6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
15/11/2013 - 20:02
Mustafa GEÇER
"1908’ de ilan edilen 2.Meşrutiyet ve ardından yıkılırken
dahi dünyanın en güçlü ülkeleri ile savaşıp galip gelen
Osmanlı İmparatorluğu, bütün batılılaşma ıslahat ve
tavizlerine rağmen 1920’de yıkılmıştır."
Batıdaki gelişmeler ve yansımaları:                                                                                                                                                    
1789 yılında yapılan Fransız ihtilali ile beraber, Avrupa da 15.YY’dan beri süren Rönesans ve Reform hareketlerinin ortaya koyduğu fikir akımları, görünür beşeri bir dünya nizamı,  “Yeni Dünya Düzeni” (Novus Ordo Seclorum) olarak doğmuş ve yürürlüğe konmuştur. Diğer bir ifadeyle “Liberal Laik Burjuva Düzeni” olarak tanımlanan bu düzen, laik yapısı gereği meşruiyetin kaynağını vahiyden tamamen ayırarak insan aklına bırakmıştır.                                                                                                                              
Teorisinde ve felsefi inancında amacın, sonsuz özgürlük (Liberalizm-Bırak yapsınlar, bırak geçsinler) ortamında insanların dünya hayatında içgüdüsel ve akli olarak, elemden hazza (Haz-Elem felsefesi) koşacakları, böylece refah toplumunun kendiliğinden doğacağına inanılmıştır. Ancak toplumu yaratıcısı Allah’tan(CC) ayıran bu düzenin sonuçları hiç düşünüldüğü gibi olmamıştır. Hatta insanlığa verdiği refahtan kat kat fazla acı ve zulümle tam aksi olmuştur diyebiliriz.                                                                                                                                                              
Bu düzende, insanın ihtirası, nefsani arzusu ve ene’si (egosu) en önde ihtiyaçlar kategorisine dâhil edilerek, ”ihtiyaçlar sonsuzdur ”kabulü zeminine oturan iktisadi bir yapı (Kapitalist düzen) hakim kılınmıştır. Uygulamada hakkın doğuşunu ve  haklı olmayı, güçlü olana, çoğunluğa, menfaati olana, imtiyaza  bırakmıştır. “Batı Medeniyeti” de denen “Yeni Dünya Düzeni” böyle bir felsefe ve uygulama temeli üzerine inşa edilmiştir. Haklının hukuku değil güçlünün hukuku yürürlüğe konmuştur.                                                                                                                                                    
Her çaba ve mücadelenin nefsin arzuları doğrultusunda hayatı ve maddeyi şekillendirmeye, dünyayı mamur etmeye yöneldiği ortamda, İnsanlar ve ülkeler,” sınırlı kaynaklarla”, ”sınırsız ihtiyaçları(!)” karşılama savaşına girmişlerdir.                                                                                                                                                      
Kural tanımayan, güçlünün zayıfı ezdiği, tam bir “Tabiat Hali ”ortamında, “İnsan insanın kurdudur” (Homa Homoni Lups), “altta kalanın canı çıksın”, anlayışı ile “gücü yeten gücü yetene”, tabiat talan edilmiş, dünyalık menfaat için milyonlarca masum insan katledilmiş, ülkeler sömürgeleştirilmiştir. Sanayileşmesini erken tamamlayan, diğer toplumlar karşısında üstün teknolojisini kullanarak dünya kaynaklarını sömürmeye yönelen Batılı ülkeler, insanlık için tehdit haline gelmiştir.                                                              
Dünyayı sömürerek elde etikleri zenginlikle dünyalarını mamur ve bayındır hale getiren batılı kapitalistler, geri kalmış diğer ülke insanlarının gözünü kamaştıracak, tüketim, zevk ve eğlence içinde birbirleriyle yarışan çağdaş Babil kuleleri dikmeye, lüks içinde pahalı mekânlarda yaşamaya, gasp ettikleri kaynakları büyük bir müsriflik içinde tüketmeye başlamışlardır.                                                                                                                                                                                                      
Bu görüntüler ve zenginlik, diğer ülke insanlarının gözünü kamaştırmaya ve onlara özenmelerine sebep olmuştur.                                                                                                                                                                                              
Arka planında, insanlar arasında fırsat eşitliğinin olmadığı, gelir dağılımının ve paylaşımın arasında rakamlarla izahı zor uçurumların oluştuğu, bazılarının zevk ve sefa içinde yaşarken, bazılarının açlıktan öldüğü adil olmayan bir dünya düzeni ortaya çıkmıştır. -Daha sonraları bu düzene reaksiyon olarak “Sosyalist Düzen” ortaya çıkmışsa da, Kapitalist düzendeki güçlü sermayedarların yerini burada da Komünist partinin ileri gelenleri almış, devletin tüm kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanarak adeta örtülü bir Kapitalist düzen kurulmuş, halk yine perişan bırakılmış ve düzen uzun ömürlü olamamış,  Polit-Büro üyeleri eliyle tekrar Kapitalist düzene avdet etmiştir-                                                                                                  
Diğer ülkeler, sanayileşmek, kalkınmak, çağdaş ve müreffeh olmak niyetiyle Batılılar gibi olmayı, onlara benzemeyi tek amaç haline getirmişlerdir.                                                                                                                                                  
Bu durum tüm dünyayı maddi ve manevi yapılarda derin izler bırakacak şekilde sarsmış, herşeyi tartışılır hale getirmiştir.                                                                                                                                                    
Ülkemizde dahil birçok  ülke yöneticileri, batı fikriyatından beslenen aydınları, onlara özenerek kendi temel değerlerini eleştirmeye, karşı çıkmaya, reddetmeye başlamışlar, her şeyi bir kenara bırakıp onlar gibi olmanın, onlara benzemenin çabasına düşmüşlerdir.  
 
Ülkemizde Batılılaşma hareketleri:
Eğitim, askeri, iktisadi ve mali düzenin bozulduğu, gerilemeye başlamış Osmanlı İmparatorluğu’nda da birçok yöneticide, çözümün Batıda olduğu kanaati oluşmuş, başlar batıya dönmüştür.                                                                                            
Osmanlı döneminde Batılılaşma “Saray”dan başlamıştır.                                                                                            
Osmanlı Batılılaşmasında, Müslümanlar tarafından Hıristiyan Batı’nın hangi boyutunun alınması gerektiği sorun olmuştur.                                                                                                                                                          
Batılılaşma konusu sürekli ülke gündemini işgal etmeye başladığında, bu konuda tartışmaları da beraberinde getirmiştir.                                                                                                                                                          
Aydınların bir bölümü ile, ulema ve dini çevreler, “Batının sadece teknolojisini ve sanayisini alalım dinimizi, öz kimliğimizi ve temel değerlerimizi muhafaza edelim” fikrini savunmuştur.                                                                                    
Bir kesim ise, eski kimliğimize ait her şeyi değiştirip, hafızalardan silip, “her şeyiyle bütünsel Batılı bir kimlik inşa edelim, yoksa Batılı olamayız” diye dayatmıştır.                                                                                                                                                          
Bazı aydınlar, “Doğu-Batı sentezi” yapalım görüşünü savunmuştur.                                                                                      
Osmanlının ilk batılılaşma  döneminde, Batı’nın İslam’a aykırı olmayan kısımlarını, sanayi ve teknoloji lerini alalım, özümüzü koruyalım görüşü ağır basarken, İttihat ve Terakki dönemlerinde, Doğu-Batı sentezi ve bütünüyle batılılaşma görüşleri yarışmıştır.                                                                                                                              
Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, yönetimde etkin aydınlar Batı düşüncesi ile beslenip yetiştiğinden, “eski kimliği tamamen terk edelim, Batı’nın tüm değerlerini, müktesebatını, sanatını, kültürünü her şeyini alalım. Batılı Laik bir kimlikli yeni bir ulus inşa edelim” tezi daha ağır basmış ve uygulama alanına konmuştur. Bu görüş halen ağır basmakta ve uygulanmaktadır.   
 
1790 yılında “nizamı cedit” (yeni düzen) hareketiyle başlayan Avrupalılaşma (Frenkleşme) hareketi, 1839 Tanzimat hareketi ile hukuki ve kültürel dönüşüm olarak devlet yöneticileri eli ile yürütülmüş, amacın ise şeriatı korumak olduğu ilan edilmiştir.                                                                                              
1856 Islahat Fermanı ile Batılı ülkelerin dayattığı, Osmanlı tebaası gayrimüslimlerle ilgili düzenleme sonucu Paris’te toplanan bir konferansta “Osmanlı devletinin bir Avrupa ülkesi olduğu ilan edilmiş ve topraklarının büyük Avrupa ülkeleri güvencesinde olduğu” taahhüt(!) edilmiştir. Durumu yorumlayan Batılı hariciyeciler, hayretler içinde kaldıklarını, bu işin Osmanlıya savaşla dahi kabul ettirilmesinin mümkün olamayacağı görüşünde iken, birkaç Batı yanlısı Osmanlı yöneticisi ile işin düşünüldüğünden kolay halledildiğini itiraf etmişlerdir.                                                                                                                                           
Osmanlı İmparatorluğu bu fermanla, Avrupalıların iç işlerine direkt müdahale edebileceği yarı sömürge bir ülke haline gelmiştir. Her ne kadar 1856 da artık Avrupalı olduğumuzun kabulü ile o zamanki yöneticilerimiz ve batı tipi aydınlar şekli alanda “muasır olma” amacına ulaşmış iseler de Osmanlının hiçbir sorununun hallolmadığı, aksine artarak derinleştiği, ülkenin var oluş amacından saptığı çözülmeye başladığı gözlenmiştir.                                                                                                                                                            
1876 yılında ilan edilen 1.Meşrutiyetle, Parlamenter Meşruti monarşik düzene geçilerek, Prusya anayasasından bozma Kanun-i Esasi  (Anayasa) ve Avrupa hukukundan iktibas edilen birçok kanun yürürlüğe konmuştur. Buna rağmen sorunlar kronikleşmiş, çöküşe doğru yol alınmaya başlanmıştır.  Batılılaşmamız için batılı ülkelere eğitim için gönderilen gençlerin çoğunluğu, batının göz kamaştıran mamur dünyalarına aldanıp, kendilerini kaybedip, teknoloji yerine onların kültürünü ülkeye taşıyan, içki içen, piyano çalan, kadınlarla dans eden, Batılı yazarlara özenti içinde aşk romanları yazan, kendi inancına ve kültürüne düşman birer Batılı misyoner olmuşlardır. İçlerinden, çarpıcı bir örnek olarak verebileceğimiz, batıyı bile “az aydın” kabul eden Tevfik Fikret’in, oğlu Haluk gibi elektrik mühendisi olmak için gidip papaz olanlar bile olmuştur.                                                                                                                                
Beyni, Batı’nın seküler kültüründen beslenen bazı Osmanlı aydınları, geri kalmışlığın tek sebebi ve suçlusunun kendileri değil, bu milletin dini olduğuna inandırılmış, bu sapık fikirlerini topluma da yaymak için ülkede elde etikleri makam ve yetkileri de kullanarak “İslam’ın terakkiye mani” olduğu propagandasını yaymışlardır.                                                                                                                                                                    
Bu gelişmeler milletle devletin arasını açmış, her şeyi bir yana bırakıp milletin dini ile savaşan, batı tipi aydın ve yönetici elitin milletin ve ülkenin başına bela kesilmesini sağlamıştır.                                                                          
Ülkenin gelişmesi, bazı mahfillerde planlandığı gibi sürekli ve bilinçli bir şekilde haince baltalanmış ülke geri bırakılmış, bunun faturası masum millete ve yüce dini İslam’a kesilmiştir.                                                                          
Bu oyunlar sadece Türkiye de değil Osmanlı bakiyesi tüm ülkelerde ve diğer İslam ülkelerinde de  oynanmıştır. Bu ülkelerin kendi aydınını yetiştiren eğitim kurumları çökertilmiş, milli ve manevi kaynakları kurutulmuş, batı ülkeleri eğitim kurumları, ya da İslam ülkelerinde açılan misyoner  okullarında, amaçları onlara banzemek, milleti de benzetmek olan  yöneticiler yetiştirilmiştir. Ülkemizdeki zenginler, üst düzey bürokratlar çocuklarını misyoner okullarına göndermede adete birbirleri ile yarışmışlar, çocuklarını o okullara göndermeyi ve eğitim almalarını üstün bir meziyet saymışlardır. Bu hatırlı  çevre çocukları, okulu bitirince etkin ve önemli yerlerde göreve getirilmiştir.                                                                                                                                                                                    
1908’ de ilan edilen 2.Meşrutiyet ve ardından, yıkılırken dahi dünyanın en güçlü ülkeleri ile savaşıp galip gelen Osmanlı İmparatorluğu, bütün batılılaşma ıslahat ve tavizlerine rağmen 1920’de yıkılmıştır. 23 Nisan 1920’de TBMM açılarak Cumhuriyet dönemi başlamıştır.                                                                                                                  
Cumhuriyet döneminde de yeni bir kimlik ve amaç kabul edilen Batılılaşma politika ve çalışmaları artan hızla acımasız bir şekilde sürdürülmüştür. Adeta batılılardan daha batıcı olanlar tarafından yeni bir din olarak iman edilen batıcılık (garpçılık) uğruna, maddi manevi tüm kimlik, milli kültürel ve hukuki yapı tamamen tasfiye edilerek batılı kimlik inşasına hız verilmiştir. Batılılaşma “Devrim Kanunları” ile yasal hale getirilip, karşı düşüncede olanlar, uyduruk mahkeme kararları ile darağacına gönderilmiştir.                                                                                                                                                                  
Cumhuriyetin ilanından sonra Milli eğitime bağlı eğitim kurumlarının da misyoner okullarından farkı kalmamıştır. Hatta önemli bir kısmı manevi yapıyı tahripte o okullardan daha zararlı hale gelmişlerdir. Batı taklitçisi ve özentisi içinde kendi milli değerlerine düşman, üretken olmayan kendisine güveni bulunmayan aşağılık kompleksi içinde bocalayan, inançsız, birikimsiz, kimliksiz, idealsiz, hedefi olmayan, ütopyasız, ilmi seviyeleri tercümanlıktan ileri gidemeyen bir nesil yetiştirilmiştir.                                                                                                                                                                                          
300 yıl süren, bunca batılılaşma çalışmaları ve hamlelerine bu uğurda kesilen başlara, bunca üniversite kurulmasına rağmen, piyano çalıp, alkollü içki tüketiminde, dans etmede, sporda, sanatta, kumarda, fuhuşta, kılıkta kıyafette batılılarla yarıştırıldığımız halde, halen gerekli sanayileşme ve kalkınma sağlanamamış, sorunlar katlanarak artmaya devam etmiştir.                                                                                                                                    
Batıcılar, bu sonuçların sebebinin, halen irticai tehlikenin devam ettiği, İslami kalıntıların her şeye rağmen toplum kesimlerinde itibar gördüğü ve yaşatılmaya çalışıldığı ve tam batılılaşmada eksiklikler olduğu kanaatine varmışlardır!  Kalkınma ve çağdaşlaşmanın sağlanması, tüm sorunların çözülmesi için daha hızlı Avrupalılaşmanın gerektiği bu sebeple, Avrupa Birliği havuzuna atlamak ve içinde erimenin tek çıkar yol ve şans olduğuna karar verilerek 1959 yılında o zamanki adı, Avrupa Ekonomik Topluluğu olan AB ye, tüm sorunlarımızı çözecek bir medeniyet projesi olarak üyelik başvurusu yapılmıştır.                                                                                                                                                                                 
Avrupa’nın, sanayileşme ve teknoloji boyutunu alma ve üretme yerine, milletin manevi dokusu ile uyuşmayan kültür inanç ve hukuki yapısını alarak sürdürülen yanlış bir batılılaşma politikası,  millet tarafından kabul görmemiş ve görmeyecektir. Milletin manevi ve buna bağlı kültürel dokusu büyük ölçüde ifsat edilmiş bu sebeple devleti yönetenlerle yönetilenler arasında amaç birliği sağlanamamış, bu uğurda koskoca cihan devleti Osmanlının da varoluş amacı ortadan kaldırılmış ve 10 yıl içinde dağılıp gitmiştir. Millet 300 yıl oyalanmış geri bırakılmıştır. Batının bilimsel ve teknolojik boyutunu alan Japonya batıyı aşmıştır. 1950’ lerde yola çıkan Kore, Malezya, Endonezya, Tayvan, Çin gibi ülkeler, kültürel yönden Avrupalı olma ihtiyacı duymadan, inanç ve kültürlerini koruyarak sanayileşmesini tamamlamış, teknoloji üretir hale gelmişlerdir. (Devam Edecek)
YORUMLAR
MUSTAFA ÇAY 16-11-2013, 11:30:14
MUSTAFA BEY GEÇMİŞ OLSUN.AKŞAM İZLEDİK TEFEKKÜR PROGRAMINI.ALLAH RAZI OLSUN.ÇOK GÜZEL BİR PROGRAM OLDU.AVRUPA BİRLİĞİ DEDİĞİNİZ GİBİ BİZİ GAVUR YAPACAK.ADIM ADIM İLERLİYORLAR.BİZİM EVİN DANALARI HALA ANLAMADI.BU AKPARTİDEN ÇEKTİĞİMİZ NE
 
CELALETTİN TORLAK 16-11-2013, 14:04:31
AVRUPA BİRLİĞİ HAÇLI BİRLİĞİDİR.ABDULLAH GÜL'DE AKŞAM ÖYLE DEDİ.GEL GÖRKİ NASIL DEĞİŞTİ.ALLAH AHIR VE AKIBETİMİZİ HAYREYLESİN.
 
HAMDİ AŞIKOĞLU 20-11-2013, 09:46:47
Temelleri"İnsan İnsanın Kurdudur"felsefesi üzerine kurulmuş olan ve sadece ikinci dünya savaşında asker,sivil yetmişmilyon insanın katline sebep oaln batıya yamanmak,sicili bozuk batının vahşetlerine ortak olmaktır.
 
mine 20-11-2013, 10:09:40
avrupa birliği haçlı birliğidir.adamlar açık açık söylüyor.sizi almıyoruz bu birliğe.ve biz ısrarla kulübede bekliyoruz lütfen bizi alın diye.bu nasıl onursuz bir davranıştır anlamıyorum.yazıklar olsun bize...
 
Ramazan Öksüz 22-11-2013, 22:13:36
1957 sonlarında ülkemizin yurt içi milli hasıla Kore den üç kat ilerdeyken 2007 rakamlarına göre iki kat geriye düşmüştür. Bu batılaşmanın serüvenine darbelerde eklenince 1950 yılınd yola çıkmış ülkelerden maalesef geri kalmış olduk. Darbeler ve batılaşma olmasaydı şimdi milli arabamız uçağımız tankımız silahımız ve milli gelirimiz dünyada ilk üçden olurdu Yada sadece 1997 yılında refahyolun yani milli görüşün önü kesilmeseydi yine bu başarıları çok iyi yakalardık Başbakanın 2023 hedefleri 2002 yılında milli görüşün öncülüğünde yakalanırdı
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz