1 Zi'l-ka'de 1438 | 25 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Bizi zillete düşüren kabuller ve izzet hâlleri
23/01/2013 - 14:30
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Bismillahirrahmanirrahim;
Âlemlerin Rabbi, dünya ve ahiret saadetimiz için İslam’ı bir nizam olarak gönderen, hesap gününün sahibi Allah (C.C.)’a hamd, muallimimiz, liderimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)’ya salât ve selam olsun.

Biz; neyiz, kimiz, ne yapıyoruz, niçin yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Bu sorular yapacağımız nefis muhasebesinin anahtar sorularıdır. Biz insanız, eşrefi mahlûkatız ve Müslüman’ız elhamdülillah. Bizler, Allah’ın kulları ve halifeleriyiz. Bizler, bunun dışında bir şey değiliz. Batıl ilahların, yalancı önderlerin, sapık ideolojilerin, Siyonizm’in, şeytanın, batı müktesebatının kulları, köleleri, ötekileştirdiği kimseler değiliz. Bizler, Darvin’in maymunları, Luther’in, “Biz yabancılar üstün ırk olan Yahudiler karşısında, onların masasından düşen ekmek kırıntılarıyla beslenen köpekler gibi olmalıyız” dediği yabancılar da değiliz. Biz, ne Yahudi’yiz ne de Hıristiyan. Ne Budist’iz ne de Şaman. Münafık değiliz, müşrik değiliz, fasık ve facir de değiliz. Kâfir ve ateist de olamayız. Dünyacı da olamayız. Biz, Allah bizi ne olarak yaratmış ise oyuz. Biz mahlûk olarak insan, fıtrat olarak da Müslüman’ız. Biz, ehlisünnet vel cemaatiz. Biz, hakkın hâkim batılın zail olması için cihat eden vasat bir ümmetiz. Biz dünya hayatını iman ve cihat olarak görenlerdeniz.  Bilelim ki Allah’tan başka ilah yoktur. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş’ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.” (Enbiya: 22) Hz. Muhammed (S.A.V.) Allah’ın elçisi ve kuludur. “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzab: 40) 
Kur’an Allah kelamıdır ve İnsanlara Allah tarafından bir hidayet rehberi olarak gönderilmiştir. “İşte bu (Kur’an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir.” (İbrahim: 52)
İslam; Allah’ın razı olduğu ve dünya ve ahiret saadetinin tek çaresi olan bir hayat nizamıdır.
“Allah nezdinde hak din (hayat nizamı) İslam’dır…” (Ali İmran: 19) İslam bütün insanlık için mecburi istikamettir. Bizler İslam dininin hem şekline hem de ruhuna uymakla mükellefiz. Rabbimiz buyuruyor: “Hep birlikte Allah’ın ipine (İslam’a) sımsıkı yapışın; tefrika yapmayın…” (Ali İmran: 103)
Müslüman, Allah ve Resulü’nün emirlerine teslim olmuş kimsedir. Bu emirlere teslim olmadan bir kimse nasıl Müslüman olabilir ki! Müslüman Kur’an, Sünnet ve İslam ile izzet bulan kimsedir.

BATIL KABULLER

İstatistiklere göre yeryüzünde bir bucuk milyar Müslüman yaşamaktadır. Müslümanlar zengin kaynaklara, dinamik ve genç bir nüfusa sahip olmalarına rağmen bugün izzet içinde değil; zillet içinde yaşamaktadırlar. Niçin batıla inananlar üstün konumdalar da, İslam âlemi zillet ve yenilmişlik hâlindedir? Bu zahiri hâlin çeşitli sebepleri olmakla birlikte, gerçekte bu durumun iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi İslam düşmanı inkârcıların, “Küfür tek bir millettir” esası gereği birlik ve ittifak halinde olmaları, Müslümanların ise, “İnananlar tek bir ümmettir” esasına rağmen tefrika içinde bulunmaları, dağınık hâlde olmaları ve siyasi birlik ve şuurundan yoksun olmalarıdır.  İkinci sebep ise İslam düşmanlarının batıl davalarına samimiyetle sarılmaları, gayelerinin gerçekleşmesi için mallarıyla, canlarıyla mücadele etmeleri, inananların ise onların aksine hak bildikleri İslam’ı bir dava olarak görmede yaşadıkları bunalım ve adil bir nizamın kurulması için mallarıyla, canlarıyla cihat etme şuurundan mahrum olmalarıdır. Bu iki hâl, İslam âleminin bugün içinde bulunduğu olumsuz durumun ve zillet hâlinin en belirgin sebebidir.
Müslümanların marufu emreden, münkeri yasaklayan bir ümmet olmaları İslam’ın temel farzlarından birisidir. Sefere çıkarken yol emiri seçmeyi zorunlu gören İslam, hakkın hâkim batılın zail olması için verilmesi gereken mücadelede bir imam, lider etrafında toplanarak bu görevi yerine getirmeyi inancın gereği saymaktadır. Cihat emirine biat ve itaat, İslam dininin temel esaslarındandır. Bu iki esasa tabi olunmadan ümmet olunmaz. Biatsiz ve itaatsiz ümmet olmak imkânsızdır. 
Küfre rıza göstermek batıl bir kabuldür. Zinaya, içkiye, kumara, faize, batı ahlâk anlayışına rıza göstermek batıl bir kabuldür. İslam dininin insanlara bir hayat tarzı önermediği, bir düzen sunmadığı şeklinde ortaya çıkan kabuller de batıldır. Diyalog, İslam dinini tebliğ, teklif ve hâkim kılmak içindir. Bugünkü diyalog çalışmaları İslam’ın içini boşaltma çalışmasıdır ve batıl bir kabuldür. Batı medeniyetinin İslam medeniyetini yendiği ve üstün medeniyet olduğu kabulü batıldır. Müslüman bir şahsın modern cahiliye düzenlerinin yöneticileri olabileceğine dair kabuller de batıldır. İçinde ümmet olma, cihat etme fikrinin bulunmadığı bir İslam ve hizmet kabulü de batıldır. Kur’an’sız ve sünnetsiz bir İslam anlayışı batıl bir kabuldür ve sakattır. 
Müslümanların hayatı iman ve cihad olarak kavramaları dışında ki kabulleri de batıldır. Müslümanların, izzeti İslam’da değil;  Yahudi ve Hıristiyanlar nezdinde aramaları batıl bir kabuldür. Rabbimiz buyuruyor: “Müminleri bırakıp da kâfirleri dost ve yönetici edinenler, onların yanında izzet (güç ve şeref) mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah’a aittir.” (Nisa: 139) Müslümanların hakkı hâkim batılı zail kılmak için kendilerine bir görev teklif edildiğinde, zamanım yok, çok meşgulüm, işim gücüm var, ben buraları bilmem tanımam, yalnızım, kimsem yok, biz zaten bunları yapıyoruz gibi bahanelerle teklif edilen cihat görevinden kaçması, farz olan sorumluluktan kurtulacağını zannetmesi batıl bir kabuldür. Rabbimiz buyuruyor: “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah yerinize öyle bir kavim getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı sever.  Müminlere karşı alçak gönüllü (şefkatli), kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihat ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu, Allah’ın, dilediğine verdiği lütfudur. Allah’ın lütfu boldur, O her şeyi bilendir.” (Maide: 54)

ZİLLETTEN İZZETE   

Zilletten kurtulup izzete ermek, ancak iman ve cihat iledir. Rabbimiz buyuruyor: “Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah’ındır. O’na ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları da Allah’a salih amel ulaştırır. Kötülüklerle tuzak (düzen) kuranlara gelince, onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı (düzeni) bozulur.” (Fatır: 10) 
Hakkı hâkim kılmak, nefsimizi, ferdi, toplumu ve kurumları İslam’la ıslah etmek ve bu gün ırkçı emperyalizm tarafından yürütülen ifsad ve zulüm düzenini engellemek, bir kimsenin veya gurupların birbirinden bağımsız tek başlarına yapabileceği bir görev değildir. Bu çalışmalar ittifak halinde, teşkilatlanarak, BÜNYANÜN MERSUS gibi kenetlenerek yapılması emredilmiştir. “Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi (BÜNYANÜN MERSUS) saf bağlayarak savaşanları sever.” (Saf: 4) Bu mücadelenin başarıya ulaşmasının en önemli şartı, sağlam bir teşkilat yapısına sahip olmaktır. Görevlerin ittifak halinde, hep beraber teşkilatlanarak disiplin ve ciddiyetle yürütülmesi bir tercih değil zorunludur ve inancın gereğidir. Rabbimiz buyuruyor: ”Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Ali İmran: 104.) Peygamberimiz buyuruyor: “Allah’ın eli cemaatin üzerinedir. O halde kim kendisini (cemaatten) ayırırsa o cehennem için ayrılacaktır.” (Tilmizi) Peygamberimizin şu beyanı, teşkilat halinde çalışırken yapılması ve yapılmaması gereken hususları net bir şekilde ortaya koymaktadır. Peygamberimiz (S.A.V.) buyuruyor: “Allah (C.C.) sizin için üç şeyden razı olur ve sizin üç şeyinize de kızar. Razı olduğu şeyler: 1- Ona ibadet edip şirk koşmamanız, 2- Toplu olduğunuz halde İslam’a sıkı sıkıya sarılıp tefrikaya düşememeniz, 3- Allah’ın (C.C.) başınıza emir tayin ettiği kimselerin sözünü dinlemenizdir. Kızdığı şeyler ise: 1- Dedikodu, 3- İslam gayesi dışında lüzumsuz yerlerde malı israf, 3- Fazla soru sormanızdır.” (İmam Malik) 
Teşkilat halinde yürütmeye mecbur olduğumuz bu çalışmalar Disiplin ve Ciddiyet gerektiren çalışmalardır. Rabbimiz buyuruyor: “İşte onun için sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah’ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum…” (Şuara: 15)

İtaatsiz cihat olmaz. İtaat; verilen görevleri yerine getirmek, denileni yapmaktır.  “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e ve sizden olan emir sahiplerine de (cihat emirlerine) itaat edin…” (Nisa: 59) ayeti, itaati farz kılmaktadır. Peygamberimiz (S.A.V.) buyuruyor: “Müslüman bir kimse, hoşuna gitsin gitmesin, bütün işlerde günah olmadıkça, idarecinin emirlerini dinlemek ve itaat etmek mecburiyetindedir. Eğer idareci günah olan bir hususu emrederse, o zaman onu dinlemek ve itaat etmek gerekmez.” (Buhari ve Müslim) “Kim yeryüzünde Allah’ın dinini ve davasını temsil eden Müslüman bir idareciyi küçük düşürürse, Allah da o kimseyi küçük düşürür.” (Tirmizi: 48)
 Denileni yapmadan “…işittik ve itaat ettik…” mümin duyarlılığını göstermeden izzet bulunmaz vesselam.
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
19/07/2017 - 09:08 Fitneler ve darbeler
08/07/2017 - 08:54 Emanet ve adalet
05/07/2017 - 09:09 Ölümü tefekkür etmek ve güzel bir son ile ölmek
01/07/2017 - 09:05 Cehaletin esir aldığı İslam’sız zihinler
28/06/2017 - 08:52 Münafıklar ve siyaseti
21/06/2017 - 11:01 Ne yapacaksan ölmeden önce yap
17/06/2017 - 09:43 Saadet’e tahammülsüz kimi adamlar
14/06/2017 - 09:47 İnsanın Kur’an ile imtihanı
10/06/2017 - 09:33 Sözü yalan işi talan siyaset
07/06/2017 - 09:38 ABD’nin ipiyle kuyuya inmek
03/06/2017 - 09:30 Ayetler ve adetlerimiz
31/05/2017 - 10:14 Allah’ın doğru yolu ve batıl eğri yollar
27/05/2017 - 09:29 Şükür imandır, nankörlük ise inkâr
24/05/2017 - 15:06 Türkiye’nin solcuları
17/05/2017 - 09:15 Haram ve zulüm düzeni ve Ak parti
13/05/2017 - 10:02 ABD, AB ve İsrail nezdinde izzet aramak
10/05/2017 - 09:17 Devlet yönetiminde Allah korkusu
29/04/2017 - 08:55 Faniyiz deyip yıkılacak saltanatın esiri olmak
26/04/2017 - 09:07 Müstakim olan yolda yürümek
22/04/2017 - 08:59 Önemli olan başkanlık değil nizamdır
19/04/2017 - 09:01 Avamlaşan hocalar, hoca kesilen avam
15/04/2017 - 09:38 Kınamalara aldırmadan yanlışa hayır diyebilmek
12/04/2017 - 09:09 Fitnenin kod adı Deccal, büyük savaş ve referandum
08/04/2017 - 08:58 Milli Görüşçü güce değil, hakka teslim olandır
05/04/2017 - 09:04 Cumhurbaşkanı niçin partili olsun ki?
01/04/2017 - 08:59 Derdi İslam olmayanın referandumu serap olur
29/03/2017 - 09:14 Evet hayır meydan muharebesi
25/03/2017 - 08:59 Vakıa
22/03/2017 - 09:12 İnsanın ve insanlığın adı var
18/03/2017 - 09:41 Kur’an nizamı ve yeni bir dünya
15/03/2017 - 09:08 Saadet Partisi “niçin evet diyemeyiz” diyor?
11/03/2017 - 08:53 Referandum ile de imtihan edersin allah’ım
08/03/2017 - 09:55 Çatışma siyaseti ile kamplaşıp kutuplaşıyoruz
04/03/2017 - 09:10 Saadet partisi’ne sağır, dilsiz ve kör olanlar
01/03/2017 - 09:58 Erbakan hocamız görev yapmaya devam ediyor
25/02/2017 - 09:57 İnsanlığın saadeti için adanmış bir ömürdü Erbakan
22/02/2017 - 09:42 Müslümanlık, Allah'ın hükmüne tabi olmaktır
18/02/2017 - 10:43 Günahları ile helak olmaya koşanlar
15/02/2017 - 09:09 Varlık onun, fon onun gerisi referandum
11/02/2017 - 09:11 Yeni eğitim programlarına Milli Görüş bakışı
08/02/2017 - 09:07 Demokrasiymiş, hadi oradan
04/02/2017 - 08:55 Adil düzene evet, faizci liberal düzene hayır
01/02/2017 - 08:58 Ortak akıl can sıktı, yaşasın tek akıl diyenler
25/01/2017 - 09:12 Aldanmak
21/01/2017 - 08:57 Aldananlar ve Anayasa Değişikliği
18/01/2017 - 09:09 Müslüman Türkiye’nin savunma hattı Kıbrıs
14/01/2017 - 09:01 Saadet Partisi ve anayasa değişikliği
07/01/2017 - 09:17 Milli Görüş ile kafayı bozanlar
04/01/2017 - 09:05 Günahlardan tevbe etmeden terör yok olmaz
28/12/2016 - 09:05 Milli Görüşçü Olmanın Bereketiyle Yaşamak
21/12/2016 - 08:59 Silahı Yalan Olan ABD’nin Elinde Yanan Mum Olmak
17/12/2016 - 09:04 ABD ve İsrail algısı ile yol almak
14/12/2016 - 09:10 Terörü çözmek için tövbe etmeyi gerektiren günahlar
10/12/2016 - 08:50 Kibir ve enaniyet saltanatı
07/12/2016 - 09:23 Saadet Partisi Ve Başkanlık Sistemi
03/12/2016 - 08:55 Türkiye ancak adil düzen ile kurtulur
30/11/2016 - 09:51 İşbirlikçi Siyaset Aldatmacası
26/11/2016 - 09:01 Zulüm İle Saadet Bulunmaz
16/11/2016 - 09:00 Ahir zaman cahiliyesinin çağdaş öncüleri
12/11/2016 - 09:42 Müslümanlar ve insanlık İslam ile kurtulur
09/11/2016 - 09:20 Ortadoğu kan gölü Ve ABD, AB ve İsrail
05/11/2016 - 08:59 Yalana kulak verenler
02/11/2016 - 10:11 Saadete Bilge Başkan
26/10/2016 - 09:01 Biz İslam’a Uyarsak Allah Bize Yardım Eder
22/10/2016 - 08:54 Emanet ve ehliyet
19/10/2016 - 09:38 Yusuf, Talut ve Davut
12/10/2016 - 09:19 Milli Görüş ve iyi ahlak sahibi olmak
08/10/2016 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN BİR DÜZENİ VARDIR
05/10/2016 - 09:27 Nezakete kabalıkla karşılık verenler
01/10/2016 - 09:04 GÖREV İSTENMEZ VERİLİR
28/09/2016 - 09:16 Sadakat ve itaat Milli Görüşün şiarıdır
21/09/2016 - 11:48 Kötülükler ile mücadele etmek
17/09/2016 - 09:17 ÖMÜR DEDİĞİN
10/09/2016 - 09:07 KÂFİRLER İÇİN CAZİP KILINAN DÜNYA HAYATI
03/09/2016 - 09:10 SİYONİZM TİYATROSUNDA OYNANAN İŞBİRLİKÇİLİK OYUNU
31/08/2016 - 09:05 Büyük İsrail için yürütülen kirli savaş
27/08/2016 - 08:55 OLAY OKUMALARI VE KARANLIK İKLİŞKİLER
13/08/2016 - 09:50 Ey iman edenler iman ediniz
10/08/2016 - 09:41 Kıyamet savaşları, deccal, isamesih ve mehdi
06/08/2016 - 09:57 BÜYÜK ŞEYTAN MÜSLÜMAN TÜRKİYE’Yİ DÜŞMAN BELLEMİŞ
03/08/2016 - 09:33 Demokrasi mi Milli Görüş mü
30/07/2016 - 10:23 Gerçekler ile yüzleşmek
27/07/2016 - 09:27 Başımıza gelenler
23/07/2016 - 10:37 Siyonizm’in hedefindeki ülke, Müslüman Türkiye
20/07/2016 - 09:42 Darbe, karşı darbe ve adil siyaset
16/07/2016 - 16:15 Siyaset ve istikamet
13/07/2016 - 09:07 Kötülükler ile mücadele siyaseti
09/07/2016 - 18:00 ALDANMAK
02/07/2016 - 10:03 ALLAH İLE HARP EDEREK HUZUR BULUNMAZ
29/06/2016 - 10:09 İsrail ile antlaşma yapmak
25/06/2016 - 10:09 MANZARAMIZ
22/06/2016 - 14:46 Yalan dünya saltanatı için helak olmaya koşmak
18/06/2016 - 10:42 ZEKÂT VE CİHAT
15/06/2016 - 10:28 Allah’a sadık olmayan iktidar zillettir
11/06/2016 - 09:58 İŞİTTİK VE İTAAT EDİYORUZ DİYEBİLMEK
08/06/2016 - 10:04 Ramazan, Kur’an ve Nizam
01/06/2016 - 09:18 Ben Müslümanım diyorsun ya
28/05/2016 - 10:12 AK Parti’nin yanlış yolunu doğru bulanlar
25/05/2016 - 11:18 AK Parti’nin takip ettiği yol
18/05/2016 - 09:26 Saadet Avrupa Eğitim Kampı ve Milli Görüş
14/05/2016 - 09:19 ZİLLET YOLUNDA SAADET ARAMAK
11/05/2016 - 09:10 Rabbim Allah, kitabım Kur’an, önderim Peygamber dedikten sonra
07/05/2016 - 09:08 TEPELERDE ÇELİK ÇOMAK OYNAYAN ADAMLAR
04/05/2016 - 11:02 Allah’ın ahkâmını hesaba katmadan yönetmek
30/04/2016 - 08:56 ANAYASA YAPIM SÜRECİ VE GERÇEKLER
27/04/2016 - 09:07 Ülfet etmek, görmek ve gözetmektir
20/04/2016 - 10:13 İnsan ve ölüm
16/04/2016 - 14:42 VERİLMİŞ BİR SÖZ, ALLAH YOLUNDA İNFAK
13/04/2016 - 09:13 Balgat Eğitim Merkezi ve bir hayır ortaklığı imkânı
09/04/2016 - 09:08 KİBİR SİYASETİ VE ZELİL OLMUŞ MÜSTEKBİRLER
26/03/2016 - 14:14 MÜSLÜMAN VE İNSANLIK İSLAM’SIZ KALINCA
19/03/2016 - 14:41 FESADA KOŞANLAR
03/02/2016 - 17:23 Kadın ile erkeğin görüşme edepleri
02/02/2016 - 13:34 MÜSLÜMAN KADIN VE TOPLUMSAL HAYAT
15/01/2016 - 13:18 Günümüze dair bir okuma
30/12/2015 - 14:45 İslam’ı yaşamak ve yaşatmak
14/12/2015 - 11:32 Kul muyuz, köle miyiz?
09/12/2015 - 11:29 İktidar
07/12/2015 - 11:03 İslam ile savaşanlar ve işbirlikçileri
02/12/2015 - 12:09 AKP iktidarı ve Avrupa Birliği
30/11/2015 - 09:51 Edep...
23/11/2015 - 12:25 Akabe Biatları
18/11/2015 - 13:19 Ümmet, Biat ve İtaat
16/11/2015 - 07:24 Müslüman, Şuurlu Müslüman
11/11/2015 - 14:00 Müslüman, derdi İslam olandır
09/11/2015 - 13:07 Kur’an ve Sünnet ölçeğinde 1 Kasım seçimleri
04/11/2015 - 10:09 Seçim yapmak, İslamda karar kılmaktır
02/11/2015 - 14:18 Şeytanın adımları ve adamları
28/10/2015 - 14:37 Saadete oy vermek sadıklar ile birlikte olmaktır
19/10/2015 - 13:48 ANKARA’DAN HOLLANDA’YA, DİYARBAKIR VE CİZRE’YE
10/10/2015 - 17:05 Yüreğinin sesini dinle
06/10/2015 - 14:09 Hedefteki Saadet
30/09/2015 - 11:10 AK Partili fanatikler ve Erbakan istismarı
28/09/2015 - 10:43 1 KASIM SEÇİMLERİNİN TARİHİ ÖNEMİ
23/09/2015 - 10:09 Saadet Partisini ve tabanını hafife almak
16/09/2015 - 15:49 İslama ve Müslümanlara yönelik saldırılar
02/09/2015 - 09:58 Kibir savaşları ve çıkmaz sokak siyaseti
31/08/2015 - 11:27 Rüyalar ve gerçekler
24/08/2015 - 11:00 Adil devlet ve devlet adamlığı
19/08/2015 - 10:36 Oyunu kim kurar kim oynar
17/08/2015 - 11:08 La İlahe İllallah Muhammedün Resulüllah
12/08/2015 - 12:46 Gerçekten terörden kurtulmak istiyorsak!
10/08/2015 - 11:13 Kur’an ve sünnet ile yürümek
05/08/2015 - 11:03 Irkçı ve inkârcı siyasetin terör fitnesi
03/08/2015 - 11:18 İlgiliye mektup
29/07/2015 - 11:21 Türkiye’yi tehdit eden zalimin düzeni hilekârın rejimi
15/07/2015 - 11:29 Müminin cihad ve infak imtihanı
13/07/2015 - 11:20 Hevayı ilah edinmek
07/07/2015 - 11:16 İnfak etmek Allaha şükür, etmemek ise nankörlüktür
06/07/2015 - 11:04 Büyük İsrail için büyük savaş kapımızda
03/07/2015 - 11:31 İnfak, insanı cehennem ateşinden korur
01/07/2015 - 10:54 Adım adım çökertilen ülke Türkiye
30/06/2015 - 11:19 Ramazan ayı ve faiz muhasebesi
29/06/2015 - 11:31 Türkiyeyi bekleyen tehlike ve ikiz yasalar
25/06/2015 - 13:47 Allah ehli, Kuran nizamına uyandır
23/06/2015 - 14:20 Kuran ve hayat
10/06/2015 - 10:24 Kazananlar ve kaybedenler seçimi
08/06/2015 - 08:44 Gümüşhane seçim hatıraları
03/06/2015 - 10:49 Hukuk ve kuvvet yanılgısı
01/06/2015 - 11:07 Dış politika
25/05/2015 - 11:17 Zannın yorgun düşürdükleri
18/05/2015 - 10:49 Rantçı ve yağmacı saldırılar
13/05/2015 - 11:43 Milli İttifak iktidarında 2
04/05/2015 - 11:19 Milli İttifakın seçim beyannamesi 2
22/04/2015 - 10:57 Milli İktidar İçin Milli İttifak
13/04/2015 - 11:16 Ameller Niyetlere Göredir
01/04/2015 - 11:55 AKP ve Yeni Türkiye Düzeni
25/03/2015 - 11:12 Helak Olmaya Götüren Günahlar
25/02/2015 - 11:08 Kendisini Değil, Ümmeti Düşünen Erbakan
07/01/2015 - 11:59 AKP’nin Yürüttüğü Hile Rejimi ve Köle Düzeni
17/12/2014 - 11:15 Çözüm Süreci, Büyük İsrail Projesi
10/12/2014 - 12:23 İşbirlikçi ve İnkârcı Siyaset
26/11/2014 - 11:03 DERİN DÜŞMAN ŞEYTAN VE SİYASETİ
05/11/2014 - 11:05 İslam Bilinmeden Yaşanmaz
08/10/2014 - 12:59 Kıyamet Savaşları
01/10/2014 - 12:16 Milli Görüşçüye Mektup
16/04/2014 - 14:24 Faizci zalim düzenin muhafazakâr demokratı olmak
09/04/2014 - 13:43 İktidar değil, İslam için siyaset
27/11/2013 - 12:40 Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim 1
11/09/2013 - 10:47 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 4
04/09/2013 - 07:42 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 3
17/07/2013 - 07:52 Kur’an ve mümin
03/07/2013 - 12:47 İslam’a uymak veya İslam’ı hevaya uydurmak
26/06/2013 - 13:23 Cihadın edep esası ve emire itaat
12/06/2013 - 14:03 Bir Milli Görüş mürşidi Kirazhoca
05/06/2013 - 00:10 İfsatçı eğitim veya çökertilen gençlik
15/05/2013 - 12:25 Milli Görüş ve illa edep elbisesi
01/05/2013 - 14:14 Bizi İslamsız bırakma Allahım
24/04/2013 - 11:29 Müslüman’ın görev şuuru ve Milli Görüş
10/04/2013 - 07:22 Davanın adamı olmak
03/04/2013 - 11:34 İslam ve biz Müslümanlar
27/03/2013 - 10:44 Diyarbakır: Bir diyarı İslam
06/03/2013 - 13:24 Erbakan ve teşkilatlanma şuuru
13/02/2013 - 11:54 Milli Görüş ve lider Erbakan
06/02/2013 - 10:34 Akıldan ve kalbten hasta olanlar
23/01/2013 - 14:30 Bizi zillete düşüren kabuller ve izzet hâlleri
09/01/2013 - 08:22 Kuran nizamı ve müslümanca duruş
26/12/2012 - 08:41 Dünya ahiretin tarlasıdır
19/12/2012 - 09:35 Kıyametin büyük alameti ABD, AB ve Siyonizm
12/12/2012 - 07:15 Ülke güvenliğini tehdit eden büyük günahlar
05/12/2012 - 10:15 İki Tren
28/11/2012 - 09:39 Fitneler ve Savaşlar 3
21/11/2012 - 08:01 Fitneler ve savaşlar 2
07/11/2012 - 08:32 İslam, şuur, cihad ve müslüman
31/10/2012 - 08:00 Hizbullah ve hizbüşşeytan
24/10/2012 - 11:19 Vah Milli Eğitim vah...!
17/10/2012 - 08:17 Erbakan ve AKP
10/10/2012 - 00:38 İslam ve dini milliyetçilik
03/10/2012 - 08:20 İman ilahi ahkâmı yürütmeyi gerektirir
26/09/2012 - 10:00 Türkiye Adil Düzene geçmeden iflah olmaz
19/09/2012 - 08:59 Okul kitapları ve İslam
12/09/2012 - 09:52 İslam ve Materyalizm Ekseninde Talim ve Terbiyemiz
05/09/2012 - 09:32 İslam ve Müslüman
29/08/2012 - 09:23 Terör Milli Görüş İle Çözülür
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Durun Siz Eski Müttefiksiniz
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Eski mobilya
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Son hamle hazırlığı!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Özgür olduğunu zanneden mahkûmlar gibiyiz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Sessizlik ve atalet…
Şakir TARIM
Yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Haçlı ittifakı giderek azgınlaşıyor
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz