6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
10/03/2013 - 18:29
Mustafa GEÇER
"O arsalar 20 katı fiyatla satılırken oralara yapılacak
imar ve alt yapı giderlerine rant elde edenler katılmalıdır!
Ama bu yapılmıyor, rant birilerinin cebine girerken
masraflar milletten toplanan vergilerle yapılıyor."

Rant, kelime olarak  ekonomi literatüründe ilk dönemlerde, gayrimenkul ‘ün veya toprağın  kirası anlamında kullanılmışsa da günümüzde genel olarak: “çalışmadan, terlemeden elde edilen haksız kazanç” anlamında kullanılmaktadır.

“Yeni Dünya Düzeni” (Novus Ordo Seclorum) Avrupa ülkelerinde yaşanan “Rönesans” ve “Reform” süreçlerinden sonra vahyi reddeden, eski Mısır, Yunan, Roma putperest (Pagan) kültür ve inancına kendisini eklemleyerek, menfaat, maddi kazanım, seküler inanç ve rant -faiz ekseninde kurulmuştur.

1789 Fransız İhtilali ile burjuva elitleri kontrol ve iktidarı olarak “Laik Liberal Kapitalist Düzen” olarak pratiğe geçmiştir. Bu düzene karşı eleştirileri yumuşatmak için düzenin adı “Serbest Piyasa Ekonomisi” olarak da adlandırılmıştır.

Bu düzenin kurulması ile beraber vahye dayalı meşruiyet terkedilerek, akla, çoğunluğa, imtiyaz ve menfaate dayalı bir meşruiyet anlayışı hakim kılınmıştır.

Katolizm’e karşı çıkanları sindirmek için, yok etmek için, Katolik Hıristiyan ruhban sınıfının Avrupa’da “engizisyon mahkemeleri” olarak 600 yıl uyguladığı baskı ve katliamlar 1800’lü yıllarda  sona ermiş ancak bu sefer tüm dünyayı ve insanları tehdit eden “Yeni Dünya Düzen Engizisyon” u başlamıştır.   Bazılarının rant ve menfaati için dünyada devletler terörü ve katliamları sergilenmeye başlamışlardır.

“Amaçlar, vasıtaları meşru kılar ”diye Machiavelli’nin tanımladığı ve savunduğu dünyayı talan ve sömürü, karşı koyanları ya “asimile”  olmazsa, “elimine” etme dönemi başlamıştır.

Bu anlayışa tepki olarak, doğan malların devlet mülkiyetinde olması ve yine dinin reddedildiği Marksist-Komünist düzenlerin de yeryüzünden yavaş yavaş çekilmeye başlaması ile, Kapitalist-Neo-Liberal düzen olanca dehşet ve acımasızlığı ile yeniden savaşlar ve katliamlarla yeryüzüne tekrar hakim kılınmaya başlanmıştır.

Bu durum, örtülü sömürgeciliğin aleni olarak yeniden hayata geçirilmesi, savaş, katliam, işgal ve operasyonlarını getirmiştir. Bugün dünyada tanık olduğumuz kargaşa ve huzursuzluğun sebebi budur.

Bu batıl değişim rüzgarlarından, Türkiye de dahil, halkı Müslüman olan, ülke yöneticileri de etkilenmiş, kendi ülkelerinde de bu zihniyetin hakim kılınması, uygulamaya konulması için, ilericilik, değişim, yenilikçilik adı altında, “yeni dünya düzeni” nin kurucu patronları ile el ele ittifak içinde,  yoğun çalışmalara ve katliamlara ortak olmaya başlamışlardır.

Bu çalışmalar sonuç vermeye de başlamıştır.

Türkiye’de de yeniden “rant ekonomisi” ne dönülmüştür.

Yabancı ortaklı yeni karteller, tröstler türemeye başlamış, dolar milyarderi sayısı hızla artmıştır.

Devlet piyasadan çekilmiş, neyi var neyi yok “özelleştirme ”furyası ile  haraç mezat elden çıkarılmış, satılan KİT ve devlet varlıklarından elde edilen kaynaklar bir yıllık kamu borcu faizini bile ödemeye yetmemiştir.

Devlet iktisadi kurumlarının satılması için açılan ihalelere küresel kartel ve tekel oluşturmuş firmalar Türkiye’de faaliyet gösteren yerli uzantıları kartellerle, onlara komik bir hisse vererek kurdukları, konsorsiyumlarla katılıp kâr getiren KİT’leri almışlardır. Bu ihalelere Anadolu sermayesinin katılması mümkün olmamıştır. Çünkü, onların mali varlığı  açılan ihalelerin geçici teminatını dahi karşılamaya yetmemektedir. Bu KOBİ kuruluşları da hükümete yakın ve iyi ilişkiler içindeyse, daha küçük, küresel sermayenin tenezzül etmediği devlet iktisadi kuruluşlarını almaya çalışmışlar, bazıları devlet üretme çiftlikleri, TZDK’ nın taşrada bulunan bazı binaları, kamu kurumlarının işlettiği konaklama yerleri, lokantalar gibi kuruluşları almışlardır.

Devletin hiçbir ekonomik gücü kalmamıştır.

Devlet yatırım yapamamaktadır. Toplanan vergilerden, devlet bütçelerinde çok komik yatırım ödenekleri ayrılarak, bu kaynaklarla da daha çok “Adalet Sarayı”(!), F tipi hapishaneler, kalekollar yapılmaktadır.

Türkiye ekonomisi, üretimi hedefleyen modelden hızla uzaklaştırılarak, ”rant ekonomisi” modeline, müstemleke (sömürge ekonomisi) modeline doğru kaymaya, dönüşmeye başlamıştır.

Üretmeden kazanan rantiyenin karlılığı ve mali egemenliği, devletin dahi mali gücünün çok üzerine çıkmıştır.

Yeni yıla bankalar (küresel faiz-rant  sektörü) rekor kârlarla başlarken, sanayi sektörü, reel sektör yeni yıla bıçak sırtında girmiştir.

Finans (Faiz) sektörü, yani bankalar, yani modern-nizami tefeciler, kârlarını, Ocak 2013 ayında %37.1 artırırken, sanayi sektörü,yani üretken reel sektör %1.9 yükselebilmiştir.

Hükümetin ve onu destekleyen rant sektörü, medya, yazar çizer takımı ve akademisyenlerin çizdiği “lale devri” tablolarına rağmen, ortaya çıkan her     gerçek verilere dayalı istatistiki rakam ve göstergeler, Türk ekonomisinde, rant ekonomisine, talan ekonomisine doğru yapısal dönüşümü kesin olarak ortaya koymaktadır.

2012 yılında  ekonomide %2.5’luk büyümeye rağmen, bankalar karlarını %18.8 artırarak, 23.5 milyar liranın üzerine çıkarmıştır. 2013 yılına da daha hızlı bir şekilde girmişlerdir.

AKP hükümeti seçim beyannamesinde, ”rant değil, üretimi hedefleyen ekonomik modeli” yerleştireceğini savunmuştu. Ancak tam tersi uygulama olmuştur.

Bankaların varlığını borçlu olduğu sanayi kesimi ve kredi kartı kullanan sabit gelirli, borç altında ezilirken, bankalar (finans sektörü) kâr'ını son  6 yılda  toplam 111.6 milyar TL’ nin üzerine çıkarmıştır.

Banka sektörünün kârı 2007 yılında 12 milyar iken, 2012 yılında 23.5 milyara çıkmıştır. Sektör 6 yılda öz kaynaklarının 1.5 katı kâr elde etmiştir. Bankaların 2007 yılı öz kaynakları 76 milyar olarak açıklanmıştır.  

Türkiye’de banka sektörü dünyanın en kârlı kuruluşları olarak kayda geçmiştir. Bu sebeple yabancı sermaye Türkiye’de banka satın alma yarışına girmiş ve  banka mülkiyetleri %50’nin üzerinde yabancıların eline geçmiştir.

Ziraat Bankası için de satış çalışmaları sürdürülmektedir. Ziraat Bankası da satılırsa Türkiye’deki para patronları bankaların % 75’ine sahip olacaktır.

Bu durum stratejik açıdan son derece tehlikeli bir durumdur. Finans piyasası yerli sermayenin elinden çıkacak, yatırım stratejilerini yabancılar belirlemeye başlayacaklardır.

Türkiye’nin tedavüldeki parası toplan 90 milyar TL’ dir. Yani Türkiye’deki ve dünyadaki tüm TL’leri toplasanız elinizde 90 milyar TL olacaktır.

Hal böyle iken,2012 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 700 milyar TL kredi kullandırılmıştır.

Pekiyi, dünyadaki tüm TL, 90 milyar TL olmasına rağmen nasıl oluyor da millete 700 milyar TL kredi kullandırılarak, olmayan para üzerinden faiz alınıyor?

Basılmış tüm TL kredi olarak verilse, verdiği kredi azami 90 milyarı geçmemesi lazım. Oysa bankalar, 700 milyar kredi kullandırmış ve bunun üzerinden faiz alıyor. Bu da herhalde faizci sistemin meslek sırrı olsa gerek.

Meslek sırrı değil aslında, bu gayet açık bir şekilde yöneticilerce biliniyor. Biz de biliyoruz. Ama sistem böyle, “Yeni Dünya Düzeni” böyle. Bu düzene iman ederseniz, ”Faiz Dünyanın gerçeği” deyip düzeni yürütürsünüz. Bu soyguna söyleyecek sözünüz olmaz.

Türkiye 1980 yılından bu yana, toplam 613.5 milyar ABD Doları  devlet borcu faizi ödemiştir.

2013 yılı bütçesinden de 53 milyar TL devlet borçları için faiz ödeneği ayrılmıştır.

Bu ödenen faizle-2013 de ödenecek olanı da eklersek-neler yapılabilirdi? Birkaç örnek verecek olursak:

640 adet otomobil fabrikası.

320 adet Keban barajı.

Türkiye’de yaşayan her aileye bir kaliteli ev.

6.500.000.  kişiye   iş sağlanıp, şu anda 2.5 milyon işsizimize iş alanı açmakla kalmaz, dışarıdan 4 milyon işçi getirmek zorunda kalırdık.

25.720.000. adet otomobil alınabilirdi. Örnekler çoğaltılabilir…

Milletin alın teri vergilerden ve devletin iktisadi varlıklarının satılarak elde edilen, bu kadar büyük miktardaki para faize gitmiştir. Yatırıma gitmemiştir.

Rant nedir?

Rant, her ne kadar farklı şekillerde tanımlanmakta ise de tanımlardaki ortak kanaat; terlemeden, hak etmeden, kazanılmadan kazanılan, mal, mülk ve paradır. Argo terimi ile “avanta”dır. Toprağın kirası olarak ta tanımlanır. Toprağın kirası bir yana Rant, günümüzde daha çok “hak etmeden elde edilen kazanç”, “yattığı yerden para kazanma” olarak kabul edilir.

Bu manada rant 'a semavi dinler karşı olup yasakladığı gibi, ekonomi, bilim adamları da hep iyi gözle bakmamış karşı olmuşlardır.

Devlet çeşitli politikalarla, düzenleme ve uygulamalarla, bazı çevrelerin lehine rant oluşturmaktadır.

Rant daha çok cari rejim ve yöneticiler, iktidarlar marifeti ile doğmaktadır.

Faiz geliri de rant sınıfına girer. Terlemeden, üretmeden kazanma ve tüketme yetkisi sağlar.

Kur'anda “riba” olarak geçen haksız ve haram kazanç, bugünkü Türkçede “faiz” olarak tanımlanan şeyle aynın anlama gelir.

Bu sebeple faiz, dinimiz İslam'da şiddetle yasaklanmıştır.

Rabbimiz Kur'anda mealen:

“Riba (faiz) yiyenler, ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi, çarpılmış olmaktan başka kalkmazlar. Bu onların: “alım-satım da ancak faiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alış verişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de (faize) bir son verirse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a aittir. Kim (faize)geri dönerse, artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır.  (Bakara/275)

Allah, faizi yok eder de, sadakaları arttırır. Allah günahkar kafirlerin hiç birini sevmez.(Bakara/276)

Ey iman edenler, Allah'tan sakının eğer inanmışsanız ,faizden arta kalanı bırakın. (Bakara/278)

Şayet öyle yapmazsanız, Allah ve Resulüne savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz, artık sermayeleriniz sizindir. Ne zulmetmiş olursunuz, ne zulme uğratılmış olursunuz. (Bakara/279)

Resulullah (sav) de  birçok hadis'i şeriflerinde Faizin haram olduğunu, yasaklandığını beyan buyurmuştur.

İbnu Mes'ud (ra) : “Resulullah (sav) , ribayı (faizi) yiyene de, yedirene delanet etti”  Hatta, Tirmizi ve Ebu Davud'un rivayetlerine göre: “faiz muamelesine şahitlik edenlere de, bu muameleyi yazanlara da, lanet etmiştir.”

Peygamberimiz (sav) diğer bir hadislerinde: “İnsanlar öyle bir devre ulaşacaklar ki, o zaman da riba (faiz) yemeyen kalmayacak. Öyle ki, (doğrudan) yemeyene buharı ulaşacak” buyurdular.

Daha birçok ayet ve hadiste faiz yasaklanmıştır.

Faiz almak ve vermenin müeyyidesi çok ağırdır.

“Allaha ve resulüne savaş açmak.”  Bir insan için bundan daha ağır cürüm olabilir mi? Allah hepimizi muhafaza etsin.

Türkiye’de bir de şehir rantı ileri seviyelere çıkmıştır:

Efendim, üçüncü köprü güzergâhı açıklandı. İstanbul’da kanal projesi açıklandı, üçüncü havaalanının nereye yapılacağı belli oldu.

Bunlar belli oluyor da, daha belli olmadan yedi yıl önceden arsa spekülatörleri o bölgelerde ne kadar arsa arazi varsa topladılar. O zamanlar dönümü 5000 tl olan araziler birden dönümü 150-200 bin TL’ye çıktı. Bu rant kimlerin cebine nasıl giriyor. Bu rantçıların bu projelerden nasıl haberi oluyor?

Yoksa toplanan arsaların fiyatını artırıp bazı çevrelere rant sağlamak için mi yapılıyor bu projeler.

2007 yılında İstanbul’da Arnavutköy taraflarını gezdim, arazide bir besi ahırı bakıcısına rastladım. Selam kelamdan sonra “buralarda arazi fiyatları ne kadar? diye sorduğumda.  “Buralarda arazi kalmadı abi, geçenlerde bir şirket buralardan 8 bin dönüm arazi kapattı, her yeri alıyorlar” dedi.

O zamanlar o mıntıkalarda arazinin dönümü 5000 TL. civarındaydı.

Bu fiyat artışları kişilerin çalışması alın teri dökmesi ile olmuyor. Devletin aldığı imar ve yatırım kararları ile toprak kıymetleniyor. Aradaki fark az sayıda kişilerin cebine giriyor. Bir de bakıyorsunuz ortaya yeni dolar milyarderleri çıkıyor. Bu defa toprağını ucuza satan vatandaş, ah vah diye dövünmeye başlıyor.

Bu artış kişinin çabası ile değil sosyal bir olay sonunda oluşuyorsa, bu rantın büyük bir kısmı kamu yararına harcanması için tedbir alınmalı değil mi? O ve benzeri bölgeler tarım arazisi bile olsa imar planına dahil edilip yüksek fiyata satılıyor. Bu fark birilerinin cebine giriyor, bölge meskun hale geliyor, bu defa belediye oralara büyük paralar harcayarak, yol, su, PTT, altyapı yapmaya çalışıyor.  Alt yapı harcamalarına, imar harcamalarına rant elde edenler de katılmalıdır. O arsalar 20 katı fiyatla satılırken oralara yapılacak imar ve alt yapı giderlerine rant elde edenler katılmalıdır!

Ama bu yapılmıyor, rant birilerinin cebine girerken masraflar milletten toplanan vergilerle yapılıyor.

Fırsat eşitliğini ortadan kaldırmak yerine, fırsat eşitsizliğine neden olacak yasal düzenlemeler yapılarak rant kapıları bazı insan ve çevrelere sağlanmış oluyor.

Her ne kadar yeni yapılar, yollar, imar değişiklikleri gözümüze çarpıyor, bunlar Türkiye'nin kalkınmasına delili olarak gösteriliyorsa da, iş böyle giderse, özellikle İslam ülkelerine batılı sömürgeci ülkelerce ısrarla örnek gösterilen Türkiye, vahşi kapitalizmim, gelir dağılımındaki uçurumun, sosyal sıkıntıların yaşandığı ülke haline gelecektir.

Daha fazla zaman kaybetmeden özellikle üretim yapan reel sektör-sanayi, tarım, enerji, metalürji gibi önemli sektörler desteklenmeli, yatırımlarda yerli sermayenin payı artırılmalıdır.  Türkiye ihracatının %70 ini Avrupa ülkelerine yapmaktan kurtaracak yeni pazarlar keşfetmelidir.

  

Mustafa GEÇER  

26 Rebiulahir 1434

08 Mart 2013

YORUMLAR
HAMDİ GEÇER 11-03-2013, 09:47:48
Efendilerimiz!bir yandan semirirken,bir yandan da milletin geleceğine ipotek koymaktadır.Millet öylesine duyarsızlaştırılmış,öylesine maddeye köle edilmiştirki,artık kardeş kardeşe bırakalım maddi yardım vermeyi,borç bile vermez haldedir.Zaten rantçılar tarafındanda planlanan ve özlenen manzara budur.Bunu başarmışlardır.Bugün ise meyvelerini devşirmektedirler.Kardeşinden borç bile alamayan konforizimin kölesi haline getirilmiş insanımız,bankalara hücum etmekte atmış aya varan krediler almaktadır
 
HAMDİ GEÇER 11-03-2013, 09:56:47
Böylece hem Rantçılar semirmekte,geleceğine atmış aylık gibi bir süre ipotek konan vatandaşımızda AKP'nin hiç omazsa bir atmış ay daha iktidarda kalmasını istemektedir.Zira hükümet yıkılrda ekonomik istikrarsızlık ! oluşur ve ekeonomi tepetaklak giderse,kendisininde tepe taklak gideceğini düşündüğü için belkide AKP'li olmadığı halde bu endişeyle AKP'yi ayakta tutmaktadır.Pekiyi ya AKP? Sazlı cazlı bayan sanatçılı açılışlara devam!Yani DURMAK YOK YOLMAYA DEVAM!Allah sonumuzu hayır eylesin.
 
Şeyma Bayrakoğlu 11-03-2013, 16:50:56
Faizci ekonomiye karşı adil düzen şart. Nerede o eski havuz dönemi
 
mahmut çelenk 13-03-2013, 10:28:09
allah razı olsun mustafa bey, yeniden büyük türkiye ancak ve ancak milli kaynakları harekete geçirmekle olur.milli kaynaklarıda ancak milli görüşçüler hayata geçirir.
 
İsmini vermek istemeyen bir memur 14-03-2013, 10:57:30
AKP belediyelerinde rant hat safhada hergn nelerle karşılaşyoruz
 
davut 16-03-2013, 13:11:20
hükümetin uygulaığı ekonomi 3 kağıt ekonomisidir.bu ekonomi sadece rantçılara yarar sağlamaktadır. şunu çok iyi bilmeliyiz islam ekonomisine geçiş olmadan faizden kurtulmadan sofralarımızda bereket olmaz vesselamm
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz