1 Zi'l-ka'de 1438 | 25 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
05/12/2013 - 16:00
Mustafa GEÇER
"Burada önem arz eden husus; fasıllarda, dini- itikadı,
manevi ve milli yapımıza aykırı, uygun olmayan hususlara
uyum konusunda nasıl yol ve istikamet izleneceğidir?"
Türkiye’nin Avrupa Birliği macerası ve Katılım Sürecinde Geçirdiği Aşamalar:                                                                
 
31 Temmuz 1959: Türkiye, AET’ye ortaklık için başvurdu.                                                                                                                      
12 Eylül 1963: Türkiye ile AET’yi Gümrük Birliği’ne götürecek ve tam üyeliği sağlayacak olan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı.  
 
1 Aralık 1964: Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi.                                                                                                                      
23 Kasım 1970: Gümrük Birliği’ne ilişkin kuralları içeren “Katma  Protokol”  Brüksel'de imzalandı.                                                                          
1 Eylül 1971: Katma Protokol'ün ticari hükümleri "Geçici Anlaşma" ile yürürlüğe konuldu. AB, Türkiye’den ithal sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini ve miktar kısıtlamalarını –tekstil ürünleri hariç- kaldırdı.                                                                                                                  
11 Ekim 1978: Türkiye, Dördüncü Beş Yıllık Plan süresince Gümrük Birliği yükümlülüklerinin dondurulması ve aynı dönem için yaklaşık 8 milyar dolarlık yardım yapılması talebinde bulundu.                                                                                                                                                            
22 Ocak 1982: Avrupa Parlamentosu, Türkiye-AET Anlaşması’nın askıya alınmasını Konsey ve Komisyon’dan istedi, ilişkiler fiilen donduruldu.  
 
16 Eylül 1986: Türkiye-AET Ortaklık Konseyi toplandı. Böylece 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren dondurulmuş bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin canlandırılması süreci başladı.                         
 
14 Nisan 1987: Türkiye, AT (Avrupa Topluluğu)’ye, tam üye olmak üzere müracaat etti.                                                  
 
11-12 Aralık 1999: Helsinki’de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı’nda Türkiye’ye adaylık statüsü tanındı.                                          
8 Mart 2001 :  AB Bakanlar Konseyi, Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi’ni kabul etti.                                                                                  
6 Ekim 2004 :  İlerleme Raporu ve rapora bağlı tavsiye belgesi yayımlandı. Söz konusu belgelerde Türkiye’nin siyasi kriterleri gerekli ölçüde karşıladığı belirtilerek birliğe katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunuldu.                                                                                        
17 Aralık 2004 :  AB devlet ve hükümet başkanları Zirve toplantısında Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdiği belirtilmiş ve katılım müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde başlanmıştır...
                                                                                                                                        
Bu süreç içerisinde ele alınan konular ve verilen açık ve gizli tavizler uzun uzun ele alınıp incelenebilir.
 
Avrupa Birliği Müktesebatı ne anlama geliyor?
Avrupa Birliği Müktesebatı (acquis communautaire), temel Avrupa Birliği anlaşmalarında ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında (tüzük, karar, yönerge vs.) yer alan kural ve kurumlar bütününü ifade etmektedir. Üye ülkelerin bazı egemenlik haklarının, bağlayıcı olarak AB’ye devri de dâhil Dış ilişkiler, güvenlik ve adalet, serbest dolaşım, gümrük birliği, çevre koruması, eğitim ve araştırma vs. tüm konular AB Müktesebatı içinde yer alan konulardır.                                                                                                                                                    
Avrupa birliği müktesebatının ne anlama geldiğini her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bilmesi gerekir. Çünkü 1791 yılından bu yana bu ülkede her oyun her ihanet “Avrupalılaşma” sevdası ve gerekçesi üzerinden yürütülmüştür. Özellikle cumhuriyetten sonra Avrupalılaşma politikalarını yürütenlerin ve savunanların büyük bir bölümü, Batının geliştirdiği bilgi, teknoloji ve sanayisi yerine, Batı kültüründeki İslam’a aykırı tarafları Türkiye’ye taşıyıp dayatmışlardır. Müslüman halk buna karşı çıktığı için halkı gericilikle itham ederken, İslam’a da “terakkiye mani” (ilerlemeye engel) bir din diye iftira ederek halkın kalbinden ve hafızasından silmeyi öncelikli vazife bilmişlerdir. Üzerinde ısrarla durdukları şey  “Anadolu İslam’ı” ve Türkiye’yi yok etmeye yönelik şeylerdir. Tarihte kral Ferdinand’ın Endülüs (İspanya) Müslümanlarına yaptığının aynısı istenmekte ancak bunu açıktan bir fermanla kısa sürede  yapılmasının günümüz dünyasında savundukları ilkelerle izahı zor olacağı düşüncesiyle, bahaneler oluşturarak kendileri ile örtüşecek iktidarları bekleyerek, onları destekleyerek, kamuoyu oluşturarak, tedricen, parça parça uygulamaya çalışmaktadırlar. İşin açıkçası “Hıristiyan olun yoksa sizi içimize alamayız” demeye getiriyorlar. Tarihe baktığımızda bu işin hızlı şeklinin Endülüs’te yapıldığına tanık oluyoruz:  
İspanya Karal II. Ferdinand ve Kraliçe I. İsebella Endülüs’ü -Emevi İslam Devleti yıkılıp- tamamen işgal edilince, ”tek devlet, tek din” sloganı ile diğer dinlere mensup halkların Hıristiyan olması için ferman çıkarırlar. Müslümanlar ve Yahudilerin çoğu kılıçtan geçirilir, engizisyon kararları ile diri diri yakılırlar. Birçoğu varını yoğunu vererek ülkeden kaçar, kalanlar zorla vaftiz edilir.  Bununla yetinilmez Müslümanların giyim kuşamları, yazıları değiştirilir, ayrıca vaftiz edildiği halde gizlice Müslümanlığını sürdürenlerin evine şarap ve domuz jambonu bırakılarak yemeleri söylenir. Şarapları içip domuz eti yiyip-yemediklerini kontrol için özel zabıta oluşturulup kontrol ettirilir. Şüpheli görülenler yakılır. İspanyadan kaçabilen Müslüman ve Yahudiler canlarını kurtarır. Böylece 700 yıl süren Müslümanların devleti olan Endülüs de, (İspanya) tarihten silinir. İspanya ve Portekiz’de bir tek Müslüman ve Yahudi bırakılmaz. Ya kaçar, ya öldürülür, ya da Hristiyan olup asimile olurlar.                                                                                                                  
 
Bugün İspanya’ da Endülüs medeniyetinden müze olarak bırakılmış birkaç cami ve saray olmasa, orada muazzam bir medeniyet kurmuş, karanlık Avrupa’da Rönesans ve reformların başlamasına vesile olmuş bir toplumun ve medeniyetinin varlığına delalet edecek bir iz bulmak mümkün değildir.  İşte tarihte Avrupa müktesebatı uygulamalarının en çarpıcı örneklerinden biri budur. Aradaki fark, o zaman bu dayatmayı Katolikler yapmış, bugün bunu Müslüman toplumları yönetenler batılılaşmayı kurtuluş olarak gördüklerinden onların kapısında bekleyerek, Müslüman toplumun onur ve şerefini ayaklar altına alarak kendileri istiyorlar.                                                                                                                                                                                                                                                          
AB tarafından genişleme müzakereleri için hazırlanmış olan “AT Müktesebatı Analitik Çerçevesi” aşağıda yer almaktadır. Söz konusu müktesebat, AB’nin kendi içindeki müktesebatın (kazanım) benzeridir ve özellikle genişleme sürecinde katılım müzakereleri yapılacak olan aday ülkeler için hazırlanmıştır. Aslında bu fasıllar daha çok Türkiye için hazırlanmış ve Türkiye’nin AB’ye girmede amacı olan fasıllar dondurulmuştur. Çünkü Türkiye’den çok sonra üyelik başvurusu yapmış ülkeler hiç engel ve dayatma yapılmadan Hıristiyan oldukları için birliğe kısa sürede üye yapılmışlardır.                        
Bugün Romanya’nın, Bulgaristan’ın çingeneleri dahi AB ülkelerinde serbestçe dolaşmaktadır.                                                    
Türkiye için tek sorun, bütünlük içinde büyük ve tek parça ve Müslüman olmasıdır. Kendileri için sorun gördükleri bu konular halledilmeden Türkiye’yi birliğe kabul etmeleri mümkün gözükme mektedir. Türkiye İslam kimliğini silecek, parçalanacak, İslam’ın toplum hayatında belirleyici rolünün kalmadığı, şekilsiz kimliksiz hammadde haline gelmiş, istenilen şekle sokulmaya elverişli bir toplum yapısı, bölünmüş parçalara ayrılmış yutulması ve sindirilmesi kolay hale getirilmiş bir Türkiye istiyorlar. Kendileri birlik olup güç birliği yaparken, Türkiye’nin ve diğer İslam ülkelerinin birlik olmalarını önlemek için, her türlü farklılığı öne çıkartıp, kışkırtıp bölünüp parçalanması için  çalışıyorlar. Bunun için Türkiye’nin önüne 35 bölümden oluşan, önü açık müzakere konularını koyuyorlar.  “Bunlara çalış ve tam olarak bize benze ve bize uyum sağla, o zaman üyeliğinizi belki gündeme alırız” diyorlar. Tabiri caizse, daha çok taviz koparmak için Türkiye’ye  post kılı saydırıyorlar.
 
İşte Türkiye’nin önüne AB Müktesebatına uyum için konulan fasıl başlıkları:
1) Malların Serbest Dolaşımı, 2) İşçilerin Serbest Dolaşımı, 3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, 4) Sermayenin Serbest Dolaşımı, 5) Kamu Alımları, 6) Şirketler Hukuku, 7) Fikri Mülkiyet Hukuku,  8) Rekabet Politikası, 9) Mali Hizmetler, 10) Bilgi Toplumu ve Medya, 11) Tarım ve Kırsal Kalkınma,  12) Gıda Güvenliği-Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, 13) Balıkçılık, 14) Taşımacılık Politikası, 15) Enerji, 16) Vergilendirme, 17) Ekonomik ve Parasal Politika, 18) İstatistik, 19) Sosyal Politika ve İstihdam, 20) İşletmeler ve Sanayi Politikası, 21) Trans-Avrupa Şebekeleri, 22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu,  23) Yargı ve Temel Haklar, 24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, 25) Bilim ve Araştırma, 26) Eğitim ve Kültür, 27) Çevre, 28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, 29) Gümrük Birliği, 30) Dış İlişkiler, 31) Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları, 32) Mali Kontrol, 33) Mali ve Bütçesel Hükümler, 34)Kurumlar, 35 ) Diğer Konular… Bunlara ilaveten yeni fasıllar açılması da muhtemeldir.                                                                                                                                                                      
Bu fasılların tamamı taranacak, ilgili yasal diğer düzenlemelerin yapıldığı kanaati hasıl olduğunda fasıllar tek tek müzakere edilecek. AB ilgili komisyonunda müzakere edilen fasılları, Türkiye’nin iç hukukuna taşıdığı ve hayata geçirdiği kabul görürse o fasıldan diğer fasıla geçilecek. Bir fasıl bitmeden diğer fasıla geçilmeyecek.                                                                                                                                                                        
Burada önem arz eden husus; fasıllarda, dini- itikadı, manevi ve milli yapımıza aykırı, uygun olmayan hususlara uyum konusunda nasıl yol ve istikamet izleneceğidir? İslam’a aykırı bir talebin Türkiye hükümetleri tarafından yerine getirilip getirilmeyeceğidir. AB müktesebatına uyum için İslam’a ve milli menfaatlere aykırı hususlara uyum için yasal ve idari düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağıdır. Uygulamalar göstermiştir ki, AB müktesebatında İslam’la çatışan konular masaya geldiğinde, maalesef İslami ilkeler değil AB ilkeleri tercih edilmektedir. Milli ve manevi değerlerden sürekli taviz verilmektedir. Bu uygulama toplum hayatından İslam’ın ve kültürünün yavaş yavaş tasfiyesi ve genç nesillerin hafızasından silinmesi tehlikesini beraberinde getirmektedir. Millet ifsat edilmektedir. Batı kültürü ve 120 bin sayfa tutan AB müktesebatında İslam’a, milli ve manevi değerlerimize aykırı binlerce husus bulunmaktadır. Bunlardan domuz’un kasaplık hayvan sınıfına sokulması, zinanın suç olmaktan çıkarılması, eşcinselliğin bir hak olarak kabul edilip devlet tarafından koruma altına alınıp desteklenmesi gibi İslama, itikadımıza, milli ve manevi kültürümüze aykırı konuların iç hukuka taşınmış olması konunun tercih istikametini, vahametini ve ciddiyetini ortaya koymaktadır.                                                                                                                                                          
Geçenlerde hükümetin alelacele “demokratikleşme paketi” adı altında açıkladığı konular kısmen AB yetkililerinin takdirini kazanmış, Kurban Bayramı’nda ilan ettikleri “Türkiye ilerleme raporunda”, “Her ne kadar “gezi olayları” nda polisin sergilediği tavır ve Ruhban okulunun açılmasından bahsedilme mesi skalanızı aşağı çekmişse de, ilan edilen paket durumu biraz telafi etmiş 23.ve 24 . fasıllarda “ilerleme” ve  “iyi ilerleme” kaydedildiği ”ne değinilmiştir. AB komisyonunda üye adayı ülkelerin 23.ve 24. fasılları halletmeden diğer fasıllara geçilemeyeceği görüşü hakimdir.                                                                                                    
AB’ye üyelik için katılım müzakeresi fasıllarının tamamı taranacak, müzakere edilecek, eksiksiz uyum sağlanacak ki, herhangi bir AB üyesi ülke veto etmezse, üyelik kabul edilebilsin. Mesela, Türkiye istenen her şeyi yerine getirse bile, herhangi bir üye, diyelim Kıbrıs Rum kesimi “olmaz” dediğinde,  Türkiye AB’ ye üye olamaz. Rumların gönlünü görüp razı etmesi gerekecek.                                                                                                      
Bütün bunları yerine getirdikten sonra halen ortada halkı Müslüman, kendi kültürünü yaşatabilen bütünlük içinde bir Türkiye kalırsa, iş bunlarla da bitmiyor. Bir de Türkiye’den yerine getirilmesi istenen “Tavsiyeler ve etkiler raporu” maddeleri var.                                                                                                                  
Türkiye’nin birliğe katılmasının AB’yi olumsuz etkilememesi için bu rapordaki şartları da kabul edip yerine getirmesi isteniyor.                                                                                                                                                                          
Bunların bazıları:                                                                                                                                                                          
1-Türkiye AB ye üye olmazdan önce diğer ülkelerle yapmış olduğu ikili ya da çok taraflı anlaşmalardan AB isterse, vaz geçecek. Mesela; D-8 den, İİT den, Türk ülkelerle yaptığı birliklerden AB isterse çıkacak.                                                                                                                  
2- Türkiye, Yunanistan’la Ege meselesini Uluslararası Adalet Divanı’na götürecek. Bu divandan Türkiye lehine karar çıkmayacağı biliniyor.            
 
3-Dicle ve Fırat suları idaresi Uluslararası bir komisyona verilecek, İsrail ve komşuları bu sulardan faydalanacak.                                                    
4- Ermenistan sınırları açılacak.                                                                                                                                                                              
5-Türkiye Kıbrıs’tan çekilecek. Londra ve Zürih anlaşmalarına aykırı olarak AB’ye alınmış Türkiye’nin ayağına bağ, başına bela edilmiş Rum kesimi, Kıbrıs’ın tek hâkimi ve yönetimi sayılıp, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti korsan devlet, Kıbrıs Türk Silahlı Kuvvetleri bir AB ülkesinin bir kısmını işgal etmiş işgal gücü sayılıp adadan derhal çekilecek. Türkiye, Rum yönetimini tanıyıp Kıbrıs’ın meşru yönetimi olarak kabul edecek...  
YORUMLAR
Mustafa 06-12-2013, 14:08:47
AB değil İslam Birliği
 
hayrettin demir 06-12-2013, 14:35:11
mustafa bey tv5'te teknoloji programı yapılması mümkün müdür?sosyal medyanın önemi günümüzde çok önemli.yazınızdan dolayı da tebrik ederim.Allah yar ve yardımcınız olsun.Birde Enver Baytan hoca efendiyi önceden çok görüyorduk tv5 'te. şimdi ekranda göremiyoruz.hayırlı yayınlar.
 
Türkiye Ulaş İş Sendikası 06-12-2013, 22:30:39
Sn. GEÇER
Detaylı güzel yazınızı kutlarız.
Çare İslam Birliği diye düşünürüz.
ENDÜLÜSE YAPILANLAR
BUGÜN
ADIM ADIM
BURADA
UYGULANMAKTA.
UYANDIĞIMIZDA
ÇOK GEÇ OLABİLİR.
Saygılar.
 
KADİR TEMİZ 07-12-2013, 12:34:47
TEK ÇARE İSLAM BİRLİĞİ GERİSİ ANGARYA.
BOŞA KÜREK ÇEKİYORUZ.ANCAK KİM ANLIYO Kİ.ALLAH AKIL FİKİR İHSAN VERSİN İDARECİLERE YÖNETİCİLERE,YÖNETENLERE DE ,HERKESİ TEFEKKÜR ETMEYE DAVET EDİYORUM.HEM TV5 TEFEKKÜR'E HEM DE TEFEKKÜR ETMEYE.SAYGILARIMLA...
 
HAMDİ AŞIKOĞLU 11-12-2013, 09:16:10
"Uzun ince bir yolgayım.Gidiyorum gündüz gece" demiş ozan.Bendeniz 1959 doğumluyum ve bu ümitsiz yolculuk ben doğdum doğalı devam ediyord.Bizler kişiliğimizden,kimliğimizdem en önemlisi inancımızdan istenilen tavizi vermediğimiz müddetçe devam edecek gibi görünüyor.Ve herkeste biliyor ki,devamda edecek.Öyleyse,durmak yok yola devam
 
ANADOLU GENÇLİK/ HAKKIN OLAN BİR GENÇLİK 13-12-2013, 10:10:23
ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN.HEM HABER SİTENİZDE HEM TELEVİZYONUMUZDA İSLAM DÜNYASININ HASSASİYETİNİ ÜMMTİN DİRİLİŞİNİ ŞEHİT ABDULKADİR MOLLANIN ŞEHADETİNİ SİZ VERDİNİZ.SİZ DÜNYAYA DUYURDUNUZ.CEMAATİN TV'LERİ DERSHANELERLE UĞRAŞSIN AKP'NİN TV'LERİ AKP'NİN KOLTUĞUNU SAĞLAMLAŞTIRMAYA ÇALIŞSSIN. TV5 İSE HAKKI HAYKIRMAYA DEVAM.YOLUNUZ ŞEHADET YOLU.YOLUNUZ SIRADIM MÜSTAKİM...
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz