3 Zi'l-ka'de 1438 | 27 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Müslüman’ın görev şuuru ve Milli Görüş
24/04/2013 - 11:29
İsmail Hakkı AKKİRAZ

 

Bismillahirrahmanirrahim

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, hesap gününün sahibi, dünya ve ahiret saadetimiz için İslam’ı bir nizam olarak gönderen, Allah (c.c)’a hamd, muallimimiz, liderimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya, âline ve ashabına salât ve selam ederiz.

Müslüman olmak sıradan bir iş değildir. Müslüman olmak; LAİLAHE deyip bütün batıl ilahları, bu ilahların geliştirdiği felsefeleri, hak anlayışlarını, kurdukları batıl zulüm düzenlerini kökten reddettikten sonra İLLALLAH MUHAMMEDÜN RESULÜLLAH deyip Allah ve Resulünün emirlerinin tamamına teslim olmak, yasakladıkları şeylerin tamamından sakınmak ve İslam’ın bir hayat nizamı olduğuna inanmaktır. Müslüman olmak ciddi bir şeydir. Rabbimiz buyuruyor: “O halde seninle beraber tövbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyin. Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir. Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur (cehennemde yanarsınız). Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra (O’ndan da) yardım göremezsiniz!” (Hud: 112-113)  “İşte onun için sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah’ın indirdiği Kitab’a inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum...” (Şura: 15)

Bu iki ayette de Allah (c.c), Peygamberimize ve O’nun şahsında Müslümanların tamamına “EMROLUNDUĞUN GİBİ DOSDOĞRU OL” diye emrediyor. Allah’ın emri İslam ve esaslarıdır. Emredilen şey; Allah (c.c), kulundan İslam’a nasıl bağlanmasını istemişse, öylece bağlanmaktır. Müslüman insan, İslam’ın hem şekline hem de ruhuna bağlanmak zorundadır. Bu zorunluluk keyfi bir şey olmayıp, mecburi bir istikamettir.

İslam ve insan doğrultusunda dünya hayatı değerlendirildiğinde, insanın dünya ve ahiret saadetini elde etmesi için yapması gereken görevler vardır. Bu bakımdan İslam dini, insanların yaratılış gayesine uygun olarak yapması gereken görevleri tanzim etmiştir. 

Ömer Nasuhi Bilmen görevi: “Yapılması dinen zorunlu olan veya tavsiye edilen şey demektir.” olarak tanımlamaktadır.  Bu tarife göre, iki türlü görev vardır. 1- Zorunlu olan görevler. Bu görevleri yapmamak azabı ve sorumluluğu gerektirir. İman esasları, Namaz, oruç, zekât, hac, gibi ibadet esasları, tebliğ, davet, emri bil maruf nehyi anil münker, kıtal, ilai kelimetullah gibi cihad esasları, helal ve haram gibi ticaret esasları, adalet ve zulüm gibi siyaset, idare ve hukuk esaslarını yerine getirmek zorunlu görevlerdendir. 2- Zorunlu olmayan fakat yapılması tavsiye edilen görevler. Bu görevlerin yapılması bir kemaldir ve iyi haldir. Nafile kılınan namazlar, fakirlere verilen sadakalar, insanlara karşı yapılan güzel ve kibar davranışlar bu kabil görevlerdendir.

 

GÖREVLER

Görevler edası bakımından ilahi, şahsi, ailevi ve toplumsal görevler olmak üzer dörde ayrılır.

İLAHİ GÖREVLER: 1- Allah (c.c.)’ı bilip tanımak, O’na kullukta bulunmak. İman esaslarını bilip öğrenmek ve bağlanmak temel bir görevdir. 2- Namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetleri kusursuz eda etmek bizim ibadet görevlerimizdir. 3- Cihad farzı: Allah müminlerden mallarını ve canlarını vaat ettiği cennet karşılığında, onlar Allah yolunda cihad etsinler diye satın almıştır. Cihad, bütün insanlığın saadeti için İslam’ın sırtımıza yüklediği bir farz olarak ilahi bir görevdir. Rabbimiz buyuruyor: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun. O’na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide: 35) Peygamberimiz buyuruyor: “Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihada edin.” 4- Nefis terbiyesi: İnsanın nefsini terbiye etmesi önemli ilahi bir görevdir. İslamiyet’in verdiği bir terbiye içerisinde nefsini ıslah edemeyen kimse, ne kendisine ne de İslam’a gereği gibi hizmet edemez. 5- Bir kısım nafile ibadetler de birer ilahi görevdir. Biz, Allah(c.c)’ın rızasını kazanmak için nafile namaz kılar, oruç tutar, Kur’an okur, Rabbimizi güzel isimleri ile zikreder, tefekkür ederiz. İşte bütün bunlar, birer ilahi görevdir.

ŞAHSİ GÖREVLER: İnsanların nefislerine ve zatlarına karşı da birtakım görevleri vardır. Bu görevlerin bir kısmı bedenlerine, bir kısmı da ruhlarına aittir. Başlıcalar şunlardır: 1- Beden terbiyesi: Her insanın temiz ve güçlü bir bedene sahip olması gereklidir. Peygamberimiz buyuruyor: “Kuvvetli olan mümin, zayıf olan bir müminden hayırlıdır.” 2- Sağlığı korumak: Sağlık büyük bir nimettir. Onun için sağlığa zararlı şeylerden kaçınmak gerekir. 3- Zararlı uzletten kaçınmak: İslam’da toplumdan yalnızlaşarak tek başına ibadetle uğraşmak yoktur. Dinimizin emrettiği ibadet ve riyazetler orta bir halde olup hayatın mutluluğuna vesile olurlar. Peygamberimiz buyuruyor: “Nefsin, senin bineğindir, artık ona yumuşak davran.” 4- Bedeni yıpratacak şeylerden sakınmak: İslâm’da içki içmek, uyuşturucu kullanmak, sigara gibi vücudumuza zararı kesin olan maddeleri kullanmak, herhangi bir organı zorunluluk olmaksızın kesmek, intihar etmek haramdır. 5- İradeyi kuvvetlendirmek: İnsan, sağlam bir irade sahibi olmalıdır. Yararlı şeyleri öğrenip yapmalı, yararsız şeyleri de terk etmelidir. Hakkı kabul etmeli, batılı reddetmelidir. 6- Aklı ve zihni ilim ile aydınlatmak, kalpte yararlı ve yüksek duyguları uyandırmak, İslam’da ilim ve marifet kazanmak pek önemli bir görevdir. Peygamberimiz buyuruyor: “İnsanın dayanacağı şey aklıdır. Aklı olmayanın dini de yoktur.”

AİLEVİ GÖREVLER: Aile hayatı, toplumsal varlığın başlangıcıdır. İslâm’da aile teşkilatı pek önemlidir. Aile, koca ile hanımından ve bunların çocuklarından ibaret bir kurumdur. Aile fertlerinin başlıca görevleri şunlardır: 1- Kocanın başlıca görevleri: Hanımı ile güzel geçinmek, onu korumak, onun geçim ihtiyaçlarını karşılamak, kendisine doğruluktan ayrılmamaktır.  Peygamberimiz buyuruyor: “Sizin hayırlılarınız, kadınları için hayırlı olanlarınızdır.” “Kadınlara ancak kerim olanlar ikram eder, kötü olanlar da ihanet eder.” 2- Kadınların başlıca görevleri: Kocasının dine uygun olan emirlerini tutmak, onun namus ve şerefini korumak, bulunduğu hale kanaat etmek, israftan kaçınmak, ev hanımı olacak bir şekilde bulunmaktır. Mutlu bir şekilde yaşamanın yolu budur. 3- Çocukların ana-babalarına karşı başlıca görevleri: Onlara saygı gösterip itaat etmektir. Ana-babalarına karşı “öf” bile demeleri caiz değildir. Ana-babası için, hayırlı evlat olmaktır. Peygamberimiz buyuruyor: “Cennet anaların ayakları altındadır.” 4- Ana-babanın çocuklarına karşı görevleri: Dünyaya gelmelerine sebep oldukları bu yavrularını güçleri yettiği kadar beslemek, terbiye etmek ve okutup salih birer kul olmalarını sağlamaktır. 5- Kardeşlerin başlıca görevleri: Birbirini sevmek, birbirine yardım edip saygı ve merhamet göstermektir. Birbirine tutkun olan kardeşler, hayatta daima başarı sağlarlar.

TOPLUMSAL GÖREVLER: İnsanlar yaratılış bakımından medenidirler. Toplu halde yaşamaktadırlar. Bu yönden aralarında karşılıklı bir takım görevler bulunur. Bu görevler şunlardır: 1- Fertlerinin yaşama hakkını gözetmek ve korumak. Bir insanı haksız yere öldüren, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Bir insanın yaşamasına sebep olan bütün insanları hayata kavuşturmuş gibi olur. 2- Fertlerin hürriyet haklarını gözetmek ve korumak: Hiç bir kimse meşru bir sebep olmaksızın esir edilemez. 3- Fertlerin din ve vicdan hürriyetini gözetmek ve korumak: Vicdan İlahî bir kuvvettir, ruhun bir özelliğidir. İnsan, bozulmayan bir vicdanla, iyi şeylerle kötü şeylerin arasını ayırabilir. İnsanlar birbirlerini iyilikle uyandırmaya ve hallerini düzeltmeye çalışırlar. 4- Fertlerin ilim, fikir ve ifade hürriyetini gözetmek ve korumak. 5- Fertlerin namus ve şereflerini gözetmek ve korumak. Bunun içindir ki, İslam’da gıybet, iftira, alay etme, sövme ve kötü söyleme kesinlikle haramdır. 6- Fertlerin mülkiyet haklarını gözetmek ve korumak. İslâm’da bir kimsenin mülkiyet hakkına, mülküne ve tasarruf hakkına tecavüz etmek haramdır.

 

BUNLAR MİLLİ GÖRÜŞTEDİR

İslam doğru anlaşılmadan yaşanamaz.  Milli Görüş, asrımızda İslam’ın doğru anlaşılması ve yaşanması için başlatılmış bir tecdit hareketidir. Yukarıda sayılan bütün görevlerin yapılabilmesi ancak Milli Görüş şuuruyla mümkündür. Milli Görüş şuuruna sahip olmaksızın bir Müslüman’ın dünya imtihanını kazanması, dünya ve ahiret saadetine erişmesi zor bir meseledir. Çünkü Milli Görüş İslamsız saadet olmaz inancıdır. Batıla meyleden kalabalıklar, alınlarını secdeden kaldırmasalar bile huzur ve saadet bulamazlar. Çünkü batılın esasları İslam’ın esasları değildir. Allah kuluna İslam’ı göndermişse, kulun saadetin İslam’dadır demişse buna uymanın dışında başka çare olamaz. Beş vakit namazda Fatiha’yı okuyan Müslümanlar, İslam’dan, onun adil düzeninden başka bir yola giremez. Girerse Yahudiler ve Hıristiyanlar gibi olurlar. Fatiha’nın mealini birlikte okuyalım “Rahman (ve) rahim (olan) Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmandır ve rahimdir. Ceza gününün malikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun (Peygamberlerin ve mümin kullarının) yolunu; gazaba uğramış (Yahudilerin ve Şeytan)ların ve sapmış (Hıristiyan)ların yolunu değil! (Fatiha: 1-7) Bu manayı bugün Milli Görüş temsil ettiği için, onu zihniyet ve kadro olarak iktidara taşımadan barış ve saadetin mümkün olamayacağını milletçe görmemiz gerekir. Yapacağımız tek şey Milli Görüş’te toplanmak ve Saadet Partisi’ne oy desteğimizi vererek Milli Görüş’ün kadrolarını iktidara taşımaktır. Başka çare de yoktur vesselam.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
26/07/2017 - 09:22 Kudüs için kıyam etmek
19/07/2017 - 09:08 Fitneler ve darbeler
08/07/2017 - 08:54 Emanet ve adalet
05/07/2017 - 09:09 Ölümü tefekkür etmek ve güzel bir son ile ölmek
01/07/2017 - 09:05 Cehaletin esir aldığı İslam’sız zihinler
28/06/2017 - 08:52 Münafıklar ve siyaseti
21/06/2017 - 11:01 Ne yapacaksan ölmeden önce yap
17/06/2017 - 09:43 Saadet’e tahammülsüz kimi adamlar
14/06/2017 - 09:47 İnsanın Kur’an ile imtihanı
10/06/2017 - 09:33 Sözü yalan işi talan siyaset
07/06/2017 - 09:38 ABD’nin ipiyle kuyuya inmek
03/06/2017 - 09:30 Ayetler ve adetlerimiz
31/05/2017 - 10:14 Allah’ın doğru yolu ve batıl eğri yollar
27/05/2017 - 09:29 Şükür imandır, nankörlük ise inkâr
24/05/2017 - 15:06 Türkiye’nin solcuları
17/05/2017 - 09:15 Haram ve zulüm düzeni ve Ak parti
13/05/2017 - 10:02 ABD, AB ve İsrail nezdinde izzet aramak
10/05/2017 - 09:17 Devlet yönetiminde Allah korkusu
29/04/2017 - 08:55 Faniyiz deyip yıkılacak saltanatın esiri olmak
26/04/2017 - 09:07 Müstakim olan yolda yürümek
22/04/2017 - 08:59 Önemli olan başkanlık değil nizamdır
19/04/2017 - 09:01 Avamlaşan hocalar, hoca kesilen avam
15/04/2017 - 09:38 Kınamalara aldırmadan yanlışa hayır diyebilmek
12/04/2017 - 09:09 Fitnenin kod adı Deccal, büyük savaş ve referandum
08/04/2017 - 08:58 Milli Görüşçü güce değil, hakka teslim olandır
05/04/2017 - 09:04 Cumhurbaşkanı niçin partili olsun ki?
01/04/2017 - 08:59 Derdi İslam olmayanın referandumu serap olur
29/03/2017 - 09:14 Evet hayır meydan muharebesi
25/03/2017 - 08:59 Vakıa
22/03/2017 - 09:12 İnsanın ve insanlığın adı var
18/03/2017 - 09:41 Kur’an nizamı ve yeni bir dünya
15/03/2017 - 09:08 Saadet Partisi “niçin evet diyemeyiz” diyor?
11/03/2017 - 08:53 Referandum ile de imtihan edersin allah’ım
08/03/2017 - 09:55 Çatışma siyaseti ile kamplaşıp kutuplaşıyoruz
04/03/2017 - 09:10 Saadet partisi’ne sağır, dilsiz ve kör olanlar
01/03/2017 - 09:58 Erbakan hocamız görev yapmaya devam ediyor
25/02/2017 - 09:57 İnsanlığın saadeti için adanmış bir ömürdü Erbakan
22/02/2017 - 09:42 Müslümanlık, Allah'ın hükmüne tabi olmaktır
18/02/2017 - 10:43 Günahları ile helak olmaya koşanlar
15/02/2017 - 09:09 Varlık onun, fon onun gerisi referandum
11/02/2017 - 09:11 Yeni eğitim programlarına Milli Görüş bakışı
08/02/2017 - 09:07 Demokrasiymiş, hadi oradan
04/02/2017 - 08:55 Adil düzene evet, faizci liberal düzene hayır
01/02/2017 - 08:58 Ortak akıl can sıktı, yaşasın tek akıl diyenler
25/01/2017 - 09:12 Aldanmak
21/01/2017 - 08:57 Aldananlar ve Anayasa Değişikliği
18/01/2017 - 09:09 Müslüman Türkiye’nin savunma hattı Kıbrıs
14/01/2017 - 09:01 Saadet Partisi ve anayasa değişikliği
07/01/2017 - 09:17 Milli Görüş ile kafayı bozanlar
04/01/2017 - 09:05 Günahlardan tevbe etmeden terör yok olmaz
28/12/2016 - 09:05 Milli Görüşçü Olmanın Bereketiyle Yaşamak
21/12/2016 - 08:59 Silahı Yalan Olan ABD’nin Elinde Yanan Mum Olmak
17/12/2016 - 09:04 ABD ve İsrail algısı ile yol almak
14/12/2016 - 09:10 Terörü çözmek için tövbe etmeyi gerektiren günahlar
10/12/2016 - 08:50 Kibir ve enaniyet saltanatı
07/12/2016 - 09:23 Saadet Partisi Ve Başkanlık Sistemi
03/12/2016 - 08:55 Türkiye ancak adil düzen ile kurtulur
30/11/2016 - 09:51 İşbirlikçi Siyaset Aldatmacası
26/11/2016 - 09:01 Zulüm İle Saadet Bulunmaz
16/11/2016 - 09:00 Ahir zaman cahiliyesinin çağdaş öncüleri
12/11/2016 - 09:42 Müslümanlar ve insanlık İslam ile kurtulur
09/11/2016 - 09:20 Ortadoğu kan gölü Ve ABD, AB ve İsrail
05/11/2016 - 08:59 Yalana kulak verenler
02/11/2016 - 10:11 Saadete Bilge Başkan
26/10/2016 - 09:01 Biz İslam’a Uyarsak Allah Bize Yardım Eder
22/10/2016 - 08:54 Emanet ve ehliyet
19/10/2016 - 09:38 Yusuf, Talut ve Davut
12/10/2016 - 09:19 Milli Görüş ve iyi ahlak sahibi olmak
08/10/2016 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN BİR DÜZENİ VARDIR
05/10/2016 - 09:27 Nezakete kabalıkla karşılık verenler
01/10/2016 - 09:04 GÖREV İSTENMEZ VERİLİR
28/09/2016 - 09:16 Sadakat ve itaat Milli Görüşün şiarıdır
21/09/2016 - 11:48 Kötülükler ile mücadele etmek
17/09/2016 - 09:17 ÖMÜR DEDİĞİN
10/09/2016 - 09:07 KÂFİRLER İÇİN CAZİP KILINAN DÜNYA HAYATI
03/09/2016 - 09:10 SİYONİZM TİYATROSUNDA OYNANAN İŞBİRLİKÇİLİK OYUNU
31/08/2016 - 09:05 Büyük İsrail için yürütülen kirli savaş
27/08/2016 - 08:55 OLAY OKUMALARI VE KARANLIK İKLİŞKİLER
13/08/2016 - 09:50 Ey iman edenler iman ediniz
10/08/2016 - 09:41 Kıyamet savaşları, deccal, isamesih ve mehdi
06/08/2016 - 09:57 BÜYÜK ŞEYTAN MÜSLÜMAN TÜRKİYE’Yİ DÜŞMAN BELLEMİŞ
03/08/2016 - 09:33 Demokrasi mi Milli Görüş mü
30/07/2016 - 10:23 Gerçekler ile yüzleşmek
27/07/2016 - 09:27 Başımıza gelenler
23/07/2016 - 10:37 Siyonizm’in hedefindeki ülke, Müslüman Türkiye
20/07/2016 - 09:42 Darbe, karşı darbe ve adil siyaset
16/07/2016 - 16:15 Siyaset ve istikamet
13/07/2016 - 09:07 Kötülükler ile mücadele siyaseti
09/07/2016 - 18:00 ALDANMAK
02/07/2016 - 10:03 ALLAH İLE HARP EDEREK HUZUR BULUNMAZ
29/06/2016 - 10:09 İsrail ile antlaşma yapmak
25/06/2016 - 10:09 MANZARAMIZ
22/06/2016 - 14:46 Yalan dünya saltanatı için helak olmaya koşmak
18/06/2016 - 10:42 ZEKÂT VE CİHAT
15/06/2016 - 10:28 Allah’a sadık olmayan iktidar zillettir
11/06/2016 - 09:58 İŞİTTİK VE İTAAT EDİYORUZ DİYEBİLMEK
08/06/2016 - 10:04 Ramazan, Kur’an ve Nizam
01/06/2016 - 09:18 Ben Müslümanım diyorsun ya
28/05/2016 - 10:12 AK Parti’nin yanlış yolunu doğru bulanlar
25/05/2016 - 11:18 AK Parti’nin takip ettiği yol
18/05/2016 - 09:26 Saadet Avrupa Eğitim Kampı ve Milli Görüş
14/05/2016 - 09:19 ZİLLET YOLUNDA SAADET ARAMAK
11/05/2016 - 09:10 Rabbim Allah, kitabım Kur’an, önderim Peygamber dedikten sonra
07/05/2016 - 09:08 TEPELERDE ÇELİK ÇOMAK OYNAYAN ADAMLAR
04/05/2016 - 11:02 Allah’ın ahkâmını hesaba katmadan yönetmek
30/04/2016 - 08:56 ANAYASA YAPIM SÜRECİ VE GERÇEKLER
27/04/2016 - 09:07 Ülfet etmek, görmek ve gözetmektir
20/04/2016 - 10:13 İnsan ve ölüm
16/04/2016 - 14:42 VERİLMİŞ BİR SÖZ, ALLAH YOLUNDA İNFAK
13/04/2016 - 09:13 Balgat Eğitim Merkezi ve bir hayır ortaklığı imkânı
09/04/2016 - 09:08 KİBİR SİYASETİ VE ZELİL OLMUŞ MÜSTEKBİRLER
26/03/2016 - 14:14 MÜSLÜMAN VE İNSANLIK İSLAM’SIZ KALINCA
19/03/2016 - 14:41 FESADA KOŞANLAR
03/02/2016 - 17:23 Kadın ile erkeğin görüşme edepleri
02/02/2016 - 13:34 MÜSLÜMAN KADIN VE TOPLUMSAL HAYAT
15/01/2016 - 13:18 Günümüze dair bir okuma
30/12/2015 - 14:45 İslam’ı yaşamak ve yaşatmak
14/12/2015 - 11:32 Kul muyuz, köle miyiz?
09/12/2015 - 11:29 İktidar
07/12/2015 - 11:03 İslam ile savaşanlar ve işbirlikçileri
02/12/2015 - 12:09 AKP iktidarı ve Avrupa Birliği
30/11/2015 - 09:51 Edep...
23/11/2015 - 12:25 Akabe Biatları
18/11/2015 - 13:19 Ümmet, Biat ve İtaat
16/11/2015 - 07:24 Müslüman, Şuurlu Müslüman
11/11/2015 - 14:00 Müslüman, derdi İslam olandır
09/11/2015 - 13:07 Kur’an ve Sünnet ölçeğinde 1 Kasım seçimleri
04/11/2015 - 10:09 Seçim yapmak, İslamda karar kılmaktır
02/11/2015 - 14:18 Şeytanın adımları ve adamları
28/10/2015 - 14:37 Saadete oy vermek sadıklar ile birlikte olmaktır
19/10/2015 - 13:48 ANKARA’DAN HOLLANDA’YA, DİYARBAKIR VE CİZRE’YE
10/10/2015 - 17:05 Yüreğinin sesini dinle
06/10/2015 - 14:09 Hedefteki Saadet
30/09/2015 - 11:10 AK Partili fanatikler ve Erbakan istismarı
28/09/2015 - 10:43 1 KASIM SEÇİMLERİNİN TARİHİ ÖNEMİ
23/09/2015 - 10:09 Saadet Partisini ve tabanını hafife almak
16/09/2015 - 15:49 İslama ve Müslümanlara yönelik saldırılar
02/09/2015 - 09:58 Kibir savaşları ve çıkmaz sokak siyaseti
31/08/2015 - 11:27 Rüyalar ve gerçekler
24/08/2015 - 11:00 Adil devlet ve devlet adamlığı
19/08/2015 - 10:36 Oyunu kim kurar kim oynar
17/08/2015 - 11:08 La İlahe İllallah Muhammedün Resulüllah
12/08/2015 - 12:46 Gerçekten terörden kurtulmak istiyorsak!
10/08/2015 - 11:13 Kur’an ve sünnet ile yürümek
05/08/2015 - 11:03 Irkçı ve inkârcı siyasetin terör fitnesi
03/08/2015 - 11:18 İlgiliye mektup
29/07/2015 - 11:21 Türkiye’yi tehdit eden zalimin düzeni hilekârın rejimi
15/07/2015 - 11:29 Müminin cihad ve infak imtihanı
13/07/2015 - 11:20 Hevayı ilah edinmek
07/07/2015 - 11:16 İnfak etmek Allaha şükür, etmemek ise nankörlüktür
06/07/2015 - 11:04 Büyük İsrail için büyük savaş kapımızda
03/07/2015 - 11:31 İnfak, insanı cehennem ateşinden korur
01/07/2015 - 10:54 Adım adım çökertilen ülke Türkiye
30/06/2015 - 11:19 Ramazan ayı ve faiz muhasebesi
29/06/2015 - 11:31 Türkiyeyi bekleyen tehlike ve ikiz yasalar
25/06/2015 - 13:47 Allah ehli, Kuran nizamına uyandır
23/06/2015 - 14:20 Kuran ve hayat
10/06/2015 - 10:24 Kazananlar ve kaybedenler seçimi
08/06/2015 - 08:44 Gümüşhane seçim hatıraları
03/06/2015 - 10:49 Hukuk ve kuvvet yanılgısı
01/06/2015 - 11:07 Dış politika
25/05/2015 - 11:17 Zannın yorgun düşürdükleri
18/05/2015 - 10:49 Rantçı ve yağmacı saldırılar
13/05/2015 - 11:43 Milli İttifak iktidarında 2
04/05/2015 - 11:19 Milli İttifakın seçim beyannamesi 2
22/04/2015 - 10:57 Milli İktidar İçin Milli İttifak
13/04/2015 - 11:16 Ameller Niyetlere Göredir
01/04/2015 - 11:55 AKP ve Yeni Türkiye Düzeni
25/03/2015 - 11:12 Helak Olmaya Götüren Günahlar
25/02/2015 - 11:08 Kendisini Değil, Ümmeti Düşünen Erbakan
07/01/2015 - 11:59 AKP’nin Yürüttüğü Hile Rejimi ve Köle Düzeni
17/12/2014 - 11:15 Çözüm Süreci, Büyük İsrail Projesi
10/12/2014 - 12:23 İşbirlikçi ve İnkârcı Siyaset
26/11/2014 - 11:03 DERİN DÜŞMAN ŞEYTAN VE SİYASETİ
05/11/2014 - 11:05 İslam Bilinmeden Yaşanmaz
08/10/2014 - 12:59 Kıyamet Savaşları
01/10/2014 - 12:16 Milli Görüşçüye Mektup
16/04/2014 - 14:24 Faizci zalim düzenin muhafazakâr demokratı olmak
09/04/2014 - 13:43 İktidar değil, İslam için siyaset
27/11/2013 - 12:40 Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim 1
11/09/2013 - 10:47 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 4
04/09/2013 - 07:42 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 3
17/07/2013 - 07:52 Kur’an ve mümin
03/07/2013 - 12:47 İslam’a uymak veya İslam’ı hevaya uydurmak
26/06/2013 - 13:23 Cihadın edep esası ve emire itaat
12/06/2013 - 14:03 Bir Milli Görüş mürşidi Kirazhoca
05/06/2013 - 00:10 İfsatçı eğitim veya çökertilen gençlik
15/05/2013 - 12:25 Milli Görüş ve illa edep elbisesi
01/05/2013 - 14:14 Bizi İslamsız bırakma Allahım
24/04/2013 - 11:29 Müslüman’ın görev şuuru ve Milli Görüş
10/04/2013 - 07:22 Davanın adamı olmak
03/04/2013 - 11:34 İslam ve biz Müslümanlar
27/03/2013 - 10:44 Diyarbakır: Bir diyarı İslam
06/03/2013 - 13:24 Erbakan ve teşkilatlanma şuuru
13/02/2013 - 11:54 Milli Görüş ve lider Erbakan
06/02/2013 - 10:34 Akıldan ve kalbten hasta olanlar
23/01/2013 - 14:30 Bizi zillete düşüren kabuller ve izzet hâlleri
09/01/2013 - 08:22 Kuran nizamı ve müslümanca duruş
26/12/2012 - 08:41 Dünya ahiretin tarlasıdır
19/12/2012 - 09:35 Kıyametin büyük alameti ABD, AB ve Siyonizm
12/12/2012 - 07:15 Ülke güvenliğini tehdit eden büyük günahlar
05/12/2012 - 10:15 İki Tren
28/11/2012 - 09:39 Fitneler ve Savaşlar 3
21/11/2012 - 08:01 Fitneler ve savaşlar 2
07/11/2012 - 08:32 İslam, şuur, cihad ve müslüman
31/10/2012 - 08:00 Hizbullah ve hizbüşşeytan
24/10/2012 - 11:19 Vah Milli Eğitim vah...!
17/10/2012 - 08:17 Erbakan ve AKP
10/10/2012 - 00:38 İslam ve dini milliyetçilik
03/10/2012 - 08:20 İman ilahi ahkâmı yürütmeyi gerektirir
26/09/2012 - 10:00 Türkiye Adil Düzene geçmeden iflah olmaz
19/09/2012 - 08:59 Okul kitapları ve İslam
12/09/2012 - 09:52 İslam ve Materyalizm Ekseninde Talim ve Terbiyemiz
05/09/2012 - 09:32 İslam ve Müslüman
29/08/2012 - 09:23 Terör Milli Görüş İle Çözülür
 
İşgal polisi, Aksa kapısındaki cemaate saldırdı
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Durun Siz Eski Müttefiksiniz
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
İman kardeşliği
Ali Haydar HAKSAL
Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kızmak yerine!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Filozoftan hadisçi olursa
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Kudüs için kıyam etmek
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Sessizlik ve atalet…
Şakir TARIM
Yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için
İsmail KILLIOĞLU
Kör göze sürme çekmek
İbrahim VELİ
Olağanüstü miting olağandışı katılım
Abdülkadir ÖZKAN
Başarısız darbe ABD’yi çıldırtmış olmalı!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz