6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
KAN DAVASI -2
09/04/2013 - 17:54
Mustafa GEÇER
"Irkçılığın fikir babaları çoğunlukla Yahudiler olmuştur.
Kutsal metin olarak kabul ettikleri Talmud’da ve muharref
Tevrat’ ta: “Onların her şeyini tamamen yok et ve onları
esirgeme; erkekten kadına, çocuktan emzikte olana,
öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür.”
Irkçılık ne Yahudilere, ne de başka insan topluluklarına
fayda vermediği gibi büyük zararlar vermiştir."

 

Çağımızda hüküm süren ırkçılığın anavatanı batı Avrupa ülkeleridir.

Batıda “aydınlanma” denen fikir akımlarının sosyal temelini üstün ırk, kısaca ırkçılık inancı oluşturur.

Her etnik toplumda kendi ırkına karşı bir sempati ve sevgi vardır. Etnik kimlik veya aynı ırktan olmak, İnsan topluluklarının birlikte yaşamalarını sağlayan unsurlardandır. Etnik (ırki) farklılıklar insan topluluklarının kendi kazanımları değildir.  Tamamen Allah’ın (cc) takdiri ile insan toplulukları etnik farklılıklara ayrılmıştır. Bu kimlikte insanların tercih ve katkıları yoktur. Hiç kimse doğmadan önce etnik kökenini seçme, tercih etme yetki ve yeteneğine sahip değildir. İslam inancına göre insanlar Adem’in çocukları olup, tarağın dişleri gibi birbirlerine eşittir. Adem de topraktan yaratılmıştır. Rabbimiz insan topluluklarını aşiret ve kavimlere ayırmasındaki hikmeti, tanışıp buluşmaları için olduğunu bildirmiştir. Etnik farklılığın da diğerlerine bir üstünlük olarak ileri sürülmesini şiddetle yasaklamıştır. İnsanlar için üstünlük ölçüsü sadece takvadır. Takva, Allah katında insanlara üstünlük sağlayan tek ölçüdür. Bu üstünlük dahi başka insanlara karşı hakkın ve adaletin dağıtılmasında imtiyaz sağlamaz. İnsanların kendi etnik kimliklerine duyduğu ilgi ve sevgi diğer etnik kimliklere veya ırklara karşı bir üstünlük ölçüsü haline dönüştüğünde, insanlar arası muamelede, imtiyaza, hak ihlallerine ve adaletten sapmaya vesile olmaya başladığında, insanlık için tehlikeli ve lanetlenmiş olan “ırkçılık hastalığı” başlamış demektir.

Irkçılığın fikir babaları çoğunlukla Yahudiler olmuştur. Çünkü Yahudiler, ırkçılığı din haline getirmiş bir kavimdir.

Kutsal metin olarak kabul ettikleri Talmud’da ve muharref  Tevrat’ ta:

“Yalnız Yahudi olanlara insan gözü ile bakılır, Yahudilerden gerisi (Goyim) sadece hayvandır.”

“Yahudi olmayanın kanını akıtmak Kurban sunmaktır.”

“Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için onları hazırla.”

“Onların her şeyini tamamen yok et ve onları esirgeme; erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür.”

“Rab’in miras olarak sana vermekte olduğu bu kavimlerin şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın… Rab sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin.”

“Bak İsrail, bugün milletler üzerine, kökünden sökmek için ve yıkmak için, helak etmek ve yok etmek için seni koydum.”  “Ayak tabanınızın basacağı her yer sizin olacak; sınırsız çölden ve Lübnan’dan, ırmak’tan ,Fırat Irmağı’ndan garp denizine kadar olacaktır.”

En üstün ırkın ve gerçek insanların Yahudiler olduğu,  Yahudi olmayan ırkların goyim; mutant olduğu, bunların Yahudilerin sürüleri olduğu gibi temel ilkeler vardır.

Irkçılık,  semavi dinler tarafından hep yasaklanmış, islam da ırkçılığı şiddetle yasaklamıştır. Bunun yanı sıra aklı başında ehli namus tüm insanlar tarafından ırkçılık reddedildiği gibi, ulusal ve uluslararası sözleşme ve hukuk metinlerinde de ırkçılık yasaklanmıştır.

Irkçılık ne Yahudilere,  ne de başka insan topluluklarına fayda vermediği gibi büyük zararlar vermiştir.

Hatta denebilir ki ırkçılıktan en büyük zarar gören kavimlerin başında Yahudiler gelir.

Irkçılığı körükleyen, bir ideoloji haline dönüştürenler, genellikle toplumları yönetenler olmuştur. Yönetilen topluluklar, birbirlerine karşı farklı ırklardan olsalar dahi, hatta farklı dinlerden olsalar da, yönlendirilip, manipüle edilmediklerinde düşmanca bakmamışlar, barış içinde birlikte yaşamayı sürdürmüşlerdir. Farklılıkları bulunan İnsan topluluklarının arasına fitneyi, düşmanlığı, kavmiyetçiliği (ırkçılığı)benimsemiş, bundan faydalanmak isteyen yönetici elitler sokuşturmuştur.

İslam dini ırkçılığı açıkça ve net bir şekilde yasakladığından, Müslüman toplum ve devlet yapılarında ırkçılığa rastlanmaz. Müslümanlar hiçbir zaman din ve ırk farklılığı sebebiyle diğer toplulukları soykırıma tabi tutma, zorla bir dini kabul ettirme, ya da asimile etme çabası içinde olmamışlardır. Bu alanda Müslümanların sicili temizdir. Aksi iddialar, gerçek dışı iddia ve iftiralardır.                                                                                                                                                                                Bununla beraber ırkçılık hastalığı Müslüman toplumlara da, 19 YY.dan itibaren batıda eğitim gören, kafası onların kültür ve fikirleri ile beslenmiş, batı tipi Müslüman aydınlar tarafından taşınarak kısmen bulaştırılınca, bazı istenmeyen uygulamalara şahit olunmuştur.

Batılı emperyalist yönetimlerin bu konuda sicili temizlenemeyecek kadar bozuk ve suç dosyaları kabarıktır:

Amerika’da 80 milyon Kızılderili’yi ve medeniyetlerini, kendilerini üstün gören batılılar yok etmiştir.

Avusturalya yerlileri Aborjinler’i, “insanlığın evrimini tamamlamamış ara formu” diye batılılar, İngilizler yok etmiştir.

Afrika’dan siyahları toplayıp Amerika’da köle olarak batılılar satmış ve onların insan olmadığı, hatta canları olmadığı, insan yiyen yamyam oldukları iddiasını yaymışlar, o zavallılara hayvanlara bile reva görmedikleri eziyet, işkence ve zulümleri yapmışlardır.

İspanya Kralı Ferdinand, İspanya’da, bir tane dahi Arap ve Yahudi bırakmamıştır. Çoğunu kılıçtan geçirmiş,  zorla vaftiz ettirmiş, domuz eti yedirmiş, kıyafetlerini değiştirmiş, yazılarını değiştirmiş, sonunda daha tatmin olmadığından kalanları ispanyadan sürgün etmiştir.

İngilizler, İskoç ve İrlandalılara insanlık dışı muameleleri yapmış, her fırsatta onları yok etmek için katliam uygulamıştır. Bununla yetinmemiş onları aşağılamak asimile etmek, melezleştirmek için, İskoç gençlerinin evlendiği kızlarla ilk geceyi İngiliz kralının hakkı olarak bir İngiliz askerinin geçirmesini zorunlu hale getirmiş ve uygulamıştır. Bu kurala uymayanlar “yüce kral’ın emrine isyan” gerekçesiyle öldürülmüşlerdir.

İşgal ettikleri ülke halklarını ya asimile,  ya elimine etmişlerdir.

Kendi ırklarının üstünlüğünü ve çıkarlarını sağlamak için batılılar, I.nci ve II.Dünya savaşlarını çıkarıp 70-80 milyon civarında insanın ölmesine sebep olmuşlardır.

Kırım ve Ahıska Türklerini yerlerinden, yurtlarından hayvan vagonlarına doldurarak  (-)45-50 derece soğuk Sibirya steplerine sürerek yok olmalarına  Ruslar sebep olmuştur.

1994 yılında Ruanda da Hutu ve Tutsi kabilelerini silahlandırarak kabile savaşı çıkarıp bir milyon insanın katledilmesinin faili batılılardır.

1918’ den bu yana Filistin’i işgal ederek orada yaşayan mazlum insanları katledenler, yine ırkçı emperyalistlerdir.

Kendi ırklarının genetiği bozulmasın diye insan olarak görmedikleri doğu toplum larından Avrupa’ya  göçü önlemek için “İnsan kaçakçılığını önleme sözleşmesini” batılılar çıkarmıştır.

Dünyanın her köşesinde etnik farklılıkları ortaya çıkarıp kaşıyarak kanatmış, kardeşçe bir arada yaşayan insanların arasına kan ve düşmanlık tohumları ekerek onların birbirlerini öldürmelerine vesile olmuşlardır.

Özellikle Türkler de dahil, diğer Müslüman toplum ve idarecilerinin işlemediği ırkçılık suçunu işleyip insanlığın barış ve kimyasını bozmuşlardır. Onların arasındaki “İslam Kardeşliği” bağlarını kopararak onların etnik ve diğer farklılıklarını öne çıkaracak kötü inanç ve fikirleri,  çağdaşlaştırma, özgürleştirme ve demokratikleştirme safsataları ile yaymışlardır.

Türkiye’de  kan tahlili yaparak  kardeşçe asırlardır bir arada yaşayan milleti 64 etnik kökene bölerek, “siz mozaiksiniz” diye birbirlerine düşman etmenin çabası içine girmişlerdir.

Bu konuda büyük paralar harcayarak araştırmalar yaptırıp,  yalan yanlış rakam ve iddialarla kitap ve raporlar yazdırmış ve yayınlatmışlardır.

Bugün Türkiye ve diğer İslam toplumlarında batılıların görüş ve fikirlerini benimseyen hükümet ve çevreleri destekleyerek, birbirleri ile kardeş olması gereken toplulukları birbirlerini düşman etmenin çalışmaları devam etmektedir.

Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, batılıların anlayış ve fikirleri zemininde hiçbir barış ortamı kurulamaz, hiçbir sosyal sorun çözülemez, aksine, sorun kalıcı hale getirilerek daha kötü  süreçlere sürüklenir.

Kürtleri, Çerkezleri, Boşnakları… Türklerle kardeş yapan Çanakkale’de beraber savaşmaları değil, o savaşa beraber gitmelerini sağlayan İslam inancıdır ve kardeşliğidir.Yoksa Kore’de de Amerikalılarla beraber aynı cephede savaştık, Kırım savaşında Ruslara karşı, İngiliz, İtalyan, Fransız askerleri ile savaşıp 68 bin şehit verdik. 

Ülkemizde sorunlar bizleri kardeş yapan,  kendi inanç ve kültür değerlerimiz zeminine oturtularak çözülebilir.

Sorunlar sebep değil, batılı ırkçı düşünce ve ideolojilerin ortaya çıkardığı neticelerdir. Onunun için sorunu çıkaran sebep sorunun çözümü değil, daha da içinden çıkılmaz hale gelmesine sebep olabilir.

Diyarbakır’da yeni Keriman Halis’ler seçilmesi, laik demokratik düşünce, Latince Kürt alfabesi kardeşlik mayasını yok edecek  adımlardır.

Bizleri bir arada tutan İslam kardeşliği çözüm formülünde ana değişken ve çarpan olmadıkça kardeşlik tesis edilmesi zordur.

Buluşulacak yer  tiyatro, güzellik yarışması ,futbol sahası, nevruz ateşi, kan tahlili değil, camidir. İmamın arkasıdır.

Müslümanların feraset ve imanının kardeşliği bazacak girişimlere pabuç bırakmaması duası ile.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

YORUMLAR
HAMDİ GEÇER 10-04-2013, 09:55:44
Allah razı olsun.Şu tespit gerçekten harika "Kürtleri, Çerkezleri, Boşnakları… Türklerle kardeş yapan Çanakkale’de beraber savaşmaları değil, o savaşa beraber gitmelerini sağlayan İslam inancıdır ve kardeşliğidir.Rabbimiz buyurmuyormu? "Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz.(Ali imran-103)
 
Ayşe 10-04-2013, 12:15:08
Türk, kürt, laz, çerkez, bunların pek bir önemi yok. Bizler namusumuz,vatanımız, dinimiz için savaştık ırklarımızın adı sürsün diye değil, temele bakmak lazım.
 
MUSTAFA AYDIN 10-04-2013, 16:38:18
SELAMUN ALEYKÜM.ALLAH RAZI OLSUN.İSLAM KARDEŞLİĞİ BİZİ BİR ARADA TUTAN ORTAK PAYDADIR.KARDEŞLİĞİMİZİ YIKAN ÜLKEYİ YIKAR,KARDEŞLİĞİMİZİ KENETLERSEK YENİ BİR DÜNYAYI KURARIZ...
 
Fatma girgin 11-04-2013, 10:00:41
İman ve ferasetin bir kez daha önemine inanıyoruz.
 
SERDAR ÇAĞRI 11-04-2013, 10:30:42
KÜRT VE TÜRKLER ARAPLAR VE ÇERKEZLER BU COĞRAFYADA YAŞAYAN HERKES KARDEŞTİR.KARDEŞLİĞİN ANAHTARI DA KELİME-İ ŞEHADETTİR.MÜSLÜMAN OLMAKTIR.HA BUNU ANLADIĞIMIZ ZAMAN KURTULUŞ OLACAKTIR. ANLAMADIĞIMIZ ZAMAN SİYONİZMİN YEMİ OLACAĞIZ.
 
MUHAMMED AYDIN 18-04-2013, 10:36:56
Ya bir oluruz yada maaf oluruz.
 
Şeyma 23-04-2013, 14:16:14
Irkçılığın kökü kurusun
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz