29 Muharrem 1439 | 20 Ekim 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Kıyametin büyük alameti ABD, AB ve Siyonizm
19/12/2012 - 09:35
İsmail Hakkı AKKİRAZ

 

Bismillahirrahmanirrahim

Âlemlerin Rabbi, iki cihan saadetimiz için bizlere İslam'ı ihsan eden, Allah(c.c)'a hamd, muallimimiz, liderimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)'ya salât ve selam olsun.

Kıyâmet; dikilmek, ayağa kalkmak, doğrulmak ve dirilmektir. İslami bir kavram olarak kıyamet; Allah(c.c)'ın takdiri gereği, kâinatın düzeninin bozulması, bütün varlıkların yok olması, sonra tekrar diriltilmesi, mahşer yerinde toplanması, hesaba çekilmesi ve dünyada yaptığı işlerin karşılıklarının verilmesidir. Bu mefhum, canlı ve cansız bütün varlıkların tamamının imhası anlamında kullanıldığı gibi yeniden diriltilmesi anlamında da kullanılmaktadır. Yani bütün canlıların yok oldukları güne kıyamet dendiği gibi, bütün varlıkların tekrar diriltileceği güne de kıyamet denir. Kıyamet, Allah'a imandan sonra İslâm'ın önemli inanç esası olarak ahiret hayatının ilk aşamasını oluşturur. Genel bir yok oluş ve yeniden var olmadan sonra yaşanacak olan Haşr, Sırat, Hesap, Mizan, Cennet ve Cehennem gibi olaylar kıyamet gününün gündemidir. Kıyamet, müthiş bir şeydir. Rabbimiz buyuruyor: "Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir! Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir, fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir!" (Hac: 1-2)

Allah, kıyametin ne zaman kopacağını insanlardan gizlemiştir. Bu gizlilik, Allah'ın kuvvet ve kudretinin, insanın da acziyetinin en açık delillerindendir. Rabbimiz buyuruyor: "Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini O'ndan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır; ama insanların çoğu bilmezler." (Araf: 187)

KIYÂMET ALAMETLERİ

Bunlar, kıyametin yaklaştığını, kopmak üzere olduğunu gösteren işaretler ve olaylardır. Bu olaylar ve işaretler küçük alametler ve büyük alametler olmak üzere iki başlık halinde incelenir. Kur'an'da bu alametlerin belirdiği ifade edilmekle birlikte bunlar hakkında bilgi verilmez. Rabbimiz buyuruyor: "Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar! (Muhammed: 18) Hadis kitaplarında, kıyametten önce ortaya çıkacak alametlerden söz eden çok sayıda hadis mevcuttur. Kıyamet öncesi dönemde, İslam'ın temel esaslarından uzaklaşma, Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına uymaya gereken önemin verilmemesi, ibadetlerin terk edilmesi, ahlaksızlığın çoğalması şeklinde kendini gösteren küçük alametlerin başlıcalar şu şekilde sıralanabilir: 1- İnsanların yüksek binalar yapmakta birbiriyle yarışmaları, 2- İnsanların ölümü temenni etmeleri, 3- Cariyenin efendisini doğurması, 4- Hicaz'da bir ateşin çıkarak Busra'da-Şam yakınlarında bir yer- develerin ayaklarını aydınlatması, 5- Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması ve insanların bunun için savaşmaları, 6- İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması, 7- İslâmi ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması, 8- Depremlerin çoğalması, 9- Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması, 10- Cinayetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi, 11- Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri etkisiz hale getirmesi, 12- Zinanın açıkça işlenmesi, kadının erkeğe erkeğin kadına benzemesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması, 13- Kahtan'lı bir adam çıkarak, insanları asası ile idare etmesi, 14- Faiz ve benzeri yollarla insanların mallarının batıl yollardan yenmesi, 15- Livata: Eşcinsellik; erkekle erkeğin yetinmesi ve benzeri alametlerdir.

Kıyametin büyük alametleri ise şunlardır: 1- Deccal'ın çıkması, 2- Duhanın yani dumanın çıkması, 3- Dabbetül-arzın çıkması, 4- Güneşin batıdan doğması, 5- Hz. İsa'nın inmesi, 6- Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, 7- Doğuda bir yerin batması, 8- Batıda bir yerin batması, 9- Arap Yarımadasında bir yerin batması, 10- Yemen'den çıkacak olan büyük bir ateşin, insanları önüne katarak bir yere doğru sürmesi alametleridir.

Peygamberimiz, zamanın sonunda olacak olaylarla ilgili olarak bizlere detaylı beyanlarda bulunmuştur. O şöyle buyuruyor: "Altı şey kıyamet alametlerindendir: Ölümüm, Kudüs'ün fethi, insanları koyunun yün kırpıntısı gibi yakalayıp yere düşüren ölüm salgını, her Müslüman'ın evinin içine girecek olan bir fitne, kişiye bin dinar verildiği halde bunu azımsayıp kızması, Rumların (Batılıları) anlaşmaya uymayıp ihanet ederek her birinin altında on iki bin askerin bulunduğu seksen bayrak¬la üzerinize yürümeleridir."(Ahmed b. Hanbel)

ABD, AB VE SİYONİZM

Batılılara göre Armageddon, "Büyük Savaş" Büyük Ortadoğu Projesinin gerçekleşmesi için yapılması zorunlu bir savaştır. Armagedon: Yahudilerin dünya hâkimiyetine ulaşmak için yapacaklarını düşündükleri son kutsal savaşın adıdır. Bu savaş, Yahudilere göre kendi galibiyetleriyle sonuçlanacak ve Yahudiler Tevrat'ta yazılı olan Nil'den Fırat'a kadar topraklar üzerinde Büyük İsrail'i kurma amaçlarına ulaşacaklardır.

Mesih inanışı, hem Yahudilerde hem de Hıristiyanlarda bir inanç esasıdır. Bu inanç, bugünkü batıyı ayakta tutan ve geleceğe bağlayan en önemli bir konudur. Batı, bütün keşiflerini, savaşlarını, sözde ilerlemesini, kurdukları düzenleri bu inanış için inşa etmişlerdir. Bugünkü dünya düzeni de bu inanış için kurulmuş bir düzendir. Batının Mesih'in gelmesi için önüne koyduğu esaslar vardır. Bunlar şunlardır: 1- İnsanlar içinde Beni İsrail ırkına mensup olanlar üstün varlıklardır ve diğer ırkların hepsi Beni İsrail'in köleleri olarak yaratılmıştır. Onlar önce maymun olarak yaratılmışlar ve sonra da insana dönüşmüşlerdir. 2- Bu gerçek nazariyatta kalmayacak, yaşama da yansıyacaktır. 3- Bu yansımanın gerçekleşmesi için, Beni İsrail'in 3 görevi yerine getirmesi gerekmektedir; a- Tarih boyunca bulundukları ülkelerde bozgunculuk yaptıkları için hep sürgüne gönderilmiş olan Beni İsrail'in Kudüs'te toplanması, b- Beni İsrail'in, Fırat'tan Nil'e kadar bütün Ortadoğu'yu kapsayan (Kıbrıs ve Kuzey Doğu Anadolu'muz da dâhil olmak üzere) Vaat Edilmiş Toprakların tamamını içine alan "Büyük İsrail"i kurması. Bunun emniyeti için de Fas'tan Endonezya'ya kadar 28 ülke yönetiminin kontrol altında bulundurulması ve Anadolu'da Selçuklunun ve Osmanlı'nın mirasçısı bağımsız bir devletin bulunmaması, c- Süleyman Mabedi'nin yeniden inşa edilmesi, 4- Bu görevler yerine getirildiği zaman, Beni İsrail'in kurtarıcı olarak gördüğü Mesih Deccal gelecek, (İsa (a.s) değil !) Davut (a.s)'ın tahtına kral olarak oturacak ve Beni İsrail'in dünya hâkimiyetini ebediyen sağlamış olacaktır.

Bu inanç doğrultusunda, ABD ve AB ülkeleri ile bunların işbirlikçileri Siyonizm'in dünya hâkimiyeti için yoğun bir çaba sarf etmektedirler. Önlerindeki tek engel, İslam ve Müslümanlardır. Bilelim ki batılılar İslami kaynakları ciddi bir şekilde taramışlar ve bu kaynaklarda zikredilen olaylar hakkında derin analizler yapmışlar ve ciddi eylem planları hazırlamışlardır. Bugün, dünyanın nesrinde olursa olsun İslam coğrafyasının kan gölüne çevrilmesi bu çalışmaların bir sonucudur. Bu Peygamberimizin bize olacağını haber verdiği olaylardandır ve kıyamet alametlerindendir.

Günümüzün Müslüman yöneticileri, batılılarla tam bir ittifak ve anlaşma halindedirler. Bu duruma işaret eden şu hadisi birlikte okuyalım. Peygamberimiz buyuruyor: "Siz Rumlarla güven içinde güzel bir ba¬rış yapacaksınız, ardınızdaki düşmana karşı beraber savaşacaksınız. Zafer elde edilip birçok ganimetlere kavuşup, korktuğunuzdan emin olacaksınız. Sonra tepeleri olan bir yere geleceksiniz. Hıristiyanlardan bir adam haçı havaya kaldırıp, işte "Rumlar (Batılılar) bu haç sayesinde galip gelmiştir" diyecek. Buna öfkelenen bir Müslüman, kalkıp onu kıracak, işte o zaman Rumlar anlaşmayı bozup silaha sarıla¬caklardır. "Müslümanlar da silaha sarıla¬caklar. Rumlarla savaşmaya mecbur kalacak¬lar, işte o topluluğa Allah şehitliği ikram edecektir." (Ebu Davud)

ABD öncülüğündeki batılı güçler, Afganistan'ı, Irak'ı, işkâl etmişlerdir. İslam coğrafyasının her bölgesinde üsleri vardır. Bütün coğrafyayı kontrol etmektedirler. Türkiye ABD ve AB ile birlikte hareket ettiği için NATO'nun önemli üslerinin bulunduğu ülkelerden birisidir. Suriye meselesi, batılılar açısından telafisi olmayacak bir meseledir. Onun için çok hassas davranmaktadırlar.

KORKUNUN ECELE FAYDASI YOKTUR

Bu bölgede, batılılarla Müslümanların savaşmaları kaçınılmazdır. Bu savaşı batılılar değil; Müslümanlar kazanacaktır. Müslümanlar, bu savaşı Milli Görüşle kazanacaklardır. Peygamberimiz buyuruyor: "Rumlar (Batılılar) Amakya'da Dâbik'a inmedik¬çe Kıyamet kopmaz. O zaman yeryüzünün en seçkinlerinden olan Medine'den bir ordu çı¬kacak. Karşılıklı saf haline gelip savaş vazi¬yeti aldıklarında Rumlar (Baatılılar) şöyle diyecek: "Bırakın bizi de bizden esir alanlarla savaşalım." Müslümanlar şöyle cevap verecek¬ler: "Hayır, biz kardeşlerimizle savaşmanıza izin vermeyiz." Bunun üzerine Rumların üç¬te biri yenilgiye uğrayacak ve Allah asla on¬ların tövbelerini kabul etmeyecek. Müslü¬manların üçte biri de öldürülecek ki, Allah katında onlar şehitlerin en üstünüdürler. Üçte biri de feth edecek. Asla fitneye düşmeyecek¬ler. Onlar Kostantiniyye'yi feth edecekler..." (Müslim)

İslam düşmanı batılılar, ırkçı emperyalizm ve işbirlikçileri istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır vesselam.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
18/10/2017 - 10:14 AB cahiliyeti ve bize giydirdiği gömlek
13/09/2017 - 09:35 Türkiye’nin temel sıkıntıları ve Ak Parti
09/09/2017 - 09:00 Bir Yahudi Vergisi Olarak Faiz Mikrobu
06/09/2017 - 09:38 Faiz, Allah ve Resulüne Açılmış Bir Savaştır
30/08/2017 - 09:40 Adil Düzen için tebliğ, tanıtma, tedris ve siyaset
26/08/2017 - 08:57 İnanır ama Allah’tan korkmaz adamlar
23/08/2017 - 09:57 Devlet konuşmaz, yapar
19/08/2017 - 09:09 16. kuruluş yılında Ak Parti
16/08/2017 - 09:14 Şeytan Görevini Yapıyor
12/08/2017 - 09:08 Aldatanlar ve aldananlar
09/08/2017 - 09:09 Şeytan, Saadet Partisi’ne niçin düşmandır?
05/08/2017 - 08:57 Ordu Aybastı Perşembe Yayla Şenlikleri
02/08/2017 - 09:18 Büyük Kudüs Mitingi
29/07/2017 - 09:47 İslam ve Beni İsrail
26/07/2017 - 09:22 Kudüs için kıyam etmek
19/07/2017 - 09:08 Fitneler ve darbeler
08/07/2017 - 08:54 Emanet ve adalet
05/07/2017 - 09:09 Ölümü tefekkür etmek ve güzel bir son ile ölmek
01/07/2017 - 09:05 Cehaletin esir aldığı İslam’sız zihinler
28/06/2017 - 08:52 Münafıklar ve siyaseti
21/06/2017 - 11:01 Ne yapacaksan ölmeden önce yap
17/06/2017 - 09:43 Saadet’e tahammülsüz kimi adamlar
14/06/2017 - 09:47 İnsanın Kur’an ile imtihanı
10/06/2017 - 09:33 Sözü yalan işi talan siyaset
07/06/2017 - 09:38 ABD’nin ipiyle kuyuya inmek
03/06/2017 - 09:30 Ayetler ve adetlerimiz
31/05/2017 - 10:14 Allah’ın doğru yolu ve batıl eğri yollar
27/05/2017 - 09:29 Şükür imandır, nankörlük ise inkâr
24/05/2017 - 15:06 Türkiye’nin solcuları
17/05/2017 - 09:15 Haram ve zulüm düzeni ve Ak parti
13/05/2017 - 10:02 ABD, AB ve İsrail nezdinde izzet aramak
10/05/2017 - 09:17 Devlet yönetiminde Allah korkusu
29/04/2017 - 08:55 Faniyiz deyip yıkılacak saltanatın esiri olmak
26/04/2017 - 09:07 Müstakim olan yolda yürümek
22/04/2017 - 08:59 Önemli olan başkanlık değil nizamdır
19/04/2017 - 09:01 Avamlaşan hocalar, hoca kesilen avam
15/04/2017 - 09:38 Kınamalara aldırmadan yanlışa hayır diyebilmek
12/04/2017 - 09:09 Fitnenin kod adı Deccal, büyük savaş ve referandum
08/04/2017 - 08:58 Milli Görüşçü güce değil, hakka teslim olandır
05/04/2017 - 09:04 Cumhurbaşkanı niçin partili olsun ki?
01/04/2017 - 08:59 Derdi İslam olmayanın referandumu serap olur
29/03/2017 - 09:14 Evet hayır meydan muharebesi
25/03/2017 - 08:59 Vakıa
22/03/2017 - 09:12 İnsanın ve insanlığın adı var
18/03/2017 - 09:41 Kur’an nizamı ve yeni bir dünya
15/03/2017 - 09:08 Saadet Partisi “niçin evet diyemeyiz” diyor?
11/03/2017 - 08:53 Referandum ile de imtihan edersin allah’ım
08/03/2017 - 09:55 Çatışma siyaseti ile kamplaşıp kutuplaşıyoruz
04/03/2017 - 09:10 Saadet partisi’ne sağır, dilsiz ve kör olanlar
01/03/2017 - 09:58 Erbakan hocamız görev yapmaya devam ediyor
25/02/2017 - 09:57 İnsanlığın saadeti için adanmış bir ömürdü Erbakan
22/02/2017 - 09:42 Müslümanlık, Allah'ın hükmüne tabi olmaktır
18/02/2017 - 10:43 Günahları ile helak olmaya koşanlar
15/02/2017 - 09:09 Varlık onun, fon onun gerisi referandum
11/02/2017 - 09:11 Yeni eğitim programlarına Milli Görüş bakışı
08/02/2017 - 09:07 Demokrasiymiş, hadi oradan
04/02/2017 - 08:55 Adil düzene evet, faizci liberal düzene hayır
01/02/2017 - 08:58 Ortak akıl can sıktı, yaşasın tek akıl diyenler
25/01/2017 - 09:12 Aldanmak
21/01/2017 - 08:57 Aldananlar ve Anayasa Değişikliği
18/01/2017 - 09:09 Müslüman Türkiye’nin savunma hattı Kıbrıs
14/01/2017 - 09:01 Saadet Partisi ve anayasa değişikliği
07/01/2017 - 09:17 Milli Görüş ile kafayı bozanlar
04/01/2017 - 09:05 Günahlardan tevbe etmeden terör yok olmaz
28/12/2016 - 09:05 Milli Görüşçü Olmanın Bereketiyle Yaşamak
21/12/2016 - 08:59 Silahı Yalan Olan ABD’nin Elinde Yanan Mum Olmak
17/12/2016 - 09:04 ABD ve İsrail algısı ile yol almak
14/12/2016 - 09:10 Terörü çözmek için tövbe etmeyi gerektiren günahlar
10/12/2016 - 08:50 Kibir ve enaniyet saltanatı
07/12/2016 - 09:23 Saadet Partisi Ve Başkanlık Sistemi
03/12/2016 - 08:55 Türkiye ancak adil düzen ile kurtulur
30/11/2016 - 09:51 İşbirlikçi Siyaset Aldatmacası
26/11/2016 - 09:01 Zulüm İle Saadet Bulunmaz
16/11/2016 - 09:00 Ahir zaman cahiliyesinin çağdaş öncüleri
12/11/2016 - 09:42 Müslümanlar ve insanlık İslam ile kurtulur
09/11/2016 - 09:20 Ortadoğu kan gölü Ve ABD, AB ve İsrail
05/11/2016 - 08:59 Yalana kulak verenler
02/11/2016 - 10:11 Saadete Bilge Başkan
26/10/2016 - 09:01 Biz İslam’a Uyarsak Allah Bize Yardım Eder
22/10/2016 - 08:54 Emanet ve ehliyet
19/10/2016 - 09:38 Yusuf, Talut ve Davut
12/10/2016 - 09:19 Milli Görüş ve iyi ahlak sahibi olmak
08/10/2016 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN BİR DÜZENİ VARDIR
05/10/2016 - 09:27 Nezakete kabalıkla karşılık verenler
01/10/2016 - 09:04 GÖREV İSTENMEZ VERİLİR
28/09/2016 - 09:16 Sadakat ve itaat Milli Görüşün şiarıdır
21/09/2016 - 11:48 Kötülükler ile mücadele etmek
17/09/2016 - 09:17 ÖMÜR DEDİĞİN
10/09/2016 - 09:07 KÂFİRLER İÇİN CAZİP KILINAN DÜNYA HAYATI
03/09/2016 - 09:10 SİYONİZM TİYATROSUNDA OYNANAN İŞBİRLİKÇİLİK OYUNU
31/08/2016 - 09:05 Büyük İsrail için yürütülen kirli savaş
27/08/2016 - 08:55 OLAY OKUMALARI VE KARANLIK İKLİŞKİLER
13/08/2016 - 09:50 Ey iman edenler iman ediniz
10/08/2016 - 09:41 Kıyamet savaşları, deccal, isamesih ve mehdi
06/08/2016 - 09:57 BÜYÜK ŞEYTAN MÜSLÜMAN TÜRKİYE’Yİ DÜŞMAN BELLEMİŞ
03/08/2016 - 09:33 Demokrasi mi Milli Görüş mü
30/07/2016 - 10:23 Gerçekler ile yüzleşmek
27/07/2016 - 09:27 Başımıza gelenler
23/07/2016 - 10:37 Siyonizm’in hedefindeki ülke, Müslüman Türkiye
20/07/2016 - 09:42 Darbe, karşı darbe ve adil siyaset
16/07/2016 - 16:15 Siyaset ve istikamet
13/07/2016 - 09:07 Kötülükler ile mücadele siyaseti
09/07/2016 - 18:00 ALDANMAK
02/07/2016 - 10:03 ALLAH İLE HARP EDEREK HUZUR BULUNMAZ
29/06/2016 - 10:09 İsrail ile antlaşma yapmak
25/06/2016 - 10:09 MANZARAMIZ
22/06/2016 - 14:46 Yalan dünya saltanatı için helak olmaya koşmak
18/06/2016 - 10:42 ZEKÂT VE CİHAT
15/06/2016 - 10:28 Allah’a sadık olmayan iktidar zillettir
11/06/2016 - 09:58 İŞİTTİK VE İTAAT EDİYORUZ DİYEBİLMEK
08/06/2016 - 10:04 Ramazan, Kur’an ve Nizam
01/06/2016 - 09:18 Ben Müslümanım diyorsun ya
28/05/2016 - 10:12 AK Parti’nin yanlış yolunu doğru bulanlar
25/05/2016 - 11:18 AK Parti’nin takip ettiği yol
18/05/2016 - 09:26 Saadet Avrupa Eğitim Kampı ve Milli Görüş
14/05/2016 - 09:19 ZİLLET YOLUNDA SAADET ARAMAK
11/05/2016 - 09:10 Rabbim Allah, kitabım Kur’an, önderim Peygamber dedikten sonra
07/05/2016 - 09:08 TEPELERDE ÇELİK ÇOMAK OYNAYAN ADAMLAR
04/05/2016 - 11:02 Allah’ın ahkâmını hesaba katmadan yönetmek
30/04/2016 - 08:56 ANAYASA YAPIM SÜRECİ VE GERÇEKLER
27/04/2016 - 09:07 Ülfet etmek, görmek ve gözetmektir
20/04/2016 - 10:13 İnsan ve ölüm
16/04/2016 - 14:42 VERİLMİŞ BİR SÖZ, ALLAH YOLUNDA İNFAK
13/04/2016 - 09:13 Balgat Eğitim Merkezi ve bir hayır ortaklığı imkânı
09/04/2016 - 09:08 KİBİR SİYASETİ VE ZELİL OLMUŞ MÜSTEKBİRLER
26/03/2016 - 14:14 MÜSLÜMAN VE İNSANLIK İSLAM’SIZ KALINCA
19/03/2016 - 14:41 FESADA KOŞANLAR
03/02/2016 - 17:23 Kadın ile erkeğin görüşme edepleri
02/02/2016 - 13:34 MÜSLÜMAN KADIN VE TOPLUMSAL HAYAT
15/01/2016 - 13:18 Günümüze dair bir okuma
30/12/2015 - 14:45 İslam’ı yaşamak ve yaşatmak
14/12/2015 - 11:32 Kul muyuz, köle miyiz?
09/12/2015 - 11:29 İktidar
07/12/2015 - 11:03 İslam ile savaşanlar ve işbirlikçileri
02/12/2015 - 12:09 AKP iktidarı ve Avrupa Birliği
30/11/2015 - 09:51 Edep...
23/11/2015 - 12:25 Akabe Biatları
18/11/2015 - 13:19 Ümmet, Biat ve İtaat
16/11/2015 - 07:24 Müslüman, Şuurlu Müslüman
11/11/2015 - 14:00 Müslüman, derdi İslam olandır
09/11/2015 - 13:07 Kur’an ve Sünnet ölçeğinde 1 Kasım seçimleri
04/11/2015 - 10:09 Seçim yapmak, İslamda karar kılmaktır
02/11/2015 - 14:18 Şeytanın adımları ve adamları
28/10/2015 - 14:37 Saadete oy vermek sadıklar ile birlikte olmaktır
19/10/2015 - 13:48 ANKARA’DAN HOLLANDA’YA, DİYARBAKIR VE CİZRE’YE
10/10/2015 - 17:05 Yüreğinin sesini dinle
06/10/2015 - 14:09 Hedefteki Saadet
30/09/2015 - 11:10 AK Partili fanatikler ve Erbakan istismarı
28/09/2015 - 10:43 1 KASIM SEÇİMLERİNİN TARİHİ ÖNEMİ
23/09/2015 - 10:09 Saadet Partisini ve tabanını hafife almak
16/09/2015 - 15:49 İslama ve Müslümanlara yönelik saldırılar
02/09/2015 - 09:58 Kibir savaşları ve çıkmaz sokak siyaseti
31/08/2015 - 11:27 Rüyalar ve gerçekler
24/08/2015 - 11:00 Adil devlet ve devlet adamlığı
19/08/2015 - 10:36 Oyunu kim kurar kim oynar
17/08/2015 - 11:08 La İlahe İllallah Muhammedün Resulüllah
12/08/2015 - 12:46 Gerçekten terörden kurtulmak istiyorsak!
10/08/2015 - 11:13 Kur’an ve sünnet ile yürümek
05/08/2015 - 11:03 Irkçı ve inkârcı siyasetin terör fitnesi
03/08/2015 - 11:18 İlgiliye mektup
29/07/2015 - 11:21 Türkiye’yi tehdit eden zalimin düzeni hilekârın rejimi
15/07/2015 - 11:29 Müminin cihad ve infak imtihanı
13/07/2015 - 11:20 Hevayı ilah edinmek
07/07/2015 - 11:16 İnfak etmek Allaha şükür, etmemek ise nankörlüktür
06/07/2015 - 11:04 Büyük İsrail için büyük savaş kapımızda
03/07/2015 - 11:31 İnfak, insanı cehennem ateşinden korur
01/07/2015 - 10:54 Adım adım çökertilen ülke Türkiye
30/06/2015 - 11:19 Ramazan ayı ve faiz muhasebesi
29/06/2015 - 11:31 Türkiyeyi bekleyen tehlike ve ikiz yasalar
25/06/2015 - 13:47 Allah ehli, Kuran nizamına uyandır
23/06/2015 - 14:20 Kuran ve hayat
10/06/2015 - 10:24 Kazananlar ve kaybedenler seçimi
08/06/2015 - 08:44 Gümüşhane seçim hatıraları
03/06/2015 - 10:49 Hukuk ve kuvvet yanılgısı
01/06/2015 - 11:07 Dış politika
25/05/2015 - 11:17 Zannın yorgun düşürdükleri
18/05/2015 - 10:49 Rantçı ve yağmacı saldırılar
13/05/2015 - 11:43 Milli İttifak iktidarında 2
04/05/2015 - 11:19 Milli İttifakın seçim beyannamesi 2
22/04/2015 - 10:57 Milli İktidar İçin Milli İttifak
13/04/2015 - 11:16 Ameller Niyetlere Göredir
01/04/2015 - 11:55 AKP ve Yeni Türkiye Düzeni
25/03/2015 - 11:12 Helak Olmaya Götüren Günahlar
25/02/2015 - 11:08 Kendisini Değil, Ümmeti Düşünen Erbakan
07/01/2015 - 11:59 AKP’nin Yürüttüğü Hile Rejimi ve Köle Düzeni
17/12/2014 - 11:15 Çözüm Süreci, Büyük İsrail Projesi
10/12/2014 - 12:23 İşbirlikçi ve İnkârcı Siyaset
26/11/2014 - 11:03 DERİN DÜŞMAN ŞEYTAN VE SİYASETİ
05/11/2014 - 11:05 İslam Bilinmeden Yaşanmaz
08/10/2014 - 12:59 Kıyamet Savaşları
01/10/2014 - 12:16 Milli Görüşçüye Mektup
16/04/2014 - 14:24 Faizci zalim düzenin muhafazakâr demokratı olmak
09/04/2014 - 13:43 İktidar değil, İslam için siyaset
27/11/2013 - 12:40 Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim 1
11/09/2013 - 10:47 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 4
04/09/2013 - 07:42 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 3
17/07/2013 - 07:52 Kur’an ve mümin
03/07/2013 - 12:47 İslam’a uymak veya İslam’ı hevaya uydurmak
26/06/2013 - 13:23 Cihadın edep esası ve emire itaat
12/06/2013 - 14:03 Bir Milli Görüş mürşidi Kirazhoca
05/06/2013 - 00:10 İfsatçı eğitim veya çökertilen gençlik
15/05/2013 - 12:25 Milli Görüş ve illa edep elbisesi
01/05/2013 - 14:14 Bizi İslamsız bırakma Allahım
24/04/2013 - 11:29 Müslüman’ın görev şuuru ve Milli Görüş
10/04/2013 - 07:22 Davanın adamı olmak
03/04/2013 - 11:34 İslam ve biz Müslümanlar
27/03/2013 - 10:44 Diyarbakır: Bir diyarı İslam
06/03/2013 - 13:24 Erbakan ve teşkilatlanma şuuru
13/02/2013 - 11:54 Milli Görüş ve lider Erbakan
06/02/2013 - 10:34 Akıldan ve kalbten hasta olanlar
23/01/2013 - 14:30 Bizi zillete düşüren kabuller ve izzet hâlleri
09/01/2013 - 08:22 Kuran nizamı ve müslümanca duruş
26/12/2012 - 08:41 Dünya ahiretin tarlasıdır
19/12/2012 - 09:35 Kıyametin büyük alameti ABD, AB ve Siyonizm
12/12/2012 - 07:15 Ülke güvenliğini tehdit eden büyük günahlar
05/12/2012 - 10:15 İki Tren
28/11/2012 - 09:39 Fitneler ve Savaşlar 3
21/11/2012 - 08:01 Fitneler ve savaşlar 2
07/11/2012 - 08:32 İslam, şuur, cihad ve müslüman
31/10/2012 - 08:00 Hizbullah ve hizbüşşeytan
24/10/2012 - 11:19 Vah Milli Eğitim vah...!
17/10/2012 - 08:17 Erbakan ve AKP
10/10/2012 - 00:38 İslam ve dini milliyetçilik
03/10/2012 - 08:20 İman ilahi ahkâmı yürütmeyi gerektirir
26/09/2012 - 10:00 Türkiye Adil Düzene geçmeden iflah olmaz
19/09/2012 - 08:59 Okul kitapları ve İslam
12/09/2012 - 09:52 İslam ve Materyalizm Ekseninde Talim ve Terbiyemiz
05/09/2012 - 09:32 İslam ve Müslüman
29/08/2012 - 09:23 Terör Milli Görüş İle Çözülür
 
Erdoğan: Melih Gökçek'e, Balıkesir ve Bursa'ya istifa talebimiz iletildi, direnirlerse neticesi ağır olur
Trollenen yazar Abdulkadir Selvi yazdı: Melih Gökçek'in yerine kim geliyor?
Flaş... Melih Gökçek'ten veda gibi sözler: Verilen imkanlarla bunları yaptık...
Erdoğan, 3 belediye başkanına seslendi: Topbaş gibi yapın
Erdoğan'dan ABD'ye: Biz size muhtaç değiliz
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması
Açık öğretim liselerinde yeni model bağış zorunlu eğitim! | Okullar ne zaman açılıyor?
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Sporda şiddeti özendiren sosyal medya hesaplarına takip
Var bir bit yeniği
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
ZENGİN KİM?
Mustafa KAYA
Sağım Solum Sobe
Atilla MEHDİGİL
'Birleşmiş Milletler' hangi amaçla kuruldu?
İshak BEYAZAY
Ortadoğu Ve Judia Kürtler-1
Feyzullah AYDOĞAN
ÖZGÜR DÜNYA KÂBE’DEN BAŞLAR
Ekrem ŞAMA
Amerika demek, entrika demek
Mustafa İŞCAN
Kalp krizi de artık iş kazası sayılıyor
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Politikanın Dışında ve Üzerinde Kalmak
Ali Haydar HAKSAL
Kısır Döngü: Bitmeyen ölümler
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Barzani “Sarı Öküz” mü?
Zeki CEYHAN
Ekonomi tökezlemeye görsün!
Mevlüt ÖZCAN
TV’lerdeki tartışma programları
Mahmut TOPTAŞ
Deist’lerin önderi Ebucehil’dir
Prof.Dr.Ata ATUN
Kredilerde, “Hayat Sigortası” aldatmacası
Prof. Dr. Burhanettin Can
Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
İsmail Hakkı AKKİRAZ
AB cahiliyeti ve bize giydirdiği gömlek
Mustafa YILDIRIM
Sessiz çığlık
Burak KILLIOĞLU
Yorgun…
Şakir TARIM
Arakan Ve Tarihin Çağrısı
İsmail KILLIOĞLU
Bütüncül bakabilmek-2
İbrahim VELİ
Kolaylaştırmak ve müjdelemek için “ilk adım”!
Abdülkadir ÖZKAN
Bir taraf düzeltilirken öbür tarafı yıkmamalı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz