28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
23/11/2013 - 15:02
Mustafa GEÇER
"Roma ve Avrupa Hukuku’nun kaynağı kabul edilen 12 Levha
kanunlarını, 12 Yahudi kabilesini, İsa’nın (As.) 12 havarisini,
Hz. Meryem’e ait olduğuna inandıkları tacın 12 yıldızı, mavi
pelerini temsil eden, mavi zemin üzerine 12 yıldızlı bayrak,
AB bayrağı kabul edildi."
Avrupa Birliği Fikri nereden çıktı?
İslam’ın doğuşu ve 7.yy’da Orta-Doğu’nun, İran, Kafkasya, Kuzey ve Orta  Afrika’nın Müslümanların eline geçmesi ve İslamlaşması, 751 Talas savaşından sonra Müslümanlarla temasa geçen Türk boylarının hızla Müslüman olmaya başlamaları, 840 yılında ilk Müslüman  Karahanlı devletini, 1038’de Türk Oğuz Boylarının Büyük Selçuklu Devleti’ni kurmaları ile Müslüman Türklerin Anadolu’ya ve Batı’ya doğru yayılmaya başlamaları, Selçukluların 1071 yılında Malazgirt savaşı ile Bizanslıları bozguna uğratıp  Batı’ya doğru ilerlemeleri, Avrupalıları telaşa düşürmeye başladı. Bu durum karşısında Bizans kralı I.Aleksios Komnenos Papa II.Urbanus’tan yardım istedi. Bunun üzerine Hıristiyan devletler bir araya gelerek 1096 yılında Müslümanlara karşı  “Haçlı Savaşları”nı başlattılar.                                                                                                                                                
Avrupalıların ilk defa birlik olma fikri, Müslümanlara karşı savaşarak onları yok edip, Kudüs ve Orta Doğu’yu ele geçirme düşüncesi ile doğdu diyebiliriz. Bu düşünce, bilinçaltlarında halen yaşamaktadır.  Birlik olmaktan amaçlarını, Endülüs’te (İspanya) tamamen, Balkanlarda kısmen gerçekleştirdiler.  Şimdiki oyun, yoğunlukla Anadolu üzerinde, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da, Müslümanların yaşadığı diğer coğrafyalarda oynanmaya devam ediliyor.
15.yy’la gelindiğinde Avrupa’ da Rönesans ve Reform hareketleri ile başlayan fikir akımları, Katolik kiliseye karşı yeni mezheplerin doğmasına, Avrupa’da yoğun ve şiddetli mezhep savaşlarının çıkmasına neden oldu.                                                                                                                          
Hristiyanlar için bu tehlikeyi daha önceleri gören Papaz Desidarius Aresmus, Katolik ve Protestanların safında yer almamakla beraber, Protestan Luther’i ve hümanizm akımını destekliyor, Katolik kiliseyle  pek anlaşamıyordu. Hümanizmin kurucularından sayılan D.Aresmus, şiddetle hümanizmi savunurken diğer yandan Müslümanlara karşı nefret ve düşmanlığın başını çekiyordu. Hıristiyan Avrupalıların antik Yunan ve Roma kültür ve sanatı ekseninde, ortak bir medeniyet ve düzen kurarak birlik olmalarını savunuyordu. Avrupa Birliği fikrinin felsefi altyapısını Papaz Desidarius Aresmus oluşturmuştur diyebiliriz. Bugün AB de ortak kültürün sağlanması için D. Aresmus adına öğrenci ve müfredat mübadelesi projesi yürütülmektedir.  Bu eğitim faaliyetine T.C Milli Eğitim Bakanlığı da öğrenci vermekte ve projeyi desteklemektedir.                                                                                                                                      
Avrupa’da 1618 de başlayıp 1648’de sona eren 30 yıl savaşlarından Protestanlar galip çıkmıştır. Avrupa’daki mezhep savaşları, Osmanlıya karşı düşünülen Haçlı Savaşları’na bir süre ara verilmesine neden olmuş, güçlenen Osmanlılar Viyana kapılarına dayanmıştır.                                                                                            
30 yıl savaşları, Osmanlıların Avrupa içlerine doğru yayılması,1.inci ve 2.inci Dünya savaşları sonucu Avrupa’da yaşanan acı ve yıkımlar, Avrupa’da birlik olma düşüncesini hep gündemde tutmuştur.                                                                                                                                                                  
20.yy’la gelindiğinde, Avrupa’da birlik kurma düşüncesi, Avrupa ülkeleri arasında ekonomik dayanışmayı ve barışı sağlamak arzusuyla ortaya çıktı. Avrupalılar aralarındaki farklılıkları bir yana bırakıp, barış sağlayarak bir araya geldiler. 20.yy başlarında sanayi için stratejik öneme sahip kömür ve demir madenleri kullanım ve ticaretini daha etkin hale getirmek, sanayilerini güçlendirmek için 1951’de altı Avrupa ülkesi (Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İtalya ve Lüksemburg) kömür ve çelik üretimini birleştirerek “Avrupa Kömür ve Çelik Birliği’ni” kurdular.                                                                                                                                                                  
1957’de birliğin amacı genişletilerek, Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu. Bu birlik, Avrupa ülkeleri arasında ekonomik iş birliğinin gelişmesini, gümrüklerin yavaş yavaş ortadan kaldırılmasını ve ortak dış ticaret tarifelerinin belirlenmesini öngörüyordu. AET’nin kısa zamanda gösterdiği ekonomik büyüme diğer Avrupa ülkelerini de topluluğa katılmaya yöneltti. Bu topluluk daha sonra üyeleri arasında siyasi bütünleşmeyi de öngören Avrupa Birliği (AB) adını aldı. Bu süreçte birlik siyasi bir boyut kazandı, diğer boyutları ikinci plana itildi.                                                                                    
İngiltere, İrlanda, Danimarka 1973’te AB’ye üye oldular. Bu ülkeleri Yunanistan (1981), İspanya ve Portekiz (1986) izledi. 1986’da imzalanan Avrupa Tek Senedi, iç sınırların ortadan kaldırıldığı bir Pazar oluşturdu ve birlik içindeki ekonomik iş birliğini güçlendirdi.                                                                                                      
1992’de imzalanan ve 1 Ocak 1993’de yürürlüğe giren başka bir antlaşma ise birlik için tek para birimini (Euro) ve Avrupa vatandaşlığını öngörüyordu. Tek parlamento, tek bayrak, resmi marş, tek merkez bankası gibi çalışmalar yürütülüyor. Beethoven’in 9. Senfonisi,  1985 yılında AB resmi ortak marşı kabul edildi. Roma ve Avrupa Hukuku’nun kaynağı kabul edilen 12 Levha kanunlarını, 12 Yahudi kabilesini, İsa’nın (As.) 12 havarisini, Hz. Meryem’e ait olduğuna inandıkları tacın 12 yıldızı, mavi pelerini temsil eden, mavi zemin üzerine 12 yıldızlı bayrak, AB bayrağı kabul edildi.  Bayrağı tasarlayan Arsene Heitz, kendisini Meryem Ana’ya adamış biri olarak kabul eden bir kişidir.. AB’nin tüm sembol ve ritüellerinde Tevrat (eski ahit) ve İncil’den ilham alındığı görülür. AB’ci hükümetlerimiz, Türk kamuoyuna 12 yıldızın, o günkü 12 AB üyesi ülkeyi temsil ettiğini söylemişlerse de, bugün 28’e çıkan üye sayısına rağmen yıldızın niçin halen 12 olarak durduğunu sormak lazım!                                                                                                                                             
AB, sorunlarına rağmen pek çok ülkeyi çekmeye devam etmektedir. Avrupa Birliği’nin genişleme politikası doğrultusunda üye sayısı artmış ve 2013 yılında tam üyeliğe alınan Hırvatistan ile üye sayısı 28 olmuştur.                                                                                                                                                                                      
Türkiye için yıllarca Asya ülkesi olduğu için bahane üreten AB, Asya’da olduğu halde Kıbrıs Rum kesimini alelacele birliğe alarak ikiyüzlülüğünü göstermiştir. Yakın bir gelecekte; İsrail, Ermenistan, Gürcistan gibi ülkeleri birliğe alırsa şaşmamak lazım.                                                                                                                                                                                                
Böylece, Müslümanlardaki tevhid akidesine rağmen birlik sağlanamayıp parçalanma devam ederken, Hıristiyan Batılılar birliği sağlamış, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birleşik Devletleri (AB) yi kurmuşlardır. Hâlen AB’ye üyelik için bekleyen ülkeler bulunmaktadır. Türkiye  de AB’ye üye olmak isteyen ülkeler arasında 1959 yılından bu yana dönüşmesi için kapıda bekletilmektedir. 
 
Türkiye’yi yönetenlerin AB üyeliğinden beklenti ve amaçları:                                                                                              
AB üyeliğine girmekteki temel iktisadi ve siyasi saik ve amaçlar şu başlıklar altında toplanabilir;                                                                                                                                                                
I-Asli (siyasi) amaçlar:                                                                                                                                                                                             
1-Türkiyenin Avrupa bloku içinde tutularak İslam ülkelerine yakınlaşmasının önlenmesi.                               
2-Laik düzen korunarak,”1.nci iç tehdit” olarak algılanan İslami gelişmenin önlenmesi.                                                                      
3-Batı medeniyetine dahil olmak,  batı değerlerini benimsemiş, geri kalmışlığa gerekçe gösterilen kendi değerlerini reddeden bir nesil ve kimlik oluşturmak. Bu yolla çağdaş ülkeler ligine yükselmek.                                                                                                                                              
4-Komünist SSCB blokundan gelecek tehdit ve saldırılardan Türkiye’nin korunması.                                              
II-Fer’i (İktisadi) amaçlar:                                                                                                                                                                                         
1-Geri bırakılmış bir ülke olarak artan işsizliğe çözüm için, AB’nin tanıyacağı “serbest dolaşım” fırsatından faydalanılarak, işsizlerin AB ülkelerine giderek iş bulmalarının sağlanması. Diğer bir deyişle AB’ ye işçi (emek) ihracının sağlanması.                                                                                  
2- AB’nin aday ülkelere sağladığı karşılıksız kredi ve teknoloji transferinden faydalanılarak iktisadi kalkınmanın ve sanayileşmenin sağlanması.    
3-Serbest mal ve hizmet dolaşımından faydalanarak AB ülkelerine mal ve hizmet ihracı yapabilmek.  Şunu peşinen belirtmek gerekir ki, yarım asrı geçmiş bir süredir AB kapısında bekletilmesine ve verilen onca tavize rağmen Türkiye lehine beklentiler kapsamında kayda değer bir kazanım elde edilememiştir. Gelişmeler hep ülkemiz aleyhine olmuştur. AB’ ye üyelik başvuru ve adaylığımız olmasaydı, normal uluslararası ilişkilerle belki de AB’den daha çok kazanım elde edebilirdik. Günümüze geldiğimizde yukarıda sayılan AB’den beklenti ve amaçlar, ciddiyetini ve geçerliliğini kaybetmiştir.  
(Devam Edecek…)   
YORUMLAR
KUTBETTİN KILIÇ 23-11-2013, 15:16:59
SELAMUN ALEYKÜM, ALLAH RAZI OLSUN.
GÜZEL BİR YAZI.ELİNİZE SAĞLIK. BAŞBAKAN BİZİ ŞANGAYA ALIN AB'DEN VAZGFEÇELİM DİYOR.NASIL ACI BİR TABLO.GÖZÜNÜN ÖNÜNDEKİ D-8 İ GÖRMÜYOR.BASİRET VERSİN ALLAH TÜM İDARECİLERİMİZE...
 
SELİM 26-11-2013, 11:08:20
AB-NATO-BM HEPSİ BİR HEPSİ BERABER-BİZ MÜSLÜMANLAR İSE DAĞINIĞIZ...
 
SELMAN DURA 30-11-2013, 11:38:37
MUSTAFA BEY DÜN AKŞAM TEFEKKÜRDE Bİ HARİKAYDINIZ.BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZ CELAL BEY VE EMRULLAH KARDEŞİMİZDE GÜZEL KONUŞTULAR.ELLERİNİZE SAĞLIK AĞZINIZA SAĞLIK. TV5 FARKI HİSSETTİRİYOR.İSLAM DÜNYASININ SESİ TV5. /SAADET PARTİSİ EYÜP TEŞKİLATI
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz