2 Zi'l-ka'de 1438 | 26 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER
28/10/2013 - 07:11
Mustafa BİLGEN
İslâm ümmetinin birlik ve beraberliği, ihtilaf ve tefrikalardan uzak kalması, asr-ı saadetten beri İslâm âlimleri, düşünürleri, yöneticileri, komutanları, tarikat ve cemaat önderlerinin gerçekleşmesi için üzerinde sürekli çaba harcadığı yüce ve büyük bir emel ve aynı zamanda farz 0lan bir ameldir.
 
Yakın tarihimizde Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmanın gerekliliği konusunda birçok uluslararası toplantı, konferans ve oturumlar gerçekleştirildi ve bu yönde tavsiye kararları alındı. Bu konuda bütün İslâm ülkelerinde kitaplar, makaleler, risaleler yazıldı, radyo ve tv programları yapıldı. Bütün bu çalışmalarda İslâmî vahdetin zorunlu ve farz olduğu güçlü aklî ve naklî dinî delillerle vurgulandı. Fakat İslâm dünyasında birliğin uygulamada gerçekleşmesini geciktiren, zorlaştıran, Müslümanların tedbirli ve akılcı davranmalarını gerektiren birçok önemli iç ve dış sorun ve engeller karşımıza çıkmış ve çıkmaya devam etmektedir. İslâm Birliğinin gerçekleşmesi için öncelikle bu engellerin çok iyi teşhis ve analiz edilmesi, yapılan tespitlere göre de bunların çözülmesi ve aşılması gerekmektedir. Çünkü bunların bir kısmı kendisini çok iyi gizlediği ve stratejik ve planlı olduğu için birçok kimse teşhislerde yanılmaktadır.
 
İslâm Birliği önündeki engellerden bir kısmı, İslâm ümmeti içindeki iç (dâhilî) hastalıklar ve ihtilaflardır. Sömürgeci ve sultacı güçler Müslümanların birliğini engellemek için onların bu iç ihtilaflarını ve zaaflarını sürekli olarak değerlendirmiş ve körüklemişlerdir. Bu hastalıklar ve zaaflar daha önceki yazılarımızda ‘İslâm Birliğini Engelleyen Hastalıklar’ başlığı altında maddeler halinde açıklandı. Bu bölümde ise inşallah ‘İslâm Birliğini Engelleyen Dış Faktörler’ üzerinde duracağız.
 
Gerçek anlamda İslâm ümmetinde birliğin sağlanması, çok büyük ve yok edilmesi zor bir kuvvet ortaya çıkarır ki Müslümanlar bu gücün sayesinde sömürgeci güçlerin müdahaleci ve yağmacı politikalarına karşı durabilirler. Bu arada unutmamak gerekir ki, sömürü düzeninin esas amacı, dinamik ve zulüm karşıtı olan ve emperyalist güçlerin zalim politikalarına karşı direnen İslâm dini mensuplarını etkisiz hale getirmektir.
 
İslâm düşmanları bugüne kadar Müslümanların dünyadaki birlik ve dayanışmasını engellemek için türlü entrikalara başvurmuş ve Müslümanlar arasındaki ihtilafları büyüterek veya yeni ihtilaflar çıkararak bu ihtilaflardan İslâm ümmeti arasında tefrikalar çıkarmak için uğraşmışlar ve zaman zaman da bunda başarılı olmuşlardır. Bu bozguncu, parçalayıcı ve tefrikacı faaliyetlerini günümüzde de etkili bir şekilde devam ettirmektedirler.
 
Sömürücüler etnik, dinî, dil ve ırk kökenli farklılık ve ihtilafları Müslümanları bir birinden uzaklaştırmak ve aralarında fitne çıkarmak için kullanırlar. Kuşkusuz geniş İslâm coğrafyasında çeşitli ırk, kavim, millet ve farklı mezheplere mensup insanlar iç içe yaşamaktadırlar. Fakat bu doğal veya cüzî farklılıklar, İslâmî toplumlar için sorun kaynağı değil bir zenginlik unsuru olmalıdır.
 
Öte yandan batılı emperyal güçler İslâm dünyasında çeşitli sahte veya radikal tarikatlar ve gruplar, partiler kurarak İslâm ümmetinin bütünleşmesini sürekli olarak engellemeye çalışmaktadır.
 
İslâm dünyasının çağdaş tarihine bakıldığında sömürgeci güçlerin genellikle Müslüman gözüken ama İslâm ümmeti içinde sapma ve tefrikalara neden olan akımları destekledikleri görülecektir. Farklı isim ve unvanlara sahip bütün bu akımların ortak özellikleri; İslâm’ın temel ilkelerine aykırı inanç ve düşünceleri ileri sürmektir. Bu düşünce ve inançlar da genellikle tefrika çıkarma ve Müslümanları bölme, zayıflatma amaçlıdır.
 
Günümüzde de bir kısım İslâm ülkelerinde İslâm’ı zayıflatmak için veya tefrika çıkarmaya yönelik düşünceler öne süren yerli işbirlikçi insanlar vardır. Son yıllarda da İslâm karşıtı birçok sapık düşünce ve tefrika konusu olabilecek birçok mesele özellikle internet siteleri aracılığı ile abartılarak geniş bir propaganda ile anlatılmaktadır.
 
Müslümanların düşmanı olan sömürgecilerin bu faaliyetleri de ihtilafları körüklemek ve İslâm ümmetinin birlik olmasını engellemeye yöneliktir.
 
İslâm ümmeti konusunda uzman olan kişiler İslâm dünyasının içindeki birliği engelleyen etkenlerin zararlı ve tehlikeli fikirler olduklarını belirtmektedirler. Uzmanlar, Müslümanlar arasındaki ihtilaflı konuların önemsenmesi durumunda yabancı düşmanların komplolarının pek etkili olamayacağını dile getirmektedirler. Nitekim tüm Müslümanların Allah (c.c.), peygamber (s.a.v.), , melekler, kaza ve kader, ahiret, kitap ve kıble gibi itikatta ve amelde sayısız ortak noktaları vardır ve aynı şekilde ahkâm ve fıkıh ile ilgili konularda da birbirine yakın sayısız görüşlere sahiptirler. Öte yandan Müslümanlar arasındaki bazı teferruat konulardaki çok cüz’î mezheb farklılıkları, Müslümanların birliğini engelleyecek ihtilaflar değildir. Zira bu ihtilafların doğru bir şekilde gündeme getirilip ele alınması durumunda bunların İslâm dünyasının birliğine engel olmayacak önemsiz konular olduğu açıkça görülür.
 
İslâm Birliğinden maksat, çeşitli mezhep mensuplarının kendi inançlarından veya amel farklılıklarından yahut ülkelerin kendi bağımsız kişiliklerinden, toprak bütünlüklerinden vazgeçmeleri değildir. Burada esas amaç, Müslümanların ortak düşmana karşı uzlaşma, birbirleriyle kardeşlik, yardımlaşma ve gönül birliği içinde olmalarıdır. Tabi bu arada mezhebî ihtilaflar da uzman âlimler tarafından masaya yatırılıp üzerinde ilmî olarak tartışılmalıdır. Zira teknik ve uzmanlık isteyen konuları kamuoyuna açmak bu tür sorunlara çözüm getiremez.
 
İslâm dünyasının birliği yolundaki engellerden biri de kuşkusuz düşmanların, bazı idarî ve siyasî ihtilaflı konuları kasıtlı ve tahrik edici bir unsur olarak güdeme getirmeleri ve bir grup Müslüman’ı bir başka gruba karşı kışkırtmalarıdır.
 
İslâm dini tüm insanları derin düşünmeye davet ederken Müslümanlardan da mümkün olduğunca ilim ve marifetlerini geliştirmelerini istemektedir. Bilinç ve basiret Müslümanlar arasındaki yanlış anlaşılmaları ve ihtilafları kuşkusuz giderecektir. Maalesef günümüzde Müslümanların birbirleri hakkındaki bilgileri pek azdır. Bu bilgisizlik, Müslümanların birliği yolundaki en önemli engellerden biri olmakla beraber İslâm dünyası için olumsuz sonuçları da olmuştur. Karşılıklı anlayışın yokluğu ve Müslümanlar arasındaki yanlış anlaşılmalar ayrışmalara da yol açmıştır.
 
 
 
Kuşkusuz bu arada sadece karşı tarafı suçlamakla yetinmeyen ve farklı düşünenleri yok etmek için fırsat kollayan cahil kişilerin bu süreci daha da vahim hale getirebileceğini unutmamamız gerekir.
 
Dinî ve mezhebî ihtilaflar siyasi kılıfa büründüğünde İslâm ümmetinin birlik ve dayanışması önündeki en büyük tehdit olarak ortaya çıkar. Genellikle batılı sömürgeci devletlerin nüfuzu altında olan bazı İslâm devletleri, mezhebî ihtilaflara siyasi boyut kazandırıp bu ihtilafları abartmaya çalışmaktadırlar. Söz konusu bu devletler sultacı devletlerin emellerine hizmet edip bu yöntemlerle iktidarlarını güçlendirdiklerini sanmaktadırlar. Bir başka ifadeyle İslâm dünyasında bazı tefrikacı hükümetler kendi kalıcılıklarını İslâm ümmetinin bölünmesinde görmektedirler. Nitekim bugün bu devletlerin para ve diğer maddî yardımlarıyla Irak, Afganistan ve Pakistan’da ihtilafa neden olacak birçok terör eylemleri gerçekleştirilmektedir.
 
İslâm Birliği bazen ırk, dil, etnik yapı ve hatta radikal ulusalcılık gibi anlaşmazlıkların etkisi altında kalmaktadır. Oysa tarihi deneyimler bizlere sömürgeci güçlerin bu tür ihtilafları körükleme hususunda etkili roller ifa ettiklerini göstermektedir. Ancak Kur’an-ı Kerim millet, ırk ve etnik yapının sadece insanları birbirinden ayırt etmek için olduğunu ve kesinlikle üstünlük kriteri olmadığını keza Allah (c.c.) katında tek üstünlük kriterinin takva olduğunu vurgulamaktadır.
 
İslâm ümmetini ırk veya etnik yapıya göre parçalamak Müslümanların yararına olmadığı gibi bunun birçok zararı da var ki en önemlisi ümmetin zayıflamasına neden olmasıdır. Halbuki İslâm dini ümmeti tefrikadan uzak durma konusunda uyarmaktadır. Hz Ali (r.a.) tefrikanın şeytanî bir amel olduğunu belirterek şöyle demektedir: ‘Gerçekten de şeytan kendi yolunu sizler için kolaylaştırıyor ve sizin dininize olan bağlarınızı bir bir koparmaya çalışıyor ve vahdet yerine dağılmak ve fitneyi size sunuyor.’
 
Her ne kadar bu dış faktörler İslâm dünyasında birliği bugüne kadar engellemiş olsa da Müslümanların ‘Birlik’ gibi yüce bir emele kavuşma yolunda sergileyeceği irade ve bu yoldaki bilinçlenme karşısında bu sorunlar kolayca çözülecektir. Nitekim bugün Müslümanlar arasında İslâmî uyanış hızla geliştiği ve bilinçlenme arttığı için artık bütün İslâm dünyasının birlik ve dayanışma zeminleri daha da kuvvet kazanmıştır.
 
Bugün İslâm coğrafyası, nüfusunun tamamı veya büyük bölümü Müslüman olan ülkeleri kapsar. Bu coğrafya, Batı’da Afrika’nın Atlas Okyanusu kıyılarında yer alan Fas ve Moritanya’ya kadar uzanmaktadır. Uzak Doğu’da ise Pasifik Okyanusu kıyılarındaki Endonezya’ya kadar varır. Bu büyük coğrafyada yaşayan farklı milletlerden farklı dilleri konuşan yaklaşık 2 Milyar Müslüman’ın büyük bölümü, son iki yüzyıl içinde, sırf ‘Müslüman’ kimliklerinden dolayı, çeşitli saldırı, baskı, terör ve hatta katliamlarla yüzyüze kalmıştır. Çünkü pek çok Müslüman, Müslüman olmayan, dahası İslâm’a nefretle bakan yönetimlerin hâkimiyeti altında yaşamak zorunda bırakılmıştır.
 
 
 
Bosna-Hersek’te, Cezayir’de, Tunus’ta, Doğu Türkistan’da, Eritre’de, Mısır’da, Afganistan’da, Keşmir’de, Irak’ta, Filistinde, Çeçenistan’da, Tayland’da, Filipinler’de, Burma’da, Sudan’da ve daha birçok ülkede Müslümanların ezilmeye, baskı altına alınmaya ve yok edilmeye çalışıldığını açıkça görebiliriz. Bu sayılan coğrafyalardaki Müslümanlar görünüşte farklı düşmanlarla karşı karşıyadırlar. Bosna’da Sırplar, Keşmir’de Hindular, Kafkaslar’da Ruslar, Cezayir, Mısır, Fas gibi ülkelerde de baskıcı rejimler tarafından Müslümanlar hedef alınmaktadırlar. Ama her nedense, birbirinden ayrı ve hatta birbirinin düşmanı gibi gözüken bu İslâm karşıtı güçler, hep benzer mantıklarla hareket etmekte, benzer stratejiler izlemekte ve benzer yöntemler kullanmaktadırlar. İşte bu noktada karşımıza söz konusu güçlerin ortak bir yönü olan ‘İslâm düşmanı‘ kimlikleri çıkar.
 
Özetlediğimiz bu tablonun geneline baktığımızda, İslâm dünyasının 19. Yüzyılın başlarından itibaren, bu düşmanlar tarafından hedef alındığını açıkça görürüz. Dünya Müslümanları geçen 200 yıllık süre boyunca, bu güçler tarafından ülkeleri işgal edilmiş, sömürgeleştirilmiş, kaynakları gasbedilmiş, baskı ve zulüm görmüştür. Bu güçlerin İslâm dünyasında kurdukları yerli işbirlikçi yönetimler de kendilerini işbaşına getirenlerden aldıkları talimatlarla Müslümanlara bir o kadar zulmetmiş ve hala da zulmetmeye devam etmektedirler. Ayrıca bu güçler, İslâm dünyasına yabancı olan bir takım ideolojileri (aşırı milliyetçilik, faşizm veya komünizm) Müslüman toplumlara empoze etmişler, bu ideolojilerle kışkırttıkları bazı kimseleri de Müslüman toplumların geneline karşı kullanmışlardır. Müslümanların birlik içinde olmamaları nedeniyle de bu düşmanlar bu dağınıklıktan asırlar boyu ve bütün coğrafyada yararlanmışlardır.
 
İslâm dünyasını bu durumdan kurtaracak tek çare olan İslâm Birliğinin kuruluşunu engelleyen dış faktörleri incelediğimizde bunların ana unsur olarak aşağıdaki düşmanlar olduğunu ve bunların sürekli gizli veya açık bir şekilde düşmanlıklarını sürdürdüklerini de görürüz:
 
1) Siyonizm
 
2) Batı emperyalizmi
 
3) Komünizm
 
4) Faşizm/Aşırı milliyetçilik
 
 
İslâm dünyasının düşmanının şu veya bu millet, devlet veya medeniyet değil, asıl olarak söz konusu milletleri veya medeniyetleri eli kanlı birer zalim haline getiren bu insanlık dışı ‘ideolojiler’ olduğunu görüyoruz. Bu ideolojiler, 19. ve 20.Yüzyılda dünyanın büyük bölümüne hakim olmuş ve hakim olduğu her coğrafyaya zulüm ve vahşet götürmüş ve oradaki kaynakları sömürmüşlerdir. İşte İslâm dünyasını işgal eden, parçalayan, yağmalayan, köleleştiren, sömüren, katliamdan geçiren düşman güçler, aslında bu ideolojilerdir.
 
Yukarıda saydığımız dört temel ideolojiyi incelediğimizde ise, hepsinin temelinde Batı’nın ‘dinsizleşmesinin’ yattığını görürüz. Her dört temel ideoloji de, Batı dünyasının Allah inancından ve dinden uzaklaşıp, materyalist bir dünya görüşünü benimsemesi ve bu dünyanın kaynaklarının tamamen kendi çıkarlarına kullanılması arzularını önemsemesiyle ortaya çıkmıştır.
 
Bu bölümde İslâm Birliğini engelleyen bu dış faktörlerin önemlilerini özet olarak inceleyecek ve zihinlerindeki kin ve düşmanlıklarını, yakın ve uzun vadedeki stratejilerini, zaman,  coğrafyave toplumlara göre uyguladıkları taktiklerini ve Müslümanların bu hile ve entrikalara karşı nasıl dikkatli olmaları ve hangi tedbirleri almaları gerektiğini ortaya koyacağız.
 
(Devam Edecek)
 
YORUMLAR
serdar 31-10-2013, 21:55:09
İnşaallah birgün müslümanları İslam sancağı altında toplayacak bir liderimiz gelecektir.(not: adı tayyip olmasında...)

Bir deha bekliyoruz,gençliğe mihrap olsun,
Ruhları tutuşturan bir ateş mihrak olsun.

Sinesinde birleşsin sağa sola sapanlar,
Kahrolsun Hak dururken zorbalara tapanlar!

Çık,nerdesin,zuhur et! Biz seni bekliyoruz.
Yıllardır yollarında yorgun emekliyoruz.

Musa ol! Hakka yüksel! tecelli et de Tura.
Zulmet yıkılsın gitsin! Cihan garkolsun nura!

Osman Yüksel Serdengeçti.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
10/11/2016 - 13:45 Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
25/10/2016 - 09:38 SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
17/10/2016 - 14:42 KÂTİP ÇELEBİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
10/10/2016 - 11:58 KOÇİ BEY’İN SİYASETÇİ’YE ÖĞÜTLERİ
04/10/2016 - 12:10 LÜTFİ PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
26/09/2016 - 11:26 GELİBOLULU MUSTAFA ÂLΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
20/09/2016 - 12:00 KINALIZADE ALİ EFENDİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/09/2016 - 17:59 SULTAN MURAD HAN’IN ÖĞÜTLERİ
09/09/2016 - 12:12 İBNU HALDUN’UN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
24/07/2016 - 17:55 ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE ÖĞÜTLERİ
19/07/2016 - 14:01 ŞEYH SADİ-İ ŞİRAZΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
15/07/2016 - 14:38 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-2
20/06/2016 - 10:32 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-1
12/06/2016 - 11:56 YUSUF HAS HACİB’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
06/06/2016 - 10:02 NİZAMܒL-MÜLK’ÜN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
30/05/2016 - 13:58 İMAM GAZALΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
23/05/2016 - 15:51 FARABΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
16/05/2016 - 09:07 İMAM MAVERDΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/05/2016 - 09:21 HASAN-İ BASRÎ (r.a.)’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
02/05/2016 - 09:55 İMAM EBU YUSUF’UN HARUN REŞİD’E ÖĞÜTLERİ
24/04/2016 - 16:06 TURTÛŞÎ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
18/04/2016 - 09:54 ÖMER B. ABDU’L-AZİZ’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/04/2016 - 14:43 Hz ALİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
01/04/2016 - 09:41 Hz OSMAN (r.a.)’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
21/03/2016 - 15:34 Hz ÖMER (r.a.)’in SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
14/03/2016 - 14:55 Hz EBU BEKİR (r.a.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/03/2016 - 11:14 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-39 ZULÜM
29/02/2016 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-38 ZİNA YOLUYLA KAZANÇ
22/02/2016 - 12:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-37 ZİLLET
15/02/2016 - 11:56 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-36 YETİM MALI YEMEK
08/02/2016 - 12:00 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-35 YALANCILIK
01/02/2016 - 16:52 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-34 YALAN YEMİN
25/01/2016 - 12:47 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-33 VAKIF VE DEVLET MALI YEMEK
18/01/2016 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-32 TÛL-İ EMEL
11/01/2016 - 15:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-31 İFTİHAR-TEFAHUR
28/12/2015 - 10:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-29 RÜŞVET-2
21/12/2015 - 11:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-28 RÜŞVET-1
14/12/2015 - 00:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-27 RIZIK TAKSİMİNE RAZI OLMAMAK
07/12/2015 - 10:24 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-26 RİYA
04/12/2015 - 13:09 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-25 NİFAK
23/11/2015 - 11:59 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-24 NEFRET
16/11/2015 - 03:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-23 KUMAR
09/11/2015 - 11:46 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-22 KORKAKLIK
06/11/2015 - 07:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-21 SADECE KENDİNİ DÜŞÜNMEK
26/10/2015 - 09:30 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-20 KATL (ADAM ÖLDÜRMEK)
20/10/2015 - 11:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-19 KALPAZANLIK
12/10/2015 - 01:17 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR - 18 İSYAN
05/10/2015 - 13:01 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-17 İSRAF
28/09/2015 - 10:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-16 İFTİRA
21/09/2015 - 10:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-15 HULF
14/09/2015 - 10:10 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-14 HUKUKA RİAYETSİZLİK
07/09/2015 - 09:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-13 HIYANET
31/08/2015 - 10:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-12 HIRSIZLIK
25/08/2015 - 12:11 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-11 HIRS
17/08/2015 - 11:02 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-10 HİLE
10/08/2015 - 11:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-9 HASED
31/07/2015 - 09:27 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
27/07/2015 - 01:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
24/07/2015 - 03:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-7 GEVŞEKLİK
13/07/2015 - 12:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-6 GASP
06/07/2015 - 12:50 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-5 GAFLET
29/06/2015 - 11:29 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-4 GADR
22/06/2015 - 11:22 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-3 FAİZCİLİK
15/06/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-2 ALDATMA (GABN)
09/06/2015 - 12:38 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-1 ADAVET
01/06/2015 - 08:07 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-30 ZİYAFET
25/05/2015 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-29 YÜSR (TEYSİR)
18/05/2015 - 12:22 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-28 VADİNDE DURMAK
11/05/2015 - 11:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-27 ÜLFET (İyi Geçinmek)
04/05/2015 - 12:49 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-26 TEVEKKÜL
27/04/2015 - 10:53 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-25 TEDBİR
20/04/2015 - 12:06 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-24 TEAVÜN (Yardımlaşma)
13/04/2015 - 11:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-23 ŞÜKÜR
09/04/2015 - 12:19 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-22 SEBAT
30/03/2015 - 11:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-21 SADAKA
23/03/2015 - 02:17 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-20 SABIR
16/03/2015 - 09:10 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-19 MUHASEBE
9/03/2015 - 00:05 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-18 KESB
03/03/2015 - 13:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-17 KANAAT
16/02/2015 - 09:58 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İTİMAT
09/02/2015 - 10:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İSTİŞARE
03/02/2015 - 10:45 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-14 İNFAK
26/01/2015 - 13:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-13 İKTİSAD
22/01/2015 - 10:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-12 İHTİYAT
12/01/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-11 İHSAN
05/01/2015 - 00:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-10 HAMD
29/12/2014 - 11:31 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-9 GAYRET
22/12/2014 - 11:55 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-8 FÜTÜVVET
15/12/2014 - 02:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-7 FİRASET
08/12/2014 - 11:44 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-6 EMANET
01/12/2014 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-5 DOĞRULUK (SIDK)
23/11/2014 - 23:47 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-4 CÖMERTLİK
17/11/2014 - 01:02 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-3 CESARET
10/11/2014 - 11:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-2 BASİRET
03/11/2014 - 01:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-1 ADALET
23/10/2014 - 10:54 Hz HÜSEYİN (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
16/10/2014 - 12:52 Hz ALİ (R.A.)’NİN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
08/10/2014 - 10:39 Hz OSMAN (R.A.)’IN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
29/09/2014 - 09:53 Hz ÖMER (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
21/09/2014 - 00:32 HZ. EBU BEKİR (R.A.)’in SİYASÎ KİŞİLİĞİ
15/09/2014 - 12:29 Hz PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-2
08/09/2014 - 01:49 HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-1
01/09/2014 - 12:17 İSLÂM’DA SİYASET-6
23/08/2014 - 13:00 İSLÂM’DA SİYASET-5
04/08/2014 - 09:28 İSLÂM’DA SİYASET-4
30/07/2014 - 11:13 İSLÂM’DA SİYASET-3
21/07/2014 - 10:28 İSLÂM’DA SİYASET-2
14/07/2014 - 10:52 İSLÂM’DA SİYASET-1
07/07/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-4
30/06/2014 - 09:57 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-3
23/06/2014 - 09:13 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-2
16/06/2014 - 11:29 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-1
09/06/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-4
02/06/2014 - 02:19 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-3
26/05/2014 - 09:07 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-2
19/05/2014 - 11:58 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ
12/05/2014 - 10:44 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NASIL KURULACAK?
05/05/2014 - 12:20 İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI(ESKİ İKÖ)
28/04/2014 - 00:54 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-8 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-3
21/04/2014 - 12:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-7 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-2
14/04/2014 - 09:49 BÜGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-6 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-1
07/04/2014 - 10:48 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-5 GERİ KALMIŞLIK
31/03/2014 - 11:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-4 NÜFUS ARTIŞI
24/03/2014 - 11:18 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-3 EKONOMİK SORUNLAR
17/03/2014 - 11:52 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-2
10/03/2014 - 10:30 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-1
03/03/2014 - 08:22 ULUSLARARASI BİRLİKLER-10 GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ (ASEAN)
24/02/2014 - 09:42 ULUSLARARASI BİRLİKLER-9 VARŞOVA PAKTI
17/02/2014 - 09:31 ULUSLARARASI BİRLİKLER-8 SSCB ve AVRASYA BİRLİĞİ
10/02/2014 - 07:38 ULUSLARARASI BİRLİKLER-7 D-8 GELİŞEN 8 ÜLKE
02/02/2014 - 19:28 ULUSLARARASI BİRLİKLER-6 CENTO ve BAĞDAT PAKTI
27/01/2014 - 07:58 ULUSLARARASI BİRLİKLER-5 AFRİKA BİRLİĞİ
23/01/2014 - 00:17 ULUSLARARASI BİRLİKLER-4 ARAP BİRLİĞİ
13/01/2014 - 07:25 ULUSLARARASI BİRLİKLER-3 NATO
07/01/2014 - 07:09 ULUSLARARASI BİRLİKLER-2 AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
30/12/2013 - 07:19 ULUSLARARASI BİRLİKLER-1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
23/12/2013 - 08:08 İSLÂM BİRLİĞİ ve ULUSLAR ARASI BİRLİKLER
16/12/2013 - 08:48 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-7 AŞIRI MİLLİYETÇİLİK
10/12/2013 - 09:56 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-6 FAŞİZM VE IRKÇILIK
02/12/2013 - 08:07 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-5 KOMÜNİZM
25/11/2013 - 09:12 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-4 BATI EMPERYALİZMİ
22/11/2013 - 10:05 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-3 SİYONİZM-3
20/11/2013 - 11:53 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER-2 SİYONİZM-2
04/11/2013 - 10:10 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-1 SİYONİZM-1
28/10/2013 - 07:11 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER
20/10/2013 - 18:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-28 KUDÜS KONGRESİ (1931)
15/10/2013 - 20:29 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-27 NECMETTİN ERBAKAN ve D-8
07/10/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-26 BEDİUZZAMAN SAİD NURSÎ
30/09/2013 - 06:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-25 ABDURREŞİD İBRAHİM
23/09/2013 - 06:31 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-24 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-2
16/09/2013 - 06:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-23 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-1
10/09/2013 - 06:55 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-2
02/09/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-1
25/08/2013 - 22:57 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-20 KANUNî SULTAN SÜLEYMAN
20/08/2013 - 06:06 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-19 İDRİS-İ BİTLİSÎ
12/08/2013 - 07:09 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-18 YAVUZ SULTAN SELİM
05/08/2013 - 06:38 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-17 FATİH SULTAN MEHMED
29/07/2013 - 06:24 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-16 OSMAN GAZİ
22/07/2013 - 00:21 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-15 OSMANLILAR DÖNEMİ
15/07/2013 - 08:07 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-14 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-2
08/07/2013 - 10:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-13 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-1
01/07/2013 - 09:32 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-12 SELAHADDİN EYYUBÎ
24/06/2013 - 09:28 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-11 ABBASİLER DÖNEMİ-2
17/06/2013 - 09:35 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-10 ABBASİLER DÖNEMİ-1
10/06/2013 - 09:27 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-9 EMEVİLER DÖNEMİ-2
03/06/2013 - 10:04 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-8 EMEVİLER DÖNEMİ-1
29/05/2013 - 07:11 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-7 Hz ALİ (r.a.) DÖNEMİ
26/05/2013 - 09:37 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-6 Hz OSMAN (r.a.) DÖNEMİ
13/05/2013 - 10:30 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-5 Hz ÖMER (r.a.) DÖNEMİ
06/05/2013 - 11:41 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-4 Hz EBU BEKİR DÖNEMİ
29/04/2013 - 09:25 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-3 MEDİNE DÖNEMİ
22/04/2013 - 02:26 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-2 HİCRET
15/04/2013 - 07:02 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-1 MEKKE DÖNEMİ
08/04/2013 - 08:00 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-16 NEFSE UYMAK
01/04/2013 - 09:29 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-15 HAYATI DEĞERLİ GÖRMEK
25/03/2013 - 10:40 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-14 HEVA’YA UYMAK
18/03/2013 - 10:17 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-13 GEVŞEKLİK
11/03/2013 - 09:58 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-12 TÛL-İ EMEL
04/03/2013 - 14:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-11 TEMBELLİK
25/02/2013 - 10:03 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-10 CEHALET
18/02/2013 - 09:16 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-9 KORKAKLIK
11/02/2013 - 00:51 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-7 ZİLLET
04/02/2013 - 09:36 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-8 İHANET (Hıyanet)
28/01/2013 - 09:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-6 REHAVET
21/01/2013 - 01:08 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-5 GAFLET
14/01/2013 - 08:01 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-4 YEİS
06/01/2013 - 02:49 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-3 Adavet
30/12/2012 - 02:14 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-2 Başkanlık Sevgisi
24/12/2012 - 00:26 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR 1 TEFRİKA
17/12/2012 - 08:10 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 14 Bey'at (Biat)
11/12/2012 - 07:17 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 13 Hamiyyet
03/12/2012 - 08:09 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 12 Müsalemet
26/11/2012 - 08:32 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 11 Muavenet
19/11/2012 - 00:38 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 10
12/11/2012 - 08:05 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 9 Cesaret
05/11/2012 - 08:21 İslâm Birliğinin Temel Esasları-8 Sadakat
30/10/2012 - 00:05 İslâm BirliğininTemel Esasları-7 Uhuvvet
21/10/2012 - 11:08 İslâm Birliğinin Temel Esasları 6 - Ümmet Bilinci
15/10/2012 - 08:23 İslâm Birliğinin Temel Esasları-5 Adalet
08/10/2012 - 10:50 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Hürriyet
01/10/2012 - 09:51 İslam Birliğinin Temel Esasları - 3 Şûra
24/09/2012 - 00:53 İslam Birliğinin Temel Esasları 2 - İttihad
22/09/2012 - 01:22 İslâm Birliğinin Temel Esasları 1 - İtikad
16/09/2012 - 23:48 İslam Birliğinin Hedefleri 7 - Sömürünün Ortadan Kaldırılması
08/09/2012 - 01:14 İslâm Birliğinin Hedefleri 6 - İslâm Medeniyetinin Yeniden Kurulması
03/09/2012 - 12:50 İslam Birliğinin Hedefleri 5
27/08/2012 - 15:07 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Ekonomik Güçlenme
23/08/2012 - 12:31 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-3 (Manevî Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi)
13/08/2012 - 10:19 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-2 Maddî Kalkınma ve Refahın Yaygınlaştırılması
06/08/2012 - 12:26 İslam Birliği'nin Hedefleri 1 Temel Hak ve Özgürlüklerin Sağlanması
30/07/2012 - 10:32 İslam Birliğinin İtikadi Ve Siyasi Temelleri
23/07/2012 - 13:59 İSLÂM BİRLİĞİNİN FAZİLETİ
18/07/2012 - 14:41 Dünya İslam Birliğine Muhtaçtır
09/07/2012 - 16:27 İslam Birlği İzzet kazandırır
02/07/2012 - 09:45 İslam Birliği'nin Amacı
25/06/2012 - 12:19 İSLÂM BİRLİĞİ HER MÜSLÜMAN’IN GÖREVİDİR
18/06/2012 - 09:18 İslam Birliğinin Hükmü
11/06/2012 - 10:51 İslam Birliği Yüce Bir İdealdir
04/06/2012 - 14:04 İslam Birliği Nedir?
29/05/2012 - 11:56 İslam Birliği İnanç Birliğidir
21/05/2012 - 12:58 Selamı Yayınız
14/05/2012 - 12:31 İslam Birliği Acil Bir İhtiyaçtır
 
İşgal polisi, Aksa kapısındaki cemaate saldırdı
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Durun Siz Eski Müttefiksiniz
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
İman kardeşliği
Ali Haydar HAKSAL
Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kızmak yerine!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Filozoftan hadisçi olursa
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Kudüs için kıyam etmek
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Sessizlik ve atalet…
Şakir TARIM
Yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için
İsmail KILLIOĞLU
Kör göze sürme çekmek
İbrahim VELİ
Olağanüstü miting olağandışı katılım
Abdülkadir ÖZKAN
Başarısız darbe ABD’yi çıldırtmış olmalı!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz