2 Zi'l-ka'de 1438 | 26 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
KAN DAVASI-1
30/03/2013 - 22:14
Mustafa GEÇER
"Geçmişte kalmış büyük zatların kanlarını tahlil ediyorlar.
Adeta itibar mirası paylaşmaya çalışıyorlar.
Bu tutum ve davranış İslam düşmanlarının işine yarıyor.
Peygamber Efendimizin bile, Türk mü, Kürt mü,
Arap mı olduğunu tartışıyorlar."

 

18. YY’da batıda ortaya çıkan  “ulus devlet” anlayışı, devletin varoluş felsefesini değiştirdi. Devlet nasıl kurulmalı? Devlet niçin olmalı, devleti meydana getiren unsurlar nelerdir? Devlet, kim, ya  da kimler tarafından nasıl yönetilmeli, devleti yönetenler yetkiyi kimden almalı, kime  ya da kimlere karşı sorumlu olmalı? Devleti yönetenlerin koyduğu kurallar-yasalar, meşruiyetini hangi otoriteden almalı? Bunlar ve benzeri sorular çoğaltılabilir. Bu ve benzeri soruların cevapları da değişti.

Devleti meydana getiren unsurlardan insan topluluğunun aynı dinden olması anlayışı yerine aynı ırktan olması şartı savunulmaya başlayınca, “din kardeşliği” ortadan kaldırılıp yerine etnik kimliğe dayalı, “ırk kardeşliği” öne çıkarıldı. Her ırkın kendi devleti olmalı, devleti oluşturan insanlar aynı ırktan olmalı anlayışı “ulus devlet” modelini ortaya çıkardı. Birleştirici unsur olan din yerine ırk ikame edildi. Din yerine ırk yüceltilmeye çalışılınca, ırkçılık (ulusçuluk, kavmiyetçilik) başladı.

Irkçı devlet modeli,  her ırkın mensuplarınca kendilerinin daha üstün ırk olduğu tezini gündeme getirdi. Her ırk kendisinin diğer ırklardan daha üstün olduğunu savunmaya başladı. Üstünlük ırkta aranma dönemi başlayınca, ırklar arası ayrışmalar, öfkeler, karşılıklı kin ve nefret duymalar, birbirlerini suçlamalar,  düşmanlıklar ve ırk savaşları dünyayı yaşanmaz hale getirdi.

Büyük savaşlar oldu, Irkçılık insanlığın en önemli sorunu haline geldi.

Aynı dinden olanlar arasındaki kardeşlik, fonksiyonunu yitirmeye başladı. Bunun yerine aynı ırktan olanlar aralarında ırki kardeşliği esas almaya başladılar.

İmparatorluklar, içinde barındırdığı toplulukların farklı ırklardan meydana gelmiş olması sebebiyle çatırdamaya ve yıkılmaya başladılar.

İşin kötüsü bu rüzgârdan Müslümanlar da etkilenmeye başladılar. Aralarındaki en güçlü kardeşlik bağı olan “İslam kardeşliği”ni bir kenara atarak, ırki kardeşliği, kavmiyetçiliği savunmaya, ırki kardeşliği dini kardeşliğin önüne koymaya başladılar.  

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerimde: “Ancak müminler birbirinin kardeşidirler. Öyle ise, kardeşlerinizin aralarını ıslah edin”… “Ey insanlar! Muhakkak ki biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Hem de sizi şubeler ve kabilelere ayırdık ki, birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız. Şüphesiz Allah katında en şerefliniz takvaca en ileride olanınızdır.”(Hucurat suresi;10- 13) buyurdu.

İnsanları, kabile, aşiret, kavim gibi şubelere ayırma hikmetinin de, ”birbirleri ile tanışmak, yardımlaşmak, kaynaşmak” için olduğunu, beyan buyurmuştur.      

Veda hutbesinde Peygamber Efendimiz (s.a.v) de: “Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arap’ın  Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlisinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O’ndan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyah bir köle, başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah’ın kitabı ile idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz.”   

Diğer bir hadislerinde; ”Allah kıyamet günü sizi soyunuzdan-sopunuzdan sormayacaktır. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız, en çok sakınanınızdır.” Diğer bir hadislerinde; “Irkçılık davasına kalkışan bizden değildir, ırkçılık üzerine savaşa girişen de bizden değildir.” uyarısında bulunmuşlardır. Yine yüce Rabbimiz Kur’anda :”Ey iman edenler, babalarınızı ve kardeşlerinizi, eğer küfrü imana tercih etmişlerse dost edinmeyin! Sizden kim onları dost edinirse işte onlar, zalimlerin ta kendisidir.” (Tevbe 23) buyrulmuştur. Hud suresinde, kendisine isyan eden oğlu için Hz.Nuh (a.s);” Ey rabbim şüphesiz oğlum da benim ailemdendir” dediğinde, Yüce Rabbimiz, o’na:”Ey Nuh, o senin ailenden değildir.”cevabını vermiştir. Hal böyle olunca, bırakın aynı kavimden olmayı, aynı aşiretten olmayı, aynı ana-babadan olmuş olsak dahi, bu kardeşlik, İslam kardeşliğinin önüne geçemez. Böyle olmasına rağmen  “Müslümanım” diyenlere ne oluyor ki, Allah’ın (c.c)  ve Resul’ü (s.a.v)  buyruğu yerine, batılıların ortaya attığı ırkçılığa iman etmek, ırkçılık gütmek dalaletinde bulunuyorlar.   

Müslümanlar, İslam kardeşliğini bırakıp, kavim, aşiret, kabile, mezhep kimliklerini ön plana çıkararak, ayrıldılar, parçalandılar, birbirlerine adeta düşman oldular. Müslümanlar birliklerini ve güçlerini kaybedip köleleştiler, sömürgeleştiler. İzzetten zillete düştüler. Atı alan zalimler Üsküdar’ı aştı, Müslüman devletçikler onların peşine takıldı.

Değişik Müslüman etnik unsurlardan meydana gelen Osmanlının yapısı kavmiyetçi fikir akımları ile çözülmeye, dağılmaya başladı. Orduları; İslam kardeşliği , Müslümanları, mazlumları savunma ruhu, cihat ruhu zayıfladığı için her cephede yenilgilere uğramaya başladı.1798 yılında Mısır’a saldıran 12 bin kişilik Fransız Napolyon ordusu, Osmanlı’nın 30 bin kişilik Mısır ordusunu bozguna uğratıp teslim aldı. Buna karşılık Filistin’de Akka kalesindeki imanlı bir avuç Osmanlı askeri ve komutanı Cezzar Ahmet Paşa,  Napolyon’a yenilgiyi tattırdı. 1911 de, Sırplar, Karadağlılar ve Müslüman Arnavutları yanlarına alarak, balkan savaşlarında, onlardan daha kalabalık Osmanlı ordularını bozguna uğrattılar. Balkanlar elden çıktı. Oralarda yaşayan Müslümanların, canı, malı, namusu ayaklar altına alındı. 

İngiliz Lawrence’nin kışkırttığı bedevi Arap kabileleri İngilizlerle bir olup, Osmanlı garnizon ve kalelerine saldırıp, Müslüman Osmanlı askerlerini katlettiler, Hicaz demiryollarını tahrip ettiler.                     

O zamanlar Mekke Osmanlı garnizonunda görevli subay, Kuşçuoğlu Eşref Bey, İslam kardeşliği bağlarının çözüldüğünü görünce, aslında fiziki gücü yerinde olmasına rağmen, İslam Birliği ve kardeşliği ruhunu kaybetmiş unsurlarla Osmanlı imparatorluğunu ayakta tutmanın artık çok zor, hatta imkânsızlaştığı kanaatine kapıldı. Hicaz’dan ayrılıp, İtalyanların saldırısı altında bulunan Trablusgarp’ta (Libya) görev yapan, Osmanlı subayı Mustafa Kemal’in yanına gitti ve o’na, ”Artık Osmanlı’yı ayakta tutmanın imkansızlaştığını, eldeki sağlam birlikleri Anadolu’ya kaydırarak, büyük çoğunluğu Türk nüfustan oluşan merkezin korunmasından başka bir yol göremediğini anlattı.                                              

Bu amaca hizmet edecek bir örgütlenmenin yapılmasını önerdi:

Mustafa Kemal bu görüşe katılır. Kuşçuoğlu, oradan İstanbul’a geçer. Genelkurmay başkanı Enver Paşa ile buluşup, Arap eyaletlerde olup bitenleri ve düşüncelerini Enver Paşa’ya anlatır. Enver Paşa, Kuşçuoğlu Eşref Beye “Görüşlerine katıldığını ve hemen harekete geçilmesi gerektiğini” söyler.  Çok dar kapsamlı ve gizli tutulan müzakereler sonucu bu projeyi yürütecek olağanüstü yetkili ve Enver Paşa’nın himayelerinde, üyelerinin çoğunluğu subaylardan oluşan gizli teşkilat, ”Teşkilat-ı Mahsusa” kurulur.  İttihat Terakki Partisi iktidardadır. Başta bulunanların çoğunluğu Fransa’da eğitim görmüş ve “ulus devlet” düşüncesine yatkın insanlardan oluşmaktadır. Teşkilat-ı Mahsusa’nın görevi: Yasama ve Yargı’nın da üzerinde olağanüstü yetkilerle donatılan ve daha sonra Misak-ı Milli sınırları olarak belirlenecek ve  nüfusunun çok büyük oranı Türklerden meydana gelen Osmanlının çekirdeğini teşkil eden ülke sınırlarının korunması. Fırsat bulunursa, Batıda kaybedilen toprakların, Türk kavmi ile meskun olan “turan ülkesine” doğru genişleyerek telafi edilmesi. Bu düşünceye karşı gelişen düşünce ve eylemlerle mücadele edilmesi. Gerekli görülen durumlarda devletin kilit noktalarına Teşkilat-ı Mahsusa üyelerinin yerleştirilmeleri. Gereksiz görülen asker ya da bürokratların görevden alınması, zararlı görülen şahısların gerekirse, yargı kararının gecikeceğinden, yargı ve yasama by pass edilerek, bir suikastla veya kaza süsü ile ortadan kaldırılması.

Böylece Osmanlı yöneticileri, İttihat Terakki iktidarı da, artık o gün cari olan konjonktür ve uluslar arası düşünceye, tabiri caizse “uluslararası toplum” a ayak uydurarak,” ulusal devlet” anlayışını kabul edip, bu amacın gerçekleşmesi için çalışmaya başlamıştır.Teşkilat-ı Mahsusa’nın yaptığı düşünülen yargısız infaz ve suikastlarla, tahsisatı mesture’den (Örtülü Ödenek)kullandığı paralarla ilgili iddiaları araştırmak için, Meclis-i Mebusan’da kurulan “Tahkikat Komisyonlar” ı (Meclis araştırma komisyonları) bir noktada tıkanarak hiçbir sonuca varamamıştır. Teşkilat-ı Mahsusa çoğu zaman hukuk dışına çıkarak eylemler yapmış, adam kaçırmış, adam öldürmüştür. Fakat teşkilat mensupları hiçbir zaman hukuka aykırı fiillerinden dolayı kovuşturulamamış, bugün “Derin Devlet”, “Gladyo” “Batı Çalışma Grubu”, ”JİTEM” gibi isimlerle tabir edilen, “devlet içinde devlet”in ilk çekirdeği olarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Teşkilat-ı Mahsusa, Osmanlı’yı kurtaramamış hatta süreci hızlandırmış, Müslümanların çatı devleti olan Osmanlı imparatorluğu  10 yıl içinde dağılarak yok edilmiş, yerine adeta kabile devletlerinden oluşan devletçikler kurulmuştur.  

Enver Paşa,  Türkistan’da, yerel halktan oluşturduğu askeri birliklerle, Rus işgalcilerle karşı savaşırken şehit olmuştur. Diğer İttihat Terakki paşalarını Ermeniler katletmiştir. Günümüzde bu akımın irsi uzantıları siyasi alanda, laik ulusalcı İslam karşıtı kanat olarak CHP’de, Türk-İslam sentezi milliyetçi, Yahya Kemal Beyatlı kanadı olarak MHP’de yaşamaktadır.

Asırlarca kardeşçe bir arada yaşamış kader birliği yapmış Müslümanlar, “ırkçılık hastalığı”na tutulunca bir İngiliz ajanının kışkırtmaları ile birbirlerini boğazlamaları için yeterli olabilmiştir. Özellikle batı düşüncesinden beslenmiş Müslüman ülke yönetici ve aydınları, ulusalcılığı tercih etmişler bu ideoloji halk katmanlarına inmemiştir. Müslüman halk katmanlarında “İslam kardeşliği” inancı halen mevcuttur. Bu hengâmede Türklere en sadık halk, Kürtler olmuştur. Son Osmanlı idareleri de Kürtleri kendilerinden ayırt etmemiş Misak-ı Milli sınırlarına Kürtlerle meskun coğrafyayı da dahil etmişlerdir. Kürtler ırkçılık işine uzun süre itibar etmediler. Diğer Osmanlı milliyetlerinden  biraz gecikmeli olarak, Kürtlerin “ İslam kardeşliği”ni bir kenara atmış az bir kısmı, Marksist-Leninist-Ateist PKK terör örgütü çatısı altında Kürtçülük  savaşını sürdürmektedir. Ancak bu Marksist ırkçı örgütün,  Müslüman Kürtleri temsil etme ehliyeti olmadığını kabul etmek gerekir.  Müslüman Kürt kardeşlerimiz, kendilerini İslamsızlaştıracak bu örgüte karşı Müslümanca yaşama haklarını, Müslüman Türkler ve diğer kardeş unsurlarla laik-ulusalcı ideoloji ve rejimlere karşı savunacaklardır.

Müslümanlar, hangi etnik kökene tabi olurlarsa olsunlar “hak davayı” bırakıp “kan davası” peşine düşmemelidirler.  İnsanların kanını tahlil ederek, Türk mü, Kürt mü, Arap mı ? diye kan tahlilciliği Müslümanların işi olmamalı. Ne yazık ki, bu hastalığın Müslümanlara da bulaştığına şahit oluyoruz.

Geçmişte kalmış büyük zatların kanlarını tahlil ediyorlar. Adeta itibar mirası paylaşmaya çalışıyorlar. Bu tutum ve davranış İslam düşmanlarının işine yarıyor. Peygamber Efendimizin bile, Türk mü, Kürt mü, Arap mı olduğunu tartışıyorlar.

İbni Sina; Türk müydü, Arap mıydı, Acem miydi?  Selahaddin Eyyubi;Türk müydü, Arap mıydı yoksa Kürt müydü? İmamı Azam, Gazzali, Biruni, Uluğ Bey hangi ırka mensuptu?  Bediüzzaman Said Nursi’ye neden “Saidi Kürdi” denmiyor efendim? Ulusal laik rejim, Saidi Nursi’ye Kürt olduğu için değil, bir İslam mücahidi, bir İslam alimi olduğu için zulmetti. İskilipli Atıf Hoca’yı, Türk olduğu halde astıkları gibi. Bu olayı Türklerle Kürtler arasında, ırki husumet malzemesi olarak kullanmak, laik rejimin cürmünün faturasını Müslümanlara kesmek, Müslümanlar arasına fitne düşürmek, bir müslüman için altından kalkılamayacak bir vebaldir. Bu iş ancak ırkçılık güdenlerin hesabına gelir. Saidi Nursi Kürt olduğu halde, belki de Müslüman Türkler  arasında Kürtlerden çok takipçisi vardır. O’nun davası hiçbir zaman Kürtçülük olmamış, tüm Müslümanların Müslümanca yaşayabilmesi davası olmuştur.                                                                  

Geçenlerde, Arnavutluk devlet başkanı Sali Berişa, Tepedelenli Ali Paşa’nın kellesini istemiş! Akif’i versek olur mu?  Osmanlı, Tepedelenli Ali Paşa’yı Arnavut olduğu için değil, isyan ettiği için idam etmiştir. Türk olsa da, isyan edenler idam edilmiştir. Bu olay Arnavut ırkçılığına malzeme edilemez.

Geçmişte hizmet etmiş, İslam büyüklerinin büyüklüğü ırki kimliklerinden değil, Müslüman olmaları, İslam’a ve Müslümanlara yaptıkları hayırlı hizmetlerden kaynaklanıyor.

Selahaddin’in büyüklüğü Kürt ya da Türk olduğundan değil, büyük bir İslam komutanı olduğundan kaynaklanıyor. Yoksa Cengiz Han da kendi milliyeti açısından büyük bir komutandır. Ama ne kıymeti var. Allah nezdinde kıymeti olmayan bir putperest, Moğol olsa, Türk olsa ne kıymet ifade eder.

Kendimize gelelim. Müslüman olmak, kardeş olmak neyimize yetmiyor da başka kimlikler arıyoruz.

Ademin çocukları olarak, topraktan yaratıldık ve Müslümanlar tarağın dişleri gibi birbirlerine eşittir. Takvadan başka üstünlük arayanlar hüsranda ve cehennemdedir.

Kavmini sevebilirsin ama kavmiyetçilik yapamazsın!

İnanç ve takvamızı yüceltelim,”ilay-ı kelimetullah”ı yüceltelim, bizleri ve hatta kavmimizi yüceltecek, Allah nezdinde tek yol budur! İyi Müslüman olmak en hayırlı bir vasıftır.

Müslüman topluluklar dinleri ile yücelme yerine, ırklarını yüceltme peşine takılamazlar. Takva üzere yaşayıp, iyi Müslüman olup, Allah nezdinde itibar aramak yerine, üstün Türk, üstün Arap, üstün Kürt vs. olma peşinde enerji harcayamazlar.  

Dünyadan göçünce, Münker ve  Nekir' e;

“Ben iyi ve üstün bir Türk’tüm, Kürt’tüm, Arap’tım, Arnavut’tum, Çerkez’dim” v.s demek ebedi hayatta kurtuluşa ulaşmaya hiçbir fayda vermeyeceği gibi zarar verecektir. 

Müslümanlar, Müslümanlıktan başka kimlik aramasınlar!

YORUMLAR
HAMDİ GEÇER 01-04-2013, 13:02:26
Rabbimiz Mülümanın adının önünde hiç bir sıfat istemiyor.(Irk,Mezhep,Meşrep,Rütbe,Aidiyet gibi)ve inanların ortak adının Müslümanlar olduğunu hatırlatıyor.Mesela ölen bir kişinşin ardından iyi bir Müslümandı yerine,iyi bir şucuydu,bucuydu deniliyorsa vay onun haline.Bundan dolayı Rabbbimiz "Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün."(ALİİMRAN-102)diye buyurmuştur.Bunları anlatan çok güzel bir yazı olmuş.Teşekkürler.
 
mevlüt yıldırım 01-04-2013, 15:33:34
ne doğu ne batı sadece islam kardeşliği,bizi ırkçılık fitnesi ile bölmek istiyorlar.parçalamak istiyorlar.Ancak bize islam kardeşliği yeter
 
BEKİR DEVELİ 02-04-2013, 16:48:59
NE DOĞU NE BATI SADECE İSLAM,BİZ KARDEŞİZ BİZİ BİZ YAPAN ET TIRNAK YAPAN İSLAM KARDEŞLİĞİDİR.YAZAR ÇOK DA GÜZEL ÖZETLEMİŞ ALLAH RAZI OLSUN
 
AZRA 03-04-2013, 11:13:53
ŞİMDİDE AKİL İNSANLAR LİSTESİ HAZIRLIYORLAR.BU FİLM BURADA KALMAZ.ÜLKEMİZ BÖLÜNECEK.BİZ YILLARCA KARDEŞ YAŞADIK.HİÇBİR KİMLİĞİMİZ IRKIMIZ ÖN PLANA ÇIKMADI.AMA GEL GÖRKÜ ÜLKEMİZDE KÜRT TÜRK SORUNU VARMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER.HELAL OLSUN SİYONİZME VE UŞAKLARINA.HEDEFLERİNE ULAŞMAYA AZ KALDI.HEDEFLERİ NE Mİ? BÜYÜK İSRAİL DEVLETİNİN KURULMASIDIR.
 
ahmet kantar 03-04-2013, 12:56:02
esselamu aleyküm,allah razı olsun,bizleri bilgilendiriyor şuurlandırıyorsunuz.ırkçılık bence aşağılık kompleksidir.insanın elinde değildir hangi ırktan olacağı.Rabbimiz belirler bunu.Maalesef ırkçılık yapan ilahiyatçılarda var.bunlara ne demeli....
 
süleyman 04-04-2013, 10:03:31
Türk-Kürt-Laz-Çerkez kardeştir ırkçılık yapan kalleştir
 
AYTEN GÖRGÜLÜ 05-04-2013, 10:55:12
Şöyle medyaya ve çevreme baktığımda gördüğüm ırkçılık kusan insanlardan sıyrılmış, hidayete ermiş sizin gibi milli görüşe hizmet veren insanların hala elif gibi dimdik ayakta kalması bize bu fani dünyada güç veriyor. Allah razı olsun..
 
Ekrem Nizamoğlu 05-04-2013, 23:46:42
Yine bir Mustafa Geçer Klasiği okuduk sağolsun. Halkın dili ile kaleme alınmış, içten
ve samimi net bir yazı daha okuduk.. İçimizden geçenleri olduğu gibi aktaran yazı
için çok fazla söze hacet yoktur düşüncesindeyiz. Müslümanca bir tavır nasıl
ortaya konuluyor görülmeye değer. Bu yazı özellikle alnını secdeye koyan insanlara
bir ibret olur da kendilerine gelmelerini sağlar..
Selam ve Dua ile...
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
İşgal polisi, Aksa kapısındaki cemaate saldırdı
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Durun Siz Eski Müttefiksiniz
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
İman kardeşliği
Ali Haydar HAKSAL
Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kızmak yerine!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Filozoftan hadisçi olursa
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Kudüs için kıyam etmek
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Sessizlik ve atalet…
Şakir TARIM
Yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için
İsmail KILLIOĞLU
Kör göze sürme çekmek
İbrahim VELİ
Olağanüstü miting olağandışı katılım
Abdülkadir ÖZKAN
Başarısız darbe ABD’yi çıldırtmış olmalı!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz