5 Recep 1439 | 22 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Mısır olayları ve tarihi arka plan – 3
04/09/2013 - 07:42
İsmail Hakkı AKKİRAZ

Bismillahirrahmanirrahim

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, hesap gününün hâkimi, kullarına İslam’ı bir nizam olarak gönderen Allah (c.c)’a hamd ederim. Salât ve selâm, peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya, âline ve sahabelerine, O’na uyanlara, O’nun yolundan giden müminlere olsun.

Bir kez daha belirtelim ki Hz. Adem (a.s)’dan günümüze yeryüzünde insanlar, tek hak yol İslam ile hükümsüz, dayanaksız batıl arasında gelgitler yaşamıştır. İslam’a bağlananlar ile batıla saplananlar arasında ciddi mücadeleler olmuştur. Yaratılmış insana, emretme ve yasaklama yetkisi, yaratan, yaşatan, yöneten Allah’a aittir. Bu yetkiyi O’nun dışında hiçbir kimse kullanma hakkına sahip değildir. Düzenine karşı düzen, dinine karşı din kuranlar, mülkünde O’na baş kaldırıp ilahlık iddiasında bulunanlar, Allah ile savaş halinde olan zalimler ve gafillerdir. Bu yola sapan topluluk ve önderlerini her zaman Allah helak etmiştir. Kur’an, azgınlıkları sebebiyle helak olmuş toplum ve önderlerinin feci akıbetlerini aktarmaktadır. Ki bizler bunlardan ibret alalım ve İslam’dan ayrılmayalım. Ali İmran 137: “Sizden önce nice (milletler hakkında) ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Onun için, yeryüzünde gezin dolaşın da (Allah’ın ayetlerini) yalan sayanların akıbeti ne olmuş, görün!”

Mısır Hak-Batıl mücadelelerinin yoğun olarak yaşandığı yerlerden birisidir. Burada cereyan eden Hak-Batıl mücadelelerinden birisi de Musa(a.s) ile Firavunun mücadelesidir. Yusuf (a.s) ile birlikte İsrailoğulları Mısır’a yerleştiler. Yusuf (a.s) döneminde hüküm süren firavun Reyyan b. Velid, Yusuf (a.s) tarafından Allah’a imana davet edilmiş ve o iman ettirmişti. İsrailoğulları O’nun zamanında Mısır’da rahat bir hayat sürdüler. Reyyan’ın ölümünden sonra firavun olan Kabus b. Mus’ab, iman etmemiş, kâfir ve zorba birisi olmuştur. Asiye ile evli idi. Onun ölümünden sonra yerine kardeşi Velid b. Mus’ab geçti ve kardeşinin eşi hayırlı kadınlardan Asiye ile de evlendi. Velid b. Mus’ab kardeşi Kabus’dan daha zorba, daha kâfir, daha azgındı. Mısır Firavunları arasında, ondan daha uzun ömürlüsü, daha kabası, katı kalplisi, İsrail oğullarına, ondan daha kötü ve ağır işkence yapanı, gö¬rülmemişti.

Firavun Velid; İsrail oğullarını, köle ve hizmetçi olarak çalıştırırdı. Onları, sınıflara ayırıp bir sınıfını, yapı işlerinde, bir sınıfını, çift sürme ve ekin ekme işlerinde, bir sınıfını da, pislik temizleme işlerinde kullanırdı. Onlardan sanatı olmayanları, cizye ve vergi ile mükellef kı¬lar, işkencenin en ağırını yapardı.

Firavun, kavmini elli yıl, putlara tapmağa davet edip kendisine muha¬lefet edilmediğini, emrinin, yerine getirildiğini görünce, onları, bir araya toplamış: “Ben, sizin en yüksek rabbinizim” diyerek ilahlığını ilan etmiştir. Artık insanlar kendisine kulluk etmeye başlamışlardır. İsrailoğulları, Firavunun ilahlığını reddetmiş, atalarının şeriatı olan İslam’dan dönmemişlerdir.

Firavun’un Rüyası

Musa (a.s)’nın doğumu yaklaştığında Firavun rüyasında, Beytülmakdis tarafından gelen bir ateşin, Mısır evlerini sardığını, Kıpti ev¬lerini yakıp harap ettiğini, İsrailoğullarının evlerini ise yakmadığını görmüştür. Bu rüyayı ona gösteren Allah’tır. Firavun, sihirbaz, kahin, falcı ve izcileri çağırarak rüyasını onlara anlattı. Onlar da: “Her halde İsrailoğullarının geldikleri şu Beytülmakdis’den bir adam çıkacak, saltanatını yıkmaya yönelecek” dediler.

Musa (a.s)’nın doğma zamanı yaklaştığında, müneccimler, kâ¬hinler, Firavuna gelerek: “ İsrail oğullarından bir erkek çocuk do¬ğacağını, doğum zamanının yaklaştığını, mülkü ve saltanatı, ondan çekip alacağını, onu yeneceğini, ülkeden çıkaracağını, dinini değiştireceğini” haber verdiler. Firavun ile adamları toplandılar ve Allah’ın, İbrahim (a.s)’in neslinden Peygam¬ber ve hükümdarlar göndermeyi vaat etmiş olduğu konusunu konuştular.

Firavun ve adamları İsrailoğullarından doğacak her erkek çocuğun öldü¬rülmesi ve kız çocuklarının sağ bırakılması kararını aldılar. Ebeleri topladılar, İsrailoğullarından doğacak erkek çocukları, öldürmelerini emrettiler. Ebeler aldıkları emri yerine getirmeye başladılar.

Doğan bütün erkek çocuklar yok ediliyordu.

Mısır toplumunun önde gelenleri, doğan erkek çocukların yok edildiğini, ihti¬yarların da, ecelleriyle ölüp gittiklerini görünce, birbirlerine: “Onlar böyle yok olup gidice, ağır işlerimizi kim görecek, çocuklar bir yıl öldürülsün, bir yıl da sağ bırakılsın, böylelikle ağır işleri görecek insan sıkıntısı çekmeyiz” dediler. Öyle de yaptılar.

Harun (a.s), erkek çocukların öldürülmediği yılda doğmuştu. Musa (a.s) ise, annesi O’na erkek çocukların öldürülmesi emredilen yılda hamile kalmıştı.  Annesi, O’nu, doğuracağı zaman, başına geleceklerden endişelenince, Allah, O’na: “…Onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize (Nil nehrine) bırakıver, hiç korkup kaygılanma, çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız” diye vahyetti. (Kasas: 7)

Musa (A.S) Firavun’un Sarayında   

Allah’ın dediği olur. Annesi, Musa (a.s)’yı doğurdu ve emzirdi. Sonra bir marangoza bir tabut yaptırdı. Musa (a.s)’yı tabutun içine yerleştirdikten sonra Nil neh¬rine bıraktı. Nehir onu taşıdı ve Firavunun konağı yanındaki ağaçlığa götürüp bıraktı. Nil nehrinde yıkanmakta olan ca¬riyeler, tabutu bulup Asiye hatunun önüne koydular. Asiye hatun, tabutun içindeki çocuğu görünce, kalbinde, ona karşı bir şefkat ve sevgi duydu. Firavun’a haber verdiği zaman onu öldürmek istedi ise de, Asiye hatun, onu öldürmekten caydırdı. Musa (a.s) ilahi takdirin bir sonucu olarak artık Firavun’un sarayında idi. Sütannesi aramağa başladılar. Musa (a.s) bulunan kadınlardan hiç birinin sütünü emmiyordu. Musa (a.s)’nın kız kardeşi onlara: “Ben, size bu çocuğa iyi bakıp emzirecek ve terbiyesi hususunda kusur gös¬termeyecek bir aile göstereyim mi?” dedi. Allah Musa’yı annesiyle buluşturdu ve onun sütünü em¬meye başladı.

Ağaçlar içinde ve suda bulunmasın¬dan dolayı adını Musa koydular.  Musa (a.s), Firavunun sarayında büyüdü ve yetişkin bir delikanlı oldu. Musa (a.s) bir gün çarşıya çıkmıştı. Biri İsrailloğullarından diğeri Firavun yandaşlarından iki kişinin kavga etmekte olduklarını gördü. Kavminden olan adam, Musa (a.s)’dan yardım isteyince Kıbtinin göğsüne bir yumruk vurdu ve adam öldü. Musa (a.s): “Bu Şeytanın işidir. Şeytan, insanı, açıkça azdıran bir düşmandır. Ey Rabbim! Bu adamı, öldürmekle, kendime yazık ettim. Suçumu bağışla.” dedi. Allah, onu, affetti. Musa (a.s): “Ey Rabbim! Hakkımda gösterdiğin bu lutuf ve ihsana karşılık, günahkârlara arka çıkmayacağıma ve onlara yardım etmeyeceğime söz veriyorum!” dedi.

Olay duyulmuştu. Şehirden bir adam gelerek: “Ey Musa Mısır eşrafı, seni öldürmek üzere toplandılar, hemen buradan çık git. Ben senin iyiliğini dileyenlerdenim” dedi. Musa (a.s), korku içinde, işin sonucunu bekler bir halde şehirden çıktı.  Bir melek yardımıyla Medyen’e gitti. Mısır’la Medyen arası sekiz gecelikti. Medyen’de Şuayb (a.s) ile tanıştı. Şuayb (a.s)’a başından geçenleri anlattı. Şuayb (a.s): “Korkma! O zalimler topluluğundan kurtuldun!” dedi.

Musa (a.s), Şuayb (a.s)’ın kızlarından birisiyle evlendi ve yanında on yıl kaldı ve çobanlık yaptı. Şuayp (a.s) ona bir asa hediye etti. Musa (a.s)’ın asası işte bu asadır.

Mısıra Geri Dönüş

Musa (a.s), Şuayb (a.s)’in kızı olan eşi Safura hanımı yanına alarak Medyen’den ayrıldığı zaman kış mevsimi idi. Gittikleri yol kendilerini, soğuk bir kış akşamında Tür dağının sağına düşen batı tarafına kadar götürmüştü. Gecenin bütün karanlığı, üzerlerine çökmüş, gök gürlemeğe, şimşek çak¬mağa, yağmur dökülmeğe başlamıştı. Hanımını da doğum sancısı tutmuştu. Musa (a.s), ateş yakıp çevresinde ailesini ısıtmak, geceletmek için, çakmağını çıkardı. Yoruluncaya kadar onu, çaktı durdu. Çakmak taşından, ateş çıkaramadı. Çaresiz kaldığı bir anda bir ateş görmüştü. Ailesine: “Siz burada durunuz. Ben bir ateş gördüm. Belki, ondan, size bir kor getirir yahut ateşin yanında bir yol gösterici bulurum.” dedi.

Musa (a.s), yerle gök arasında yükselen güneş şuası gibi göz kamaştı¬ran Nur direğiyle karşılaşınca onu, önce, bir ateş alevi sanmıştı. Gördüğü ateş değil Allah’ın Nurundan bir şeydi. Musa (a.s), ona yaklaşınca, ağaç ve Nur, geriye çekildi. Onun gerilediğini görünce, korkup geri dönmek istedi. Ateş alevi, yine kendisine yaklaştı. Korkusu arttı. Gözlerini eliyle kapadı, yere yattı, yapıştı. Kulağına, kulakların bir benzerini daha işitmediği sesler geliyordu. Kendisine; feyizli, mümtaz yerdeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan: “Ey Musa!” diye seslenildiği zaman Musa (a.s): “Lebbeyk! Lebbeyk! -Buyur! Buyur- Emrine amadeyim!” diyor, kendisini ça¬ğıranın kim olduğunu bilmiyordu. O’nunla konuşan Allah idi. Onu peygamber olarak seçmişti. Uyarmak üzere O’nu Firavuna gönderecekti. “Firavuna git. Çünkü o, pek azdı” diyordu. Harun (a.s)’u ona yardımcı yapmıştı. Allah: “Siz ve size tabi olanlar mutlaka galip geleceksiniz” buyurdu. Allah, Musa (a.s)’yı Mısıra gönderdi. Nihayet, Mısıra ulaştı. Geceleyin, annesinin evine vardı. Ne kendisi, evin halkını tanıyabildi, ne de onlar, Musa (a.s)’yı tanıya¬bildiler. Evin bir tarafına oturdu. Harun (a.s) onu görünce, annesine kim olduğunu sordu. Annesi, bir konuk olduğunu söyledi. Yemeğe oturduklarında konuşmağa başladılar. Harun (a.s): “Sen, kimsin?” diye sordu. Musa (a.s): “Ben, Musa’yım!” deyince ayağa kalktılar, kucaklaştılar. Musa (a.s), Harun (a.s)’a: “Ey Harun! Birlikte Firavun’a gideceğiz. Allah, bizi ona, Peygamber olarak gönderdi.” dedi. Harun (a.s): “İşittim ve itaat ettim!” dedi. Böylelikle Mısır yeni bir döneme girdi. Bir kez daha Hak hâkim Batıl zail olacak vesselam.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
21/03/2018 - 08:40 İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
17/03/2018 - 14:54 İslam, tamamlanmış bir din ve düzendir
14/03/2018 - 09:08 Seçimi kazanmak veya kaybetmek
10/03/2018 - 08:22 Dünya kadınlar günü ve gerçekler
07/03/2018 - 08:45 Ahlak, adalet, barış
03/03/2018 - 08:34 Herkes Saadet İstiyor
28/02/2018 - 08:54 Erbakan ve İstikamet
14/02/2018 - 08:29 Evliliğe Direnen Gençler
03/02/2018 - 09:00 Gençlerimiz ve geleceğimiz
31/01/2018 - 08:47 Milli Görüş, Irkçı emperyalizm ve işbirlikçilik
24/01/2018 - 08:44 Aile ve Kadın
17/01/2018 - 08:42 Hangi kadın
13/01/2018 - 08:35 İFK siyaseti ve algı sihirbazları
10/01/2018 - 08:44 Karı ve koca olmak
06/01/2018 - 08:13 Matematik ve siyaset
30/12/2017 - 08:31 Herhangi bir kadın olmamak
27/12/2017 - 08:27 Hayatın akışı içinde kaybolan edepler
23/12/2017 - 08:18 2018 yılı israf ve faiz bütçesi
20/12/2017 - 11:55 Müslüman kadın
16/12/2017 - 08:19 Kur’an’da Kadın
13/12/2017 - 08:34 İnsan ve Müslüman olarak kadın
09/12/2017 - 08:41 ABD Kudüs’e toslarsa müslümanlar uyanır
06/12/2017 - 08:58 İtaat düzeni
29/11/2017 - 08:31 Peygamberimiz(s.a.v) ve biz
22/11/2017 - 09:52 Kurtuluşun yolu
15/11/2017 - 09:38 Devlet, siyaset, İslam ve Müslüman
11/11/2017 - 09:54 İlaçtan kaçan hastalığa yenik düşer
08/11/2017 - 09:46 Hidayet ve dalalet
04/11/2017 - 09:16 Kürtlerin ve türklerin bin yıllık kardeşliği
25/10/2017 - 09:39 Beşikten mezara yolcu değil miyiz?
21/10/2017 - 09:38 Allah rahmet eylesin
18/10/2017 - 10:14 AB cahiliyeti ve bize giydirdiği gömlek
13/09/2017 - 09:35 Türkiye’nin temel sıkıntıları ve Ak Parti
09/09/2017 - 09:00 Bir Yahudi Vergisi Olarak Faiz Mikrobu
06/09/2017 - 09:38 Faiz, Allah ve Resulüne Açılmış Bir Savaştır
30/08/2017 - 09:40 Adil Düzen için tebliğ, tanıtma, tedris ve siyaset
26/08/2017 - 08:57 İnanır ama Allah’tan korkmaz adamlar
23/08/2017 - 09:57 Devlet konuşmaz, yapar
19/08/2017 - 09:09 16. kuruluş yılında Ak Parti
16/08/2017 - 09:14 Şeytan Görevini Yapıyor
12/08/2017 - 09:08 Aldatanlar ve aldananlar
09/08/2017 - 09:09 Şeytan, Saadet Partisi’ne niçin düşmandır?
05/08/2017 - 08:57 Ordu Aybastı Perşembe Yayla Şenlikleri
02/08/2017 - 09:18 Büyük Kudüs Mitingi
29/07/2017 - 09:47 İslam ve Beni İsrail
26/07/2017 - 09:22 Kudüs için kıyam etmek
19/07/2017 - 09:08 Fitneler ve darbeler
08/07/2017 - 08:54 Emanet ve adalet
05/07/2017 - 09:09 Ölümü tefekkür etmek ve güzel bir son ile ölmek
01/07/2017 - 09:05 Cehaletin esir aldığı İslam’sız zihinler
28/06/2017 - 08:52 Münafıklar ve siyaseti
21/06/2017 - 11:01 Ne yapacaksan ölmeden önce yap
17/06/2017 - 09:43 Saadet’e tahammülsüz kimi adamlar
14/06/2017 - 09:47 İnsanın Kur’an ile imtihanı
10/06/2017 - 09:33 Sözü yalan işi talan siyaset
07/06/2017 - 09:38 ABD’nin ipiyle kuyuya inmek
03/06/2017 - 09:30 Ayetler ve adetlerimiz
31/05/2017 - 10:14 Allah’ın doğru yolu ve batıl eğri yollar
27/05/2017 - 09:29 Şükür imandır, nankörlük ise inkâr
24/05/2017 - 15:06 Türkiye’nin solcuları
17/05/2017 - 09:15 Haram ve zulüm düzeni ve Ak parti
13/05/2017 - 10:02 ABD, AB ve İsrail nezdinde izzet aramak
10/05/2017 - 09:17 Devlet yönetiminde Allah korkusu
29/04/2017 - 08:55 Faniyiz deyip yıkılacak saltanatın esiri olmak
26/04/2017 - 09:07 Müstakim olan yolda yürümek
22/04/2017 - 08:59 Önemli olan başkanlık değil nizamdır
19/04/2017 - 09:01 Avamlaşan hocalar, hoca kesilen avam
15/04/2017 - 09:38 Kınamalara aldırmadan yanlışa hayır diyebilmek
12/04/2017 - 09:09 Fitnenin kod adı Deccal, büyük savaş ve referandum
08/04/2017 - 08:58 Milli Görüşçü güce değil, hakka teslim olandır
05/04/2017 - 09:04 Cumhurbaşkanı niçin partili olsun ki?
01/04/2017 - 08:59 Derdi İslam olmayanın referandumu serap olur
29/03/2017 - 09:14 Evet hayır meydan muharebesi
25/03/2017 - 08:59 Vakıa
22/03/2017 - 09:12 İnsanın ve insanlığın adı var
18/03/2017 - 09:41 Kur’an nizamı ve yeni bir dünya
15/03/2017 - 09:08 Saadet Partisi “niçin evet diyemeyiz” diyor?
11/03/2017 - 08:53 Referandum ile de imtihan edersin allah’ım
08/03/2017 - 09:55 Çatışma siyaseti ile kamplaşıp kutuplaşıyoruz
04/03/2017 - 09:10 Saadet partisi’ne sağır, dilsiz ve kör olanlar
01/03/2017 - 09:58 Erbakan hocamız görev yapmaya devam ediyor
25/02/2017 - 09:57 İnsanlığın saadeti için adanmış bir ömürdü Erbakan
22/02/2017 - 09:42 Müslümanlık, Allah'ın hükmüne tabi olmaktır
18/02/2017 - 10:43 Günahları ile helak olmaya koşanlar
15/02/2017 - 09:09 Varlık onun, fon onun gerisi referandum
11/02/2017 - 09:11 Yeni eğitim programlarına Milli Görüş bakışı
08/02/2017 - 09:07 Demokrasiymiş, hadi oradan
04/02/2017 - 08:55 Adil düzene evet, faizci liberal düzene hayır
01/02/2017 - 08:58 Ortak akıl can sıktı, yaşasın tek akıl diyenler
25/01/2017 - 09:12 Aldanmak
21/01/2017 - 08:57 Aldananlar ve Anayasa Değişikliği
18/01/2017 - 09:09 Müslüman Türkiye’nin savunma hattı Kıbrıs
14/01/2017 - 09:01 Saadet Partisi ve anayasa değişikliği
07/01/2017 - 09:17 Milli Görüş ile kafayı bozanlar
04/01/2017 - 09:05 Günahlardan tevbe etmeden terör yok olmaz
28/12/2016 - 09:05 Milli Görüşçü Olmanın Bereketiyle Yaşamak
21/12/2016 - 08:59 Silahı Yalan Olan ABD’nin Elinde Yanan Mum Olmak
17/12/2016 - 09:04 ABD ve İsrail algısı ile yol almak
14/12/2016 - 09:10 Terörü çözmek için tövbe etmeyi gerektiren günahlar
10/12/2016 - 08:50 Kibir ve enaniyet saltanatı
07/12/2016 - 09:23 Saadet Partisi Ve Başkanlık Sistemi
03/12/2016 - 08:55 Türkiye ancak adil düzen ile kurtulur
30/11/2016 - 09:51 İşbirlikçi Siyaset Aldatmacası
26/11/2016 - 09:01 Zulüm İle Saadet Bulunmaz
16/11/2016 - 09:00 Ahir zaman cahiliyesinin çağdaş öncüleri
12/11/2016 - 09:42 Müslümanlar ve insanlık İslam ile kurtulur
09/11/2016 - 09:20 Ortadoğu kan gölü Ve ABD, AB ve İsrail
05/11/2016 - 08:59 Yalana kulak verenler
02/11/2016 - 10:11 Saadete Bilge Başkan
26/10/2016 - 09:01 Biz İslam’a Uyarsak Allah Bize Yardım Eder
22/10/2016 - 08:54 Emanet ve ehliyet
19/10/2016 - 09:38 Yusuf, Talut ve Davut
12/10/2016 - 09:19 Milli Görüş ve iyi ahlak sahibi olmak
08/10/2016 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN BİR DÜZENİ VARDIR
05/10/2016 - 09:27 Nezakete kabalıkla karşılık verenler
01/10/2016 - 09:04 GÖREV İSTENMEZ VERİLİR
28/09/2016 - 09:16 Sadakat ve itaat Milli Görüşün şiarıdır
21/09/2016 - 11:48 Kötülükler ile mücadele etmek
17/09/2016 - 09:17 ÖMÜR DEDİĞİN
10/09/2016 - 09:07 KÂFİRLER İÇİN CAZİP KILINAN DÜNYA HAYATI
03/09/2016 - 09:10 SİYONİZM TİYATROSUNDA OYNANAN İŞBİRLİKÇİLİK OYUNU
31/08/2016 - 09:05 Büyük İsrail için yürütülen kirli savaş
27/08/2016 - 08:55 OLAY OKUMALARI VE KARANLIK İKLİŞKİLER
13/08/2016 - 09:50 Ey iman edenler iman ediniz
10/08/2016 - 09:41 Kıyamet savaşları, deccal, isamesih ve mehdi
06/08/2016 - 09:57 BÜYÜK ŞEYTAN MÜSLÜMAN TÜRKİYE’Yİ DÜŞMAN BELLEMİŞ
03/08/2016 - 09:33 Demokrasi mi Milli Görüş mü
30/07/2016 - 10:23 Gerçekler ile yüzleşmek
27/07/2016 - 09:27 Başımıza gelenler
23/07/2016 - 10:37 Siyonizm’in hedefindeki ülke, Müslüman Türkiye
20/07/2016 - 09:42 Darbe, karşı darbe ve adil siyaset
16/07/2016 - 16:15 Siyaset ve istikamet
13/07/2016 - 09:07 Kötülükler ile mücadele siyaseti
09/07/2016 - 18:00 ALDANMAK
02/07/2016 - 10:03 ALLAH İLE HARP EDEREK HUZUR BULUNMAZ
29/06/2016 - 10:09 İsrail ile antlaşma yapmak
25/06/2016 - 10:09 MANZARAMIZ
22/06/2016 - 14:46 Yalan dünya saltanatı için helak olmaya koşmak
18/06/2016 - 10:42 ZEKÂT VE CİHAT
15/06/2016 - 10:28 Allah’a sadık olmayan iktidar zillettir
11/06/2016 - 09:58 İŞİTTİK VE İTAAT EDİYORUZ DİYEBİLMEK
08/06/2016 - 10:04 Ramazan, Kur’an ve Nizam
01/06/2016 - 09:18 Ben Müslümanım diyorsun ya
28/05/2016 - 10:12 AK Parti’nin yanlış yolunu doğru bulanlar
25/05/2016 - 11:18 AK Parti’nin takip ettiği yol
18/05/2016 - 09:26 Saadet Avrupa Eğitim Kampı ve Milli Görüş
14/05/2016 - 09:19 ZİLLET YOLUNDA SAADET ARAMAK
11/05/2016 - 09:10 Rabbim Allah, kitabım Kur’an, önderim Peygamber dedikten sonra
07/05/2016 - 09:08 TEPELERDE ÇELİK ÇOMAK OYNAYAN ADAMLAR
04/05/2016 - 11:02 Allah’ın ahkâmını hesaba katmadan yönetmek
30/04/2016 - 08:56 ANAYASA YAPIM SÜRECİ VE GERÇEKLER
27/04/2016 - 09:07 Ülfet etmek, görmek ve gözetmektir
20/04/2016 - 10:13 İnsan ve ölüm
16/04/2016 - 14:42 VERİLMİŞ BİR SÖZ, ALLAH YOLUNDA İNFAK
13/04/2016 - 09:13 Balgat Eğitim Merkezi ve bir hayır ortaklığı imkânı
09/04/2016 - 09:08 KİBİR SİYASETİ VE ZELİL OLMUŞ MÜSTEKBİRLER
26/03/2016 - 14:14 MÜSLÜMAN VE İNSANLIK İSLAM’SIZ KALINCA
19/03/2016 - 14:41 FESADA KOŞANLAR
03/02/2016 - 17:23 Kadın ile erkeğin görüşme edepleri
02/02/2016 - 13:34 MÜSLÜMAN KADIN VE TOPLUMSAL HAYAT
15/01/2016 - 13:18 Günümüze dair bir okuma
30/12/2015 - 14:45 İslam’ı yaşamak ve yaşatmak
14/12/2015 - 11:32 Kul muyuz, köle miyiz?
09/12/2015 - 11:29 İktidar
07/12/2015 - 11:03 İslam ile savaşanlar ve işbirlikçileri
02/12/2015 - 12:09 AKP iktidarı ve Avrupa Birliği
30/11/2015 - 09:51 Edep...
23/11/2015 - 12:25 Akabe Biatları
18/11/2015 - 13:19 Ümmet, Biat ve İtaat
16/11/2015 - 07:24 Müslüman, Şuurlu Müslüman
11/11/2015 - 14:00 Müslüman, derdi İslam olandır
09/11/2015 - 13:07 Kur’an ve Sünnet ölçeğinde 1 Kasım seçimleri
04/11/2015 - 10:09 Seçim yapmak, İslamda karar kılmaktır
02/11/2015 - 14:18 Şeytanın adımları ve adamları
28/10/2015 - 14:37 Saadete oy vermek sadıklar ile birlikte olmaktır
19/10/2015 - 13:48 ANKARA’DAN HOLLANDA’YA, DİYARBAKIR VE CİZRE’YE
10/10/2015 - 17:05 Yüreğinin sesini dinle
06/10/2015 - 14:09 Hedefteki Saadet
30/09/2015 - 11:10 AK Partili fanatikler ve Erbakan istismarı
28/09/2015 - 10:43 1 KASIM SEÇİMLERİNİN TARİHİ ÖNEMİ
23/09/2015 - 10:09 Saadet Partisini ve tabanını hafife almak
16/09/2015 - 15:49 İslama ve Müslümanlara yönelik saldırılar
02/09/2015 - 09:58 Kibir savaşları ve çıkmaz sokak siyaseti
31/08/2015 - 11:27 Rüyalar ve gerçekler
24/08/2015 - 11:00 Adil devlet ve devlet adamlığı
19/08/2015 - 10:36 Oyunu kim kurar kim oynar
17/08/2015 - 11:08 La İlahe İllallah Muhammedün Resulüllah
12/08/2015 - 12:46 Gerçekten terörden kurtulmak istiyorsak!
10/08/2015 - 11:13 Kur’an ve sünnet ile yürümek
05/08/2015 - 11:03 Irkçı ve inkârcı siyasetin terör fitnesi
03/08/2015 - 11:18 İlgiliye mektup
29/07/2015 - 11:21 Türkiye’yi tehdit eden zalimin düzeni hilekârın rejimi
15/07/2015 - 11:29 Müminin cihad ve infak imtihanı
13/07/2015 - 11:20 Hevayı ilah edinmek
07/07/2015 - 11:16 İnfak etmek Allaha şükür, etmemek ise nankörlüktür
06/07/2015 - 11:04 Büyük İsrail için büyük savaş kapımızda
03/07/2015 - 11:31 İnfak, insanı cehennem ateşinden korur
01/07/2015 - 10:54 Adım adım çökertilen ülke Türkiye
30/06/2015 - 11:19 Ramazan ayı ve faiz muhasebesi
29/06/2015 - 11:31 Türkiyeyi bekleyen tehlike ve ikiz yasalar
25/06/2015 - 13:47 Allah ehli, Kuran nizamına uyandır
23/06/2015 - 14:20 Kuran ve hayat
10/06/2015 - 10:24 Kazananlar ve kaybedenler seçimi
08/06/2015 - 08:44 Gümüşhane seçim hatıraları
03/06/2015 - 10:49 Hukuk ve kuvvet yanılgısı
01/06/2015 - 11:07 Dış politika
25/05/2015 - 11:17 Zannın yorgun düşürdükleri
18/05/2015 - 10:49 Rantçı ve yağmacı saldırılar
13/05/2015 - 11:43 Milli İttifak iktidarında 2
04/05/2015 - 11:19 Milli İttifakın seçim beyannamesi 2
22/04/2015 - 10:57 Milli İktidar İçin Milli İttifak
13/04/2015 - 11:16 Ameller Niyetlere Göredir
01/04/2015 - 11:55 AKP ve Yeni Türkiye Düzeni
25/03/2015 - 11:12 Helak Olmaya Götüren Günahlar
25/02/2015 - 11:08 Kendisini Değil, Ümmeti Düşünen Erbakan
07/01/2015 - 11:59 AKP’nin Yürüttüğü Hile Rejimi ve Köle Düzeni
17/12/2014 - 11:15 Çözüm Süreci, Büyük İsrail Projesi
10/12/2014 - 12:23 İşbirlikçi ve İnkârcı Siyaset
26/11/2014 - 11:03 DERİN DÜŞMAN ŞEYTAN VE SİYASETİ
05/11/2014 - 11:05 İslam Bilinmeden Yaşanmaz
08/10/2014 - 12:59 Kıyamet Savaşları
01/10/2014 - 12:16 Milli Görüşçüye Mektup
16/04/2014 - 14:24 Faizci zalim düzenin muhafazakâr demokratı olmak
09/04/2014 - 13:43 İktidar değil, İslam için siyaset
27/11/2013 - 12:40 Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim 1
11/09/2013 - 10:47 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 4
04/09/2013 - 07:42 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 3
17/07/2013 - 07:52 Kur’an ve mümin
03/07/2013 - 12:47 İslam’a uymak veya İslam’ı hevaya uydurmak
26/06/2013 - 13:23 Cihadın edep esası ve emire itaat
12/06/2013 - 14:03 Bir Milli Görüş mürşidi Kirazhoca
05/06/2013 - 00:10 İfsatçı eğitim veya çökertilen gençlik
15/05/2013 - 12:25 Milli Görüş ve illa edep elbisesi
01/05/2013 - 14:14 Bizi İslamsız bırakma Allahım
24/04/2013 - 11:29 Müslüman’ın görev şuuru ve Milli Görüş
10/04/2013 - 07:22 Davanın adamı olmak
03/04/2013 - 11:34 İslam ve biz Müslümanlar
27/03/2013 - 10:44 Diyarbakır: Bir diyarı İslam
06/03/2013 - 13:24 Erbakan ve teşkilatlanma şuuru
13/02/2013 - 11:54 Milli Görüş ve lider Erbakan
06/02/2013 - 10:34 Akıldan ve kalbten hasta olanlar
23/01/2013 - 14:30 Bizi zillete düşüren kabuller ve izzet hâlleri
09/01/2013 - 08:22 Kuran nizamı ve müslümanca duruş
26/12/2012 - 08:41 Dünya ahiretin tarlasıdır
19/12/2012 - 09:35 Kıyametin büyük alameti ABD, AB ve Siyonizm
12/12/2012 - 07:15 Ülke güvenliğini tehdit eden büyük günahlar
05/12/2012 - 10:15 İki Tren
28/11/2012 - 09:39 Fitneler ve Savaşlar 3
21/11/2012 - 08:01 Fitneler ve savaşlar 2
07/11/2012 - 08:32 İslam, şuur, cihad ve müslüman
31/10/2012 - 08:00 Hizbullah ve hizbüşşeytan
24/10/2012 - 11:19 Vah Milli Eğitim vah...!
17/10/2012 - 08:17 Erbakan ve AKP
10/10/2012 - 00:38 İslam ve dini milliyetçilik
03/10/2012 - 08:20 İman ilahi ahkâmı yürütmeyi gerektirir
26/09/2012 - 10:00 Türkiye Adil Düzene geçmeden iflah olmaz
19/09/2012 - 08:59 Okul kitapları ve İslam
12/09/2012 - 09:52 İslam ve Materyalizm Ekseninde Talim ve Terbiyemiz
05/09/2012 - 09:32 İslam ve Müslüman
29/08/2012 - 09:23 Terör Milli Görüş İle Çözülür
 
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Tebrik ve Teşekkür
Ali Haydar HAKSAL
Ümmetin Birliği
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Onlar çoktan gitti Numan Bey!
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Ayrım yapmadan yardım
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
ABD ile anlaşmada anlayış birliği de yok!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz