8 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 24 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
ARZ-I MEVUD - 6
20/10/2016 - 09:45
Atilla MEHDİGİL

Sultan II. Abdülhamit Han’ın tahttan indirilmesi

Osmanlı’nın yıkılması projesini yürütmek üzere, İtalyan Mason Locaları Üstad-ı Azam’ı Emanuel Karasso, görevlendirilir. Bu adam 5 sene süreyle Osmanlı’yı ve padişahı incelemeye alır ve 1903’te, Selanik’e yerleşerek, çalışmalarına başlar. İşlerin daha sağlıklı yürümesi için de ismini Emin Karasu olarak değiştirir. Selanik Mason Locası’nı kurar. Öte yandan İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni kurar. Cemiyeti o dönem iyice ekonomik buhran içerisinde olan Osmanlı’nın kurtuluş reçetesi olarak gösterir.  Dönemin birçok Türk aydını da ne yazık ki oyunu önceleri fark edemez ve bu hain örgüte üye olurlar. Sonraları kimileri oyun içinde oyun olduğunu anlayıp ayrılmış olsa da cemiyet, kendisini topluma mal ettirmeyi başarmıştır.

Artık Devlet-i Ali’nin temeline dinamit yerleştirme çalışmaları başlatılmıştır. Makedonya’dan başlamak üzere devlet içerisinde bir takım karışıklıklar başlatmıştır. Bunun üzerine Padişah, II. Abdülhamit Han, Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet’i ilan eder. Meşrutiyetin yeniden ilanı, Padişahın otoritesinin zayıflaması anlamını taşıyordu.

Bunu fırsat bilen cemiyet de kendi gücünü arttırmaya başladı. Kendisini hiçbir zaman ön plana çıkarmayan Cemiyet, bir takım kişi ve kurumlarla sinsi planlarını yürütüyordu. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra,  seçimler yapıldı. Meclise 200 Müslüman ve 40 gayrimüslim mebus girdi.

Bir süre sonra da Cemiyet, İttihat ve Terakki Fırkası (Birlik ve Kalkınma Partisi)’ni kurdu. Kendisini geri planda tutan Cemiyet, parti kanalıyla bir yılda Abdülhamit Han’ın hal kararını Meclisten çıkarttırdı. Abdülhamit Han’a hal kararı, Ayan (Hayâ) Meclisi’nden Arif Hikmet Paşa, Aram Efendi; Meclisi Mebusan’dan Selanik Mebusu Emin Karasu (Emanuel Karasso) ve Draç Mebusu Esat Paşa ilettiler

Sultan, kararı tebellüğ etmediği takdirde ülkede kargaşa çıkacağı, kardeşkanı döküleceği endişesini yenemez ve maalesef kendi hal kararını onaylar.  Böylelikle 33 yıl sonra tahttan indirilen Sultan Abdülhamit Han, Selanik’te zorunlu ikamete tabii tutuluyor. Zira Selanik dönmeler açısından en emin yerdir. Böylelikle I. Siyonist kongresinde alınan kararlardan ilki yaklaşık yirmi yıl sonra gerçekleşmiş oluyordu.

Osmanlı’nın yıkılması

Artık Osmanlı’nın yıkılması için düğmeye basılmıştır.  Öyle ki 1908-1914 yılları arası 6 yılda tam 13 hükümet kurulmuştur. Osmanlı’yı Osmanlı yapan kadrolar tasfiye edilmiş, Orduda tecrübeli subaylar emekliye sevk edilerek ülkenin uzak bölgelerine genç ve tecrübesiz harbiye mezunları atanmıştı. İki yıl geçmeden, 1911’de Garp cephesi savunması zayıflamış ve Trablus, kısa bir zamanda İtalyanların eline geçmişti.

O dönem devlette söz sahibi olan ve İttihat ve Terakki’nin kurucuları arasında yer almış olan Harbiye Nazırı Enver Paşa, Sadrazam Talat Paşa ve Donanma Kumandanı Cemal Paşa üçlüsünün, dönmelerle yakın ilişkileri ve aldıkları yanlış kararalar, sürekli toprak kaybına neden oluyordu.

Dış güçlerin kışkırtmaları ve Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’dan gelen iki ziyaretçi savaş gemisine Çarlık Rusya’sının Sivasttopol kıyıları bombalattırılıyor ve böylelikle ülke lüzumsuz yere savaşa sokuluyordu. Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun yanında savaşa dâhil olan Osmanlı’nın Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle bu ülkelerle olan bağlantısı kesiliyor. Nihayet Almanya’nın savaşı kaybetmesiyle Osmanlı’da Çanakkalea’de elde edilen zafere rağmen yenik sayılıyordu.

1918’e gelindiğinde ülke Batılılarca paylaşılmak istenir. 30 Ekim 1918'de İngilizlerle Mondros Mütarekesi imzalanır. 25 Maddeden oluşan Mütareke, Osmanlı’nın devlet olma niteliğini ortadan kaldırıyor, ordusunu etkisiz hale getiriyor ve İtilaf devletlerine ülkeyi işgal hakkı tanıyordu. Neticede 18 Ocak 1919’da yapılan Sevr anlaşmasıyla da devlet kâğıt üzerinde parçalanmış oluyordu. Anadolu’da verilen milli mücadele de devletin devamını sağlayamaz arkasından yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte Osmanlı devleti de tarihteki sürecini tamamlamış oluyordu.

Yahudilerin yeniden Filistin’e yerleşmeleri

Öte yandan I. Dünya Savaşı neticesinde Osmanlıların elinden çıkan Filistin, İngiliz işgaline uğradı. Bulundukları ülkeleri içten içe karıştırmayı prensip edindikleri için sürekli sürgüne tabii tutulan Yahudiler, 19. Yüzyılın sonlarına doğru bir şekilde zaten Filistin topraklarına yerleşiyorlardı. İngiliz işgalinin hemen sonrası bölgeye Yahudi göçü hızlandı ve 1918’de 60 bin civarı nüfusa ulaştı. 1920’de yapılan San Remo konferansıyla Filistin’in tamamı İngiliz mandası altına girmiş oldu.

İngiliz Manda Yönetimi, Filistin’de bir yönetim hukuku oluşturdu. Yahudiler de kendilerinin bir yurt edinme hakları bulunduğunu ileri süren Balfour Bildirisi'ni man­da hukukunu belirleyen metne dâhil et­ti; ayrıca bunu gerçekleştirmeye yöne­lik şartları oluşturacak ve göçle gelen Yahudilere toprak edinme imkânı sağ­layacak maddeler eklendi. Bu durum Filistin’de Yahudi nüfusunun daha da artmasına neden oldu. Buna kar­şılık Araplar da İngiltere’nin daha önce kurulacağına dair teminat verdiği ba­ğımsız Arap devleti için harekete geçti­ler. Böylelikle 1920'den itibaren bölgede gittikçe şiddetlenen ayaklanmalar ve Yahudi-Arap çatışmaları baş gösterdi.

Kabileler arasındaki anlaşmazlık ya da İngiliz ve Yahudilerin soktukları fitne nedeniyle oluşan istikrarsızlık, Arap­lar arasında bir birlik ve beraberliğin oluşmasını engelliyordu. Buna karşılık Yahudiler daha istikrarlı hareket ediyorlardı. Öte yandan İngiliz yönetiminin çıkardığı sanayileşmeyi teşvik edici yeni vergi sistemi, daha çok Yahudilerin işine yaradı. Bazı projeler bilinçli olarak Yahudi müteşebbislerine verildi. Bu durum iki toplum arasındaki gelişmişlik farkını Araplar aleyhine da­ha da derinleştirdi.

1931'deki hesapla­ra göre Arapların % 86'sı tarımla uğ­raşıp köylerde yaşadığı halde Yahudiler daha çok şehirlerde oturuyorlar, ticaret ve sanayi ile uğraşıyorlardı. Ayrıca man­da yönetiminin eğitim ve sosyal harca­malara ayırdığı payı giderek kısması eğitim açığını da arttırdı, Arap okullarının çoğu ilkokul seviyesinde iken Yahudile­rin Siyonistler yardımıyla açılmış üni­versiteleri dahi bulunuyordu.

Nazi Almanya’sı ve Yahudi soykırımı

1933'te Almanya’da Nazilerin iktidar olmasıyla birlikte ülkede Yahudi soykırımı da başlatıldı. Kimilerince Hitler’in aslen Yahudi olduğu ve Yahudilerin Filistin’e göç etmelerini sağlamak için soykırım uyguladığını ifade etmektedir. İddia doğru veya yanlış çok önemli değil, sonuç itibariyle buradaki Yahudilerin de göçüyle Filistin’deki Yahudi nüfus oranı Arap nüfusun üçte birine ulaştı.

Durum, vahim sonuçlar doğurmaya gebeydi. Filistin halkı karşı tedbirler almak adına mücadele başlattı. Bir yandan Filistinliler örgütlenirken, diğer yandan Yahudiler de karşı örgütlenmeyi sürdürüyorlardı. Ancak, İngiliz manda yönetiminin Yahudilere verdiği destek onları daha da güçlendiriyordu. Nihayet 1936’da Filistin halkının ayaklanmalar, manda yönetimine yeni arayışlara sürüklüyordu. 1937’de hazırlanan raporda Arap ve Yahudi olmak üzere iki ayrı devletin kurulması öngörülüyordu. Kudüs ise uluslararası bir yönetim altında olması öngörülüyordu. Ancak her iki tarafta buna rıza göstermediler.

Arayışlar devam ederken Şubat 1939'da Londra'da toplanan konferans sonucu on yıl içinde iki uluslu ve ortak yönetimli bağımsız bir Filistin devleti kurulması fikri ortaya atıldı. Plana göre Yahudi göçü ilk beş yılda 75 binle sınırlı kalacak ve sonrasında ise Filistinlilerin iznine tabii olacaktı. Filistinli bazı grupların bu palana daha ılımlı yaklaşarak silahlarını teslim ettiler. Bu durum onların ortak mücadele güçlerini kırmıştı. 

Amerika’nın Yahudilere desteği ve II. Dünya Savaşı

Nazi Almanya’sının Yahudilere uyguladığı soy kırım onları, dünya kamuoyu önünde masum konumuna getirmişti. Zaman içerisinde İngiltere’nin yukarıda bahsedilen planı da tutmamıştı. Filistinlilerin aralarındaki anlaşmazlıklar sürerken Yahudiler, kendilerine bir yurt kurma planlarını dünya kamuoyuna taşımaya başladılar. Bu manada Siyo­nist teşkilâtı Mayıs 1942'de Amerika Bir­leşik Devletleri'nde düzenlediği konfe­ransta Filistin'de bir Yahudi yurdunun kurulması için mücadele edildiğini ilk defa resmen açıkladı.

II. Dünya Savaşı’nın çıkması neticesinde Avrupa’dan kaçan 100 Bin civarında Yahudi’nin de Filistin’e yerleşmesiyle nüfusları daha da artmış oldu. Filistinlilerin bu göçü engelleme mücadelelerinin sonucu karışıklıklar had sahaya ulaştı. Buna karşılık İngiltere 1946'dan İtiba­ren Filistin'de sıkıyönetim uygulamaya başladı. Amerika, İngiliz denetiminde burada iki uluslu bir devlet kurulmasını önerdi. Buradan hareketle İngilizler, konuyu Birleşmiş Milletler’e götürdü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun konuyu incelemesi neticesinde Kasım 1947’de aldığı 181 sayılı kararla Filistin topraklarını Müslümanlar ve Yahudiler arasında taksim etti. Plana göre 2 Milyona yakın nüfusa sahip Filistinlilere % 43,5, yaklaşık 600 bin nüfuslu Yahudilere ise % 56,5 toprak düşüyordu. Üstelik tarımsal açıdan verimli topraklar da Yahudilere veriliyordu. Kudüs ve çevresiyse uluslararası bir statüye kavuşturuluyordu.

İsrail Devleti kuruluyor

Birleşmiş Milletler’in yaptığı bu adaletsiz planı Filistinliler tanımadılar. İngilizler ise başka bir çözüm arayışına girmedikleri gibi 15 Mayıs 1948’de manda yönetimine son verme kararı aldılar. Yahudiler de 14–15 Mayıs gece yarısı İsrail devletini ilan ettiler. Bütün bunlardan önceden haberi olduğu için Amerika, sadece 11 dakika sonra yeni İsrail devletini tanıdı. Türkiye ise 11 saat sonra İsrail’i tanıyan ikinci devlet olmuştu.

Devlet’in ilanından bir­kaç saat sonra Arap Birliği İsrail'e sa­vaş açtı. Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak kuvvetleri üç yönden saldırıya geçtiler. Başlangıçta önemli ilerlemeler kaydedilse de Batılıların İsrail’e verdiği destekle sonuca gidilemedi. Bu defa Birleşmiş Milletler, İsveçli diplomat Kont Bernadotte’yi arabulucu olarak tayin etti. Kont Bernadotte, bir takım girişimler neticesinde barış için Kudüs’ün Filistinlilere bırakılması gerektiği yönünde fikir beyan etti. Ancak Yahudiler, buna sıcak bakmadığı gibi Kont Bernadotte’yi de öldürdüler. 

Devamı var

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
13/02/2018 - 09:54 Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
12/01/2018 - 13:42 Cevabım biraz ağır olacak!
06/01/2018 - 10:06 Siyaset hiç bu kadar seviyesiz olmamıştı
25/12/2017 - 10:32 Posası çıkana kadar AKP'yi kullanacaklar
14/12/2017 - 08:41 Kudüs Zarrab’ın susturulmasının bedeli mi?
09/12/2017 - 11:48 Kudüs sizi bekliyor Kudüs! (Jerusalem is waiting for you Jerusalem!)
06/12/2017 - 08:34 Türkiye’de darbeler süreci, Refah Partisi ve 54. Hükumet – 1
28/11/2017 - 12:46 İşte AKP’nin kara sevdasının hikâyesi-2
21/11/2017 - 09:34 İşte AKP’nin kara sevdasının hikâyesi-1
17/11/2017 - 11:04 Bu Millet Erbakan'ı anlarsa... (2)
15/11/2017 - 09:45 Bu Millet Erbakan’ı anlarsa... (1)
11/11/2017 - 09:33 Onlar sanıyorlar ki...
26/08/2017 - 09:59 'Birleşmiş Milletler' hangi amaçla kuruldu?
22/08/2017 - 16:50 Kulluğunu bilmeyen hüsrandadır
19/08/2017 - 16:37 Çocuklar Rasulullah’ın Ahlakı üzere yetiştirilmeli
05/08/2017 - 14:53 Bırakın bu inadı da girin tövbe kapısından içeri
18/07/2017 - 14:38 Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
03/07/2017 - 10:54 FETÖ AKP'nin helvadan putudur
19/06/2017 - 10:35 Ateizm ve ateistlerin hezeyanı
31/05/2017 - 10:23 Artık bit pazarına nur yağacak
24/05/2017 - 15:16 İman açısından dört sınıf insan
19/05/2017 - 14:56 Diyanet’in 'Kutlu Doğum Haftası' muamması
11/05/2017 - 09:42 Ey icraatlarıyla övünüp duran AKP!
27/04/2017 - 14:10 Bu Millet Gök Kubbe’yi başınıza geçirir!..
17/04/2017 - 17:34 TAD olmayı istemiyoruz!..
15/04/2017 - 16:12 AKP zihniyetinin özü nedir? - 2
15/04/2017 - 09:08 AKP zihniyetinin özü nedir? - 1
12/04/2017 - 15:25 İşte AKP'nin 'Evet'leri, SAADET'in 'Hayır'ları
08/04/2017 - 09:06 Evet Kutbu - Hayır Kutbu
06/04/2017 - 11:43 Ey AKP’liler! Lütfen şu sorularıma cevap verin!
04/04/2017 - 09:45 Kim ooo? Benim Cumhurbaşkanı!
28/03/2017 - 10:46 AKP gemisi lafla yürüyor
24/03/2017 - 16:16 Her AKP'li pişmanlığı tadacak
21/03/2017 - 10:56 Çocuklarınızı güzel ahlak üzere yetiştiriniz
08/03/2017 - 10:01 Türkiye’de siyaset anlayışı
01/03/2017 - 10:01 Âlem ve İnsan – 4
22/02/2017 - 09:45 Âlem ve İnsan – 3
18/02/2017 - 10:46 Âlem ve İnsan - 2
5/02/2017 - 09:33 Âlem ve İnsan - 1
11/02/2017 - 10:14 Bit pazarı siyaseti
17/01/2017 - 09:20 (Şiir)
11/01/2017 - 13:08 İslam'ı karalamaya kalkanlar; kendinize merhamet edin!
07/01/2017 - 12:31 Herkes Milli Görüşçü!..
26/12/2016 - 09:34 ‘De ki: Ey kâfirler, yenileceksiniz...' (Âl-i İmran/12)
17/12/2016 - 09:08 Dinler Arası Diyalog - 6
13/12/2016 - 09:46 Dinler Arası Diyalog - 5
10/12/2016 - 09:28 Dinler Arası Diyalog - 4
07/12/2016 - 09:27 Dinler Arası Diyalog - 3
03/12/2016 - 10:38 Dinler Arası Diyalog - 2
30/11/2016 - 09:58 Dinler Arası Diyalog - 1
21/11/2016 - 09:34 Bir teklifim var
12/11/2016 - 15:33 Dedikodu yapacağına gel vazifeni yap!
07/11/2016 - 14:04 Teknolojinin insanlığa ihaneti
24/10/2016 - 09:25 ARZ-I MEVUD - 7
20/10/2016 - 09:45 ARZ-I MEVUD - 6
18/10/2016 - 09:54 ARZ-I MEVUD - 5
14/10/2016 - 09:45 ARZ-I MEVUD - 4
10/10/2016 - 09:57 ARZ-I MEVUD - 3
07/10/2016 - 10:00 ARZ-I MEVUD - 2
04/10/2016 - 09:34 ARZ-I MEVUD - 1
26/09/2016 - 10:03 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) - 6
21/09/2016 - 17:16 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) – 5
17/09/2016 - 11:24 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) - 4
08/09/2016 - 10:17 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) -3
05/09/2016 - 10:55 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) – 2
31/08/2016 - 09:57 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) - 1
11/08/2016 - 09:57 Getirip de ne yapacaksınız FETÖ'nün elebaşısını?
06/08/2016 - 10:12 Öyleyse ben bir darbe yapayım
30/07/2016 - 15:05 İdam bu milletin zorunlu hakkıdır
23/07/2016 - 15:05 Gülen sadece zavallı bir maşa!..
16/07/2016 - 16:26 Allah katmerli belanızı versin(!)
08/07/2016 - 11:25 It's over the one minute
28/06/2016 - 18:18 Bu duruş sizi iflah etmez beyler!
21/06/2016 - 13:04 Hayranım şu Ramazan’ın bereketine
16/06/2016 - 15:02 Ey Müslüman genç!
08/06/2016 - 14:31 Neden ben hesap gününü düşünmem?
25/05/2016 - 11:21 Ooo Hüsnü Amca şapkayı önüne koymuşsun!
17/05/2016 - 11:05 Aslolan zihinlerdeki eğri minareyi düzeltmektir
07/05/2016 - 17:31 Gerisi size kalmış Sayın Davutoğlu
02/05/2016 - 09:58 Kimmiş o feleğin çarkına çomak sokan?
25/04/2016 - 10:50 Teknoloji insanlığa çelme takıyor
11/04/2016 - 09:32 Biz de Milli Görüşçüyüz diyenlere...
28/03/2016 - 12:59 Feraset
21/03/2016 - 12:24 Suriye neden boşaltılıyor?
14/03/2016 - 10:21 İki şekil arasındaki 7 fark
07/03/2016 - 10:05 Asıl liste 1 artı 550 (!)
22/02/2016 - 11:58 Kulluk yörüngesinden çıkar ise insan...
15/02/2016 - 09:21 Davul bizim boynumuzda tokmak keferenin elinde
08/02/2016 - 11:40 Herkes hele önce bir kendini hemen düzeltsin
01/02/2016 - 16:46 Yüce Allah’ın varlığının delilleri
25/01/2016 - 16:20 Memleket elden gidiyor Hüsnü Amca
18/01/2016 - 14:14 Eşref-i mahlûk-un hezeyanı
12/01/2016 - 10:19 Ey diyanet, bu ne fecaat?
06/01/2016 - 12:11 Siyasilere sağduyu çağrısı
28/12/2015 - 10:22 AMAN HA GENÇLER!..
21/12/2015 - 14:06 İSRAİL SENİN DOSTUN OLABİLİR...
15/12/2015 - 00:28 ŞEYTANI NASIL BİLİRSİNİZ?
07/12/2015 - 10:27 ELEŞTİRİLERE CEVAP
26/11/2015 - 11:37 KİM TAKAR SİYASİ PARTİLER KANUNUNU
19/11/2015 - 10:57 DÜZENE ALTERNATİF Mİ? ENTEGRE Mİ?
12/11/2015 - 12:55 İNSANDAKİ NEFİS VE İRADE OLGUSU
02/11/2015 - 12:27 ELHAMDÜLİLLAH ÇOĞUN DEĞİL HAKKIN YANINDAYIZ
26/10/2015 - 09:32 SAVUNAN ADAMLAR, SAVRULAN ADAMLAR
19/10/2015 - 13:51 BOZ ARTIK ŞU OYUNU HÜSNÜ AMCA
12/10/2015 - 11:38 BATAKLIĞI BIRAKIP SİNEKLE ZAMAN KAYBEDİYORLAR
05/10/2015 - 13:23 EM TEW BIRANE
28/09/2015 - 10:04 HAKLI ÇIKMANIN ÜZÜNTÜSÜ
21/09/2015 - 10:10 AKP'NİN PARALEL'E JESTİ
14/09/2015 - 10:48 TERÖR TÜMÖR GİBİDİR
07/09/2015 - 12:23 KURBAN VE KOLAY HİSSE
31/08/2015 - 14:54 MÜNKER, MARUF VE SİYASET
24/08/2015 - 12:45 MHP ÜLKENİN BÖLÜNMESİNE GÖZ YUMUYOR
17/08/2015 - 10:58 OLAĞAN HAL
10/08/2015 - 10:12 SECDEM ÜZERİNE SİNSİ OYUN
03/08/2015 - 11:27 'MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN ALTINI BİR KEZ DAHA ÇİZİYORUM
27/07/2015 - 15:38 IŞİD BAHANE İŞGAL ŞAHANE!
21/07/2015 - 13:47 ORUÇLU İKEN AÇIN, İFTARDA İSE AÇGÖZLÜNÜN HALİNDEN ANLADIK
13/07/2015 - 12:04 ÇÖZÜM SÜRECİ HÜKÜMETİ
06/07/2015 - 11:49 BAHÇELİ NEREYE KOŞUYOR?
29/06/2015 - 11:31 İNKAR HAKİKATLERİ YOK ETMEZ
16/06/2015 - 10:24 AKP NUR BACIMIN İFFETİ ÜZERİNE BİNA EDİLMİŞTİR
09/06/2015 - 12:37 EN İDEAL HÜKÜMET HANGİSİ OLABİLİR?
02/06/2015 - 14:21 GERİLDİKÇE GERİLİYORUZ
11/05/2015 - 11:21 GEL VATANDAŞ SEÇİM VAATLERİM VAR!..
27/04/2015 - 11:51 KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE KARŞIYIM
15/04/2015 - 11:30 MHP'NİN FİKRİ NE, ZİKRİ NE?
06/04/2015 - 11:44 EVANJELİZM-7
01/04/2015 - 12:36 EVANJELİZM - 6
23/03/2015 - 02:13 EVANJELİZM - 5
14/03/2015 - 11:11 EVANJELİZM - 4
09/03/2015 - 11:12 EVANJELİZİM - 3
28/02/2015 - 13:36 EVANJELİZİM - 2
21/02/2015 - 11:20 EY MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER KENDİNİZE GELİN!..
16/02/2015 - 09:57 EVANJELİZM - 1
03/02/2015 - 10:43 ORTAÇAĞ KARANLIĞI MEĞER NEYMİŞ!
26/01/2015 - 12:57 BİLGİ EDİNME HAKKIMIZI KULLANALIM
20/01/2015 - 10:34 FLÖRT İHANETTİR
12/01/2015 - 12:19 BATI'DA TERÖR, ONLARIN YARARINADIR
05/01/2015 - 11:15 HERKES ÖLECEK YAŞTADIR
29/12/2014 - 11:31 İN İN BİTMİYOR 'İN'
22/12/2014 - 11:59 HERKES KENDİNİ BİR TARTSIN
16/12/2014 - 13:05 NASIL BİR EĞİTİM - 3
10/12/2014 - 00:46 NASIL BİR EĞİTİM? 2
01/12/2014 - 14:41 NASIL BİR EĞİTİM?
24/11/2014 - 12:07 AKP'NİN KARA DELİKLERİ
10/11/2014 - 11:28 THE WHERE ARE ONE MINUTES?
21/10/2014 - 11:53 MELEKLER VE İNSAN
13/10/2014 - 15:45 Çözümün çözümsüzlüğü
13/10/2014 - 13:06 ÇÖZÜMÜN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ
6/10/2014 - 10:40 BAYRAM BENİM VAKARIMDIR
29/09/2014 - 10:03 SAVAŞ MI DEDİNİZ?
23/09/2014 - 11:11 ARTIK ABALIYA VURABİLİRİZ
15/09/2014 - 12:28 KILIF HAZIR, BİR MİNARE DAHA ÇALINACAK
08/09/2014 - 11:06 KÂİNAT VE İNSANIN YARATILIŞI
01/09/2014 - 12:13 GÜNAH KEÇİSİ PARALEL
25/08/2014 - 11:14 SORU: 'BOP EŞ BAŞKANLIĞI NE OLACAK?'
22/08/2014 - 01:25 İNCE İNCE DE OLSA KENDİSİNE YONTUYOR
18/08/2014 - 11:56 İLİM, BİLİM VE İNSAN
11/08/2014 - 14:38 CUMHUR(MU) BAŞKANINI SEÇTİ?
05/08/2014 - 09:32 SEÇİM SLOGANLARININ ALTINDA YATAN GERÇEKLER
28/07/2014 - 13:12 MİLLİ GÖRÜŞ İŞTE BÖYLE EZBER BOZDURUR ADAMA
21/07/2014 - 12:49 MUHALEFET NEREDE?
14/07/2014 - 11:57 MUHALEFET BİLE BİLE GOL YİYOR
07/07/2014 - 11:19 KİM KİME, DUMDUMA
30/06/2014 - 12:20 ŞÜKÜRLER OLSUN, AYASOFYA'YI AÇIYORUZ!...
25/06/2014 - 12:40 BANA NE AMERİKA'DAN...
17/06/2014 - 10:45 IŞİD'İ İŞİTMEMİŞTİM
10/06/2014 - 12:36 AKP DERİN DEVLETİN B PLANIDIR
02/06/2014 - 10:10 FETİH RUHU VE ANADOLU GENÇLİK
27/05/2014 - 09:00 YENİ BİR DÜNYA İÇİN...
19/05/2014 - 12:07 SOMA, DEVLETİ YÖNETENLERİN KARNESİDİR
12/05/2014 - 11:07 DEPREM...
05/05/2014 - 15:37 ÖTEKİLEŞTİRMEYELİM, ÖTEKİLEŞMEYELİM
29/04/2014 - 11:39 KIRK YILLIK KÂNİ OLUR MU YANİ?
21/04/2014 - 12:55 BİR PAZAR GÜNÜM BÖYLE GEÇTİ
14/04/2014 - 12:48 HAK-BATIL MÜCADELESİ VE YAYILMACILIK
07/04/2014 - 12:21 DUYDUM Kİ BAŞBAKAN İSTİFA ETMİŞ!
31/03/2014 - 18:36 KENDİ KALESİNE GOL ATAN TAKIM
24/03/2014 - 11:12 YIRTIK BÜYÜK, YAMA KÜÇÜK
17/03/2014 - 11:48 AKPALAVRA
10/03/2014 - 11:49 BU OYUNU SEN BOZARSIN HÜSNÜ AMCA
03/03/2014 - 11:47 DAVAM
24/02/2014 - 11:46 YÜZ AKIMIZ İKİ İMZA - 2
18/02/2014 - 08:22 YÜZ AKIMIZ İKİ İMZA - 1
10/02/2014 - 08:21 YÜZ KARASI İKİ İMZA - 2
03/02/2014 - 13:43 YÜZ KARASI İKİ İMZA - 1
27/01/2014 - 10:01 İŞSİZLİK
20/01/2014 - 09:41 KARA FASULYE AKLAMA!
14/01/2014 - 09:48 ON SENE EVVEL NELER YAŞADIK?
07/01/2014 - 08:08 ÖYLE BİR EVET Kİ...
30/12/2013 - 11:50 GÜNDEMİ NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ?
23/12/2013 - 08:06 OYUN İÇİNDE OYUN VAR HÜSNÜ AMCA!
16/12/2013 - 09:43 ÜÇ İLAHİ (SEMAVİ/İBRAHİMİ) DİN VAR MI?
09/12/2013 - 08:48 ASIL GÜNDEM BOP, DİĞERLERİ KAMUFLAJ-2
02/12/2013 - 09:29 ASIL GÜNDEM BOP, DİĞERLERİ KAMUFLAJ-1
25/11/2013 - 10:17 KAPATIN DA İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN!
18/11/2013 - 11:05 DARBELER VE KÜRT AÇILIMI
11/11/2013 - 09:53 ÖLÜM, KURTULUŞTUR VEYA SÜRGÜN
04/11/2013 - 10:12 ŞOVA GEREK YOK!
28/10/2013 - 08:36 MİLLİ EĞİTİMDE MUAMMA
21/10/2013 - 07:38 KAYNANA
14/10/2013 - 09:01 ŞİMDİ SENCE HER ŞEY NORMAL Mİ HÜSNÜ AMCA?
07/10/2013 - 07:37 SİVRİSİNEK ORDUSU MU? YENİ BİR 11 EYLÜL MÜ?
30/09/2013 - 06:44 28 ŞUBAT'IN YATSI VAKTİ
23/09/2013 - 07:10 ŞURDAN BİR KİLO DOMUZ LÜTFEN!
16/09/2013 - 08:15 Ghaak... ghaak... ghak!
09/09/2013 - 07:24 'MÜMİNLER ANCAK KARDEŞTİRLER...' (HUCURAT/10)
03/09/2013 - 07:37 ZAHİRİ DEVLET, BÂTINİ DEVLET
29/08/2013 - 07:00 MEMURLAR MÜJDE! YENİ TEZKERE GELİYOR
26/08/2013 - 12:42 AĞLAYIŞINIZA DUYGULANAMADIM SAYIN BAŞBAKANIM
19/08/2013 - 15:42 YENİDEN DİRİLİŞİN KAR ÇİÇEKLERİ
12/08/2013 - 07:09 AKP’li CHP
06/08/2013 - 08:02 BAYRAMIN MÜBAREK OLA HÜSNÜ AMCA
30/07/2013 - 06:30 EY BU ASİL MİLLET!
23/07/2013 - 06:24 MEDENİYETLER İTTİFAKI BİTTİ Mİ?
15/07/2013 - 08:05 HAZIRLANIN 'İKİNCİ YALTA' İÇİN GİDİYORUZ
08/07/2013 - 11:16 GAZZE'DEN WASHİNGTON'A, GEZİ'DEN TAHRİR'E
08/07/2013 - 11:15 Başbakan’ın Amerika ziyaretinin arka planı
04/07/2013 - 13:22 DARBE Mİ?
29/06/2013 - 13:42 SİGARA HARAM(MI)
24/06/2013 - 09:29 EY MİLLET! KUŞA BAK KUŞA
17/06/2013 - 09:30 DECCAL DE VAR
08/06/2013 - 12:48 ŞU TAKSİM'İN TAŞLARI
03/06/2013 - 16:00 AÇTIRMAYIN ŞU BAYRAMLIK AĞZIMI
27/05/2013 - 11:14 TÜRKİYE'NİN SABATAY SEVİ'Sİ KİM?
20/05/2013 - 09:12 ŞU IMF BORCU NE AYAK?
13/05/2013 - 10:41 KABİRDEN ÖNCE ÇALMALI SAATLER
06/05/2013 - 16:33 AKİL AMPUL
29/04/2013 - 10:00 KENNEDY CADDESİ
22/04/2013 - 11:19 YUNANLAR VE RUMLAR NEDEN BATIYOR?
15/04/2013 - 10:42 LAN (...BİİİP...) MEDENİYETİ
08/04/2013 - 09:42 BİR DELİ, BİR KUYUYA BİR TAŞ ATMIŞ
02/04/2013 - 09:56 ÖZRE Mİ TAKILALIM YOKSA KABAHATE Mİ?
25/03/2013 - 09:30 NİÇİN KENDİ SENARYOMUZU OYNAMIYORUZ?
18/03/2013 - 11:08 14 ŞUBAT 2025 CUMA
11/03/2013 - 08:00 DEVLETİN İÇKİ ANLAYIŞI
04/03/2013 - 14:17 BALDIRAN MI ZEHRİ?
25/02/2013 - 08:01 AMERİKAYI TUŞA GETİREN ADAM!
18/02/2013 - 08:50 SİYONİST DÜŞÜNCE
12/02/2013 - 14:09 YENİ BİR DÜNYA İÇİN!
04/02/2013 - 09:43 DÜŞMANIN SİLAHIYLA SİLAHLANIP, DOSTUN ENSESİNE BİNMEK
25/01/2013 - 11:04 BOP NEDİR? ARAP BAHARI NE?
19/01/2013 - 13:53 NE OLDU SANA BÖYLE HÜSNÜ AMCA YAA?!
12/01/2013 - 16:01 (Şiir)
08/01/2013 - 08:08 İŞTE ŞİMDİ BİR ADIM GERİ
30/12/2012 - 02:17 TOPLUMSAL HASTALIKLAR 2
24/12/2012 - 08:02 TOPLUMSAL HASTALIKLAR 1
17/12/2012 - 08:29 Durdurun Şu Playstation Sapıklarını
12/12/2012 - 07:00 İslam Devletleri Yöneticilerine Açık Mektubumdur
7/12/2012 - 00:07 Hiç...
01/12/2012 - 11:10 Hem Düşmanız Hem Müttefik
24/11/2012 - 14:56 Kulluğunu bilmeyenler, ateştedir
18/11/2012 - 08:03 Domates ve Din
12/11/2012 - 08:07 Efendiler, Gafiller, Yardakçılar ve Zeliller
05/11/2012 - 00:17 ) Ööcüüüüü! (
30/10/2012 - 23:55 Kavgam, Cahille Değil, Cehaletle
29/10/2012 - 14:33 Kavgam, cahille değil, cehaletle
23/10/2012 - 17:06 Elest'ten Ebed'e bir yol gider
14/10/2012 - 08:33 Bak, Savaşa Gidiyoruz! Hüsnü Amca
05/10/2012 - 08:00 Söz Gümüşse
23/09/2012 - 00:36 İşsizim, Açım!
4/7/2012 - 00:33 Ne Olacak Şu Dilencilerin Hali?
15/09/2012 - 10:55 Ben Kınamıyorum
08/09/2012 - 12:31 Bu Gidişata Artık Dur Demeli
03/09/2012 - 11:56 Problem Sahtekarlık
27/08/2012 - 10:22 Muhammet Mursi, Mısır için özlediğimiz Yusuf mu?
23/08/2012 - 12:25 Bayram vakarlı duruştur
06/08/2012 - 12:30 Sizin Amerikanız varsa, bizim de Arakanımız var
31/07/2012 - 15:49 Kıbrıs Niçin 82 Değil ?
16/07/2012 - 10:19 İtaat, Milli Görüş’ün temel dinamizmidir
09/07/2012 - 16:31 Habil ile Kabil’den -Türkiye ile Suriye’ye Kardeş Kavgası
02/07/2012 - 11:01 İnsanın Yaratılışı
25/06/2012 - 11:41 Ergenekon’unu da al git! Balyozunu da.
18/06/2012 - 09:25 İman, Salih Amel, Cihad ve Hüsran
04/06/2012 - 11:56 Ayağımızın Altından Toprak Kayıyor Hüsnü Amca
30/05/2012 - 10:44 Neden Medine değil de Basael ya da Paris ?
21/05/2012 - 12:55 Müslüman, Siyonistce düşünür mü?
14/05/2012 - 17:22 İstanbul ve Fetih
09/05/2012 - 16:09 Külli irade ve cüz-i irade
03/05/2012 - 23:08 Sigara Evine Dön !
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz