29 Recep 1438 | 26 Nisan 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
07/04/2017 - 09:06
Prof. Dr. Burhanettin Can

Giriş

Geçen yazıda, kulluk ahlâkı konusu ana hatları ile ele alınıp incelenmiştir. Kulluk ahlâkını kuşanmış bir ferdin, kulluk ahlâkının gerektirdiği bazı ferdi özelliklere sahip olması (ferdi ahlâk) ve onun gereğini hayatında bizzat tatbik etmesi, yaşaması ve çevresi ile ilişkilerini ona göre düzenlemesi gerekir. Bu yazıda, bu konu ele alınacaktır.
 
Ferdi Ahlâk
Ferdi ahlâk, kulluk ahlâkının uzantısında muttaki, muhsin, muhlis, sâlih, birr ehli, şahit bir insan unsuru inşa etmekle alakalıdır. Tevhidi değer sistemi ferde, bizzat kendisine karşı yerine getirmesi gereken bir kısım görev ve sorumluluklar yükler. Bu görev ve sorumlulukların içselleştirilerek yerine getirilmesi, kendiliğinden icra edilmesi, insanı ve toplumu korur. 
 
Ferdi ahlâk, insanı iyiye, güzele götüren, mükemmelliğe ve muttakiliğe doğru yol almasını sağlayan, bir koruma sistemidir. Kulluk ahlâkının ferdin davranışlarına yansıması ve takva yolunu güvence altına almasıdır. Dolayısıyla ferdi ahlâk, ferdin ruh dünyasını kuvvetlendirecek, nefsini arındırıp zapt u rabt altına alacak emir, yasak ve mubahlarla ilgilidir. Bu emir, yasak ve mubahlar da, ferdin eylemi, arınması ve iradesinin kuvvetlenmesi ile ilgilidir.
Arınmada amaç; 1- Zihnin arınması, 2- Nefsin arınması, 3- Kalbin arınmasıdır.  İradenin kuvvetlendirilmesinden amaç; 1- Sabır-sebat, 2- Öfkeye hâkim olma, 3- İtidal üzere olmadır. 
 
İhtilafları tefrikaya dönüştüren, bu iki alandaki zafiyettir.
Zihinsel Arınma: Ferdi ahlâka ilişkin zihinsel arınma, temiz niyet, öğrenme, gerekli olan bilgileri edinme ve içselleştirme, iyi ve güzel olanları örnek alma, hüsnü zanda bulunma, doğruluk gibi bazı ana kavramlara bağlı olarak gerçekleşebilen bir olgudur.
Niyet, “Bir fiili, bir maksat için yapmayı düşünme ve yapmak için yönelme, bir şeyi yapmaya karar verme, azmetme, bir şeyi isteme, kastetme, murat etme” demektir (1). 
 
Hz. Peygamber’in (sas), “Muhakkak ki, ameller, niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır.” (2) sözü, amelle niyet arasında ciddi bir bağın var olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ferdi ahlâk açısından temiz ve iyi niyet, önemli bir haslettir. Niyetin ana hedefi, yalnız ve yalnız Allah›ın rızasını kazanmak olmalıdır.
 
Güzel ahlâkın inşa edilebilmesi, ferdin bu konudaki bilgisine bağlıdır. Doğru ve sağlam bilgi edinmeden zihinsel bir arınma mümkün değildir. O nedenle bilgi, ahlâklı insanı inşa etmede bir vasıtadır; bir amaç değildir. İnsanlar için bilgi edinmenin değişik yolları vardır. Bir kısım insanlar ilimde derinleşmeli, diğerleri de onlara sorarak öğrenmelidir (9/122). “Bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” (16/43, 21/7) ayetleri, ihtilâfların tefrikaya dönüşmemesinde bir yol haritası ortaya koymakta, kesin bilgi sahibi olmadan zannî bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğini söylemektedir.
 
Güzel ahlâk sisteminde elde edilen bilgi, fiile dönüştüğü zaman anlamlıdır. Buradaki bilgi, bilgili olmak amacı taşımaz; kazanılan bilginin gerektirdiği davranışı göstererek mütevazı olup mükemmele gidişi ön görür. Bilgi, arınmayı sağlamalı ve güzel amellere sebebiyet vermelidir (62/2).
 
Amaçsız ve pratiğe yansımayan bilgi, bilgiçlik taslamaya, övünmeye, gurur ve kibre sebebiyet verebilir; sahibinin sırtına yük olur. Bu çeşit bilgi sahipleri, Kur’an’da “Kitap yüklü merkep” (62/4) olarak tanımlanmıştır.  Doğruluk; “1- doğru olma halidir, istikamet, 2- doğruya has davranış, dürüstlük, sıdk, 3- kaidelere, ölçülere uygunluk, hilesizlik, 4- hatasızlık, yanlışsızlık, isabet.” Doğru ise; 1- gerçek, hakikat, 2- yalan olmayan, sahih, 3- yanlışsız, hatasız, yanlış olmayan, 4- namuslu, 5- akıl ve mantık ölçülerine uyan, 6- yönelmiş şekilde, doğruca, 7- dik, 8- mevsuk, doğrulanabilir, 9- hakikat, gerçek şekil, 10- kaidelere uygun.” (1) anlamlarına gelmektedir.
 
Nefsin ve Kalbin Arınması: Hayâ, edep sahibi olmak, iffetli olmak
İslâmî terminolojide geçen nefs ve kalp, henüz mahiyetleri çözülememiş, ‘cevher’ olarak kabul edilen birer karar mekanizmalarıdır. Gerek nefs ve gerekse kalp, değişebilirlik özelliğine sahiptir. Kur’an’da hem kalbin, hem de nefsin değişik halleri söz konusu edilir (12/53).
 
Hayâ ve edep kavramları, İslâm ahlâk sistemi içerisinde özel öneme sahip kavramlar olup, İslâm âlimleri tarafından üzerinde çokça durulmuştur. Râğıb el İsfehanı, hayâ kavramını; “Nefsin kendini kabih (kötü, çirkin) şeyi yapmaktan tutmasıdır.” “Hayâ insana has bir duygudur. Bununla her istediğini yapmaktan kendini alıkoyarak hayvandan ayrılır. İffet ve hayırdan mürekkeptir (oluşmuştur)...” (3) şeklinde tanımlamaktadır.
 
Hz. Peygamber; hayânın İslâm ahlâk sistemi içerisindeki özel önemini imanla bağlantı kurarak belirtmiştir: 
“Hayânın azlığı küfürdür” ve “Hayâ imandandır” “Hayâ, imanın nizamıdır. Bir şeyin nizamı bozulunca parçaları darmadağın olur. Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm’ın ahlâkı hayâdır.” (4, 5) 
 
Hayâ/edep, güzel ahlâkı koruyan önemli bir haslettir. Hayâ duygusunun kaybolduğu insanlarda, çirkinlikler meşrulaşır, kalpler kararır, nefsin esiri olarak hevâya tabi olunur (6, 7). Selmân-ı Fârisî, Müslüman kardeşlerine yaptığı bir nasihatte, hayâ duygusunun kaybının neden olacağı sonuçları, çok veciz bir şekilde özetlemiştir:
“Allah Teâlâ, kullarından biri hakkında şer ya da kötülük dilediğinde, ondan hayâ duygusunu kaldırır. Bunun sonucunda da o kişiden merhamet çekip alınır. Böylece diğer insanlar onu kötü ahlâklı haşin ve kaba biri olarak tanırlar ve bunun için de sevmezler. Bu şekilde ondan emanet (güvenilirlik) de alınır ve insanlar onu bir hain olarak görür. Sonuçta da İslâm’ın ipi onun boynundan çözülür ve lanetlenir» (8)
 
Hayâ/edep duygusu, insanı iffetli kılar, bakış dâhil olmak üzere her türlü haramdan sakındırır, böylelikle güzel ahlâkı korur (24/30-31, 33, 60; 23/1-7; 33/32-33.)
 
Güzel ahlâk için iradenin kuvvetlendirilmesi: Sabır-sebat, hevâ ve hevese hâkimiyet, öfkeye hâkimiyet, itidalli olmak, amel, eylem, fiil, gayret, güzel işler.
 
Gayret ve mücadele ruhu, müminin önemli özelliklerinden biridir. Değerler arası mücadele, inişli ve çıkışlıdır. Hayatın her alanında zorluklar vardır. İmanda samimi olmanın bir ölçüsü sabırlı olmaktır. Onun için sabırdan kast edilenin ne olduğunun iyi anlaşılması gerekmektedir. 
 
Sabır, “1- Acıya, üzüntüye, sıkıntıya katlanma; güçlük ve musibetlere dayanma, haksızlıklar karşısında, nefsi, tepkilerden alıkoyma; elde edilemeyen şeyler için kendini zapt etme; tahammül. 2- Olabilecek şeyleri telâşa kapılmadan bekleme. 3- devam etme, sebat gösterme. 4- Nefsine hâkim olmaktır.” Sebat ise, “sözde durma, ahde vefa etme, kararlı olma, yerinde durma, sabit olma” gibi anlamlara sahiptir (1).
 
Dikkat edilirse sabırda, çok farklı olumsuzluklara karşı itidal sahibi, tahammüllü olma ve kendini kontrol altında tutarak yapılması gereken davranışı ve tavrı ortaya koyma vardır. Sabır gösterilmesi istenen alanlar, Kur’an’da ve Hadislerde açıkça belirtilmektedir. Korku, açlık, mal, can ve ürünlerden eksilme durumlarında takınılması gereken tavır, sabrın ölçüsüdür (2/155). İman etmenin hakiki göstergesi, Allah uğrunda çekilen eziyet ve çilelere karşı tahammül gücü gösterebilmektir (29/2,3; 10; 2/214). Değişik kesimlerden gelen eziyet edici, hor görücü ve hakir görücü sözlere karşı tahammüllü olmak, sabırlı olmanın bir gereğidir ve kararlılığın bir ölçüsüdür (3/186). Sabırlı olmak ile affedici olmak arasında bir ilişki vardır ve sabredenler af edebilmeyi bilmelidir (42/43). 
 
İhtilâfların, tefrikaya; onun da fırkalaşmaya dönüşmemesinde en etkili unsur, Allah rızası için sabır göstermek, nefsi kontrol altına alıp hevâyı devre dışı bırakmaktır. Sabredenler, sabrettiklerinin karşılığını mutlaka Allah katında bulacaklarına olan inançlarını yitirmemelidir (39/10). Bu nedenle ferdî güzel ahlâkın toplumsallaşabilmesi için sabır konusunda tüm iman edenler, birbiri ile yarışmalıdır (3/200). Haset duygusunu yenmek, mütevazı olup kibirli olmamak, sabırlı oluşta bir ölçüdür(9). 
 
Unutulmaması gereken nokta, “makbul olan sabrın, musibetle ilk karşılaşıldığı andaki sabır” olduğudur. Bu nedenle ihtilâfla ilk karşılaşıldığı zamanki ilk tepki ve tavır önemlidir. İhtilafın tefrikaya dönüşmemesi için, gösterilecek olan sabır, sadece Allah rızası için yapılmış olmalıdır (74/7). Değişik olumsuzluklar karşısında sabırlı olmak zordur, kolay değildir. Böyle yüksek bir ruh haline ulaşıp, güzel ahlâk sahibi olmak için sabırlı olma konusunda Allah›tan yardım talep edilmelidir (16/127).
 
Sabır, iradenin kuvvetlendirilmesi için ortaya konan bir tavırdır. İrade kuvvetlendikçe, hevânın insan üzerindeki etkisi, kırılır, fitne ve fesat önlenir; ihtilâfların tefrikaya dönüşmesine mani olunur (23/71; 38/26; 4/135; 79/40-41). O nedenle hevâsını ilâh edinenlere tâbi olunmaması, itaat edilmemesi gerekir (18/28; 42/15; 2/120; 5/48, 49, 77;  6/56, 150;  45/18;  13/37).
 
Öfkeye Hâkimiyet
Öfke, şiddetli kızgınlık hissi, hiddet ve gazap demektir. Birey için güzel ahlâk açısından tehlikeli bir özelliktir. Halk arasında ‹öfke ile kalkan, zararla oturur›, ‹öfkede akıl olmaz› deyimleri, öfkenin tehlikeli boyutunu belirtmektedir. Hz. Peygamber, günlük hayat içerisinde yaptığı sohbetlerde sık sık «öfkelenmeyin!» uyarısında bulunmuştur (10).
 
Öfkelenme anı, genellikle insanın kontrolünü kaybedip, nefsine ve şeytana zayıf düştüğü andır. Güzel ahlâk sahibi olmak, nefse ve şeytana karşı dik durmakla mümkündür. Güzel ahlâk için öfkenin zapt u rabt altına alınması gerekmektedir. Bu nedenle Kur’an, öfkelenmemeyi muttakilerin bir vasfı olarak göstermektedir(3/134).
 
Sonuç: Ferdî Güzel Ahlâkın İnşası İçin İtidal Sahibi Olmak, Ölçülü Olmak/ Ölçülü Davranmak.
İtidal, 1- Aşırı olmama, ortalama halde olma, ölçülülük, 2- Yavaşlık, yumuşaklık, 3-  Soğukkanlılık, 4- Uygunluk, 5- Denge anlamlarına gelmektedir (1). Çok anlamlı olan kelimenin anlamlarının hemen hemen hepsi, güzel ahlâkla ilgilidir. Yürüyüşte, konuşmada itidâl sahibi olmak güzel hasletlerdendir: 
“«Ey oğlum, dosdoğru namazı kıl, ma›ruf olanı emret, münker olandan sakındır ve sana isabet edene (musibetlere) karşı sabret. Çünkü bunlar, azmedilmesi gereken işlerdendir.
 
«insanlara yanağını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez.»
 
«Yürüyüşünde orta bir yol tut, sesinden de (yüksek perdeleri) eksilt. Çünkü seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir.»” (31/17-19).
 
Güzel haslet; ne cimrilik yapmak, ne de müsrif olmaktır; orta yolu izlemektir (25/67; 17/29). Alışverişte, ölçü ve tartıda hile yapmamak, taşkınlık yapmamak, haksızlık yapmamak da ölçülü oluşun bir gereğidir (55/7-9). Sevgi bile bir ölçü içerisinde muhataba yöneltilmelidir. “Hz. Muhammed (sas): Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da buğzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir.” (11) buyurmuştur.
 
Sevgide bile ölçülü olmamız gerektiğine göre, fikirlerimizde, muhataba davranışımızda, tartışmalarda ölçülü olmalıyız ki, ihtilâflarımız, tefrikaya dönüşmesin ve de fırkalaşma meydana gelmesin.
Ve, “Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan olmayın. Bunlardan her fırka, 
kendi elindeki ile övünüp sevinç duymakta, böbürlenmektedir “(30/32) ilâhi emrini her zaman hatırlayalım.
 
Kaynaklar
1- Doğan D.M., Büyük Türkçe Sözlük, Pınar Yayınları, İstanbul, 2005.
2- Buhâri, Bed›ü›l-Vahy 1, Itk 6, Menâkıbu›l-Ensâr 45, Nikâh 5, Eymân 23, Hiyel 1; Müslim, İmâret 155, (1907); Ebu Dâvud, Talâk 11, (2201); Tirmizi, Fedâilu›I-Cihâd 16, (1647); Nesâî, Tahâret 60, (1, 59, 60).
3- Râğıb el İsfahani, Müfredat, (Çeviri), Pınar Yayınları, İstanbul, 2007.
4- Ebu Davud, Edeb 6, (4790); Tirmizî, Birr 41, (1965).
5- Buharî, İman, 16; Müslim İman, 57 59)
6- Muvatta, Hüsnü›l-Hulk 9, (2, 905); İbnuMâce, Zühd 17, (4181, 4182).
7- Buhârî, îmân 3; Müslim, îmân 58. Ayrıca bk. EbûDâvûd, Sünnet 14; Tirmizî, Birr 80; Nesâî, îmân 16; İbniMâce, Mukaddime 9.
8- Tirmizî, Birr 47, (1975); İbnuMâce, Zühd 17, (4185).
9- Tirmizî, Kıyamet 59, (2514).
10- Buhârî, Edeb 76; Tirmizî, Birr 73 (2021); Muvatta, Hüsnü›l-Hulk 11,(2, 906).
11- Tirmizî, Birr 60, (1998).
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
TSK'dan PKK'ya hava harekatı
Dursun Özbek'ten UEFA müjdesi
Fetönün Askeri Karargahı
Çeçenistan'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Son bir haftada 26 terörist öldürüldü
300 AK Partili isim CHP'ye geçti
Trabzonspor'da rakipler aynı, puanlar farklı
Avrupa yaz saatine geçiyor!
Kahraman şehit Halisdemir'e büyük ayıp!
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Atilla MEHDİGİL
TAD olmayı istemiyoruz!..
Hayati OTYAKMAZ
MUTLU OLMAK İÇİN!
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ ÖZGÜVENİ
Ekrem ŞAMA
Referandum gözlemcileri
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Şeref KAÇMAZ
DEĞİŞTİRİ - YORUM
Mustafa KAYA
Arpacıya Borç Eden Ahırını Tez Satar
İshak BEYAZAY
İçimizdeki put
Mustafa İŞCAN
SGK prim ödeme tarihi değişti mi?
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Millî Kültür Kurultayı Hat Sanatı
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Yusuf KAPLAN
Kilise saldırıları: İhvan’ı bitirme tezgâhı...
Ali Haydar HAKSAL
Süreci doğru algılamak -ı-
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Hamilik İttifakı!
Zeki CEYHAN
AYM de YSK gibi yaparsa!
Mevlüt ÖZCAN
Hz. Muhammed (S.A.V.) bizim için ne ifade eder?
Mahmut TOPTAŞ
Allah’ı hatırlamanın faydalarından
Prof.Dr.Ata ATUN
Kıbrıs’ta Rum olmayana yer yoktur
Prof. Dr. Burhanettin Can
Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
Akif EMRE
ABD’nin müdahale kapasitesi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Müstakim olan yolda yürümek
Mustafa YILDIRIM
Görüşmelerin kayıt altına alınması ne işe yarıyor?
Burak KILLIOĞLU
Uzlaşma olmadan nasıl olacak?
Şakir TARIM
Erbakan Ödülleri; Milli Görüş ihtiyacı
İsmail KILLIOĞLU
Bir halkoylamasının düşündürdükleri
İbrahim VELİ
Yüzde 49’u anlamak
Abdülkadir ÖZKAN
Trump ‘soykırım’ dememiş, ‘büyük felaket’ demiş!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz