1 Zi'l-ka'de 1438 | 25 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Okul kitapları ve İslam
19/09/2012 - 08:59
İsmail Hakkı AKKİRAZ

 

Bismillahirrahmanirrahim

Âlemlerin Rabbi, iki cihan saadetimiz için bizlere İslam'ı ihsan eden, Allah(c.c)'a hamd, muallimimiz, liderimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)'ya salât ve selam olsun.

Okullar açıldı. Bu eğitim ve öğretim yılında 28 Şubat ürünü kesintisiz eğitim uygulaması yerine 4 4 4 kesintili model uygulamaya konmuştur. Bu modelle birlikte Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed (s.a.v)'in hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri seçmeli olarak müfredata konmuştur. Bu model gereği ortaokullar yeniden hayat bulmuştur. Bunun sonucunda bu yıl hatırı sayılır İHL'lerine bağlı ortaokul açılmıştır. Bunlar gecikmeli de olsa olumlu gelişmelerdir. Milletimiz bu gelişmelerden memnun gözükmektedir. Ancak Türkiye'nin eğitim siyasetinin temel referansları bilinmeden yapılanların ne anlama geldiğini anlamak zordur. Bu yapılanlarla eğitim ve öğretim de batıcılık anlayışı terk edilip İslam'ı referans kabul eden bir anlayışa dönülmüş müdür? Bu soruya verilecek cevaplar yapılanların ne anlama geldiğinin de cevabı olacaktır. 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde, Türkiye ile İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya temsilcileri tarafından Lozan Barış Anlaşması imzalanmıştır. Bu barış anlaşması ile batılıların garantiye aldıkları şey, bu anlaşmasının görünmeyen mimarı Mısır baş hahamı Siyonist Hayım Nahum doktrini gereği Türkiye'nin İslam'dan uzaklaştırılması ve manevi köklerinden koparılarak yumuşak lokma haline getirilmesi sonucudur. Bu anlaşmanın gereği olarak her alanda olduğu gibi eğitim sistemimiz İslam'dan koparılmış Siyonist, Materyalist Hıristiyan batıya bağlanmıştır. Bunun için seçilen akıl hocası Yahudi asıllı John Dewey (1859-1952) olmuştur. Bu zat 19 Temmuz- 10 Eylül 1924 tarihleri arasında dönemin Eğitim Bakanı Vasıf Çınar tarafından Türkiye'ye davet edilmiş bir dizi inceleme ve araştırmadan sonra "Türkiye Maarifi Hakkında Rapor"unu hazırlamış ve ilgililere sunmuştur. John Dewey'in hazırladığı raporla ilgili olarak söylediği şu söz önemlidir. "Biz bir program yaptık. Bu program kırk yıl uygulanırsa, Türkler kökünü kaybeder. Tıpkı bir Amerikalı gibi düşünmeye başlar." Dewey'in önerdiği eğitim modeli İslam düşüncesini eğitimin dışında tuttuğu ve materyalizmi esas aldığı için bu anlayışla yetişen nesiller manevi köklerinden kopacak ve Amerikalılar gibi düşünerek Büyük İsrail'in kurulaması planı karşısında bir engel olmaktan çıkmış olacaktır. Amaç İslam'ca düşünen ve yaşayan bir nesil yerine batılı gibi inanan, düşünen ve yaşayan bir nesil yetiştirmektir.

3 Mart 1924 tarihinde 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 2 Mart 1926'da maarif teşkilâtı hakkındaki kanun kabul edilmiştir. Medreseler başta olmak üzere İslam düşüncesine göre eğitim yapan bütün kurumlar kapatılmıştır. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabulünden bir süre sonra ilkokul programından Kur'an dersleri çıkarılmıştır. Başlangıçta seçmeli olan din dersi ortaokullarda 1930'da, öğretmen okullarında 1931'de, şehir ilkokullarında 1933'de, köy ilkokullarında 1939'da tamamen müfredattan çıkarılmıştır.

Tüm bu gelişmeler sonucu 1939-1948 yılları arasında din derslerinin hiç yer almadığı bir örgün eğitim deneyimi yaşanmıştır. Böylelikle sözüm ona "çağdışı" denilen İslam derslerinin okul müfredat programlarından kaldırılması sağlanmıştır.  O günden bu güne okullarımız ve üniversitelerimizde hâkim kılınan eğitim anlayışı batının bize dayattığı materyalist, seküler eğitim anlayışı olmuştur.

Materyalizm: Var olan ve gerçek olan -haşa- Allah(c.c) değil sadece maddedir. Madde evrenin asli veya temel kurucu unsurudur. Doğaüstü hiçbir şey var değildir. Sadece duyumlarla algılanabilen varlıklar, süreçler veya içerikler vardır ve gerçektirler. Evren; zekâ -hacmi ve ağırlığı olmayan güç- Tanrı vb, gaye ve nihai sebepler tarafından yönetilmez veya yönlendirilmez inanışıdır.

Sekülerizm: Toplumun dünya hayatını İslam'ın temel esaslarına göre tanzim etmesi, ebedi ahiret hayatını kazanacağı bir tarla olarak görmesi yerine, bütünüyle manevi olandan arınıp Materyalizm'in insan tanımına uygun olarak Üstün insanın mutlu köleleri olarak yaşayacağı bir dünya hayatına yönelmesi ve razı olması anlayışıdır. Materyalizm insan ve cin şeytanlarının birlikte ürettiği bir ifsat dinidir ve bu dinin hayat felsefesi de Sekülerizm'dir. Bu anlayışa dayanan bir talim ve terbiyeden hayır gelmemiştir ve gelmeyecektir. Yapılan değişiklikler eğitimin batıcı, İslam karşıtlığı muhtevasını değiştirmeye yönelik değildir. Toplumun bazı taleplerini bu muhtevaya zarar vermeden karşılama işi olarak görülmelidir. Bunun için Müslümanlar olayı doğru okuyup durumu lehlerine çevirecek ciddi aksiyonlar ortaya koymalıdırlar. Çünkü inanan insanlar, çocuklarının materyalist ve seküler şahsiyetler olarak yetişmesine rıza gösteremezler.

OKUL KİTAPLARI

Eğitim ve öğretimin bilinen unsurları aile, okul, öğretmen, öğrenci, çevre ve ders kitaplardır. Ders kitapları önemlidir ve aynı zamanda yapılan eğitimin materyalist veya maneviyatçı olup olmadığının da delilidirler. Türkiye'de ders kitapları İslam ve kaynaklarına itibar edilerek değil; AB kıstasları, Materyalizm ve Sekülerizm fikriyatına göre hazırlanmaktadır. Bunun için bu kitaplar hazırlanırken İslam'ın temel kaynaklarına atıfta bulunmak bilimsel sayılmaz. Çünkü İslam ve kaynaklarına dayalı bilgiler dogmadır, bilimsel deneylerle kanıtlanmadığı sürece doğru şeyler olarak kabul edilemez. Kitapların hazırlanmasında kabul edilen zihniyet budur. Okullarda okutulan Biyoloji, Sosyoloji, Psikoloji, Sağlık Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Kimya, Fizik, Felsefe, Matematik, Muhasebe vb. kitapları incelediğinizde veya itimat ettiğiniz şuurlu Müslüman bir ilim adamına incelettiğinizde bu anlayışa göre hazırlandığını, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Temel Dini Bilgiler ve İHL. meslek dersi kitaplarının da dinler arası diyalog ve ılımlı İslam çerçevesinde batılıların istediği gibi hazırlandığını rahatlıkla görebilirsiniz.

Okul kitapları şu kıstaslara göre hazırlanmaktadır: a- Batı medeniyetinin kök değerlerinin esas alınması. Batının kök değerleri Yahudilik ve Hıristiyanlık değerleridir. Bu değerlerin dayandığı ana referans, Rönesans'tan bugüne Yahudi ruhban sınıfının geliştirdiği KABBALA öğretileridir.

b- Batının din ve ilah anlayışının esasa alınması. Batıda din helal ve haramı olmayan bir kimlikten başka bir şey değildir. Teslis akidesi ekseninde ya çoğulcu bir ilah anlayışına sahiptir veya dinsizdir. c- Materyalizmin esas alınması. Evrim teorisi bağlamında konular anlatılır. Allah'ın kâinatı yarattığı inancı bilimsel bulunmadığı için itibar edilmez. d- Yunan mitolojisinin esas alınması. Buna göre tarih mağara insanıyla başlar ve bu insan ilkel bir insandır, geliştikçe inanma ihtiyacı ortaya çıkmış, çok tanrılı inanış döneminden sonra insanlar tek tanrıya inanır hale gelmişlerdir. e- Latincenin ilim ve eğitim dili olarak kabul edilmesi. Batılılar İslam'ın etkisinden kurtulmak için Rönesans'la birlikte Latinceyi ilim ve eğitim dili olarak üretmişler, ilimler tasnifini de buna göre yapmışlardır. Kitaplarda kullanılacak bütün mefhumların Latince olmasına özen gösterilmektedir. İslam'a ait mefhumların yasaklanması bu kabul gereğidir. f- Kabalist, aydınlanmacı Newton ve Einstein gibi bilim adamlarının bir değer olarak öne çıkarılması. g- Batının insan anlayışının esas alınması. Batı ya göre biri tanrının çocukları olan üstün insan, diğeri ise üstün insan için maymundan dönüşmüş köleler olmak üzere iki ayrı insan vardır. Bu anlayışa göre üstün insanın dışında kalan insanlar Allah'ın kulu değil Yahudi'nin kölesidir. Batı müktesebatı İslam düşmanlığı müktesebatıdır, bu müktesebata göre hazırlanan kitaplar besmelesi olmayan kitaplardır. Bir Müslüman'ın Kur'anı okuyup anladıktan sonra bir Yahudi ve Hıristiyan medeniyeti olan batı ve müktesebatına tabi olması tedavisi zor bir akıl tutulması hastalığıdır. "Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları veli edinmeyin. Zira onlar birbirinin velisidirler. (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları veli tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez." (Maide: 51)

NE İSTİYORUZ

Biz Müslüman'ız. Bizim ilah, insan, çevre anlayışımız Kur'an ve Sünnete uygun olmak zorundadır. İslam'da talim ve terbiye mücerret bir şey değil "Yaratan Rabbinin adıyla oku" esası gereği ulvi bir görevdir. Bundandır ki biz, bütün okul kitaplarının Kur'an-ı Kerimi tefsir eden kitaplar olmasını istiyoruz. Bu kitapların bu anlayışla hazırlanması devleti idare edenlerin ve Talim ve Terbiye Kurulu'nun temel görevidir. Felsefe dersleri kaldırılmalıdır, yerine Kelam dersleri konmalıdır. Biz Müslümanlar; Kelam kitaplarında Allah'ı, iman esaslarını, Tarih kitaplarında Hz. Âdem'in yaratılışından günümüze hak-batıl mücadelesinin tarihi aşamalarını, Coğrafya kitaplarında dağları, ovaları, nehirleri, denizleri ve niçin yaratıldıklarını, Biyoloji kitaplarında canlıların yaratılış hikmetlerini, Fizik kitaplarında ilahi kudretin bir eseri olarak maddenin taşıdığı manayı, Kimya kitaplarında suyun canlılara hayat veren özelliğini, bitkilerin şifa dağıtan hikmetlerini, Astronomi kitaplarında bütün bir kâinatın kusursuz işleyişini Kur'an-ı Kerim rehberliğinde çocuklarımız okusun istiyoruz. Çocuklarımız böyle bir okumayla Allah'ı bilip tanısınlar, dünya ve ahiret saadetleri için tek çare olan İslam'a uysunlar ve yaşasınlar. Çünkü İslam haktır ve Allah'ın rızasıdır. İslam bizim Milli Görüşümüzdür. Akıllı olan kimse bu Milli Görüş'e bağlanır. "Kim, İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır." (Ali İmran: 85) vesselam.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
19/07/2017 - 09:08 Fitneler ve darbeler
08/07/2017 - 08:54 Emanet ve adalet
05/07/2017 - 09:09 Ölümü tefekkür etmek ve güzel bir son ile ölmek
01/07/2017 - 09:05 Cehaletin esir aldığı İslam’sız zihinler
28/06/2017 - 08:52 Münafıklar ve siyaseti
21/06/2017 - 11:01 Ne yapacaksan ölmeden önce yap
17/06/2017 - 09:43 Saadet’e tahammülsüz kimi adamlar
14/06/2017 - 09:47 İnsanın Kur’an ile imtihanı
10/06/2017 - 09:33 Sözü yalan işi talan siyaset
07/06/2017 - 09:38 ABD’nin ipiyle kuyuya inmek
03/06/2017 - 09:30 Ayetler ve adetlerimiz
31/05/2017 - 10:14 Allah’ın doğru yolu ve batıl eğri yollar
27/05/2017 - 09:29 Şükür imandır, nankörlük ise inkâr
24/05/2017 - 15:06 Türkiye’nin solcuları
17/05/2017 - 09:15 Haram ve zulüm düzeni ve Ak parti
13/05/2017 - 10:02 ABD, AB ve İsrail nezdinde izzet aramak
10/05/2017 - 09:17 Devlet yönetiminde Allah korkusu
29/04/2017 - 08:55 Faniyiz deyip yıkılacak saltanatın esiri olmak
26/04/2017 - 09:07 Müstakim olan yolda yürümek
22/04/2017 - 08:59 Önemli olan başkanlık değil nizamdır
19/04/2017 - 09:01 Avamlaşan hocalar, hoca kesilen avam
15/04/2017 - 09:38 Kınamalara aldırmadan yanlışa hayır diyebilmek
12/04/2017 - 09:09 Fitnenin kod adı Deccal, büyük savaş ve referandum
08/04/2017 - 08:58 Milli Görüşçü güce değil, hakka teslim olandır
05/04/2017 - 09:04 Cumhurbaşkanı niçin partili olsun ki?
01/04/2017 - 08:59 Derdi İslam olmayanın referandumu serap olur
29/03/2017 - 09:14 Evet hayır meydan muharebesi
25/03/2017 - 08:59 Vakıa
22/03/2017 - 09:12 İnsanın ve insanlığın adı var
18/03/2017 - 09:41 Kur’an nizamı ve yeni bir dünya
15/03/2017 - 09:08 Saadet Partisi “niçin evet diyemeyiz” diyor?
11/03/2017 - 08:53 Referandum ile de imtihan edersin allah’ım
08/03/2017 - 09:55 Çatışma siyaseti ile kamplaşıp kutuplaşıyoruz
04/03/2017 - 09:10 Saadet partisi’ne sağır, dilsiz ve kör olanlar
01/03/2017 - 09:58 Erbakan hocamız görev yapmaya devam ediyor
25/02/2017 - 09:57 İnsanlığın saadeti için adanmış bir ömürdü Erbakan
22/02/2017 - 09:42 Müslümanlık, Allah'ın hükmüne tabi olmaktır
18/02/2017 - 10:43 Günahları ile helak olmaya koşanlar
15/02/2017 - 09:09 Varlık onun, fon onun gerisi referandum
11/02/2017 - 09:11 Yeni eğitim programlarına Milli Görüş bakışı
08/02/2017 - 09:07 Demokrasiymiş, hadi oradan
04/02/2017 - 08:55 Adil düzene evet, faizci liberal düzene hayır
01/02/2017 - 08:58 Ortak akıl can sıktı, yaşasın tek akıl diyenler
25/01/2017 - 09:12 Aldanmak
21/01/2017 - 08:57 Aldananlar ve Anayasa Değişikliği
18/01/2017 - 09:09 Müslüman Türkiye’nin savunma hattı Kıbrıs
14/01/2017 - 09:01 Saadet Partisi ve anayasa değişikliği
07/01/2017 - 09:17 Milli Görüş ile kafayı bozanlar
04/01/2017 - 09:05 Günahlardan tevbe etmeden terör yok olmaz
28/12/2016 - 09:05 Milli Görüşçü Olmanın Bereketiyle Yaşamak
21/12/2016 - 08:59 Silahı Yalan Olan ABD’nin Elinde Yanan Mum Olmak
17/12/2016 - 09:04 ABD ve İsrail algısı ile yol almak
14/12/2016 - 09:10 Terörü çözmek için tövbe etmeyi gerektiren günahlar
10/12/2016 - 08:50 Kibir ve enaniyet saltanatı
07/12/2016 - 09:23 Saadet Partisi Ve Başkanlık Sistemi
03/12/2016 - 08:55 Türkiye ancak adil düzen ile kurtulur
30/11/2016 - 09:51 İşbirlikçi Siyaset Aldatmacası
26/11/2016 - 09:01 Zulüm İle Saadet Bulunmaz
16/11/2016 - 09:00 Ahir zaman cahiliyesinin çağdaş öncüleri
12/11/2016 - 09:42 Müslümanlar ve insanlık İslam ile kurtulur
09/11/2016 - 09:20 Ortadoğu kan gölü Ve ABD, AB ve İsrail
05/11/2016 - 08:59 Yalana kulak verenler
02/11/2016 - 10:11 Saadete Bilge Başkan
26/10/2016 - 09:01 Biz İslam’a Uyarsak Allah Bize Yardım Eder
22/10/2016 - 08:54 Emanet ve ehliyet
19/10/2016 - 09:38 Yusuf, Talut ve Davut
12/10/2016 - 09:19 Milli Görüş ve iyi ahlak sahibi olmak
08/10/2016 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN BİR DÜZENİ VARDIR
05/10/2016 - 09:27 Nezakete kabalıkla karşılık verenler
01/10/2016 - 09:04 GÖREV İSTENMEZ VERİLİR
28/09/2016 - 09:16 Sadakat ve itaat Milli Görüşün şiarıdır
21/09/2016 - 11:48 Kötülükler ile mücadele etmek
17/09/2016 - 09:17 ÖMÜR DEDİĞİN
10/09/2016 - 09:07 KÂFİRLER İÇİN CAZİP KILINAN DÜNYA HAYATI
03/09/2016 - 09:10 SİYONİZM TİYATROSUNDA OYNANAN İŞBİRLİKÇİLİK OYUNU
31/08/2016 - 09:05 Büyük İsrail için yürütülen kirli savaş
27/08/2016 - 08:55 OLAY OKUMALARI VE KARANLIK İKLİŞKİLER
13/08/2016 - 09:50 Ey iman edenler iman ediniz
10/08/2016 - 09:41 Kıyamet savaşları, deccal, isamesih ve mehdi
06/08/2016 - 09:57 BÜYÜK ŞEYTAN MÜSLÜMAN TÜRKİYE’Yİ DÜŞMAN BELLEMİŞ
03/08/2016 - 09:33 Demokrasi mi Milli Görüş mü
30/07/2016 - 10:23 Gerçekler ile yüzleşmek
27/07/2016 - 09:27 Başımıza gelenler
23/07/2016 - 10:37 Siyonizm’in hedefindeki ülke, Müslüman Türkiye
20/07/2016 - 09:42 Darbe, karşı darbe ve adil siyaset
16/07/2016 - 16:15 Siyaset ve istikamet
13/07/2016 - 09:07 Kötülükler ile mücadele siyaseti
09/07/2016 - 18:00 ALDANMAK
02/07/2016 - 10:03 ALLAH İLE HARP EDEREK HUZUR BULUNMAZ
29/06/2016 - 10:09 İsrail ile antlaşma yapmak
25/06/2016 - 10:09 MANZARAMIZ
22/06/2016 - 14:46 Yalan dünya saltanatı için helak olmaya koşmak
18/06/2016 - 10:42 ZEKÂT VE CİHAT
15/06/2016 - 10:28 Allah’a sadık olmayan iktidar zillettir
11/06/2016 - 09:58 İŞİTTİK VE İTAAT EDİYORUZ DİYEBİLMEK
08/06/2016 - 10:04 Ramazan, Kur’an ve Nizam
01/06/2016 - 09:18 Ben Müslümanım diyorsun ya
28/05/2016 - 10:12 AK Parti’nin yanlış yolunu doğru bulanlar
25/05/2016 - 11:18 AK Parti’nin takip ettiği yol
18/05/2016 - 09:26 Saadet Avrupa Eğitim Kampı ve Milli Görüş
14/05/2016 - 09:19 ZİLLET YOLUNDA SAADET ARAMAK
11/05/2016 - 09:10 Rabbim Allah, kitabım Kur’an, önderim Peygamber dedikten sonra
07/05/2016 - 09:08 TEPELERDE ÇELİK ÇOMAK OYNAYAN ADAMLAR
04/05/2016 - 11:02 Allah’ın ahkâmını hesaba katmadan yönetmek
30/04/2016 - 08:56 ANAYASA YAPIM SÜRECİ VE GERÇEKLER
27/04/2016 - 09:07 Ülfet etmek, görmek ve gözetmektir
20/04/2016 - 10:13 İnsan ve ölüm
16/04/2016 - 14:42 VERİLMİŞ BİR SÖZ, ALLAH YOLUNDA İNFAK
13/04/2016 - 09:13 Balgat Eğitim Merkezi ve bir hayır ortaklığı imkânı
09/04/2016 - 09:08 KİBİR SİYASETİ VE ZELİL OLMUŞ MÜSTEKBİRLER
26/03/2016 - 14:14 MÜSLÜMAN VE İNSANLIK İSLAM’SIZ KALINCA
19/03/2016 - 14:41 FESADA KOŞANLAR
03/02/2016 - 17:23 Kadın ile erkeğin görüşme edepleri
02/02/2016 - 13:34 MÜSLÜMAN KADIN VE TOPLUMSAL HAYAT
15/01/2016 - 13:18 Günümüze dair bir okuma
30/12/2015 - 14:45 İslam’ı yaşamak ve yaşatmak
14/12/2015 - 11:32 Kul muyuz, köle miyiz?
09/12/2015 - 11:29 İktidar
07/12/2015 - 11:03 İslam ile savaşanlar ve işbirlikçileri
02/12/2015 - 12:09 AKP iktidarı ve Avrupa Birliği
30/11/2015 - 09:51 Edep...
23/11/2015 - 12:25 Akabe Biatları
18/11/2015 - 13:19 Ümmet, Biat ve İtaat
16/11/2015 - 07:24 Müslüman, Şuurlu Müslüman
11/11/2015 - 14:00 Müslüman, derdi İslam olandır
09/11/2015 - 13:07 Kur’an ve Sünnet ölçeğinde 1 Kasım seçimleri
04/11/2015 - 10:09 Seçim yapmak, İslamda karar kılmaktır
02/11/2015 - 14:18 Şeytanın adımları ve adamları
28/10/2015 - 14:37 Saadete oy vermek sadıklar ile birlikte olmaktır
19/10/2015 - 13:48 ANKARA’DAN HOLLANDA’YA, DİYARBAKIR VE CİZRE’YE
10/10/2015 - 17:05 Yüreğinin sesini dinle
06/10/2015 - 14:09 Hedefteki Saadet
30/09/2015 - 11:10 AK Partili fanatikler ve Erbakan istismarı
28/09/2015 - 10:43 1 KASIM SEÇİMLERİNİN TARİHİ ÖNEMİ
23/09/2015 - 10:09 Saadet Partisini ve tabanını hafife almak
16/09/2015 - 15:49 İslama ve Müslümanlara yönelik saldırılar
02/09/2015 - 09:58 Kibir savaşları ve çıkmaz sokak siyaseti
31/08/2015 - 11:27 Rüyalar ve gerçekler
24/08/2015 - 11:00 Adil devlet ve devlet adamlığı
19/08/2015 - 10:36 Oyunu kim kurar kim oynar
17/08/2015 - 11:08 La İlahe İllallah Muhammedün Resulüllah
12/08/2015 - 12:46 Gerçekten terörden kurtulmak istiyorsak!
10/08/2015 - 11:13 Kur’an ve sünnet ile yürümek
05/08/2015 - 11:03 Irkçı ve inkârcı siyasetin terör fitnesi
03/08/2015 - 11:18 İlgiliye mektup
29/07/2015 - 11:21 Türkiye’yi tehdit eden zalimin düzeni hilekârın rejimi
15/07/2015 - 11:29 Müminin cihad ve infak imtihanı
13/07/2015 - 11:20 Hevayı ilah edinmek
07/07/2015 - 11:16 İnfak etmek Allaha şükür, etmemek ise nankörlüktür
06/07/2015 - 11:04 Büyük İsrail için büyük savaş kapımızda
03/07/2015 - 11:31 İnfak, insanı cehennem ateşinden korur
01/07/2015 - 10:54 Adım adım çökertilen ülke Türkiye
30/06/2015 - 11:19 Ramazan ayı ve faiz muhasebesi
29/06/2015 - 11:31 Türkiyeyi bekleyen tehlike ve ikiz yasalar
25/06/2015 - 13:47 Allah ehli, Kuran nizamına uyandır
23/06/2015 - 14:20 Kuran ve hayat
10/06/2015 - 10:24 Kazananlar ve kaybedenler seçimi
08/06/2015 - 08:44 Gümüşhane seçim hatıraları
03/06/2015 - 10:49 Hukuk ve kuvvet yanılgısı
01/06/2015 - 11:07 Dış politika
25/05/2015 - 11:17 Zannın yorgun düşürdükleri
18/05/2015 - 10:49 Rantçı ve yağmacı saldırılar
13/05/2015 - 11:43 Milli İttifak iktidarında 2
04/05/2015 - 11:19 Milli İttifakın seçim beyannamesi 2
22/04/2015 - 10:57 Milli İktidar İçin Milli İttifak
13/04/2015 - 11:16 Ameller Niyetlere Göredir
01/04/2015 - 11:55 AKP ve Yeni Türkiye Düzeni
25/03/2015 - 11:12 Helak Olmaya Götüren Günahlar
25/02/2015 - 11:08 Kendisini Değil, Ümmeti Düşünen Erbakan
07/01/2015 - 11:59 AKP’nin Yürüttüğü Hile Rejimi ve Köle Düzeni
17/12/2014 - 11:15 Çözüm Süreci, Büyük İsrail Projesi
10/12/2014 - 12:23 İşbirlikçi ve İnkârcı Siyaset
26/11/2014 - 11:03 DERİN DÜŞMAN ŞEYTAN VE SİYASETİ
05/11/2014 - 11:05 İslam Bilinmeden Yaşanmaz
08/10/2014 - 12:59 Kıyamet Savaşları
01/10/2014 - 12:16 Milli Görüşçüye Mektup
16/04/2014 - 14:24 Faizci zalim düzenin muhafazakâr demokratı olmak
09/04/2014 - 13:43 İktidar değil, İslam için siyaset
27/11/2013 - 12:40 Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim 1
11/09/2013 - 10:47 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 4
04/09/2013 - 07:42 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 3
17/07/2013 - 07:52 Kur’an ve mümin
03/07/2013 - 12:47 İslam’a uymak veya İslam’ı hevaya uydurmak
26/06/2013 - 13:23 Cihadın edep esası ve emire itaat
12/06/2013 - 14:03 Bir Milli Görüş mürşidi Kirazhoca
05/06/2013 - 00:10 İfsatçı eğitim veya çökertilen gençlik
15/05/2013 - 12:25 Milli Görüş ve illa edep elbisesi
01/05/2013 - 14:14 Bizi İslamsız bırakma Allahım
24/04/2013 - 11:29 Müslüman’ın görev şuuru ve Milli Görüş
10/04/2013 - 07:22 Davanın adamı olmak
03/04/2013 - 11:34 İslam ve biz Müslümanlar
27/03/2013 - 10:44 Diyarbakır: Bir diyarı İslam
06/03/2013 - 13:24 Erbakan ve teşkilatlanma şuuru
13/02/2013 - 11:54 Milli Görüş ve lider Erbakan
06/02/2013 - 10:34 Akıldan ve kalbten hasta olanlar
23/01/2013 - 14:30 Bizi zillete düşüren kabuller ve izzet hâlleri
09/01/2013 - 08:22 Kuran nizamı ve müslümanca duruş
26/12/2012 - 08:41 Dünya ahiretin tarlasıdır
19/12/2012 - 09:35 Kıyametin büyük alameti ABD, AB ve Siyonizm
12/12/2012 - 07:15 Ülke güvenliğini tehdit eden büyük günahlar
05/12/2012 - 10:15 İki Tren
28/11/2012 - 09:39 Fitneler ve Savaşlar 3
21/11/2012 - 08:01 Fitneler ve savaşlar 2
07/11/2012 - 08:32 İslam, şuur, cihad ve müslüman
31/10/2012 - 08:00 Hizbullah ve hizbüşşeytan
24/10/2012 - 11:19 Vah Milli Eğitim vah...!
17/10/2012 - 08:17 Erbakan ve AKP
10/10/2012 - 00:38 İslam ve dini milliyetçilik
03/10/2012 - 08:20 İman ilahi ahkâmı yürütmeyi gerektirir
26/09/2012 - 10:00 Türkiye Adil Düzene geçmeden iflah olmaz
19/09/2012 - 08:59 Okul kitapları ve İslam
12/09/2012 - 09:52 İslam ve Materyalizm Ekseninde Talim ve Terbiyemiz
05/09/2012 - 09:32 İslam ve Müslüman
29/08/2012 - 09:23 Terör Milli Görüş İle Çözülür
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Durun Siz Eski Müttefiksiniz
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Eski mobilya
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Son hamle hazırlığı!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Özgür olduğunu zanneden mahkûmlar gibiyiz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Sessizlik ve atalet…
Şakir TARIM
Yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Haçlı ittifakı giderek azgınlaşıyor
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz