9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
01/11/2013 - 16:06
Prof. Dr. Burhanettin Can
Giriş
30 Eylül, 2013 tarihinde “Demokratikleşme Paketi” adlı çalışma, Başbakanın yaptığı bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. “Demokratikleşme Paketi ile ilgili yapılan tartışmaları, birer zenginlik olarak görüp sürecin olgunlaşmasına yapılan katkı olarak değerlendirmek gerekmektedir. Bu tür çözüm arayışları, siyasi, şahsi, grup, etnik ve mezhepsel menfaat açısından ele alıp değerlendirmek yerine; ülkenin, milletin birlik beraberliğine, dayanışmasına, bütünleşmesine, kardeşliğine ne etki yapacağı ve kültür medeniyetimizin temel değerleri ile uyumlu olup olmadığı ya da kültür ve medeniyetimize bir katkıda bulunup bulunmadığı açılarından ele alınıp değerlendirilmelidir.

“Demokratikleşme Paketi” ile ilgili düşüncelerimizi, bu çerçevede ortaya koymaya çalışacağız. Olumlu ve olumsuz yönlerini, kısa ve uzun vadede ne getirip ne götüreceğini ortaya koymanın daha yararlı olduğuna inanmaktayız. Günü kurtarıcı politikaların, gelecekte, millete ve ülkeye ağır bedeller ödettirdiğini yaşayan bir nesil olarak, daha köklü, daha kalıcı politikaların üretilmesi, tüm sorunların bir Umran (Kültür ve Medeniyet) sorunu olarak ele alınması, çözümlerin de kendi kültür ve medeniyetimizin temel değerleri ile uyumlu olması, kültür ve medeniyetimizi zenginleştirici, geliştirici bir fonksiyon icra etmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bu nedenle Osmanlı’nın son döneminde yapılan ve Cumhuriyetle zirveye çıkan ıslahat/devrim hareketlerindeki hatalara düşülmemeli, kısır çekişmeler içerisinde boğulup kalınmamalı, sivrisineklerle uğraşıp bataklık görmemezlikten gelinmemelidir. Bu yazı serisinin amacı, yıkmak değil yapmaktır, katkıda bulunmaktır.
Başbakan Erdoğan’ın “Demokratikleşme Paketi’ni” açıklarken, paketin dayandığı referanslara atıfta bulunmuştur. Referanslar, bu paketin oturtulduğu ana zeminidir, dayandığı temel değerlerdir. Bu açıdan önemlidir. Burada paketin dayandığı referanslar konusunu ele alıp inceleyeceğiz.
 
“Demokratikleşme Paketinin” Dayandığı Referanslar
 
Başbakanın basın toplantısında yaptığı açıklamalara göre paket, genel bir stratejinin ve sürecin bir parçasıdır, ilk değildir son da olmayacaktır. O nedenle paketin oturtulduğu felsefi yapı ve referanslar göz önüne alınmak ve üzerinde durulmak mecburiyeti vardır. Bize göre “Demokratikleşme Paketinin” en kritik noktası burasıdır, burası olmak zorundadır. Başbakanın açıklamalarına göre paket, felsefi olarak, “Millet”, “Uluslararası Anlaşma ve Şartlar” ve “Avrupa Birliği Müktesebatı” olmak üzere üç ana referans/ayak üzerine oturtulmuştur:
“Bizim, bütün reformlarımızda olduğu gibi, bu reform paketimizde de referans noktamız önce millettir.
Evrensel hak ve özgürlükler, altına imza attığımız uluslararası anlaşma ve şartlar bizim referansımızdır.
Katılım müzakerelerini başlattığımız, aday ülke olduğumuz Avrupa Birliği Müktesebatı bizim referansımızdır.”
Burada ortaya çıkan ilk sorun, milletimizin referans aldığı kültür ve medeniyet değerleri ile AB müktesebatının ve uluslararası sözleşmelerin referans aldığı kültür ve medeniyet değerleri arasındaki tezadın varlığıdır. Bu tezat, kökleri Osmanlı’daki Islahat hareketlerine dayanmakla beraber, Cumhuriyetin kurulması ile derinleşmiş ve kökleşmiştir. Türkiye’deki mevcut sistem ve devlet yapısı, Rahmetli Erbakan’ın tabiriyle, Lozan’da Hayım Nahum Doktrini’ne göre Batı Kültür ve Medeniyeti değerleri üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla Türkiye’deki bütün kurum ve kuruluşlar, bütün iktisadi, siyasi, askeri, kültürel, hukuki yapılar, eğitim öğretim buna göre yapılandırılmış ve şekillendirilmiştir.

Sorunlarımızın temelinde, Sistemin dayandığı Batı kültür ve medeniyeti değerleri ile Milletin kabul edip, içselleştirip, hayata geçirmek istediği İslam kültür ve medeniyet değerlerinin çatışması yatmaktadır. İki farklı kültür ve medeniyet değerlerinin çatışması ile yetişen neslin şizofren davranış sergilemesinin sebebi de budur. Başbakanın paketi açıklarken kullandığı, “Pakette yer alan sorunlar, çoğunluğu son 30 yılın olmak üzere, Cumhuriyet tarihimiz boyunca var olan ve sürekli konuşulan sorunlardır.” ifadesi, bu gerçeği gördüğü ve kabul ettiği manasına gelmektedir. Bununla beraber paketin Mustafa Kemal devrimlerinin bir devamı olduğunun belirtilmesi ve Batılılaşma sürecine devam etmesinin istenmesi bunun hedef olarak gösterilmesi, sorunları, algılama ve çözmedeki yaklaşımın hatalı olduğunu ortaya koymaktadır:
“Bu paket bir ilk değildir… Zira, Cumhuriyetimizin banisi Atatürk’ün devrim niteliğindeki adımları Türkiye’yi her yönden ileri standartlara ulaştırmayı, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflemiştir.”
Eğer bugün yaşadığımız sorunların kökeni, Cumhuriyetin başlangıcındaki ana tezada dayanıyor, ondan besleniyorsa ve başlangıçtan bu yana sorunlar, büyüyerek geliyorsa, sorunu devam edip derinleştirecek bir şekilde, “Avrupa Birliği Müktesebatına” yeniden başvurmanın, onu referans almanın ve tezadı devam ettirmek istemenin anlamı ne olabilir?

Başbakan’ın “Bu paket, bir istikamet çizmektedir, bir kapı aralamaktadır.” ifadesi ile yukarıdaki ifadeleri birleştirdiğimiz zaman, Türkiye’ye Batı kültür medeniyeti eksenli bir istikamet gösterilmekte ve “Demokratikleşme Paketi’nin” böyle bir eksen ve istikamet üzerine oturtulduğu anlaşılmaktadır. Farkında olunsun ya da olunmasın bu paket ve devamında geleceği söylenen paketlerle, yıllarca Batılılaşmaya direnen ve bunun için bedel ödeyen bir halkın zihinsel olarak değişimi ve dönüşümü sağlanmış olacaktır.
Türkiye’de yanlış bir algı ve yanlış bir yaklaşım vardır. Sorunların ana kaynaklarına, birinci derecede sebeplerine inip onu tartışacak yerde, tali ikinci derecede sebeplerle uğraşarak zaman harcanmakta ve gerekli çözümler de üretilememekte; toplumsal çözülme ve çürüme durdurulamamaktadır. Sorunun ana kaynağı olan bir zihniyet ve düşüncede, sorunun çözümü aranmaktadır.

Yasal Değişiklik ve Zihinsel Değişim

Pakette yapılan bazı değişiklikler, teknik boyutlu olup zihinsel bir değişim meydana getirmez; bazı değişikler de felsefi boyutlu olup zihniyet değişimi sağlar. Pakette referans alınan “Evrensel hak ve özgürlükler, altına imza attığımız uluslararası anlaşma ve şartlar” ile “AB müktesebatı”, zihinsel değişimde etkili olacak unsurlardan biridir.
Yasal düzenlemeler, ilgili toplumun dünya görüşüne, inancına, dinine, kültür ve medeniyet değerlerine uygun olarak yapılır. Dünya görüşünde, hayat algısında meydana gelen değişim, mevcut yasal mevzuata yansır. Bazen yasal düzenleme, değişiklikler, tepeden inmeci bir tavırla toplumsal değişimi, toplumun dünya görüşü, hayat tazını değiştirmek amaçlı yapılır. Bu yol, genellikle,“Ulus devlete” bir “ulus yaratmak” (!) için kullanılır/ kullanılmıştır/ kullanılmaktadır. Bu tepeden inmeci tavır, ulus devlet ve ulus inşasını yaşamış toplumlarda değişiklikler göstermekle beraber benzerdir. Hepsinin ortak özelliği, tepeden inmeci, sivil-askeri bürokrasi ve bir grup aydın(!) eliyle gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. Süreçte halk yoktur. “Halka rağmen Halk için” düsturu esastır. Yapılanların birçoğundan da zaten halkın haberi olmamaktadır. Yasal değişiklikle beraber ya da ondan önce büyük bir psikolojik harekât yapılıp toplum şartlandırılmaktadır. Çoğu kez büyük ve ciddi yasal değişiklikler, provokasyonlardan sonra hayata geçirilmektedir. Cumhuriyet tarihi, bunun acı hatıraları ile doludur.
28 Şubat Post modern darbesi, halkı AB’ye sığınacak bir psikolojiye getirmiş, AB müktesebatının her türlü derde deva olduğu gibi son derece tehlikeli ve yanlış bir algı oluşturmuştur. 28 Şubat Post modern darbesine kadar Batı kültür ve medeniyetine karşı olan bir halka, 28 Şubat Post modern darbe süreci ve sonrasında, iç zalimlerin zulmünden zalimlerin efendilerine sığınması, onlardan medet umması, onların lütuf ve himmeti ile özgürlüğünü kazanması, bir çare olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki yapılan bütün değişikliklere meşruiyet kazandırmak için AB müktesebatı ve uluslararası sözleşme-anlaşmalar, değişmez ilahi bir kelam gibi referans alınmıştır.
Yasal değişiklikler, zamanla zihniyet değişimine sebebiyet vermektedir. Zinanın yaygınlaşmasına karşılık toplumsal tepkinin duyarsızlık düzeyine inmesi, zinanın yasal olarak suç olmaktan çıkarılmış olması ile hem doğrudan hem de dolaylı olarak bir bağlantısı vardır. 6112 sayılı RTÜK yasasının uygulanmaması sonucu, dizilerde, filmlerde ve değişik TV programlarında kültür ve medeniyet değerlerimizle bağdaşmayan yığınla konunun ele alınıp işlenmesi, toplumda zihinsel bir değişimle beraber duyarsızlaşmayı da getirmiştir.

Uluslararası Sözleşmelerin ve AB Müktesebatının Dayandığı Temeller

Genel olarak Seküler-Laik Batı kültür ve medeniyeti, insanın ve kainatın oluşumunu tesadüflere bağlayarak yaratılışı ve Yaratıcıyı kabul etmez. Bununla bağlantılı olarak da Yaratıcıdan (Allah) gelen bilgiyi (Vahiy) ve O’nun Peygamberlerinin inşa ettikleri düşünce ve yaşam sistemini (Sünnet) göz önüne almaz ve hayatın tanziminde vahye ve sünnete yer vermez. Vahyi ve sünneti dışlayarak bilgi kaynağı olarak sadece akıl ve beş duyuyu göz önüne alır, akıl ve beş duyu merkezli üretilmiş bilgiler üzerine hayatı tanzim eder. Ayrıca bu dünyanın tanzim edilmesinde, Öte alemi/hayatı(Ahireti) göz önüne almaz, alınmasına da karşı çıkar. Öldükten sonra hesap vermek yoktur, olsa da önemli değildir. Dolayısıyla Batı merkezli bir dünya tasavvurunda Allah ve ahiret hayatı, önemsizdir ve yok varsayılmıştır. Ayrıca, ilk insan maymunun evrimi ile meydana gelmiş, vahşi, kaba ve cahildir. Hayatın tanzim edilmesi için gerekli tüm yasal düzenlemeler de bu kabuller üzerine inşa edilmiştir.

Bir örnek olarak kadın erkek cinsiyet farkı ele alınabilir. İlk hayat komünal devirdir ve ilk aile, erkek egoizminin sonucu “kadının özel mülk edinilmesiyle” oluşmuştur. Erkek egemen bir sistem inşa edilmesinin sonucu, kadın erkek cinsiyet ayırımı ortaya çıkmıştır. Yasal mevzuat da buna göre tasarlanmıştır. Kadın ve erkeğin biyolojik olarak farklı oluşu, toplumsal olarak üstleneceği rollerin farklı olmasını gerektirmemektedir. Eğer bir yerde kadın ve erkeğin üstlendiği farklı roller varsa, bu kadın erkek eşitsizliğine sebep olmakta, bunun da nedeni erkek egemen bir sistemin inşa edilmiş olmasından dolayıdır. O nedenle “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” sağlanmalıdır. Bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılarak kadın erkek eşitsizliği ortadan kaldırılmalıdır. Kadının aile içerisinde üstlendiği roller, Kadının aile dışında, serbest piyasada, kamuda, daha farklı görev ve sorumluluklar üstlenmesine manidir. Öyleyse küçük çocukların bakımında devlet rol üstlenerek (kreş, çocuk yuvaları gibi…) ve erkeğe ev içinde bazı roller yükleyerek kadın evden dışarı çıkarılmalı, özgürleştirilmeli toplumsal hayatın her aşamasında erkeklere eş oranda görev alarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” sağlanmalıdır. Bunun için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu sonuç, böyle bir yasal düzenleme ihtiyacı, Batı kültür ve medeniyetinin hayata, kâinata ve insana bakışındaki ana varsayımın, Allah’sız ve ahiretsiz bir dünya tasavvurunun doğal sonucudur.
İslam (Kuran), Hıristiyanlık (İncil) ve Yahudilikte (Tevrat) hayat tasavvuru yukarıdaki tasavvurun tam tersidir. Allah hayatı, kainat ve insanı yaratmıştır. İlk insan bilgi ile donatılmış olarak yeryüzüne gönderilmiştir. Yeryüzünde insan başıboş bırakılmamış, belli dönemlerde, ona gerçeği, doğruyu, iyilik ve güzelliği gösterecek, bütün ilişkileri yeniden düzenleyecek ve yeni bir hayat inşa edecek peygamberler gönderilmiştir. Dolayısıyla bu üç dinde, Kitap+Sünnet, akıl ve beş duyu bilgi kaynağı olarak kullanılıp hayat tanzim edilmekte; yasal düzenlemeler dahil her şey buna göre şekillendirilmektedir.

İlk insan, ilk aile ve ilk toplum Hz. Adem’le eşidir. Aralarındaki hukuk Allah tarafından belirlenmiştir. Daha sonraki Peygamberler döneminde aile hukuku, Vahiy ve Sünnet çerçevesinde şekillendirilmiştir. Kadın ve erkeğin cinsiyet olarak farklı oluşu bir üstünlük ya da aşağılık meselesi değildir. Kadın ve erkeğin beyin loblarının farklı oluşundan dolayı farklı özellikleri gelişkindir. Erkeğin sayısal zekâsına karşılık kadının duygusal zekâsı gelişkindir. Bu nedenle kadın ve erkek bir bütünün parçaları olup evlilikle birlikte bütünleşme ve olgunlaşma sağlanmaktadır. Üstünlük, cinsiyet farklılığından değil Allah karşı üstlenilen görev ve sorumluluklara, takva düzeyine bağlı olarak meydana gelmektedir. Vahiy ve sünnetin kadın ve erkeğe yüklediği farklı sorumluluklar, roller vardır. Annelik, kadına cinsiyet farklılığından dolayı yüklenmiş en hayatı rol olup toplumsal sorumluluğu buna göre şekillendirilmiştir/ şekillendirilmelidir. Yasal düzenlemeler de, bu olgu göz önüne alınarak yapılmıştır/ yapılmalıdır.

Bu hayat ebedi değildir, bir sonu vardır. İnsanlar öldükten sonra dirilecek, hesap gününde yargılanacak, bu dünyada yaptıklarına bağlı olarak ya cennetle ya da cehennemle ödüllendirilecekleri yeni bir hayata başlayacaklardır. Bu nedenle bu dünya, öteki dünyanın tarlasıdır. Dolayısıyla bu dünyanın tanzim edilmesinde Öte dünya boyutu mutlaka göz önüne alınmalıdır.
 

Sonuç: “Ey İman Edenler, İslam Girin”, “Ey İman edenler İman Edin”

Laik-Seküler sistemlerle Dini temelli sistemlerin hayatı tanzimi, kadın ve erkeğe yükleyeceği roller, görev ve sorumluluklar, elbette farklı olacak; yasal düzenlemeler de buna uygun olacaktır. Laik-Seküler AB müktesebatı ve uluslararası sözleşmeler, Müslüman bir halkın yarasına deva olma yerine, yaranın kangrenleşmesine sebebiyet verecek, sorunların daha da karmaşıklaşmasını sağlayacak, belki de en kötüsü, iman dairesinden İslam dairesine, İslam dairesinden de cahiliye dairesine doğru bir zihniyet değişimine sebebiyet verebilecektir. Kuran’ın aşağıdaki çağrısına bu açıdan bakılmalıdır:
“Ey iman edenler, hepiniz topluca İslam’a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.”(2 Bakara 208)
“Ey iman edenler, Allah’a, Resulüne, Resulüne indirdiği Kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, kuşkusuz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır.”(4 Nisa 136)
O nedenle yasaları, dayandıkları dünya görüşünden, felsefeden bağımsız olarak ele almak, yapılabilecek büyük hatalardan biridir.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz