3 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 19 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-3 SİYONİZM-3
22/11/2013 - 10:05
Mustafa BİLGEN

 

                                Siyonizm’in Temel Strateji ve Taktikleri

Genel olarak strateji, arzulanan amaca ve hedefe ulaşabilmek için zaman, mekân gibi değişik faktörleri ve düşman ve rakip kuvvetlerin durumunu, uluslar arası durumu, bölgesel ve küresel güçleri, kamuoyunu göz önüne alarak minimum zarar maksimum fayda-kâr temelinde birbiri ile uyumlu ve eş güdüm içerisinde tüm kuvvetlerin (dost kuvvetler dâhil) imkânların, sevk ve idare edilmesi ilim, plan ve sanatı olarak tanımlanabilir. Strateji çare bulma ilim ve sanatıdır. Belirlenen amaca nasıl ulaşılacağının yol haritasıdır. O imkânsızı mümkün kılmakla uğraşır.

Aynı stratejik safhada taktikler birbirine zıt şekiller de alabilir. Taktik daha hızlı değişirken strateji daha durağandır. Burada en çok dikkat edilmesi gereken nokta, birbirinden ayrı hatta bağımsız gibi gözüken mücadele alanlarının, mücadelelerin, arka planda stratejide bir bütün ve bileşke kuvvet oluşturmuş olmasıdır.

Strateji, mücadelenin yerini, zamanını ve gerekli kuvvet miktarını tayin ederek mücadeleyi ana amacın gerçekleşmesi istikametinde sevk ve idare eder.

Siyonizm’in ‘Kudurmuş Köpek’ Stratejisi

Tarihî sürecinde Siyonist önderlerin ana amacı, Yahudilerin birinci sınıf, geri kalan insanların ikinci sınıf ve Yahudi’nin kölesi olduğu bir dünyayı kurmak olmuştur. Asırlar boyu Siyonist önderler, bu amaca uygun bir stratejiyi uygulayıp gelmişlerdir. Yol boyu görünürde tezat teşkil eden ve fakat strateji olarak kendi içerisinde tutarlı olan politikalar uygulamışlardır.

Dünya hâkimiyeti için her ülkede faaliyet gösterirlerken öncelikli hedefleri, Filistin’de bir İsrail devletinin kurulabilmesi ve de korunabilmesi olmuştur. Siyonizm’in amentüsünde yer alan ‘Vaad edilmiş toprakları’ yaniArz-ı Mev’ûd’uele geçirmek için zamana yayılan ve kademeli bir geçişi esas alan bir strateji belirlenmiştir. Basel Kongresi’ndeçizilen programa yol boyu hep sadık kalınmıştır. Bu programın uygulanabilmesi için öngörülen stratejinin temeli, korku, şiddet ve dehşet salma üzerine bina edilmiştir. Siyonist stratejide, Moşe Dayan’ın öngördüğü: ‘İsrail kudurmuş bir köpek gibi olmalı, kimsenin dokunamayacağı kadar tehlikeli.’ İşte bu ana ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla herkese verilmek istenen mesaj şudur: ‘Bir Daha Asla Denemeyin!’

Bu ‘kudurmuş köpek’ psikolojisini, Başbakan yardımcısı Avikdor 2009 yılı Ocak ayında, Gazze olayları için kullandığı ifadelerde de görebilmekteyiz: ‘İsrail Hamas’la mücadelesinde ABD’nin ikinci Dünya savaşında Japonlara uyguladığı yönteme başvurmalıdır.’

İsrail eski genel kurmay başkanı Rafael’in konuşmalarında ‘kudurmuş köpek’ stratejisinin dayandığı vahşet boyutunu okumak mümkündür.

‘Siz iyi yürekli, yumuşak huylu insanlar şunu bilin ki Adolf Hitler’in gaz odaları bile birer cennet sarayıdır. Tpraklara yerleşmeyi tamamladığımızda,bütün Arapların yapabilecekleri tek şey, şişenin içindeki ilaç yemiş hamam böcekleri gibi  panik halinde bir oraya bir buraya koşturmak olacaktır.’

Şubat 2010’da  ‘aşırı sağcı’Reut Enstitüsü, İsrail ordusu ve hükümetine sunduğu ‘Politik bir duvar yaratmak’ başlıklı özel raporda öngörülen taktikler, kullanılan ifadeler, kudurmuş köpek gibi olmanın’ ne anlama geldiğini açıklamaktadır. Rapor İsrail’ in ‘düşmanlarını iki ana sınıfa ayırmaktadır:

1. Direniş şebekesi: İran, Hizbullah, Hamas …

2. Gayrimeşrulaştırma şebekesi: Batılı solcular, insan hakları grupları, Arap ve Müslümanlar. Gazze ablukasını, işgali protesto edenler, Filistinliye eşit hak isteyenler.

Raporda ikinci gruptaki düşmanların ,(ki tümü sivillerden oluşmaktadır) askeri ve istihbarat yöntemleri ile susturulmaları öngörülmektedir:

‘Barışçı insan hakları savunucularına karşı gizli servisler ve silahlı kuvvetler aracılığıyla sabotaj ve saldırılar düzenlenmeli. İsrail, bunları ülke dışında da sindirmek için gizli servis kullanmalı.’

2009 yılında İsrail’ in‘Dökme Kurşun’ operasyonu ile Gazze fosfor bombası kullanılarak günlerce bombalanmıştır.

Uluslar arası antlaşmalara aykırı bir şekilde Gazze’de, yasak olan silahların kullanılmış olmasının, Uluslar arası sularda Mavi Marmara Yardım gemisine saldırıp vahşice sivilleri öldürmesinin sebebi ‘Kudurmuş köpek’ gibi olmaktır.

Siyonizm’in Temel Strateji ve Taktikleri

Siyonizm’in amentüsünü esas alan ‘Kudurmuş Köpek Stratejisi’nin dayandığı esasları, genel olarak aşağıda ki gibi özetleyebiliriz:

* Irkçı ve dini temellere dayalı bir iç politika.

* Devamlı korku ve tehdit altında olmaya dayalı iç politika.

* İki yönlü göç ettirme politikası; Yahudilerin İsrail’e göç ettirilmesi, Yahudi olmayanların da Filistin topraklarından göç ettirilmesi,

* Büyük İsrail’in gerçekleşmesine yönelik sürekli genişlemeyi esas alan bir dış politika,

* Savaşı ve devlet terörizmini esas alan bir strateji,

* Yalan ve aldatmaya dayalı bir psikolojik savaş,

* Her ülkede legal ve illegal örgütlenme ve lobicilik ile yönetimler üzerinde baskı oluşturmak ve yönlendirmek,

* Antisemitizm üzerinden yürütülen bir politika,

* Makyavelist yaklaşım: Hedefe varmada her şey mubah,

* Kolektif cezalandırma: Sivil asker, suçlu suçsuz ayırımı yapmama,

* Şantaj ve menfaat ile satın alarak işbirlikçi ihdas et veya yok et,

* Zamana yayma, alıştırma ve unutturma politikası,

* Bölge ülkelerini bölmeye, parçalamaya ve yok etmeye dönük kaos politikası.

İki yönlü göç ettirme politikası: Yahudilerin İsrail’e göç ettirilmesi, Yahudi olmayanların da Filistin topraklarından göç ettirilmesi, 

 

Siyonist kadronun ön gördüğü stratejide önce Filistin’de tutunmak ve bir mekan elde etmek gerekiyordu. Bu amaçla Filistin’de bir Yahudi topluluğunun meydana getirilebilmesi için dört eksenli bir politika uygulamışlardır:

* Yahudilerin Filistin’e göç etmesi,

* Yerli Arapların Filistin’den göç ettirilmesi,

* Filistin’de parayla yer alınması,

* Yerli Arapların arazilerinin imha ve işgal edilmesi.

1929 yılında Londra’da toplanan Siyonist kongre, önce Filistin’e göçün hazırlanabilmesini, böylelikle demografik yapının değiştirebilmesini ön görmüştür. Bu amaçla ‘Filistin’de ki Yahudi olmayan topluluklarla barış içerisinde bir arada yaşamayı’kamuoyuna beyan ederek, bir taraftan Filistin’den toprak alınmasını kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı; diğer taraftan da Araplarla işbirliği içerisinde olan İngiltere ve Fransa gibi devletlere güvence vermeyi hedeflemişlerdir. Ancak bu bildirge sadece kâğıt üzerinde kalmış, fakat Siyonistlere zaman kazandırmıştır.

Siyonizm’e Karşı Mücadele Gereği

Müslümanlar insanlık tarihi boyuncu ehl-i kitap (Yahudi ve Hıristiyanlar) başta olmak üzere bütün insanların iyiliğini, onların da iman şerefine kavuşmalarını ve onlarla barış ortamında yaşamayı istemişler, bunun için uğraşmışlar ama sürekli olarak kötülük ve ihanetlerle karşılık görmüşlerdir. İşte bunun için her şeyi en iyi bilen kâinatın Yaratıcısı Müslümanları şu açık ve kesin yasak ile uyarmakta ve stratejilerini buna göre belirlemelerini şu âyet-i kerime ile istemektedir.

‘Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez.’[1]

Siyonizm’e karşı mücadele edilebilmesi için ondan daha sağlam bir örgütsel yapı, onun stratejisinden daha üstün bir strateji ile güçlü kadrolar oluşturmak gerekmektedir. Teori ile pratiğin birlikteliği ilkesi bir mücadelede temel ilkelerinden biridir. Teorisiz pratik gibi pratiksiz teori de isteneni sağlamaz. Özelde Siyonizm’e genelde zulme karşı bir mücadele uzun vadeli bir mücadeledir. 100 metre koşusu değil asırlara uzanacak olan uzun bir maratondur. Kadroların zihni alt yapısı buna göre oluşturulmalıdır. Aceleci çözüm ve kurtuluş reçetelerinden uzak durulmalıdır. İslam’ın öngördüğü ‘…İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur’ dediği çerçevenin iyi anlaşılması gerekir. Mücadele bir imtihan ve arınma sürecidir. Bundan dolayı zafer ve mağlubiyet iç içedir. Zafer ve mağlubiyet anlarında kadroların birbirini suçlamadan birbirine sahip çıkması, 2. Akabe biatından bize kalan itikadî ve amelî bir mirastır. Kadroların buna göre eğitilmesi ve geleceğe hazırlanması gerekmektedir. Bunlar Siyonizm’e karşı mücadelede ön şartlardır.

Siyonizm’e, zulme karşı mücadelede fert, cemaat, STK, toplum, devlet ve ümmet olarak herkesin ve her kesimin üstleneceği görev ve sorumluluklar vardır. Ve bunların kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlanması yapılmak zorundadır. Ancak burada bu ayrıntıya girilmeyecek genel olarak yapabileceklerin bir fotoğrafı verilecektir.

Siyonizm’in Zaafları ve Tezatları

Strateji, kuvvet, kalkınma, çare bulma ilim ve sanatı olduğuna göre Siyonizm’in güçlü ve zayıf yanlarının çok iyi analiz edilmesi ve ona göre bir planlama yapılması gerekmektedir. Siyonizm’in güçlü yanlarını, mantığını ve uyguladığı strateji ve taktiklerin genel yapısını yukarıda açıkladık. Burada Siyonizm’in zaaflarını ve kendi içinde barındırdığı tezatları ortaya koyacağız ve bu çerçevede yapabilecekleri belirteceğiz.[2]

Siyonizm’in Temel Zaafı: Hakk’a İsyan Üzerine İnşa Edilmiştir

Siyonizm’in temel felsefesi, Hakk’ın inkârı, tahrif edilmesi üzerine inşa edilmiştir, kuvveti kutsamaktadır. İsrail oğullarını efendi, diğer insanları köle olarak kabul etme özelliğinden dolayı hem insan fıtratı ile hem de insanlıkla çatışması; hem insanı hem de insanlığa bunalıma sürüklemesi kaçınılmazdır. Öncelikle öne çıkarılması gereken bu temel zaafıdır. Tüm iman edenlerin bunu görmesi ve bilmesi, mücadelede temel moral güç olarak önemlidir.

Siyonizm Çok Küçük Bir Azınlığa Dayanmaktadır

Siyonist hareketin en ciddi zaaflarından biri sayısal olarak çok az bir insan unsuruna sahip olmasıdır. Dünyadaki toplam Yahudi nüfusunun yaklaşık 30 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. İsrail’in ise nüfusu 5 milyon civarındadır. Gerek dünyadaki gerekse İsrail’deki Yahudi nüfusun tümü Siyonist değildir. Siyonizm’e karşı olan çok sayıda Yahudi mevcuttur. Siyonizm bu zaafını kurduğu ittifaklarla gidermektedir. Siyonizm Yahudi düşmanlığını yayarak, teşvik ederek anti Siyonist olan Yahudileri tehlikeye maruz psikolojisi içerisinde tutarak Siyonizm’e karşı çıkmalarını engellemektedir. Yapılacak ciddî çalışmalarla, Anti-Siyonist olan Yahudilere adaletle davranılarak, güven verilerek kurulan tezgâhtan kurtulmaları ve Siyonizm’e karşı çıkmaları sağlanabilir. Siyonizm’in Hıristiyan ve sekülerlerle kurduğu ittifak zincirini kıracak çalışmalar yapılmalıdır. Çünkü Hıristiyan dünyası Siyonizm’in çalışmalarından çok şikâyetçidir. ‘Hz İsa’yı Kim Öldürdü?’ filminin yapılması, Siyonist Evengelist ittifakını çözmek için yapılmış bir çalışmadır. Bunun için Siyonizm’in nihaî hedeflerinin müttefiklerine belgelendirilerek iyi anlatılması önemlidir.

Siyonizm’in Temel Tezatları 

Genelde Yahudilerin, özelde Siyonistlerin elinde iki önemli güç bulunmaktadır: Para ve Medya. Bu iki güç aracılığıyla dünyanın değişik ülkelerinde güçlü lobiler kurmuşlardır. Bu lobiler aracılığıyla hükümetler, medya, iş dünyası, akademik dünya ve aydınlar üzerinde yoğun baskı uygulanmaktadır. Lobi faaliyeti ile genelde Siyonizm’in özelde İsrail’in istek, politika ve stratejileri ülkelerin aleyhine olacak tarzda şekillendirilmektedir. İletişim ve ulaşımın getirdiği kolaylıklar küresel bir olumsuzluğun yaygınlaşmasına sebebiyet vermektedir. İsrail’in Siyonist yöneticilerinin uyguladığı vahşi, zalim ve gaddar politikalar sonucunda sessiz kalan ülke yönetimleri ve uluslar arası kuruluşlar, yıpranmakta ve güven kaybına uğramaktadır. Hemen hemen tüm dünyada milletler, aldatılmaktan dolayı devletlerine karşı güvensizlik duymaya başlamışlardır. Millet-Ulus devlet tezadı ortaya çıkmaktadır.

Siyonizm’in tarihi süreçte uyguladığı politikalar, yaptığı katliamlar ve yürüttüğü psikolojik savaş sonucu çok ciddi fay hataları ve tezatların meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. Bu tezatları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:

·     Siyonizm ile İnsanlık Arasındaki Tezatlar,

·     Siyonist Yahudilerle Siyonist Olmayan Yahudiler Arasındaki Tezatlar,

·     Siyonistlerin Kendi Aralarındaki Tezatlar,

·     Ülke Yönetimleri ile Siyonist Lobiler Arasındaki Tezatlar,

·     Siyonist Baskı Altındaki Ülke Yönetimleri ile Halk Arasındaki Tezatlar.

Bütün bu tezatların alacağı şekil, hem Yahudilerin geleceğini hem de insanlığın geleceğini şekillendirecektir.

 

Siyonizm ile İnsanlık Arasındaki Tezatlar

Bugün Ortadoğu’da yaşanan sorun, sadece bu bölgeye has bir sorun değildir. Bu, dünyayı kontrol etmek isteyen Siyonizm’le İnsanlığın tümü arasındaki bir sorundur. Siyonizm Tevrat’ın tahrif edilerek yorumlanması ile ortaya çıkmış, hem dünya insanlığına hem de Yahudilere karşı suç işleyen bir zihniyettir. ‘Seçilmiş Halk’ varsayımının nihai sonucu, üstün ırk ve soykırımdır. Siyonistler kendilerini birinci sınıf seçilmiş olarak görürken diğer insanları ikinci sınıf, köle olarak görmektedirler. Etnik temizliği meşru kabul etmektedirler. Yalanı, aldatmayı ve sömürmeyi kendilerinin doğal hakkı olarak görmektedirler. Bu, Siyonistlerle tüm insanlık arasında ki birinci derece tezattır, birinci derece fay hattıdır.

Bu bakış açısından dolayı isteklerine karşı direnen kim olursa olsun onları yok etmeyi, dinî bir gereklilik olarak sunmaktadırlar. Bugüne kadar sivilleri katletmelerinin nedeni budur. Dolayısıyla Siyonistlerle geri kalan tüm insanlık arasında açıktan ilan edilmemiş bir savaş vardır. Bu gizli savaş, deşifre edilerek tüm insanlığa en güzel bir şekilde ve belgelendirilerek anlatılmalıdır. Siyonizm’in tüm ülkelerde sorun çıkartmayı ilke edindiği ve bunu dünya hâkimiyeti için verilecek ARMAGEDON’a (Son Dünya Hâkimiyet Savaşı) hazırlık olarak yaptıkları delilleri ile ortaya konulmalıdır. Hedefe ulaşabilmeleri için insanlığın temel değerlerini yozlaştırarak sürüleştirmek istedikleri iyi anlatılmalıdır.

Dünyada kibarışın önündeen ciddî tehlike bu hedeflerinden dolayı Siyonizm’dir. Dünyada yapılan anketlerde Barışın önünde en ciddî tehlike olarak İsrail ile ABD’nin görülmesi böyle bir tezadın gittikçe derinleştiğini göstermektedir. O nedenle uygulanacak politikalarla Siyonizm’le İnsanlık arasındaki bu tezat teşhir edilerek daha da derinleştirilmeli ve insanlığın ortak tavır alması için çalışılmalıdır.

Ülke Yönetimleri ile Siyonist Lobiler Arasındaki Tezatlar

Siyonizm’in bugünkü gücü, İsrail’de bir devletleri olmasından değil dünyada kurdukları güçlü lobilerden kaynaklanmaktadır. Bu lobiler, Uluslar arası sermaye ve uluslar arası medya desteğinden dolayı ülkelerin kaderlerinde etkindirler. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde bir Yahudi lobisi bulmak mümkündür. Siyonist Lobinin en güçlü olduğu ülke ABD’dir. ABD yönetimleri üzerine kurdukları para, medya, akademik baskı ile Siyonizm korkulan, çekinilen, karşıya alınamayan bir güç haline gelmiştir:

‘Yahudi yumruğunun gücü, üzerini kaplayan Amerika’nın çelik eldiveninden ve bu eldivenin içinde astar vazifesi gören dolarlardan gelir.’

ABD seçimlerinde Siyonist lobinin para gücü önemli bir parametre olarak rol oynamaktadır.

‘Bu ülkede her nerede siyaset için bağış toplanıyorsa Amerikan Yahudilerini önemli bir rol oynarken bulabilirsiniz.’

Seçimlerde oynadıkları bu rolden dolayı ABD-İngiliz yönetimlerinin Ortadoğu’da öngördükleri hoşa gitmeyen bir barış, bu lobi tarafından daima engellenmiştir. Başkan Bush, Filistin’de yeni yerleşim bölgelerinin kurulmamasını istediğinde İsrail Başbakanı Şaron tarafından ciddiye alınmayarak suçlanmıştır:

‘Şaron ve Lobi, ABD Başkanına yüklendiler ve kazandılar. İsrail gazetesi Ma’ariv’de muhabir olan Hemi Shalev, ‘Şaron’un yardımcılarının Powell’in başarısızlığı karşısında memnuniyetlerini saklayamadıklarını’ belirtmiştir. Şaron, Başkan Bush’un gözlerinde yenilgiyi gördü, ikisi karşı karşıya geldi ve ilk çekilen Başkan oldu.  Ancak Bush’un yenilmesinde anahtar rolü oynayan ABD’deki İsrail yanlısı güçlerdi, İsrail veya Şaron’un kendisi değil.

Bundan sonra durum çok az değişti… Bush, Lyndon Johnson’dan itibaren her başkanının açıkladığı politikanın tersine, işgal bölgelerinde İsrail’in tek taraflı ilhakına destek verdi.  ABD’li yetkililer İsrail’in bazı eylemlerini yumuşak bir dille eleştirdiler, ama ayakları üzerinde durabilecek bir Filistin devletinin kurulmasına katkıda bulunmak için çok az şey yaptılar. Hatta eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Brent Scowcroft, 2004 Ekim ayında Şaron’un, Başkan Bush’u küçük parmağında oynattığını açıkladı. Eğer Bush, ABD’yi İsrail’den uzaklaştırmaya çalışırsa veya işgal bölgelerinde İsrail’in eylemlerini eleştirirse, Bush’un Lobi’nin ve onun Kongre’deki destekçilerinin öfkesiyle karşı karşıya kalacağı kesindi.

Demokrat Parti başkan adayları bu gerçekleri iyi biliyorlar; işte bu yüzden John Kerry 2004 yılında İsrail’e tam desteğini göstermek için mümkün olan her şeyi yaptı ve Hillary Clinton da aynı şeyi yaptı. Filistinlilere karşı İsrail politikalarına ABD desteğinin sürmesi Lobi’nin ana hedeflerinden biridir, ancak hırsları burada bitmemektedir. İsrail’in bölgenin egemen gücü olarak kalması için ABD’nin destek olmasını da istemektedir. İsrail hükümeti ve ABD’deki İsrail yanlısı grupların, Bush yönetiminin Irak, Suriye ve İran’a yönelik politikaları ile Ortadoğu’yu yeniden düzenleme planını şekillendirmek için birlikte çalışmaları şaşırtıcı değildir.

Ülke yönetimleri üzerinde kurulmuş olan bu baskı ifşa edilerek halkın yönetim üzerindeki denetimi ve baskısı artırılabilir. ABD’de Siyonistlerle Neocon (Evengelistler) arasında kurulu ittifak çözülmesi istikametinde lobi faaliyeti yürütülebilir. Amerikan Milliyetçileri (WASP) bu noktada ki rahatsızlıktan iyi değerlendirilebilir.

Yukarıda açık bir şekilde görülmektedir ki, nefsi arzularına esir olup şeytana uyan insanların bütün dünyaya hâkim olma hırs, arzu ve idealleri asırlardan beri mevcuttur ve bu zamanla bir inanç halini almıştır. İnançlarının özü buna dönüşmüştür. Yani ‘Dünyaya Hâkim Olma’ onların dini haline gelmiştir. Tarihin derinliklerinden gelen bu çalışmalar 3000 yıllık bir gelişme göstererek bugünkü halini almıştır.

‘Dünyaya Hâkim Olma’ ideali üzerine kurulu bir dünya görüşü elbette ki buna engel olacak her inancı, sistemi yok etmek veya onu pasif hale getirmek isteyecektir. İşte bunun için de İslâm Birliği bu ideolojinin istemediği ve yok etmek istediği bir gayedir. Bu nedenle dünyada hak ve adaletin hâkim olması için İslam coğrafyasındaki tüm ülkelerde Siyonist lobinin etkisini kıracak tarzda halkın bilinçlendirilmesi ve teşkilatlanması sağlanmalıdır. Siyonizm’e ve onunla işbirliği içerisinde olan tüm güçlere karşı en büyük güç, bilinçli, teşkilatlı ve güçlü halk hareketidir.  

 

 [1]  Maide sûresi,  5/51.

[2]  Burhanettin Can, Milli Gazete. 

YORUMLAR
Seyfettin NUROĞLU 23-11-2013, 20:03:02
Değerli kardeşim,diline gönlüne sağlık....Davet etsek konferansa gelir misin?Hangi gazetede gazetecilik yapıyorsun?Yollarına dikenler dökmesinler.Ak boyalı Kaypaklar sana kara çalmasın
Gezindiğini fikir dünyana sızıntı yaparak hezimet kadroları Amerika kıt'alarından hüküm koymasın...Erzurum dadaş ruhu ermeni mezalimine çektiği silahı,mason markalı hizmet çöpleri sana doğrultmasını...Diyalog tüccarları bu doğrulara yalan diye saldırıp pak olan ismine yersiz manalar koymasın...Kılıçlar gölgesine cihadı hak,dönmeyi de ahmak bilen kardeşime:Yürü yolun hilalin nuru gibi zulme aydınlık sınacaktır.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
10/11/2016 - 13:45 Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
25/10/2016 - 09:38 SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
17/10/2016 - 14:42 KÂTİP ÇELEBİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
10/10/2016 - 11:58 KOÇİ BEY’İN SİYASETÇİ’YE ÖĞÜTLERİ
04/10/2016 - 12:10 LÜTFİ PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
26/09/2016 - 11:26 GELİBOLULU MUSTAFA ÂLΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
20/09/2016 - 12:00 KINALIZADE ALİ EFENDİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/09/2016 - 17:59 SULTAN MURAD HAN’IN ÖĞÜTLERİ
09/09/2016 - 12:12 İBNU HALDUN’UN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
24/07/2016 - 17:55 ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE ÖĞÜTLERİ
19/07/2016 - 14:01 ŞEYH SADİ-İ ŞİRAZΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
15/07/2016 - 14:38 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-2
20/06/2016 - 10:32 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-1
12/06/2016 - 11:56 YUSUF HAS HACİB’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
06/06/2016 - 10:02 NİZAMܒL-MÜLK’ÜN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
30/05/2016 - 13:58 İMAM GAZALΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
23/05/2016 - 15:51 FARABΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
16/05/2016 - 09:07 İMAM MAVERDΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/05/2016 - 09:21 HASAN-İ BASRÎ (r.a.)’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
02/05/2016 - 09:55 İMAM EBU YUSUF’UN HARUN REŞİD’E ÖĞÜTLERİ
24/04/2016 - 16:06 TURTÛŞÎ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
18/04/2016 - 09:54 ÖMER B. ABDU’L-AZİZ’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/04/2016 - 14:43 Hz ALİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
01/04/2016 - 09:41 Hz OSMAN (r.a.)’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
21/03/2016 - 15:34 Hz ÖMER (r.a.)’in SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
14/03/2016 - 14:55 Hz EBU BEKİR (r.a.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/03/2016 - 11:14 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-39 ZULÜM
29/02/2016 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-38 ZİNA YOLUYLA KAZANÇ
22/02/2016 - 12:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-37 ZİLLET
15/02/2016 - 11:56 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-36 YETİM MALI YEMEK
08/02/2016 - 12:00 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-35 YALANCILIK
01/02/2016 - 16:52 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-34 YALAN YEMİN
25/01/2016 - 12:47 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-33 VAKIF VE DEVLET MALI YEMEK
18/01/2016 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-32 TÛL-İ EMEL
11/01/2016 - 15:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-31 İFTİHAR-TEFAHUR
28/12/2015 - 10:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-29 RÜŞVET-2
21/12/2015 - 11:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-28 RÜŞVET-1
14/12/2015 - 00:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-27 RIZIK TAKSİMİNE RAZI OLMAMAK
07/12/2015 - 10:24 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-26 RİYA
04/12/2015 - 13:09 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-25 NİFAK
23/11/2015 - 11:59 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-24 NEFRET
16/11/2015 - 03:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-23 KUMAR
09/11/2015 - 11:46 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-22 KORKAKLIK
06/11/2015 - 07:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-21 SADECE KENDİNİ DÜŞÜNMEK
26/10/2015 - 09:30 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-20 KATL (ADAM ÖLDÜRMEK)
20/10/2015 - 11:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-19 KALPAZANLIK
12/10/2015 - 01:17 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR - 18 İSYAN
05/10/2015 - 13:01 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-17 İSRAF
28/09/2015 - 10:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-16 İFTİRA
21/09/2015 - 10:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-15 HULF
14/09/2015 - 10:10 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-14 HUKUKA RİAYETSİZLİK
07/09/2015 - 09:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-13 HIYANET
31/08/2015 - 10:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-12 HIRSIZLIK
25/08/2015 - 12:11 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-11 HIRS
17/08/2015 - 11:02 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-10 HİLE
10/08/2015 - 11:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-9 HASED
31/07/2015 - 09:27 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
27/07/2015 - 01:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
24/07/2015 - 03:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-7 GEVŞEKLİK
13/07/2015 - 12:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-6 GASP
06/07/2015 - 12:50 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-5 GAFLET
29/06/2015 - 11:29 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-4 GADR
22/06/2015 - 11:22 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-3 FAİZCİLİK
15/06/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-2 ALDATMA (GABN)
09/06/2015 - 12:38 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-1 ADAVET
01/06/2015 - 08:07 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-30 ZİYAFET
25/05/2015 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-29 YÜSR (TEYSİR)
18/05/2015 - 12:22 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-28 VADİNDE DURMAK
11/05/2015 - 11:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-27 ÜLFET (İyi Geçinmek)
04/05/2015 - 12:49 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-26 TEVEKKÜL
27/04/2015 - 10:53 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-25 TEDBİR
20/04/2015 - 12:06 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-24 TEAVÜN (Yardımlaşma)
13/04/2015 - 11:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-23 ŞÜKÜR
09/04/2015 - 12:19 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-22 SEBAT
30/03/2015 - 11:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-21 SADAKA
23/03/2015 - 02:17 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-20 SABIR
16/03/2015 - 09:10 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-19 MUHASEBE
9/03/2015 - 00:05 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-18 KESB
03/03/2015 - 13:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-17 KANAAT
16/02/2015 - 09:58 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İTİMAT
09/02/2015 - 10:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İSTİŞARE
03/02/2015 - 10:45 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-14 İNFAK
26/01/2015 - 13:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-13 İKTİSAD
22/01/2015 - 10:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-12 İHTİYAT
12/01/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-11 İHSAN
05/01/2015 - 00:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-10 HAMD
29/12/2014 - 11:31 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-9 GAYRET
22/12/2014 - 11:55 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-8 FÜTÜVVET
15/12/2014 - 02:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-7 FİRASET
08/12/2014 - 11:44 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-6 EMANET
01/12/2014 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-5 DOĞRULUK (SIDK)
23/11/2014 - 23:47 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-4 CÖMERTLİK
17/11/2014 - 01:02 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-3 CESARET
10/11/2014 - 11:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-2 BASİRET
03/11/2014 - 01:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-1 ADALET
23/10/2014 - 10:54 Hz HÜSEYİN (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
16/10/2014 - 12:52 Hz ALİ (R.A.)’NİN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
08/10/2014 - 10:39 Hz OSMAN (R.A.)’IN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
29/09/2014 - 09:53 Hz ÖMER (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
21/09/2014 - 00:32 HZ. EBU BEKİR (R.A.)’in SİYASÎ KİŞİLİĞİ
15/09/2014 - 12:29 Hz PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-2
08/09/2014 - 01:49 HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-1
01/09/2014 - 12:17 İSLÂM’DA SİYASET-6
23/08/2014 - 13:00 İSLÂM’DA SİYASET-5
04/08/2014 - 09:28 İSLÂM’DA SİYASET-4
30/07/2014 - 11:13 İSLÂM’DA SİYASET-3
21/07/2014 - 10:28 İSLÂM’DA SİYASET-2
14/07/2014 - 10:52 İSLÂM’DA SİYASET-1
07/07/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-4
30/06/2014 - 09:57 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-3
23/06/2014 - 09:13 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-2
16/06/2014 - 11:29 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-1
09/06/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-4
02/06/2014 - 02:19 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-3
26/05/2014 - 09:07 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-2
19/05/2014 - 11:58 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ
12/05/2014 - 10:44 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NASIL KURULACAK?
05/05/2014 - 12:20 İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI(ESKİ İKÖ)
28/04/2014 - 00:54 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-8 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-3
21/04/2014 - 12:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-7 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-2
14/04/2014 - 09:49 BÜGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-6 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-1
07/04/2014 - 10:48 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-5 GERİ KALMIŞLIK
31/03/2014 - 11:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-4 NÜFUS ARTIŞI
24/03/2014 - 11:18 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-3 EKONOMİK SORUNLAR
17/03/2014 - 11:52 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-2
10/03/2014 - 10:30 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-1
03/03/2014 - 08:22 ULUSLARARASI BİRLİKLER-10 GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ (ASEAN)
24/02/2014 - 09:42 ULUSLARARASI BİRLİKLER-9 VARŞOVA PAKTI
17/02/2014 - 09:31 ULUSLARARASI BİRLİKLER-8 SSCB ve AVRASYA BİRLİĞİ
10/02/2014 - 07:38 ULUSLARARASI BİRLİKLER-7 D-8 GELİŞEN 8 ÜLKE
02/02/2014 - 19:28 ULUSLARARASI BİRLİKLER-6 CENTO ve BAĞDAT PAKTI
27/01/2014 - 07:58 ULUSLARARASI BİRLİKLER-5 AFRİKA BİRLİĞİ
23/01/2014 - 00:17 ULUSLARARASI BİRLİKLER-4 ARAP BİRLİĞİ
13/01/2014 - 07:25 ULUSLARARASI BİRLİKLER-3 NATO
07/01/2014 - 07:09 ULUSLARARASI BİRLİKLER-2 AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
30/12/2013 - 07:19 ULUSLARARASI BİRLİKLER-1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
23/12/2013 - 08:08 İSLÂM BİRLİĞİ ve ULUSLAR ARASI BİRLİKLER
16/12/2013 - 08:48 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-7 AŞIRI MİLLİYETÇİLİK
10/12/2013 - 09:56 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-6 FAŞİZM VE IRKÇILIK
02/12/2013 - 08:07 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-5 KOMÜNİZM
25/11/2013 - 09:12 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-4 BATI EMPERYALİZMİ
22/11/2013 - 10:05 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-3 SİYONİZM-3
20/11/2013 - 11:53 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER-2 SİYONİZM-2
04/11/2013 - 10:10 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-1 SİYONİZM-1
28/10/2013 - 07:11 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER
20/10/2013 - 18:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-28 KUDÜS KONGRESİ (1931)
15/10/2013 - 20:29 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-27 NECMETTİN ERBAKAN ve D-8
07/10/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-26 BEDİUZZAMAN SAİD NURSÎ
30/09/2013 - 06:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-25 ABDURREŞİD İBRAHİM
23/09/2013 - 06:31 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-24 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-2
16/09/2013 - 06:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-23 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-1
10/09/2013 - 06:55 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-2
02/09/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-1
25/08/2013 - 22:57 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-20 KANUNî SULTAN SÜLEYMAN
20/08/2013 - 06:06 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-19 İDRİS-İ BİTLİSÎ
12/08/2013 - 07:09 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-18 YAVUZ SULTAN SELİM
05/08/2013 - 06:38 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-17 FATİH SULTAN MEHMED
29/07/2013 - 06:24 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-16 OSMAN GAZİ
22/07/2013 - 00:21 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-15 OSMANLILAR DÖNEMİ
15/07/2013 - 08:07 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-14 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-2
08/07/2013 - 10:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-13 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-1
01/07/2013 - 09:32 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-12 SELAHADDİN EYYUBÎ
24/06/2013 - 09:28 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-11 ABBASİLER DÖNEMİ-2
17/06/2013 - 09:35 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-10 ABBASİLER DÖNEMİ-1
10/06/2013 - 09:27 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-9 EMEVİLER DÖNEMİ-2
03/06/2013 - 10:04 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-8 EMEVİLER DÖNEMİ-1
29/05/2013 - 07:11 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-7 Hz ALİ (r.a.) DÖNEMİ
26/05/2013 - 09:37 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-6 Hz OSMAN (r.a.) DÖNEMİ
13/05/2013 - 10:30 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-5 Hz ÖMER (r.a.) DÖNEMİ
06/05/2013 - 11:41 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-4 Hz EBU BEKİR DÖNEMİ
29/04/2013 - 09:25 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-3 MEDİNE DÖNEMİ
22/04/2013 - 02:26 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-2 HİCRET
15/04/2013 - 07:02 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-1 MEKKE DÖNEMİ
08/04/2013 - 08:00 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-16 NEFSE UYMAK
01/04/2013 - 09:29 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-15 HAYATI DEĞERLİ GÖRMEK
25/03/2013 - 10:40 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-14 HEVA’YA UYMAK
18/03/2013 - 10:17 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-13 GEVŞEKLİK
11/03/2013 - 09:58 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-12 TÛL-İ EMEL
04/03/2013 - 14:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-11 TEMBELLİK
25/02/2013 - 10:03 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-10 CEHALET
18/02/2013 - 09:16 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-9 KORKAKLIK
11/02/2013 - 00:51 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-7 ZİLLET
04/02/2013 - 09:36 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-8 İHANET (Hıyanet)
28/01/2013 - 09:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-6 REHAVET
21/01/2013 - 01:08 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-5 GAFLET
14/01/2013 - 08:01 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-4 YEİS
06/01/2013 - 02:49 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-3 Adavet
30/12/2012 - 02:14 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-2 Başkanlık Sevgisi
24/12/2012 - 00:26 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR 1 TEFRİKA
17/12/2012 - 08:10 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 14 Bey'at (Biat)
11/12/2012 - 07:17 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 13 Hamiyyet
03/12/2012 - 08:09 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 12 Müsalemet
26/11/2012 - 08:32 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 11 Muavenet
19/11/2012 - 00:38 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 10
12/11/2012 - 08:05 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 9 Cesaret
05/11/2012 - 08:21 İslâm Birliğinin Temel Esasları-8 Sadakat
30/10/2012 - 00:05 İslâm BirliğininTemel Esasları-7 Uhuvvet
21/10/2012 - 11:08 İslâm Birliğinin Temel Esasları 6 - Ümmet Bilinci
15/10/2012 - 08:23 İslâm Birliğinin Temel Esasları-5 Adalet
08/10/2012 - 10:50 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Hürriyet
01/10/2012 - 09:51 İslam Birliğinin Temel Esasları - 3 Şûra
24/09/2012 - 00:53 İslam Birliğinin Temel Esasları 2 - İttihad
22/09/2012 - 01:22 İslâm Birliğinin Temel Esasları 1 - İtikad
16/09/2012 - 23:48 İslam Birliğinin Hedefleri 7 - Sömürünün Ortadan Kaldırılması
08/09/2012 - 01:14 İslâm Birliğinin Hedefleri 6 - İslâm Medeniyetinin Yeniden Kurulması
03/09/2012 - 12:50 İslam Birliğinin Hedefleri 5
27/08/2012 - 15:07 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Ekonomik Güçlenme
23/08/2012 - 12:31 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-3 (Manevî Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi)
13/08/2012 - 10:19 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-2 Maddî Kalkınma ve Refahın Yaygınlaştırılması
06/08/2012 - 12:26 İslam Birliği'nin Hedefleri 1 Temel Hak ve Özgürlüklerin Sağlanması
30/07/2012 - 10:32 İslam Birliğinin İtikadi Ve Siyasi Temelleri
23/07/2012 - 13:59 İSLÂM BİRLİĞİNİN FAZİLETİ
18/07/2012 - 14:41 Dünya İslam Birliğine Muhtaçtır
09/07/2012 - 16:27 İslam Birlği İzzet kazandırır
02/07/2012 - 09:45 İslam Birliği'nin Amacı
25/06/2012 - 12:19 İSLÂM BİRLİĞİ HER MÜSLÜMAN’IN GÖREVİDİR
18/06/2012 - 09:18 İslam Birliğinin Hükmü
11/06/2012 - 10:51 İslam Birliği Yüce Bir İdealdir
04/06/2012 - 14:04 İslam Birliği Nedir?
29/05/2012 - 11:56 İslam Birliği İnanç Birliğidir
21/05/2012 - 12:58 Selamı Yayınız
14/05/2012 - 12:31 İslam Birliği Acil Bir İhtiyaçtır
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz