının ortaya çıkardığı sorunlar değil mi? Kalkınmada halen “geri kalmış ülke” statüsünden kurtulamamış sonuçlar bunun en açık kanıtıdır. Son projelerden olan AB ye girme şeklindeki Batılılaşma hareketleri ve Batı hayranlığı, büyük bir aşağılık kompleksi içinde, milletimizin onur ve şerefini ayaklar altına alarak, batılıların tezlerini kabul ve destekler mahiyette teslimiyetçi bir politikayla yürütülmektedir. Onlara benzemeyi kendi değerlerinden uzaklaşmayı, medenileşme, ilerleme, çağdaşlaşma ve tek kurtuluş yolu gören zihniyetler,  yaklaşık 300 yıldan bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Gerçek kimliklerini gizleyerek, soysuzluklarını, kimlik kabul eden, kendilerini entelektüel aydın, demokrat, insan hakları savunucusu gören, çifte standartlı, milletin hiçbir kutsalına değer vermeyen, beyni Batıdan beslenen sözde aydın küçük bir grup, dış mihraklarla işbirliği içinde ihanetlerini çağdaşlık ve demokratikleşme olarak topluma empoze edip bu maskeyle emperyalist amaçlara yönelik propagandalara destek olmaktadır. AB, Türkiye’de birtakım bölücü terör örgütlerine ve bunların paralelindeki işbirlikçi Sivil Toplum Kuruluşlarına hibe şeklinde mali destek sağlanmaktadır. Huzur bozucu, şiddet içeren her türlü isyan ve eylemleri desteklenmekte, hukuki, diplomatik ve her türlü himaye sağlanmakta, AİHM de görülen davalar bu gruplara aitse hemen Türkiye aleyhine sonuçlandırılmaktadır. Ülkenin %99’ unu teşkil eden Müslümanlara ilişkin bir hak ve özgürlük ihlali için başvurulan AİHM kaç davaya lehte karar vermiştir?  Bu konularda hep rejim ve bölücülük lehine kararlar vermiştir. En açık örneği, başörtüsü taktığı için eğitim özgürlüğü elinden alınan kız öğrencilerin davasında verdiği kararlar ortada duruyor. Yüz yıllar boyu aralarında hiçbir sorun yaşanmayan kardeşçe geçinen Anadolu’nun Müslüman insanlarına Batılılaşma adına geçmişte kendi yaptıkları zulmü ve haksızlıkları gerekçe göstererek insanlarımızın İslam kardeşliği kimliği ile birbirlerine kenetlenmiş yapısını, birtakım farklılıkları kaşıyarak çözmeye ve birlikte yaşama iradesini yok etmeye çalışmaktadırlar. Lozan antlaşmasında gayrimüslim azınlıkların korunmasına ilişkin 38-45 maddelerden faydalanmak için yeni azınlıklar oluşturma ve iç işlerine müdahale yolunu açmaya çalışmaktadırlar. Etnik köken ve mezhep farklılıkları, ırkçı ve jakoben yaklaşımlarla kaşınmakta toplum birbirine düşman edilmeye, ana gövdeyi ve esas hedeflerini oluşturan Türk milletinden diğer Müslüman etnik toplulukları ayırarak ülkenin parçalanıp yok edilmesi amaçlanmaktadır. Buna karşılık AB, Avrupa’da kendi aralarındaki sorunları çözüp, ortak bir kültür ekseninde bütünleşmeye çalışmakta AB’ nin temel amacını da bu birlik olma düşüncesi oluşturmaktadır. Türkiye’de darbeler yaptırmış batı zihniyetinin Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratikleşmesi ve insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olması gibi bir kaygı ve isteğinin olduğuna inanmak tam anlamıyla bir ihanet ve gaflet değilse, saflıktır. AB’nin Türkiye’nin önüne diktiği bütün tuzak ve engellerden, müktesebat uyum dayatmalarından amaç, Türkiye’den stratejik tavizler kopararak, parçalama ve yok etme oyunudur.
                                                                   
Türkiye’nin her türlü hal ve şart altında hatta Türkiye’ye sağlanacak her türlü yardım ve kolaylıklar karşısında dahi AB’ye girip entegre olması, Türkiye’nin varlığına ve tarihi misyonuna aykırıdır. AB’ye geçici kazanımlar için girmek, geleceğimizi ve Türkiye’ye güvenenlerin ümidini yok etmek demektir. 
 
Sonuç olarak Türkiye, AB ile karşılıklı eşitlik ve saygı çerçevesinde çıkarlara dayalı iyi ilişkilerini sürdürebilir ancak AB’ye üye olamaz. Olmamalıdır. Bizim inanç ve medeniyetimizin özünde insanı hiçbir farklılığına bakmadan en şerefli ve haklarını en öncelikli sayan, en üstün akideler, kurallar mevcuttur. Bunun için Müslüman topluluklar arasındaki Selçuklu, Osmanlı uygulamalarına bakmak ve onları uygulamak yeterli olacaktır.  Batının 1948’de yeni farkına varıp inanmadığı insan haklarına ilişkin Müslümanların Batıdan alacağı bir ders olmadığı gibi onlara vereceği çok ders vardır. Çözüm: AB müktesebatına uyum değil, parçalanmak değil, kendi değerlerimizi doğru tespit edip hayata geçirerek, birliği büyütmektir. Küresel boyutta manevi müşterekleri bulunan kardeş topluluklar ve ülkelerle birlikler kurulmalı, olan birliktelikleri daha geliştirip ileri taşımalıdır. Bizim ve insanlığın, Batı’nın, emperyalist, çıkarcı, materyalist, maneviyattan yoksun, ikiyüzlü müstekbir sistemlerine değil, İslam medeniyetinin aydınlığına ihtiyacı vardır. Avrupa’yı bulunduğu noktaya taşıyan unsurlar bir bir ortadan kalkmaya başlamıştır. Çok geçmeden tüm dengeler değişecek yeni dengeler kurulacaktır. Avrupa ve AB yeryüzündeki etkinliğini fonksiyonunu kaybedecektir.
 
Türkiye ve diğer İslam ülkeleri olarak yer ve duruşumuzu ona göre yeniden belirleyip, Batı’nın dümeninde kendilerinin bulunduğu ve rotasını belirlediği, bizim kıblemize yönelmeyen çürümüş gemisine binmemeliyiz!
YORUMLAR
hakyol islam 24-12-2013, 09:28:10
elbet bir gün güneş bizim üzerimize de doğacak. işte o zaman Allah düşmanları kaçacak yer arayın. her yer hakyol islam yazacak.o zaman Allah düşmanları kaçacak yer arayın.
 
sadri 25-12-2013, 09:52:26
ne ab ne abd, ne cemaat ne hükümet
tek yol islam birliği
 
Şeyma Göldağ 30-12-2013, 10:15:50
Elbet bir gün Allah nurunu tamamlayacaktır.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
TSK'dan PKK'ya hava harekatı
Dursun Özbek'ten UEFA müjdesi
Fetönün Askeri Karargahı
Çeçenistan'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Son bir haftada 26 terörist öldürüldü
300 AK Partili isim CHP'ye geçti
Trabzonspor'da rakipler aynı, puanlar farklı
Avrupa yaz saatine geçiyor!
Kahraman şehit Halisdemir'e büyük ayıp!
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Atilla MEHDİGİL
Bu Millet Gök Kubbe’yi başınıza geçirir!..
Hayati OTYAKMAZ
MUTLU OLMAK İÇİN!
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ ÖZGÜVENİ
Ekrem ŞAMA
Referandum gözlemcileri
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Şeref KAÇMAZ
DEĞİŞTİRİ - YORUM
Mustafa KAYA
Arpacıya Borç Eden Ahırını Tez Satar
İshak BEYAZAY
İçimizdeki put
Mustafa İŞCAN
Kızlık soyadı ile eski SSK no bulunur
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Sâlih=İyi Müslüman
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Yusuf KAPLAN
Kilise saldırıları: İhvan’ı bitirme tezgâhı...
Ali Haydar HAKSAL
Süreci doğru algılamak -ı-
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Buçuk Savaş”ta Başlangıç Vuruşu...
Zeki CEYHAN
AKP’de ne yapılmalı?
Mevlüt ÖZCAN
Evlilik bir “ibadet”tir
Mahmut TOPTAŞ
Sisifos tipi gavurluk
Prof.Dr.Ata ATUN
Kıbrıs’ta Rum olmayana yer yoktur
Prof. Dr. Burhanettin Can
Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
Akif EMRE
ABD’nin müdahale kapasitesi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Faniyiz deyip yıkılacak saltanatın esiri olmak
Mustafa YILDIRIM
Görüşmelerin kayıt altına alınması ne işe yarıyor?
Burak KILLIOĞLU
Uzlaşma olmadan nasıl olacak?
Şakir TARIM
Kut-ul Amare ve sömürgeci İngiltere
İsmail KILLIOĞLU
Bir halkoylamasının düşündürdükleri
İbrahim VELİ
Yüzde 49’u anlamak
Abdülkadir ÖZKAN
Tarafsız değil, adil olmak önemlidir
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz