29 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 17 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
08/09/2017 - 09:01
Prof. Dr. Burhanettin Can

Giriş

Bugün için en acil konu, “İslâm Kardeşliğini” ve “Ümmet Şuurunu”, yeniden inşa edebilmek ve ihtiyaçları olan kurtuluşu insanlara sunabilmektir.

Burada, Kurban ibadeti bu yönüyle ele alınıp değerlendirilecektir.

Kurban Nedir?

Kurban kelimesinin Arapçada sözlük anlamı, “yakın olmak”, “Allah’a yakın olmak için takdim edilen şey”dir. Istılâhi anlamda ise; “Allah’ı râzı ederek yakınlığını kazanmak için/manen Allah’a yaklaşmak için, ibadet maksadıyla, belli şartları taşıyan hayvanı vaktinde, usulüne uygun olarak kesmeye ve bu amaçla kesilen hayvana” kurban denir (1).

Kurban kelimesi Arapçadır. Ancak, Türkçede kullanılan kurban (kurban bayramında kesilen hayvan) kelimesinin Arapça karşılığı farklıdır. “Kur’an’da kurban karşılığı olarak boğazlayarak kesme olan “zebeha”, “nüsuk, mensek” ve deve kurbanı için “nahr”, Allah’a yaklaşmak veya ihram yasağını çiğnemekten dolayı harem-i Şerif’e kendisi yahut parası gönderilen kurban anlamlarına gelen “hedy” kelimeleri ve Kurban Bayramı’nda Allah’a yaklaşmak amacıyla kesilen belli cins ve evsaftaki hayvanlar için Arapçada “uhdiye”, “dahiye” ve ”ıhdiye” kelimeleri kullanılmaktadır” (2-5).

Tarihsel Süreçte Kurban İbadeti

Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun kıssasında (Habil-Kabil kıssası), Kurbanla ilgili bir bilgi yer almaktadır (5 Maide 27-29). Hz. Âdem’in iki oğlunun kıssasında, “Onların her ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de birininki kabul edilmiş, öbürününki kabul edilmemişti.” şeklinde yer alan cümlede, hem “kurban”, hem de “kabul edilme” kelimesinin yer almış olmasından, içinde yaşadıkları toplumun, kurban kesmeyi Allah ile ilişkili bir ibadet olarak kabul edip gerçekleştirdiği ve içinde yaşadıkları toplumun bu kavramı ve mahiyetini bildiği anlaşılmaktadır. Özellikle kurbanı kabul edilen kardeşin, kurbanı kabul edilmeyen kardeşine, kurbanın kabul şartları ile ilgili yaptığı açıklama, bu düşünceyi kuvvetlendirmektedir.

Dolayısıyla kurbanın, Hz. Âdem’in yeryüzüne gönderilmesinden sonra başlamış, Allah’a yakınlaşmak için yapılan bir ibadet şekli olduğunu söyleyebiliriz. Kurban’ı kabul edilen (Habil), kardeşine (Kabil) “Allah, ancak müttakilerden kabul buyurur”, derken, kurbanla takva arasında ilişki kurmuştur. Kurban kavramı, “Allah’a yakın olmak için takdim edilen şey” olarak tanımlandığına göre muhtemelen Hz. Adem döneminde kurban, bir ibadet olarak kabul edilip icra edilmiştir. Nitekim Kur’an’da “Biz her ümmete kurban kesmeyi, ibadet olarak emrettik.” (22 Hac 34) denmiş olması, kurban ibadetinin insanlığın yeryüzü hayatının başlangıcından bu güne kadar devam eden bir ibadet şekli olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan tarihi süreçte “Allah’tan başkası adına kurban kesilmesi” (2, 5-9), bu ibadet şeklinde, tarihsel süreçte meydana gelen bir sapma olarak değerlendirilmiş ve lânetlenmiştir (10):

“Rasûlullah(sas.): ‘Babasına lânet edene Allah lânet etsin!

Allah’tan başkası için hayvan kesene Allah lânet etsin!.”

Ancak bugünkü anlamdaki kurban ibadeti, Hz. İbrahim’le birlikte başlamıştır (11):

“940. (312) (6927)- Ashab: “Ey Allah’ın Resûlü dediler, bayram günü kesilen şu kurban nedir?”

“Bu, babanız İbrahim aleyhisselâm’ın sünnetidir.» buyurdular.

Ashab: “Pekiyi, kurban kesmede bize ne gibi sevap var ey Allah’ın Resûlü!” dediler.

“Kurbanın her bir kılı için bir sevap” buyurdular.”

Hadiste “Hz. İbrahim’in sünneti” olarak bahsedilen konu, Kur’an’da Saffat suresinde anlatılmaktadır. Hz. İbrahim, rüyasında “oğlunu boğazlıyorken” görmüş ve oğluna (İsmail) gördüğü bu rüyayı anlatarak ona fikrini sormuştur (37/102). “Koşabilecek çağa erişmiş” bir çocuğa fikrinin sorulması ve onun babasına verdiği «Babacığım, emrolunduğun şeyi yap.” demiş olması anlamlıdır. Baba, rüyayı anlatırken “emri verenden” bahsetmiş olmalı ki, çocuk, “Emrolunduğun şeyi yap!”, “Beni sabredenlerden bulacaksın.” demektedir. Bu cevapta, çocuğun emri veren üst otorite hakkında belli bir bilgiye sahip olduğu ima edilmektedir. Baba ve oğulun böyle bir emri büyük bir teslimiyet içerisinde kabul edip uygulama aşamasına geçmiş olmaları (37Saffat103), onların imanlarının derecesinin çok önemli bir göstergesidir.

Bu, Hz. İbrahim ve oğlu için büyük bir imtihandı. Onlar, bu imtihanı kazanmışlar ve onların izinden giden nesillerine bir ibadet şekli olarak kurbanı bırakmışlardı (37/111).

Kurban İbadetinin Hikmeti

Kurban ibadetinin hikmetini anlayabilmek için, kâinatın ve insanın yaratılışındaki hikmeti göz önüne almak gerekmektedir. Kur’an’a göre, kâinat, “Boşuna yaratılmamış” (38/27) ve “Hak ile ve belirli bir süre için yaratılmıştır.” (10/5; 14/19). Keza Kur’an’a göre insan da, “Boşuna yaratılmamış” (23/115), “İbadet etsin diye yaratılmış” (51/ 56-58) ve “Yeryüzünde halife olarak yaratılmıştır.” (38/26-27, 6/165; 2/30; 7/69, 74; 10/14, 73).

İnsanla Allah arasında 1- Yaratan-Yaratılan, 2- Sözlü- Sözsüz Haberleşme, 3- Rab-Kul, 4- Ahlâkî (Ödül-Ceza ) olmak üzere dört boyutlu bir ilişki söz konusudur. İbadetler, bu dörtlü ilişkiyi yerli yerine oturtarak, insanın Allah’a göre konumunu belirlemektedir.

Kurbanın geçtiği gerek Maide 27-29’da ve gerekse 37 Saffat 102-111 ayetlerinde “Allah, ancak müttakilerden kabul buyurur”, “biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz” ve “o, bizim mü’min olan kullarımızdandır.” ifadelerinin kullanılmış olması, Kurban ibadetinin, bu dörtlü ilişkide insanın konumunu belirleyen önemli bir faktör olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

Kurban ibadetinin hikmeti, Hac 34-37’de, özellikle 37’de daha açık ve anlamlı bir boyut kazanmaktadır: “Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah’a ulaşmaz, ancak O’na sizden takva ulaşır. İşte böyle, onlara sizin için boyun eğdirmiştir; O’nun size hidayet vermesine karşılık Allah’ı tekbir etmeniz için.”(22 Hac 37).

Kurbanla ilgili ayet ve hadisler göz önüne alındığında, Kurban ibadetinin hikmeti, şöyle özetlenebilir:

 

 • Allah’ı tek İlâh ve Rab olarak anmak,
 • Allah’a ve nimetlerine şükretmek,
 • Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanmak,
 • Arınarak Allah’a yakınlaşmak, takvaya ulaşmak,
 • Kul ve halife olarak sorumluluk şuuruna varmak,
 • Ölümü sürekli hatırlama şuuruna varmak,
 • Allah rızası için fedakârlık yapmak,
 • Merhametli olmak,
 • Toplumsal yardımlaşma, dayanışma ve ümmet şuuru meydana getirmek,
 • Hak, hukuk, adalet, helalleşmek, güzel ahlâk ve umran gibi değişik değerleri temsil eden bir semboller kümesinin iç içe geçtiği bir ibadet olduğunun şuuruna varmak,
 • Ahlâkı inşa etmek, korumak ve yüceltmek (kulluk ahlâkı, ferdi ahlâk, aile ahlâkı, komşuluk ahlâkı, akrabalık ahlâkı, sosyal ahlâk, ümmet ahlâkı ve çevre ahlâkı).

Kurban ibadetinin gerçekleştirilmesinde şu üç vacip icra edilmektedir:

1- Teşrik Tekbirleri: Telbiye ve Tekbir Getirme,

2- Bayram Namazı,

3- Kurban Kesme.

Teşrik Tekbirleri (Telbiye ve Tekbir Getirme), Arefe sabah namazından bayramın 4. Günü ikindiye kadar 23 vakit süren farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir (2/203; 22/28). Hz. Peygamber, Teşrik günlerini, “yeme-içme ve Allah’ı zikretme günleri” (12) olarak tanımlamaktadır. Hem bireysel, hem de toplumsal boyutludur. Dünyanın neresinde olursa olsun gerek ferdi ve gerekse cemaatle kılınan tüm namazlarda, hep birlikte tekbir getirilmesinin meydana getirdiği psikoloji, mümine güç, kuvvet ve moral vermektedir. Bu tekbirlerin başlaması ile fert, düşünce, konuşma ve davranışlarında daha duyarlı ve dikkatli olmaktadır(2/203).

Kurban Bayram Namazı, dünyanın her tarafında, sabah namazından belli bir zaman sonra Müslümanların cemaatle kıldıkları bir namazdır. Namazın cemaatle kılınması ve hep birlikte gür sesle tekbir getirilmesi ve namazın ardından bayramlaşıp kurban kesmek üzere dağılınması, ayrı bir mahşerî şuur inşa etmekte ve çok büyük bir gövde gösterisine dönüşmekte, ben yerine, biz hâkim olmaktadır (13):

(1172)- Ebu Bekiri’s-Sıddîk (ra): “Resûlullah (sas.)’a “Hangi Hacc daha efdaldir?” diye sorulmuştu.“

Resûlullah (sas.),Yüksek sesle telbiye getirilip, kurban kesilerek yapılan Hacc!” diye cevap verdi.”

Kurban Kesme, Bayram namazından çıktıktan sonra başlar. Gerek ferdi kurban kesme, gerekse grup halinde kurban kesmede, meydana gelen psikolojik ortam, ben’in, biz haline gelmesine katkıda bulunur. Hz. Peygamber’in (sas):“Muteber oruç, hep beraber tuttuğunuz gündekidir. Muteber iftar, hep beraber ettiğiniz gündekidir. Muteber kurban, hep beraber kurban kestiğiniz gündekidir.” (14) Hadisi bu noktaya vurgu yapmaktadır.

Allah’a olan kulluk görevini ifa etmenin meydana getirdiği bir ruhî tatmin, manevî haz söz konusudur. İnsanın hevâ cephesinin çok temel bir özelliği olan “kan dökücülük” vasfının (2/30) meydana getirdiği saldırganlığın, “Allah rızası için Kurban keserek” kan akıtmakla tedavi edildiğine ilişkin bazı çalışmalar bulunmaktadır (2, 7). (Şuuruna varılmış bir Kurban kesme ibadetinin, insan psikolojisi üzerindeki etkilerinin daha geniş bir şekilde araştırılmasında fayda vardır.) Aşağıdaki hadiste “kan akıtmaktan” bahsedilmiş olması, bu açıdan ele alınıp değerlendirilebilir (15):

(1171)- “Resûlullah (sas.): “Hiç bir kul, kurban günü, Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zîra, kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla gelecektir.

Hayvanın kanı yere düşmeden önce Allah indinde yüce bir mevkie ulaşır.

Öyle ise, onu gönül hoşluğu ile ifâ edin.”

Kaynaklar

1- Paçacı, İ., Dini kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006, S: 388

2- Çetin, Ö., Kurban İle İlgili İnanç Ve Tutumlar, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Psikolojisi Bilim Dalı, Doktora Tezi, Bursa 2008; S: 23-25; 61-91; 220-232.

3- Yaran, R., Müslümanlar İçin Kurbanın Anlamı, Kuranı Hayat, Sayı 3, 2008, s: 95-100

4- Erul, B., Hz. Peygamber›in Sünnetinde Kurban, Uluslar arası Kurban Sempozyumu, 8-9 Aralık 2007 İstanbul, S:49-55

5- Demircan, Y., Hanefilerin Kurbanın Vücûbiyetiyle İlgili Delilleri Ve Bu Delillerin İslâm Hukuk Usûlü Açısından Değerlendirilmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilileri Anabilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van, 2008, S: 1-13.

6- Gündüz, Ş., İslâm Dışı Dinsel Geleneklerde Kurban ve Hac, Kuranı Hayat, Sayı 3, 2008, S: 25-40.

7- Daryal, A., M., Dinî Hayatın Psiko-Sosyal Temelleri, Marmara İlahiyat Fakültesi

Vakfı Yay., II.bs., İstanbul ,1999. S:, 1-170.

8- Mutlu, O., ‘Armağan Ekonomisi’ Ve ‘Kurban’ Kavramları Bağlamında Medya Kurbanları; ,İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005, S: 3-20

9- Sevinç, F., Hititlerde Ölülere ve Yer altı tanrılarına Sunulan Kurbanlar, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih(Eski Çağ Tarihi) Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, 2007, S: 3-20

10- Sahih. Müslim (1978); Ahmed (1/108, 118, 152, 217, 309, 317).

11- Kütüb-i Sitte, Hadis No: 940. (312) (6927)

12- Müslim, sıyam 144, No 1141.

13- Tirmizî, Hacc 14, (827), Tefsir, Âl-i İmrân (3001).

14- Tirmizi, savm, 11, No: 697; Ebu Davud savm, 5, No: 2324; Kütüb-i Sitte, No: 3099.

15-Tirmizî, Edâhî 1, (1493); İbnu Mâce, Edâhî 3, (3126).

16- Kütüb-i Sitte Hadis No: 939. (3123) (6926).

Kurban, İslâm Kültür ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür

Kurban ibadetinin ifa edilmesi sürecinde; akraba, yaşlı ve hasta ziyaretleri yapılarak kardeşlik duyguları pekiştirilmektedir. Toplumsal hareketlilik meydana gelmekte, diğer zamanlara nazaran dil ve söylem farkı oluşmaktadır. Kurban kesim anında, aile bireyleri arasında, hissedarlar arasında ve kurban kesenler arasında ayrı bir psikolojik atmosfer meydana gelmektedir. Kurban etinin dağıtımında merkezden dışa doğru, aile, akraba, komşu ve fakirlere dağıtılma şartının konmuş olması, toplumsal dayanışma, kaynaşma ile ilgili ayrı bir psikolojik hava meydana getirmektedir.

Kurban ibadeti, yılın belli bir anında, tüm ümmetin, hemen hemen aynı anda (3-4 gün içinde), sadece Allah rızası için maddî fedakârlık isteyen bir eylem yapması, ortak bir kültür ve medeniyete ait olmanın canlı bir numunesidir.

Kurban, iman edenlerin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun kuvvetlendirilmesi ve ümmet şuurunun diri tutulması eylemidir. Muhtemelen bu nedenle; “Resûlullah (sas), “Maddi imkânı olup da kurban kesmeyen namazgâhımıza sakın yaklaşmasın.” (16) demiştir.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
09/03/2018 - 08:50 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
02/03/2018 - 08:20 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-7: Ümmetin İttifakını Yıkan Hastalık: Bağy
01/03/2018 - 08:42 ABD’nin Dikkati Dağılmış!
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
Zehir gibi rapor Cargill için yumuşatıldı!
Vatandaşlardan Milli Gazete'ye teşekkür!
Muhammed Emin Yıldırım: İslam, zaman ihtiyarladıkça gençleşen ilahî sistemin adıdır, güncellenmeye ihtiyacı yoktur
NATO'dan flaş Afrin açıklaması! "Türkiye bu ittifakın değerlerini hatırlamalı"
Ankara kulislerinden şok iddia: Erdoğan'dan kurmaylarına erken seçim araştırılsın talimatı
Eski başbakan danışmanı Mahçupyan: Nereden çıktı bu Karamollaoğlu?
Polis olmak isteyenler dikkat! İlan yayınlandı...
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Atilla MEHDİGİL
CHP ne, Kılıçdaroğlu kim?
Mustafa İŞCAN
SGK kimden yana?
Mustafa KAYA
Fabrikada Tütün Sarar…
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Yüz yıl önceki itiraflar
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
İnekler ve Koyunlar Hep Aynı Yerde Otlamaz
Ali Haydar HAKSAL
Savaşların Kazananı Emperyalizmdir
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
ABD ve “Ötekiler” Arasında Çelik-Çomak Savaşı!
Zeki CEYHAN
Dillerden düşmüyorsa!
Mevlüt ÖZCAN
Çeşitli meseleler
Mahmut TOPTAŞ
Hawking toprağın bol olsun
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Seçimi kazanmak veya kaybetmek
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Siyaset değer kazanıyor
Şakir TARIM
Saadet’in adalet ve iç barış vurgusu
İsmail KILLIOĞLU
Biçim ve öz - II
İbrahim VELİ
Her hasta bekler sabahı
Abdülkadir ÖZKAN
Terör sevici ABD’den Türkiye’ye dost olmaz
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz