2 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 18 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
ARZ-I MEVUD - 7
24/10/2016 - 09:25
Atilla MEHDİGİL

Filistin Cephesi

Beş gün sonra da Filistinliler tarafından Kudüs Müftüsü Emîn el-Hüseynî öncülüğünde, bü­tün Filistin topraklarını kapsayan yeni bir Filistin devleti kuruldu. Mısır, Irak, Su­riye, Lübnan ve Suudi Arabistan yeni devleti hemen tanıdılar. Ürdün ise bu topraklar üzerinde emelleri olduğu için karşı çıktı. Karışıklıkları fırsat bilen İsrail, Birleşmiş Milletlerin taksim ettiği sınırların dışına çıktı. Daha sonra da Arap ülkeleriyle tek tek mütareke imzaladı. Bu arada Yahudi göçü de devam etti.

Haziran 1950’de Arap ülkeleri aralarında askeri ittifak yaptılar. Buna karşılık batılılar da İsrail’e destek veriyorlardı. O sırada Mısır’da darbeyle yönetimi ele geçiren Cemal Abdünnasır’ın bir yandan İsrail’e karşı Filistinlilere destek vermesi ve diğer yandan Süveyş kanalını millileştirmesi, İngiltere ve Fransa’nın Mısır’a savaş açmasına neden oldu. İsrail bunu fırsat bilip, Gazze’yi işgal etti.

Filistin cephesinde ise yeniden önemli çıkış 1958’de oluyor. Bu tarihte Yaser Arafat’ın öncülüğünde el-Fetih Örgütü kuruluyor. Filistin kökenli iş adamı ve aydınları bünyesinde toplayan örgüt, ‘Filistin ancak Filistinlilerce kurtulur.’ ilkesiyle örgütlenmesini sürdürüyordu… Buradan hareketle Haziran 1964’de Kudüs’te Filistinlilerin ilk büyük kongresi yapıldı. Kongrede Filistin Kurtuluş Örgütü’nün kuruluşu ve 29 maddelik Filistin Milli Misak-ı kabul edildi. Milli Misak’a göre Filistin sınırları 1917’deki İngiliz Manda Yönetimi’nin belirlediği sınırlar olacaktı.

Filistin üzerinde bir takım emelleri olan diğer Arap ülkeleri, bu durumdan rahatsızdırlar. Kahire’de bir araya gelerek bir değerlendirme toplantısı yaptılar. Bundan sonra el-Fetih ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında bir rekabet başladı. Rekabette öne geçen ve her geçen gün kuvvetlenen el-Fetih örgütü, 1965 yılı başlarından itibaren İs­rail'e karşı silâhlı mücadeleye girişti. İsrail ise bunu bahane ederek, Haziran 1967'de Mısır'a ait Sînâ'yı, Suriye'ye ait Golan tepelerini, Ür­dün'ün yönetimindeki Batı Şeria ile Do­ğu Kudüs'ü ve Filistin'in Gazze Şeridi'ni işgal etti.

Birleşmiş Milletler’in 1967 kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22 Kasım 1967 tarihinde oy birliğiyle aldığı 242 sayılı kararda; ‘Savaş yoluyla toprak kazanılmasının kabul edilemeyeceği, böl­gedeki her devletin güvenlik içinde ya­şayabileceği âdil ve devamlı bir barışın gerekliliği’ vurgulanıyordu. Ayrıca barışın ger­çekleşmesi için de; ‘İsrail'in son savaşta işgal ettiği topraklardan askerini çekerek savaşa son vermesi’ şart koşu­luyordu. ‘Mülteciler sorununun âdil bir çözüme kavuşturulması, bölgedeki her devletin toprak bütünlüğünün ve siyasi bağımsızlığının garanti altına alın­ması’ ilgili madde çerçevesinde zikredilen diğer konulardı.

Tabii bunlar, İsrail’i tanıma adına Arap ülkelerine adeta ölümü gösterip, sıtmaya razı etmek anlamı taşıyordu. Zaten İsrail’de güvenlikli ve ta­nınmış sınırlara dayanan bir barış ger­çekleşmedikçe işgal ettiği topraklardan çekilmeyeceğini açıklıyordu.

 

Ne Birleşmiş Milletlerin kararı ne de İsrail’in tutumu, toprakları işgal edilen Arap ülkelerinin duruma rıza gösterecek bir adım atmalarına yetmedi. Arafat’ın liderliğindeki el-Fetih örgütü gerilla hareketlerine başladılar. İleride Filistin Kurtuluş Örgütü ve el-Fetih birleşince Filistinlilerce İsrail’e karşı saldırılar yoğunluk kazandı.

Ağustos 1969’da fanatik bir Yahudi’nin Mescid-i Aksa’yı yakmaya kalkışması İslam dünyasının tepkisine neden oldu. Eylül 1969’da Rabat’ta toplanan İslam Konferansı Teşkilatı, İsrail’in Kudüs’ten çıkması ve Kudüs’e 1967 Öncesi statüsünün iade edilmesine karar verdi. Takriben bir hafta önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de 267 sayılı kararla aynı kararı almıştı.

İsrail, her iki kararı da tanımayınca Filistin Kurtuluş Örgütü’nün de Yahudilere karşı saldırıları artarak devam etti. Ancak sonraları örgüt faaliyetlerini yürüttükleri Ürdün’de çıkan iç karışıklıklar, Filistinlilerin gücünü zayıflatıyordu. Ürdün’deki karışıklıkların giderilmesi adına muhtelif çabalar da sonuç vermediği gibi Arap ülkeleri arasında yeni gerginliklerin oluşmasına da neden oluyordu.

Arap ülkeleri arasındaki dağınıklık süredursun Ekim 1973’de yeni bir Arap-İsrail savaşı patlak verdi. İsrail’i 1967’de işgal ettiği topraklardan çıkarmak amacıyla Mısır, Süveyş Kanalı’ndan ve Suriye’de Golon Tepeleri’nden saldırıya geçtiler. Ancak Batı’nın desteğini alan İsrail bu savaştan da gerek Mısır ve gerekse Suriye’den toprak alarak kazançlı çıktı.

Camp David anlaşması

Sina Yarım Adası’ndan çekilmesine karşılık Mısır’ın İsrail’i tanıması Mart 1979’da imzalanan Camp David anlaşmasıyla sağlandı. Amerika Başkanı Jimmy Carter’in arabuluculuğuyla Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Devlet Başkanı Menahem Begin tarafından imzalanan anlaşma ilk defa bir Arap ülkesi tarafından tanınması açısından İsrail için oldukça büyük önem arz ediyordu. Zira bölgenin en önemli ülkesi Mısır’dı ve böylelikle İsrail için tehdit olmaktan çıkmıştı.

(Camp David, Amerika’nın Maryland Eyaleti sınırları içerisinde bulunan ve Amerika başkanlarının tatil, dinlenme ve inziva amaçlı kullandıkları evin adı.)

 

Filistin Kurtuluş Örgütü anlaşmayı tanımadığı gibi diğer Arap ülkeleri Enver Sedat’ın Filistin davasına ihanet ettiğini ileri sürerek Mısır’la olan diplomatik ilişkilerini kesme yönünde karar aldılar.

Anlaşmayı Birleşmiş Milletler de tanımayarak Kasım 1979’da genel kurulun aldığı 34/65 B sayılı kararla bu anlaşmanın geçersizliğini ilan etti.

Camp David Antlaşması'nın bir maddesi de Bati Şeria ve Gazze’de Filistinlilere özerklik verilmesi yönündeydi. Anlaşma gereği Mayıs 1979’da Mısır ve İsrail arasında başlayan müzakerelerde Mısır, Birleşmiş Milletler ve Arap ülkelerinin de tepkisini dikkate alarak İsrail’in Doğu Kudüs dâhil Batı Şeria ve Gazze’den bütünüyle çekilerek Filistinlilere devlet olma hakkının tanınması üzerinde durdu. İsrail ise bunu reddettiği gibi özerklik konusunda da çizdim oynamıyorum taktiğini uyguladı.

İsrail’in uzlaşmaz tutumu karşısında Haziran 1980’de Avrupa Ekonomik Topluluğu da Filistin lehine Venedik’te bir bildiri yayınladı. Yine aynı tarihlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail’in Kudüs’le ilgili bütün adımlarını geçersiz sayan 476 sayılı kararı aldı. Bütün bunlara rağmen Batı’nın yaramaz çocuğu rolünü oynayan İsrail bildiğini okuyordu. Tabii buna karşılık Batılılar da her hangi bir müeyyide uygulamıyor, bugün dahi olduğu gibi adeta; ‘Ne yapalım yaramaz çocuğumuza laf dinletemiyoruz.’a getiriyordu. 

Filistin-İsrail arasındaki gerek siyasi gerekse askeri gerginlikler hiç son bulmadı. Yahudiler, bir devlet kurmuş ve bir taraftan sınırlarını sürekli sinsice genişletmeye çalışırken bir taraftan da Arap ülkelerinin kendilerini tanıması için bir takım atraksiyonlarda bulunuyordu. Buna karşılık Filistinliler, yurtlarını Yahudilerden kurtarma arayışlarını sürdürüyorlardı. Ancak kim ne yaparsa yapsın Batılıların şeytani yaklaşımları nedeniyle hep İsrail kazançlı çıkıyordu.

Bağımsız Filistin Devleti

Batılıların sürekli ipe un sermesi, eylem ve söylem tutarsızlıkları, Filistinlilerin beklentilerini hep boşa çıkarıyordu. Kendi ülkelerinde bir türlü devlet kuramamış, bu anlamda mücadele verenler ise sürgününe maruz kalmışlardı. Bu durumda mecburen örgütsel faaliyetlerini, başka ülkelerde devem ettiriyorlardı. Lübnan’da gerilla kampları kurmuşlardı. İsrail, bu kampları dağıtmak adına Lübnan’a saldırıyordu. Lübnan halkının daha fazla sıkıntıya maruz kalmaması için Filistinliler, Ağustos 1982 itibariyle Lübnan’dan çıkmak zorunda kaldılar. Örgüt parçalandı ve muhtelif sayılardaki örgüt üyeleri, Irak, Suriye, Mısır, Tunus, Sudan ve Yemen’e gittiler.

Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat da yaklaşık bin kişilik örgüt üyesiyle birlikte Tunus’a gitti. Tabii Batılıların kışkırtması ve desteğiyle İsrail’in komşu İslam ülkelerindeki Filistin kamplarına ve Filistin’deki Müslümanlara yönelik katliam hareketlerinin ardı arkası kesilmiyordu. Bu durum, gurupların birlikte hareket etmelerinin önünü kesiyor, arkasından kopmalara neden oluyordu.

Devlet olmaları yönündeki bütün formüller, İsrail tarafından engellenince Aralık 1987’de Filistinliler, Yahudilere karşı taşlı mücadele hareketi (intifada) başlattı. Yaklaşık bir yıl sonra da Filistin Milli Konseyi, 15 Kasım 1988’de Cezayir’de yaptığı toplantıda, sürgünde bağımsız Filistin Devleti’nin kurulduğunu ilan etti. 

Yeni kurulan Filistin devletini 40’a yakın ülke tanıdı. Ancak Amerika tanımayan ülkelerin başında geliyordu. Yeni kurulan Filistin Devleti, bu durumu kırmak için ilk bir ay içerisinde Birleşmiş Milletlerin 242 sayılı kararı çerçevesinde İsrail’i tanıdığını ve İntifada hareketini durdurduğunu ilan etti. Buna Rağmen Amerika, Filistin Devleti’ni tanıdığına dair her hangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan el-Fetih örgütünün de Yaser Arafat’a desteklediğini açıklamasıyla problemler önemli ölçüde azalmış oldu.

Filistin halkının kendi geleceğini belirlemesi ve meşru haklarını elde edebilmesi gibi konuların görüşüleceği bir konferansın düzenlenmesi adına Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Aralık 1989'da 44/42 sayılı bir karar aldı. Konferans düzenlendi, bir takım tedbirler alınması için tartışmalar sürüyorken; Irak’ın Kuveyt’i işgali, bir anda Ortadoğu’da gündemin ve dengelerin değişmesine neden oldu. Böylelikle Filistin meselesinin çözümü de bir kez daha sekteye uğramış oldu. Tabii bütün bunlar Batılıların hilelerinden başka bir şey değildi. Zira onlar kendi menfaatleri olmayan hiçbir problemin çözülmesini istemezler.

Amerika’nın Ocak 1991’de müdahalesiyle Irak Kuveyt’ten çekildi. Filistin sorununun yeniden gündeme gelmesi ise Ekim 1991’e kalmıştı. Aynı yıl içinde Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bölgede tek süper güç olan Amerika’nın taraflara baskısıyla İsrail ve Filistin arasında yeniden barış görüşmeleri başladı. Madrid’de yapılan görüşmelerden İsrail’in uyuşmaz tutumu yüzünden yine bir sonuç çıkmadı. Buna karşılık Filistinliler yeniden intifada hareketine başladılar. Kısa bir sürede büyüyen harekete karşılık İsrail geri adım atarak Gazze ve Eriha’dan askerini çekme kararı aldı. 1993 yılı ekim ayında ise Filistin Kurtuluş Örgütü İsrail’i resmen tanıdı. Arkasından İsrail Filistin Kurtuluş Örgütü’nü Filistin halkının temsilcisi olarak kabul etti. Şartlar yerine getirildikten sonra İsrail Gazze ve Batı Şeria’dan çekilmiş, Filistin Kurtuluş Örgütü de bu topraklara yerleşerek otorite kurmaya çalışmıştı.

Bitti

YORUMLAR
serdar 26-10-2016, 16:44:50
yav hocam Allahını seversen şu televizyona çıkıp
Musulun neden gavurlarca işgal edildiğini bi anlat çıldıracam.

işid bahanesiyle Musul işgal edilip petrolu doğalgazı kürt koridorundan geçirilerek israile taşınacak.
şiiler, pkklılar, peşmergeler, abd liler bir olmuş orada türkmen kardeşlerimizi katlediyor.
yav ne zaman bir Allah'ın kulu çıkıpta şu gerçekleri söyleyecek.
susarak mı yahudilerle savaşacağız.
daha konuşmaya cesaretimiz yok bir de yahudiye taş fırlatacak yürek nerdeee...
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
13/02/2018 - 09:54 Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
12/01/2018 - 13:42 Cevabım biraz ağır olacak!
06/01/2018 - 10:06 Siyaset hiç bu kadar seviyesiz olmamıştı
25/12/2017 - 10:32 Posası çıkana kadar AKP'yi kullanacaklar
14/12/2017 - 08:41 Kudüs Zarrab’ın susturulmasının bedeli mi?
09/12/2017 - 11:48 Kudüs sizi bekliyor Kudüs! (Jerusalem is waiting for you Jerusalem!)
06/12/2017 - 08:34 Türkiye’de darbeler süreci, Refah Partisi ve 54. Hükumet – 1
28/11/2017 - 12:46 İşte AKP’nin kara sevdasının hikâyesi-2
21/11/2017 - 09:34 İşte AKP’nin kara sevdasının hikâyesi-1
17/11/2017 - 11:04 Bu Millet Erbakan'ı anlarsa... (2)
15/11/2017 - 09:45 Bu Millet Erbakan’ı anlarsa... (1)
11/11/2017 - 09:33 Onlar sanıyorlar ki...
26/08/2017 - 09:59 'Birleşmiş Milletler' hangi amaçla kuruldu?
22/08/2017 - 16:50 Kulluğunu bilmeyen hüsrandadır
19/08/2017 - 16:37 Çocuklar Rasulullah’ın Ahlakı üzere yetiştirilmeli
05/08/2017 - 14:53 Bırakın bu inadı da girin tövbe kapısından içeri
18/07/2017 - 14:38 Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
03/07/2017 - 10:54 FETÖ AKP'nin helvadan putudur
19/06/2017 - 10:35 Ateizm ve ateistlerin hezeyanı
31/05/2017 - 10:23 Artık bit pazarına nur yağacak
24/05/2017 - 15:16 İman açısından dört sınıf insan
19/05/2017 - 14:56 Diyanet’in 'Kutlu Doğum Haftası' muamması
11/05/2017 - 09:42 Ey icraatlarıyla övünüp duran AKP!
27/04/2017 - 14:10 Bu Millet Gök Kubbe’yi başınıza geçirir!..
17/04/2017 - 17:34 TAD olmayı istemiyoruz!..
15/04/2017 - 16:12 AKP zihniyetinin özü nedir? - 2
15/04/2017 - 09:08 AKP zihniyetinin özü nedir? - 1
12/04/2017 - 15:25 İşte AKP'nin 'Evet'leri, SAADET'in 'Hayır'ları
08/04/2017 - 09:06 Evet Kutbu - Hayır Kutbu
06/04/2017 - 11:43 Ey AKP’liler! Lütfen şu sorularıma cevap verin!
04/04/2017 - 09:45 Kim ooo? Benim Cumhurbaşkanı!
28/03/2017 - 10:46 AKP gemisi lafla yürüyor
24/03/2017 - 16:16 Her AKP'li pişmanlığı tadacak
21/03/2017 - 10:56 Çocuklarınızı güzel ahlak üzere yetiştiriniz
08/03/2017 - 10:01 Türkiye’de siyaset anlayışı
01/03/2017 - 10:01 Âlem ve İnsan – 4
22/02/2017 - 09:45 Âlem ve İnsan – 3
18/02/2017 - 10:46 Âlem ve İnsan - 2
5/02/2017 - 09:33 Âlem ve İnsan - 1
11/02/2017 - 10:14 Bit pazarı siyaseti
17/01/2017 - 09:20 (Şiir)
11/01/2017 - 13:08 İslam'ı karalamaya kalkanlar; kendinize merhamet edin!
07/01/2017 - 12:31 Herkes Milli Görüşçü!..
26/12/2016 - 09:34 ‘De ki: Ey kâfirler, yenileceksiniz...' (Âl-i İmran/12)
17/12/2016 - 09:08 Dinler Arası Diyalog - 6
13/12/2016 - 09:46 Dinler Arası Diyalog - 5
10/12/2016 - 09:28 Dinler Arası Diyalog - 4
07/12/2016 - 09:27 Dinler Arası Diyalog - 3
03/12/2016 - 10:38 Dinler Arası Diyalog - 2
30/11/2016 - 09:58 Dinler Arası Diyalog - 1
21/11/2016 - 09:34 Bir teklifim var
12/11/2016 - 15:33 Dedikodu yapacağına gel vazifeni yap!
07/11/2016 - 14:04 Teknolojinin insanlığa ihaneti
24/10/2016 - 09:25 ARZ-I MEVUD - 7
20/10/2016 - 09:45 ARZ-I MEVUD - 6
18/10/2016 - 09:54 ARZ-I MEVUD - 5
14/10/2016 - 09:45 ARZ-I MEVUD - 4
10/10/2016 - 09:57 ARZ-I MEVUD - 3
07/10/2016 - 10:00 ARZ-I MEVUD - 2
04/10/2016 - 09:34 ARZ-I MEVUD - 1
26/09/2016 - 10:03 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) - 6
21/09/2016 - 17:16 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) – 5
17/09/2016 - 11:24 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) - 4
08/09/2016 - 10:17 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) -3
05/09/2016 - 10:55 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) – 2
31/08/2016 - 09:57 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) - 1
11/08/2016 - 09:57 Getirip de ne yapacaksınız FETÖ'nün elebaşısını?
06/08/2016 - 10:12 Öyleyse ben bir darbe yapayım
30/07/2016 - 15:05 İdam bu milletin zorunlu hakkıdır
23/07/2016 - 15:05 Gülen sadece zavallı bir maşa!..
16/07/2016 - 16:26 Allah katmerli belanızı versin(!)
08/07/2016 - 11:25 It's over the one minute
28/06/2016 - 18:18 Bu duruş sizi iflah etmez beyler!
21/06/2016 - 13:04 Hayranım şu Ramazan’ın bereketine
16/06/2016 - 15:02 Ey Müslüman genç!
08/06/2016 - 14:31 Neden ben hesap gününü düşünmem?
25/05/2016 - 11:21 Ooo Hüsnü Amca şapkayı önüne koymuşsun!
17/05/2016 - 11:05 Aslolan zihinlerdeki eğri minareyi düzeltmektir
07/05/2016 - 17:31 Gerisi size kalmış Sayın Davutoğlu
02/05/2016 - 09:58 Kimmiş o feleğin çarkına çomak sokan?
25/04/2016 - 10:50 Teknoloji insanlığa çelme takıyor
11/04/2016 - 09:32 Biz de Milli Görüşçüyüz diyenlere...
28/03/2016 - 12:59 Feraset
21/03/2016 - 12:24 Suriye neden boşaltılıyor?
14/03/2016 - 10:21 İki şekil arasındaki 7 fark
07/03/2016 - 10:05 Asıl liste 1 artı 550 (!)
22/02/2016 - 11:58 Kulluk yörüngesinden çıkar ise insan...
15/02/2016 - 09:21 Davul bizim boynumuzda tokmak keferenin elinde
08/02/2016 - 11:40 Herkes hele önce bir kendini hemen düzeltsin
01/02/2016 - 16:46 Yüce Allah’ın varlığının delilleri
25/01/2016 - 16:20 Memleket elden gidiyor Hüsnü Amca
18/01/2016 - 14:14 Eşref-i mahlûk-un hezeyanı
12/01/2016 - 10:19 Ey diyanet, bu ne fecaat?
06/01/2016 - 12:11 Siyasilere sağduyu çağrısı
28/12/2015 - 10:22 AMAN HA GENÇLER!..
21/12/2015 - 14:06 İSRAİL SENİN DOSTUN OLABİLİR...
15/12/2015 - 00:28 ŞEYTANI NASIL BİLİRSİNİZ?
07/12/2015 - 10:27 ELEŞTİRİLERE CEVAP
26/11/2015 - 11:37 KİM TAKAR SİYASİ PARTİLER KANUNUNU
19/11/2015 - 10:57 DÜZENE ALTERNATİF Mİ? ENTEGRE Mİ?
12/11/2015 - 12:55 İNSANDAKİ NEFİS VE İRADE OLGUSU
02/11/2015 - 12:27 ELHAMDÜLİLLAH ÇOĞUN DEĞİL HAKKIN YANINDAYIZ
26/10/2015 - 09:32 SAVUNAN ADAMLAR, SAVRULAN ADAMLAR
19/10/2015 - 13:51 BOZ ARTIK ŞU OYUNU HÜSNÜ AMCA
12/10/2015 - 11:38 BATAKLIĞI BIRAKIP SİNEKLE ZAMAN KAYBEDİYORLAR
05/10/2015 - 13:23 EM TEW BIRANE
28/09/2015 - 10:04 HAKLI ÇIKMANIN ÜZÜNTÜSÜ
21/09/2015 - 10:10 AKP'NİN PARALEL'E JESTİ
14/09/2015 - 10:48 TERÖR TÜMÖR GİBİDİR
07/09/2015 - 12:23 KURBAN VE KOLAY HİSSE
31/08/2015 - 14:54 MÜNKER, MARUF VE SİYASET
24/08/2015 - 12:45 MHP ÜLKENİN BÖLÜNMESİNE GÖZ YUMUYOR
17/08/2015 - 10:58 OLAĞAN HAL
10/08/2015 - 10:12 SECDEM ÜZERİNE SİNSİ OYUN
03/08/2015 - 11:27 'MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN ALTINI BİR KEZ DAHA ÇİZİYORUM
27/07/2015 - 15:38 IŞİD BAHANE İŞGAL ŞAHANE!
21/07/2015 - 13:47 ORUÇLU İKEN AÇIN, İFTARDA İSE AÇGÖZLÜNÜN HALİNDEN ANLADIK
13/07/2015 - 12:04 ÇÖZÜM SÜRECİ HÜKÜMETİ
06/07/2015 - 11:49 BAHÇELİ NEREYE KOŞUYOR?
29/06/2015 - 11:31 İNKAR HAKİKATLERİ YOK ETMEZ
16/06/2015 - 10:24 AKP NUR BACIMIN İFFETİ ÜZERİNE BİNA EDİLMİŞTİR
09/06/2015 - 12:37 EN İDEAL HÜKÜMET HANGİSİ OLABİLİR?
02/06/2015 - 14:21 GERİLDİKÇE GERİLİYORUZ
11/05/2015 - 11:21 GEL VATANDAŞ SEÇİM VAATLERİM VAR!..
27/04/2015 - 11:51 KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE KARŞIYIM
15/04/2015 - 11:30 MHP'NİN FİKRİ NE, ZİKRİ NE?
06/04/2015 - 11:44 EVANJELİZM-7
01/04/2015 - 12:36 EVANJELİZM - 6
23/03/2015 - 02:13 EVANJELİZM - 5
14/03/2015 - 11:11 EVANJELİZM - 4
09/03/2015 - 11:12 EVANJELİZİM - 3
28/02/2015 - 13:36 EVANJELİZİM - 2
21/02/2015 - 11:20 EY MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER KENDİNİZE GELİN!..
16/02/2015 - 09:57 EVANJELİZM - 1
03/02/2015 - 10:43 ORTAÇAĞ KARANLIĞI MEĞER NEYMİŞ!
26/01/2015 - 12:57 BİLGİ EDİNME HAKKIMIZI KULLANALIM
20/01/2015 - 10:34 FLÖRT İHANETTİR
12/01/2015 - 12:19 BATI'DA TERÖR, ONLARIN YARARINADIR
05/01/2015 - 11:15 HERKES ÖLECEK YAŞTADIR
29/12/2014 - 11:31 İN İN BİTMİYOR 'İN'
22/12/2014 - 11:59 HERKES KENDİNİ BİR TARTSIN
16/12/2014 - 13:05 NASIL BİR EĞİTİM - 3
10/12/2014 - 00:46 NASIL BİR EĞİTİM? 2
01/12/2014 - 14:41 NASIL BİR EĞİTİM?
24/11/2014 - 12:07 AKP'NİN KARA DELİKLERİ
10/11/2014 - 11:28 THE WHERE ARE ONE MINUTES?
21/10/2014 - 11:53 MELEKLER VE İNSAN
13/10/2014 - 15:45 Çözümün çözümsüzlüğü
13/10/2014 - 13:06 ÇÖZÜMÜN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ
6/10/2014 - 10:40 BAYRAM BENİM VAKARIMDIR
29/09/2014 - 10:03 SAVAŞ MI DEDİNİZ?
23/09/2014 - 11:11 ARTIK ABALIYA VURABİLİRİZ
15/09/2014 - 12:28 KILIF HAZIR, BİR MİNARE DAHA ÇALINACAK
08/09/2014 - 11:06 KÂİNAT VE İNSANIN YARATILIŞI
01/09/2014 - 12:13 GÜNAH KEÇİSİ PARALEL
25/08/2014 - 11:14 SORU: 'BOP EŞ BAŞKANLIĞI NE OLACAK?'
22/08/2014 - 01:25 İNCE İNCE DE OLSA KENDİSİNE YONTUYOR
18/08/2014 - 11:56 İLİM, BİLİM VE İNSAN
11/08/2014 - 14:38 CUMHUR(MU) BAŞKANINI SEÇTİ?
05/08/2014 - 09:32 SEÇİM SLOGANLARININ ALTINDA YATAN GERÇEKLER
28/07/2014 - 13:12 MİLLİ GÖRÜŞ İŞTE BÖYLE EZBER BOZDURUR ADAMA
21/07/2014 - 12:49 MUHALEFET NEREDE?
14/07/2014 - 11:57 MUHALEFET BİLE BİLE GOL YİYOR
07/07/2014 - 11:19 KİM KİME, DUMDUMA
30/06/2014 - 12:20 ŞÜKÜRLER OLSUN, AYASOFYA'YI AÇIYORUZ!...
25/06/2014 - 12:40 BANA NE AMERİKA'DAN...
17/06/2014 - 10:45 IŞİD'İ İŞİTMEMİŞTİM
10/06/2014 - 12:36 AKP DERİN DEVLETİN B PLANIDIR
02/06/2014 - 10:10 FETİH RUHU VE ANADOLU GENÇLİK
27/05/2014 - 09:00 YENİ BİR DÜNYA İÇİN...
19/05/2014 - 12:07 SOMA, DEVLETİ YÖNETENLERİN KARNESİDİR
12/05/2014 - 11:07 DEPREM...
05/05/2014 - 15:37 ÖTEKİLEŞTİRMEYELİM, ÖTEKİLEŞMEYELİM
29/04/2014 - 11:39 KIRK YILLIK KÂNİ OLUR MU YANİ?
21/04/2014 - 12:55 BİR PAZAR GÜNÜM BÖYLE GEÇTİ
14/04/2014 - 12:48 HAK-BATIL MÜCADELESİ VE YAYILMACILIK
07/04/2014 - 12:21 DUYDUM Kİ BAŞBAKAN İSTİFA ETMİŞ!
31/03/2014 - 18:36 KENDİ KALESİNE GOL ATAN TAKIM
24/03/2014 - 11:12 YIRTIK BÜYÜK, YAMA KÜÇÜK
17/03/2014 - 11:48 AKPALAVRA
10/03/2014 - 11:49 BU OYUNU SEN BOZARSIN HÜSNÜ AMCA
03/03/2014 - 11:47 DAVAM
24/02/2014 - 11:46 YÜZ AKIMIZ İKİ İMZA - 2
18/02/2014 - 08:22 YÜZ AKIMIZ İKİ İMZA - 1
10/02/2014 - 08:21 YÜZ KARASI İKİ İMZA - 2
03/02/2014 - 13:43 YÜZ KARASI İKİ İMZA - 1
27/01/2014 - 10:01 İŞSİZLİK
20/01/2014 - 09:41 KARA FASULYE AKLAMA!
14/01/2014 - 09:48 ON SENE EVVEL NELER YAŞADIK?
07/01/2014 - 08:08 ÖYLE BİR EVET Kİ...
30/12/2013 - 11:50 GÜNDEMİ NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ?
23/12/2013 - 08:06 OYUN İÇİNDE OYUN VAR HÜSNÜ AMCA!
16/12/2013 - 09:43 ÜÇ İLAHİ (SEMAVİ/İBRAHİMİ) DİN VAR MI?
09/12/2013 - 08:48 ASIL GÜNDEM BOP, DİĞERLERİ KAMUFLAJ-2
02/12/2013 - 09:29 ASIL GÜNDEM BOP, DİĞERLERİ KAMUFLAJ-1
25/11/2013 - 10:17 KAPATIN DA İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN!
18/11/2013 - 11:05 DARBELER VE KÜRT AÇILIMI
11/11/2013 - 09:53 ÖLÜM, KURTULUŞTUR VEYA SÜRGÜN
04/11/2013 - 10:12 ŞOVA GEREK YOK!
28/10/2013 - 08:36 MİLLİ EĞİTİMDE MUAMMA
21/10/2013 - 07:38 KAYNANA
14/10/2013 - 09:01 ŞİMDİ SENCE HER ŞEY NORMAL Mİ HÜSNÜ AMCA?
07/10/2013 - 07:37 SİVRİSİNEK ORDUSU MU? YENİ BİR 11 EYLÜL MÜ?
30/09/2013 - 06:44 28 ŞUBAT'IN YATSI VAKTİ
23/09/2013 - 07:10 ŞURDAN BİR KİLO DOMUZ LÜTFEN!
16/09/2013 - 08:15 Ghaak... ghaak... ghak!
09/09/2013 - 07:24 'MÜMİNLER ANCAK KARDEŞTİRLER...' (HUCURAT/10)
03/09/2013 - 07:37 ZAHİRİ DEVLET, BÂTINİ DEVLET
29/08/2013 - 07:00 MEMURLAR MÜJDE! YENİ TEZKERE GELİYOR
26/08/2013 - 12:42 AĞLAYIŞINIZA DUYGULANAMADIM SAYIN BAŞBAKANIM
19/08/2013 - 15:42 YENİDEN DİRİLİŞİN KAR ÇİÇEKLERİ
12/08/2013 - 07:09 AKP’li CHP
06/08/2013 - 08:02 BAYRAMIN MÜBAREK OLA HÜSNÜ AMCA
30/07/2013 - 06:30 EY BU ASİL MİLLET!
23/07/2013 - 06:24 MEDENİYETLER İTTİFAKI BİTTİ Mİ?
15/07/2013 - 08:05 HAZIRLANIN 'İKİNCİ YALTA' İÇİN GİDİYORUZ
08/07/2013 - 11:16 GAZZE'DEN WASHİNGTON'A, GEZİ'DEN TAHRİR'E
08/07/2013 - 11:15 Başbakan’ın Amerika ziyaretinin arka planı
04/07/2013 - 13:22 DARBE Mİ?
29/06/2013 - 13:42 SİGARA HARAM(MI)
24/06/2013 - 09:29 EY MİLLET! KUŞA BAK KUŞA
17/06/2013 - 09:30 DECCAL DE VAR
08/06/2013 - 12:48 ŞU TAKSİM'İN TAŞLARI
03/06/2013 - 16:00 AÇTIRMAYIN ŞU BAYRAMLIK AĞZIMI
27/05/2013 - 11:14 TÜRKİYE'NİN SABATAY SEVİ'Sİ KİM?
20/05/2013 - 09:12 ŞU IMF BORCU NE AYAK?
13/05/2013 - 10:41 KABİRDEN ÖNCE ÇALMALI SAATLER
06/05/2013 - 16:33 AKİL AMPUL
29/04/2013 - 10:00 KENNEDY CADDESİ
22/04/2013 - 11:19 YUNANLAR VE RUMLAR NEDEN BATIYOR?
15/04/2013 - 10:42 LAN (...BİİİP...) MEDENİYETİ
08/04/2013 - 09:42 BİR DELİ, BİR KUYUYA BİR TAŞ ATMIŞ
02/04/2013 - 09:56 ÖZRE Mİ TAKILALIM YOKSA KABAHATE Mİ?
25/03/2013 - 09:30 NİÇİN KENDİ SENARYOMUZU OYNAMIYORUZ?
18/03/2013 - 11:08 14 ŞUBAT 2025 CUMA
11/03/2013 - 08:00 DEVLETİN İÇKİ ANLAYIŞI
04/03/2013 - 14:17 BALDIRAN MI ZEHRİ?
25/02/2013 - 08:01 AMERİKAYI TUŞA GETİREN ADAM!
18/02/2013 - 08:50 SİYONİST DÜŞÜNCE
12/02/2013 - 14:09 YENİ BİR DÜNYA İÇİN!
04/02/2013 - 09:43 DÜŞMANIN SİLAHIYLA SİLAHLANIP, DOSTUN ENSESİNE BİNMEK
25/01/2013 - 11:04 BOP NEDİR? ARAP BAHARI NE?
19/01/2013 - 13:53 NE OLDU SANA BÖYLE HÜSNÜ AMCA YAA?!
12/01/2013 - 16:01 (Şiir)
08/01/2013 - 08:08 İŞTE ŞİMDİ BİR ADIM GERİ
30/12/2012 - 02:17 TOPLUMSAL HASTALIKLAR 2
24/12/2012 - 08:02 TOPLUMSAL HASTALIKLAR 1
17/12/2012 - 08:29 Durdurun Şu Playstation Sapıklarını
12/12/2012 - 07:00 İslam Devletleri Yöneticilerine Açık Mektubumdur
7/12/2012 - 00:07 Hiç...
01/12/2012 - 11:10 Hem Düşmanız Hem Müttefik
24/11/2012 - 14:56 Kulluğunu bilmeyenler, ateştedir
18/11/2012 - 08:03 Domates ve Din
12/11/2012 - 08:07 Efendiler, Gafiller, Yardakçılar ve Zeliller
05/11/2012 - 00:17 ) Ööcüüüüü! (
30/10/2012 - 23:55 Kavgam, Cahille Değil, Cehaletle
29/10/2012 - 14:33 Kavgam, cahille değil, cehaletle
23/10/2012 - 17:06 Elest'ten Ebed'e bir yol gider
14/10/2012 - 08:33 Bak, Savaşa Gidiyoruz! Hüsnü Amca
05/10/2012 - 08:00 Söz Gümüşse
23/09/2012 - 00:36 İşsizim, Açım!
4/7/2012 - 00:33 Ne Olacak Şu Dilencilerin Hali?
15/09/2012 - 10:55 Ben Kınamıyorum
08/09/2012 - 12:31 Bu Gidişata Artık Dur Demeli
03/09/2012 - 11:56 Problem Sahtekarlık
27/08/2012 - 10:22 Muhammet Mursi, Mısır için özlediğimiz Yusuf mu?
23/08/2012 - 12:25 Bayram vakarlı duruştur
06/08/2012 - 12:30 Sizin Amerikanız varsa, bizim de Arakanımız var
31/07/2012 - 15:49 Kıbrıs Niçin 82 Değil ?
16/07/2012 - 10:19 İtaat, Milli Görüş’ün temel dinamizmidir
09/07/2012 - 16:31 Habil ile Kabil’den -Türkiye ile Suriye’ye Kardeş Kavgası
02/07/2012 - 11:01 İnsanın Yaratılışı
25/06/2012 - 11:41 Ergenekon’unu da al git! Balyozunu da.
18/06/2012 - 09:25 İman, Salih Amel, Cihad ve Hüsran
04/06/2012 - 11:56 Ayağımızın Altından Toprak Kayıyor Hüsnü Amca
30/05/2012 - 10:44 Neden Medine değil de Basael ya da Paris ?
21/05/2012 - 12:55 Müslüman, Siyonistce düşünür mü?
14/05/2012 - 17:22 İstanbul ve Fetih
09/05/2012 - 16:09 Külli irade ve cüz-i irade
03/05/2012 - 23:08 Sigara Evine Dön !
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz