9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
26/04/2013 - 15:19
Prof. Dr. Burhanettin Can

 

DÜNYA İSLAM BİRLİĞİ İÇİN ERBAKAN’IN MÜCADELESİNDEN ÇIKARILACAK DERSLER–6
 
Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
 

“Ölümünde Bile

Sisteme İsyanını Sürdüren Adam:

Mücahit Erbakan”

 

Giriş

Cumhuriyetle birlikte ‘yeni bir ulus yaratmak’(!) için yola çıkan kadro, milleti ayakta tutan mevcut ne varsa hepsine savaş açmış ve Milletin temel değerlerini doğrudan hedef seçmiştir: “Allah’ı da Sultan ile birlikte tahtından indirdik. Artık Türkiye’de ne din, ne Tanrı ve ne de Peygamber vardır. Bizim dinimiz Kemalizm ve mabetlerimiz de fabrikalardır.”(1)

Devlet eliyle yürütülen bu savaşın sonunda, kimlik, ahlâk, kültür ve medeniyet gibi üç hayati alanda kırılma meydana gelmiş; bu da, hem toplumda, hem de devlette bunalıma sebebiyet vermiştir. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu zedelenmiş ve kavgacı bir ruh hali herkesi etkisi altına almıştır.

Rahmetli Erbakan Hoca, Parlamento eksenli bir siyasi mücadeleye başladığında ele alıp seslendirdiği üç konu, kimlik (Milli Görüş), ahlâk (Önce Ahlâk ve Maneviyat), kültür ve medeniyet (İslam Birliği) olmuştur. Parlamento içi siyasete ‘Ahlâk ve Maneviyat’ konusunu sokan ve üzerinde ısrarla duran ilk siyasi kişi, Erbakan’dır. Israrla ahlâki yozlaşma üzerinde durmuş, bunun için hükümetlerin sorumluluklarını yerine getirmesini istemiş, birçok kanun teklifinde bulunulmasını ve Meclis’te sorunun tartışılmasını sağlamıştır.

Bu gün, Erbakan’ın mücadeleye başladığı yıllara göre ahlâkta, kimlikte ve kültür ve medeniyet alanında çok daha büyük çözülme, kırılma vardır.

Devletin istatistikî verilerine ve yapılan akademik çalışma sonuçlarına göre Türkiye’de alkol, uyuşturucu kullanma ve fuhuş yaşı, 12 yaş civarındadır. Türkiye’de ‘eşcinsellik’(!) ve ‘nikâhsız birlikte yaşam’(!) yaygınlaşmakta, gayrı meşru çocuk sayısı artmaktadır. Toplumsal değerlerdeki çözülmeye bağlı olarak aile yapısında çözülme hızlanmakta, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık ve şiddet artmaktadır.

Medya, internet, yabancı istihbarat örgütleri, mafya, fuhuş ve eğlence sektörü, müzik sektörü, kozmetik ve moda sektörü, bu millete yabancılaşmış Batı kültür ve medeniyetinin savunuculuğunu yapan STK’lar, ahlâkı yozlaştırma hareketinin baş aktörleri olarak görev icra etmekteler. AB fonları, ABD vakıf fonları ve Dünya Bankası kredileri bu amaçla kullanılmaktadır.

“Büyük Ortadoğu Projesi”, “Büyük İsrail Projesi” ve “2. Sevr Projesi” kapsamında, İslam coğrafyası ahlâki olarak çökertilmek isteniyor ve bu amaçla Türkiye bir atlama tahtası olarak kullanılıyor. Bu sebeple, Erbakan Hoca’nın ahlâki çözülmeye karşı başlattığı mücadele, gelinen noktada çok daha önemli hale gelmiştir.

Dünya İslam Birliği’nin kurulmasında en temel yapı taşlarından biri de, ahlâk ve maneviyattır. Güzel ahlâkın yeniden inşası için rahmetli Erbakan Hoca’nın gerek Parlamento içinde ve gerekse Parlamento dışında verdiği mücadeleden alınacak dersler vardır. Burada, bu konu ele alınacaktır.

 

Ahlâk Nedir?

 Ahlâk sistemi, değerler sistemine dayanmakta olup temel fonksiyonu, değerler sisteminin ön gördüğü hayat tarzının korunmasıdır. Ahlâkın ön gördüğü koruma, herhangi bir kanun gücü içermemektedir(2-5). Sergilenen bir söz, davranış ve bir fiil karşısında fertlerin, içselleştirilmiş olarak kendiliğinden olumlu ya da olumsuz bir tarzda tepkisini ortaya koyması ahlâkın kullandığı güçtür.

Ahlâk sistemini oluşturan unsurlar, değer sistemi, niyet, görev ve sorumluluk, müeyyide, fiil ve içselleştirme-kendiliğindenlik olarak ifade edilebilir.

Ahlâk sistemleri, toplumun benimsediği değer sistemlerinin hayata tatbik edilip yaşanabilmesini sağlayan birer koruma mekanizmalarıdır. Değer sistemleri içerisinde kural koyucu üst otoriteden gelen değerler ile o toplumun yüzyıllar içerisinde oluşturduğu ve temel değerlerle uyumlu örf, adet, gelenek, görenek ve töreler vardır.

Değer sistemi, toplumun bütününü kuşatan emir ve yasakları ihtiva ettiği gibi, toplumdaki farklı yapılara, birimlere ilişkin bazı özel emir ve yasakları da ihtiva eder. Bu da, genel görev ve sorumluluklara ilave olarak daha özel görev ve sorumlulukların varlığını ön görür. Bu farklı, özel görev ve sorumluluk alanları, özel ahlâk kurallarının ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Ahlâk sistemleri, genel olarak, aşağıdaki 11 alt ahlâk alanını bünyelerinde barındırırlar:

• Kulluk Ahlâkı: Değerleri koyan yüksek otoriteye karşı uyulacak ahlâki kurallar.

• Ferdi Ahlâk: Ferdin bizzat kendisine karşı uyması gereken ahlâki kurallar.

• Aile Ahlâkı: Aile hukukuna ilişkin ahlâki kurallar.

• Akrabalık Ahlâkı: Akrabalık hukukuna ilişkin ahlâki kurallar.

• Komşuluk Ahlâkı: Komşuluk hukukuna ilişkin ahlâki kurallar.

• Sosyal Ahlâk: Topluma ilişkin ahlâki kurallar.

• Devlet Ahlâkı: Yöneten ve yönetilenlerle ilgili ahlâki kurallar.

• Ümmet Ahlâkı: Ümmetle ilgili ahlâki kurallar.

• Beşer Ahlâkı: Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan tüm insanlarla ilgili ahlâki kurallar

• Ekolojik Ahlâk-Çevre Ahlâkı: Tabiatla ve diğer canlılarla ilgili ahlâki kurallar.

• Meslek Ahlâkı-İş Ahlâkı: Meslekle, İşle ilgili ahlâki kurallar

Bu alt alanlar için ihdas edilen kurallar, birbirlerini karşılıklı olarak etkilerler.

 

Güzel Ahlâk Sistemi

Hz. Âdem’le İblis arasında başlayan mücadele, Güzel Ahlâk ve Kötü Ahlâk olmak üzere iki ana ahlâk sisteminin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu iki ahlâk sistemi, iki ayrı kaynaktan beslenerek ve nesilden nesle intikal ederek günümüze kadar gelmiştir. 

 Kur’an-ı Kerim’de Peygamberimizle ilgili olarak; “Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin” (68/4) denmesi; Hz. Peygamberin, “Ben ahlâkî prensipleri tamamlamak üzere gönderildim” demiş olması ve Hz. Âişe’nin (radıyallahu anhâ) “Resulûllah’ın ahlâkı Kur’an’dır” demiş olması, Kur’an’ın (Kitapların) ve Peygamberlerin çok önemli görevlerinden birinin, güzel ahlâkın inşası ve korunması olduğunu ortaya koymaktadır. 

İslam ahlâk (Güzel Ahlâk) sisteminde, üst otorite Allah’tır. Bu ahlâk sistemi, tevhidi değerleri merkeze alarak inşa edilmiştir. Amacı, tevhidi değerlerin ön gördüğü bir hayat tarzının inşa, ihya edilmesi ve de korunmasını sağlamaktır. İslam ahlâkındaki niyet unsuru, Allah rızası, fiil unsuru ise salih ameldir. İslam ahlâk sisteminde amelle niyet arasında ciddi bir bağ vardır. (6)

İslam ahlâk sisteminin dayandığı temelleri ortaya koyan birçok anahtar kavram var olup bunların tümü, iman kavramı ile yakından ilişkilidir. (7)

 

Erbakan: Önce Ahlâk ve Maneviyat

Erbakan liderliğindeki Milli Görüş Hareketi’nin diğer siyasi hareketlerden en belirgin farkı, “Önce Ahlâk ve Maneviyat ilkesini”  bayrak edinmiş olması ve bu konuda ki ısrarıdır:

“Önce Ahlâk ve Maneviyat bayrağını açarak yola çıktık.” (8)

“Ahlâk ve maneviyat en önde yürüyen bayrağımızdır.” (9)

“Dört ana prensibimiz vardır. Bunlardan birincisi ahlâk ve maneviyattır. Bu ilke en önde gelen bayraktır.” (10)

“Farkımız maneviyatçılığımızdır.” (11) 

Ahlâk ve maneviyat konusu, Milli Görüş stratejisinin bel kemiğidir.

 

Erbakan: Her İşin Başı Ahlâklı İnsan

Erbakan’a göre her işin başı, ahlâklı insandır. Bu yoksa hiçbir kalkınma hareketi hedefine ulaşamaz, bütün emekler boşa gider ve en ideal kanunlar bile uygulanamaz. (12,13)

Erbakan Hoca, sistematik olmamak şartıyla, değişik zamanlarda, alt ahlâk alanlarına ilişkin görüşler ortaya koymuştur. Kullanılan kavramları, ahlâk alt alanlarına göre tasnif ettiğimizde, Erbakan Hoca’nın, şu alt ahlâk alanlarında ahlâki bir değişime daha fazla ağırlık verdiği sonucunu çıkarabiliriz: Ferdi Ahlâk (12, 13), Aile Ahlâkı (8), Komşuluk Ahlâkı (8, 14), Sosyal Ahlâk (8, 15, 16), Devlet (Yönetim) Ahlâkı (8), Ticari Ahlâk (16), Turizm Ahlâkı (17), Basın Ahlâkı (8,18).

 

Erbakan: Ahlâki Bunalımın Sebebi Millete Rağmen Uygulanan Zihniyet ve Sistem

Erbakan’a göre, Türkiye’deki ahlâk bunalımın sebebi, millete rağmen uygulanan, milletin fıtratına uymayan zihniyet ve sistemdir: 

“Bugün rüşvetten, iltimastan şikâyetçi isek, ticari hayatta istikrarsızlık varsa, istismar, ihtikâr, haksız kazanç imkânları mevcutsa bunlar yine ahlâk nizamına değer vermeyen bozuk zihniyetin camiamızın sağlam bünyesinde açtığı yaraların neticesidir.” (8)

 

Erbakan: Ahlâkçı ve Maneviyatçı Bir Eğitim

Türkiye’de sistem ve sisteme vücut veren zihniyet, ithal mal olduğu için Millet ile Devlet arasında bir çatışma vardır. Türkiye’nin ana sıkıntısı bu fay hattıdır. Sistem, eğitim ve medya aracılığıyla batılılaşmış ve dolayısıyla bu ülkeye yabancılaşmış nesiller yetiştirmektedir. Erbakan’a göre, toplumsal barışın sağlanması, ‘Devlet-Millet kaynaşmasının’ meydana gelebilmesi için ahlâkçı ve maneviyatçı bir eğitim şarttır. (8) Bunun için iki mekanizma harekete geçirilmeli ve mensupları, ahlâk ve maneviyata göre yetiştirilmelidir. Bunlardan birisi, adliye mekanizmasıdır (8), diğeri ise eğitim sistemidir. (13,19)

 

Ahlâk ve Maneviyatı Korumak İçin Yapılan Yasal Teşebbüsler

Milli Görüş Hareketi en çok üzerine durduğu ahlâk ve maneviyat konusunda Meclis’te girişimci bir politika izlemiş, birçok kanun teklifi, Meclis araştırması, gensoru, genel görüşme ve soru önergeleri vermiştir. Verilen kanun teklifleri farklı alanlardadır. Ancak gerekçelerinde hep ahlâki endişeler dile getirilmektedir. (20)

 

Erbakan: Çözüm İçin Milletin Değerleri ile Barışık İdare

Erbakan’a göre, millete yabancılaşmış taklitçi zihniyetler, ülkeyi bu güne kadar yönettikleri ve de hep sorunları yanlış teşhis ettikleri için hastalıklara çare bulamamışlardır. (21)

Erbakan’a göre milletin fıtri yapısına ve değerlerine bağlı bir idarenin iş başına gelmesi ile bu sorun çözülebilecektir. (17)

 

Sonuç: Alınabilecek Dersler

Parlamento içi siyaset, rey alma eksenli bir siyaset olup, toplumun o anki arzu, istek ve duygularına hitap eder. Toplumun zihinsel değişimini istemek ve bunda israrcı olmak, genellikle, fazla rey getirmez. Ahlâki yozlaşmadan şikayetçı olan insan unsurları, bu konuda mücadele eden siyasi hareketlere rey verirler. O nedenle ahlâk ve değer eksenli siyasi mücadelelerin gelişmesi ve yaygınlaşması uzun zaman alır. Bunun için sabırlı olmak gerekir.

Erbakan Hoca’nın mücadelesinden alınacak önemli derslerden biri, onun mücadeledeki sabrı ve kararlılığıdır. Rey için istikametini ve söylemini değiştirmemiş olması, zihniyet değişimi hedefinden asla vazgeçmemesidir.

Parlamento içi siyaset, genellikle, vaad etmeye, aşırı vaada dayanmaktadır. Olmayacak ya da olması mümkün olmayan şeylerin vaad edilmesi, toplumu ifsad eder, yalanı meşrulaştırır ve toplumun kirlenmesine sebebiyet verir. O nedenle Parlamento’ya dönük siyasi mücadele veren İslami hareketlerin, rey aşkına olur olmaz vaadlerde bulunarak; ne farkınız var sorusunun muhatabı olmamalıdırlar.

Erbakan Hoca’nın mücadelesinden alınacak bir ders de, ahlâk ve maneviyat  eksenli siyasi mücadelesinde “farklılık şuurunu”, “farkındalık şuurunu” zedelememe noktasındaki hassasiyetidir.

İslami mücadele, adalet üzerine inşa edilen bir mücadeledir. Sırf muhalefet olsun diye doğruya da yanlışa da karşı çıkmak yanlıştır ve ahlâki değildir. Bu farklılık şuurunu öldürür.

Bir başka tehlike de, iktidarda iken başka muhalefette iken başka davranmak ve söylemektir. Muhalefette iken kara denenlere, iktidarda iken ak denmemelidir. Ya da tersi yapılmamalıdır. Bu durumda, doğru ile yanlış, temizle pis, helal ile haram birbirine karışmakta, kalpler kararmaktadır. Bunlar ahlâk ve meneviyat ilkesini bozan davranışlardır.

İktidar-Muhalefet İlişkilerinde kullanılan dil, genellikle, yapıcı değil yıkıcıdır;

kavga, karalama, itham, suçlama, tehdit üzerine kurulmuştur. Siyasi partiler suni olarak oluşturdukları bir gerilimle, taraftarlarını diri tutmaya, rey kaybına uğramamaya gayret sarf etmektedirler. Ama bu davranış, toplumu kamplaştırmakta, kalpleri karartmakta, kin ve nefreti artırıp yaygınlaştırmaktadır. Dolayısıyla tebliğ için gerekli olan tüm algı mekanizmaları kapanmakta, söylenenler etkili olmamaktadır. Kalplerin bu şekilde kararması ve katılaşması ahlaki yozlaşmayı hızlandırmaktadır.

           

Unutmayın!

Allah bize kaç rey aldığımızı sormayacak; kaç kişiyi imana getirdiğimizi soracaktır.

Allah bize kaç rey aldığımızı sormayacak; ama rey için insanları ifsad edip etmediğimizi soracaktır.

O nedenle;

“Resulûllah (S.A.V.): Allah’ım, şikak ve nifaktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.” (22)

 

Kaynaklar

1-Öcal M., İmam Hatip Liseleri ve İlköğretim Okulları, Ensar Neş. İst. 1994, s. 36

2-Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2005

3-Doğan D. M., Büyük Türkçe Sözlük, Pınar Yayınları, İstanbul, 2005.

4-TDV İslam Ansiklopedisi, Ahlâk Maddesi, İstanbul.

5-İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları.

6-Sahih-i Buhari, İst. 1401, K. İman: 41 c. I, sh.19.

7-Tirmizî, Radâ 11, (1162); Ebu Dâvud, Sünnet 16, (4682). Buhârî, Edeb: 39.

8-Erbakan N., Milli Görüş, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1975, S: 20-57.

9-Saadet Partisi Programı S:  8

10-Erbakan, N., Gayemiz Bütün Beşeriyetin Saadetidir, ESAM, Ankara, 2005 s12

11-Saadet Partisi Seçim Beyannamesi,  2002 s. 35–36

12-Erbakan N., Milli Görüş, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1975 S: 110-111

13-Erbakan N., Milli Görüş, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1975 S: 95-97, 306

14-Erbakan N., age., S: 161

15-Erbakan N., age., S: 316

16-Erbakan N., age., S: 151-155

17-Erbakan N., age., S: 181

18-Erbakan N., age. S: 332–334

19-Erbakan N., age., S:108

20-Meclis’te İlk 100 Gün, Refah Partisi.

21-Erbakan N., RP 4. Büyük Kongre Açış Konuşması, 1993, Ankara, s: 29-30

22-Ebu Davud, Salat, 367, (1546) Nesai, İstiaze, 21, (8,264)

 
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz