28 Ramazan 1438 | 23 Haziran 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-2
15/07/2016 - 14:38
Mustafa BİLGEN

24. İman Alametleri

İmanın alameti altı şeydir: Yakin: Kesin, delilli inanç. Havf: Allah korkusu. Reca: Ümit Tevekkül: Allah’a güven, Muhabbet: Allah sevgisi, Haya: Allah’tan utanmak.

25. Ahmaklık Alametleri
1. Çocuklarla yoldaşlık
2. Kadınlara düşkünlük
Yavrum: Hayatta insana hoşnutsuzluk verecek kötü huylardan gelir. Güzel huylu olmayanı ölülerden say!
Kendi halini iki kişiden gizleme: Uzman hekimden, bir de sadık dosttan.
Cihanda bin değer sahibi olmayanı diri sayma! O ancak ölülerdendir.
Kanaatten nasibi olmayanı dünya nasıl zengin edebilir?
Düşmanına karşı ancak af ve suçunu bağışlamak yolu ile zafer bulabilirsin. Alçak gönüllü ol, edepli yaşamaya çalış, günahtan sakınanları da dostluğunu iste!
Dünyada düşkünlüğe uğramamak için iki şeyden sakın: Kavgacı tabiatlı düşman, cahillerle dostluk.
Yavrum, halka karşı sert konuşma! Onlara karşı sert konuşursan, şiddetli davranırsan senden yüz çevirirler.
En güzel huylu kim bilir misin? Halka insaflı davranıp, karşılık istemeyen, fakire tatlı söz söylemek, ona ipek giydirmekten daha makbuldür.
Öfkesini yenmek her başbuğun âdetidir. Bu acı da olsa şekerden tatlıdır.
Küstah ve hayırsız adam bil ki, sütü bozuk bir insandır azizim. Halkın kınamasından kurtulmak istiyorsan daima temiz insanlarla otur.

Düşkünlük Getiren Huylar
1. Çağrılmadan sinek gibi her sofraya konmak.
2. Cahilin halkın başına kâhya olması.
3. Cahilin sözüne inanmak.
4. Büyüklerin bulunduğu mecliste yüksek yere oturmak.
5. Düşmandan yardım istemek.
6. Kadın ve çocuklarla oyuna girmek.
7. Bir zümre ki senin sözüne kulak vermez. Yüz sözün de olsa onlara söyleme!

26. Üç Şeyi Adet Edinenler Cihanda Bahtiyar ve Talihli Olurlar
1. Başa kakmadan hayır işleyeni Allah (c.c.) rahmetine layık kılar.
2. Başkasının kusurunu gören, bir gün rezillik içinde ağız açamaz olur.
3. Uygunsuz işte olanı doğruya çevirmeye bak ki, sevap kazanasın.
Zahmet ve meşakkati halktan uzak tut! Ta ki sevilesin. Kimseye angarya yükleme!

27. Kurtuluş Sebepleri
Kurtuluş istiyorsan üç şeyden yüz çevirme!
1. Kazaya can-ı gönülden rıza göstermek.
2. Cefadan, zulümden uzak kalmak.
3. Akıl sahibi, Hak yolundan başka hiçbir yerde cömertlik göstermez.

28. Marifetullah (Allah’ı hakkıyla bilmek)
Gönlünde marifetullah olmayan kimse asla muradına eremez. Arif olmayan diri değildir. Allah’ı ihsanlarıyla tanı! Arif Hakkı tanıyan kişidir. Arif olmayan insan cinsinden değildir. Muhabbet ve vefa ancak arifte bulunur.
Arifin gönlü Allah aşkı, Allah rızası ve Hak’la doludur. Onun işi Rabbini övmek ve ona şükretmektir. Arifin gözünde dünyanın bir değeri yoktur. Kendi varlığı da önemli değildir.
Marifetullaha yedi merhaleden geçerek ulaşılır:
1.Talep. 2. Aşk. 3. Marifet. 4. İstiğna. 5. Tevhit. 6. Hayret. 7. Fakr-u Fena

29. Takva ve Tövbe
Makbul ve itibarlı bir insan olmak istiyorsan takva yolundan ayrılma! Din takva yolundan ayrılmamakla güçlenir. Tamah yüzünden harap olur.
Allah korkusu takvadan doğar. Takvalı kişilerin hareketi de, sükûtu da hep Allah içindir. Takvasız, Allah’tan sevgi umanları muhabbette yalancı say!

Takva nedir?
Takva, giyecek, yiyecek ve içecekte haram ve şüpheli şeyleri terk etmektir.
Takva, ilim ve amel beraber olunca sana ihlas yaraşır.

Ey Abdullah! Ansızın bir günah işledinse hemen tövbeye kaç! Özür dile! Peşin olan günahına veresiye tövbenin hiçbir faydası yoktur. İlerde yaşamak ümidiyle tövbeyi gerçekleştirmek hatadır. Çünkü hayat ümidiyle tövbeyi geciktirmek hatadır. Çünkü hayat ümidi boş bir iddiadır.

30. Hizmet Şerefi
Yavrum! Mademki elinden geliyor. Hizmet yolunu seç ki, murat atını eyerleyesin.
Erenlerin hizmetinde bulunana feleğin kubbesi hizmetkâr olur. Hizmete bel bağlayan dünya afetlerinden korunur, Allah (c.c.) devletli kılar, Cennet ehl-i hizmet için vardır. Kıyamet günü onlar için sorgusuz sualsizdir. Hizmet görenler kardeşlerine de şefaatçi olurlar. Onların cennetteki makamları yüksektir.

‘Dünya daru’l-hizmettir (hizmet yurdu), ahiret daru’l-ücrettir. (ücret, karşılık alma yurdu)’ Ehl-i hizmet ne kadar âsi ve fesatçı da olsa yine yüz sofudan iyidir. Ehl-i hizmete Yüce Allah oruçlu ve namazlı kulların sevabını verir.
Hizmet uğrunda kemer bağlayan marifet ağacından meyve yer. Cenneti erenler hizmetinde olanlara verirler. Onlara gazilerin sevabı ihsan edilir.

31. Misafire İkram
Misafiri aziz tut ki, sen de Allah’tan izzet bulasın. Misafiri iyi konuklayan iman ehline Allah (c.c.) rahmet kapısını açar. Misafirden hoşlanmayan kişiden Allah ve Peygamber incinir. Misafire güler yüz gösterene Allah (c.c.) ölçüsüz lütuf ve ihsan eder.
Ey ev sahibi! Fazla külfetten uzak ol ki, misafirden sana ağırlık gelmesin. (Misafir beş çeşit yemek değil, güler yüz ister.)
Misafir Allah’tan bir nimettir. Ondan kaçan alçaklık etmiş olur. Akılsızın sofrasında misafir olma! Misafirin gelince de ondan gizlenme!
Açlara Allah (c.c.) için ekmek ver ki, sana ‘Adn’ cennetinde yer versinler. Kim çıplak vücudu giydirirse Allah ona rahmetinden bir müjde yollar. Allah ona iki cihanda da yardımcı olur. Yoksulların dileğini yerine getirirsen başında ikbalden bir taç bulursun.
Oğlum, asla cimrilerin yemeğini yeme! Hayatta onların sofrasına az otur! Cömerdin ekmeği hep nur ve ışık doludur. Çağrılmadıkça kimsenin sofrasına gitme! Karga gibi lâşe (leş)  peşinde koşma! Alçaklardan iyilik umma, onların damını direksiz say! Bir hayır işlediğin zaman onu kendinden bilme, her gördüğüne iyi gözle bak, fena görme!

32. Bil ki Ahmakta Üç Alamet Vardır: Allah’ın zikrinden gafil yaşar. Çok konuşma adeti vardır. İbadete tembeldir.

Hür ve mesut yaşamak istersen idrakin varsa borç için hür adamın eteğine yapışma, herkesi yüksek tut, tamahsız yaşa!
Kardeş, misafiri hoş tut. Misafir Allah’ın bir vergisi bir nimetidir. O, rızkını beraber getirir, ev sahibinin günahını götürür.

Kardeşim sende yiğitlik, akıl ve idrak varsa  misafirin değerini bil! Oğlum, misafire ikramlı ol! Düşman ve kâfir bile olsa git, kapıyı hemen aç ve ihtiyacını gider.

33. Hayır İşleme Hakkında
Hayır işlersen onu elinle yap! Malından fakirlere, dervişlere hisse ayır! Kendi elinle vereceğin bir akçe, senden sonra verilecek yüz akçeden daha değerlidir.
Bağışladığın şeyden açlıkta elden ayaktan düşsen bile geri dönme!
Bu döneklik tıpkı kusan bir adamın dönüp, kusmuğunu yemesi gibidir. Baba oğluna bir şey bağışlarsa ondan dönmek olur mu?

Oğlum, mal ve altında sevinç arama! Hele birisine bağışladığından bir daha bahsetme!
Dünya sevinci baştanbaşa  kederdir. Onun neşesinin arkasında matem vardır. Kur’an’dan ‘ferahlanma’ (Karun’a kavminin söylediği ifade) emrini dinle, dünya sevinç yeri değildir. Dikkat et! Allah çok sevinçlileri sevmez. Eğer Allah’ın verdiği nimetlerden sevinirsen, bu yerinde bir sevinçtir. Ancak dünyadan ferah ve neşe aramak hatadır.

34. Sabırlı Ol!
Sabırlı olmak istersen, zorluklara katlanmaktan kaçınma! Zor işlere sarıl! Bela ve felaket anında yüzünü ekşitirsen kendini sabırlı sayma! Sabrın ancak şikâyetsiz olursa kabul olur. Kimseye Allah’tan şikâyet etme! Kul hizmet yüzünden ebedi âleme erişirse de ancak hürmet sayesinde Allah (c.c.)’ın rızasına kavuşabilir. Hürmetle hizmet eden bahtiyar insandır.

Yavrum! İyi adamlarla düş kalk! Kömür ocağı çevresinde dolaşırsan üstüne kara bulaşır. Attara yakın olana da güzel kokular siner. Zalimin yoldaşlığı ateşe benzer. İyilerle sohbet eden Allah’ın has kullarına yakın bulunur.  

Yavrum! Şeriat yolundan ayrılma! Dala yapışırsan kökü de bulursun. Nefsinin arzularına uyma ki, yarın cehennem ateşinde horluk çekmeyesin. Nefse uymak ahmaklık ve akılsızlıktır. Çünkü nefsin işi daima şer ve fenalıktır.
Nefsinle yaptığın savaş en büyük savaştır. Yürü nefsinin istemediği şeyleri ara! Bundan daha uygun kulluk vazifesi yoktur. Kendini beğenen Hakk’ı göremez.  Sana bir makam gelirse hizmet yolunu tut! Hizmet et ki mevki bulasın. Hizmet ehli olmayan makam bulamaz. Hizmetsiz kişi nimetsiz kalır.

35. Sadaka Ver!

Allah (c.c.)’ın gazabından kurtulmak dilersen gizli sadaka ver. Hayır işlemeyi adet edinenlerin şüphesiz ömürleri artar. Halka iyilik yapan şüphesiz insanların en şereflisidir. Halk arasında insanlara en zararlı olanlardan daha kötü kimse yoktur. Allah’tan korkmayanda din yoktur, âhirete inanmayanda ise akıl yoktur.
Yavrum imanlı isen takva ehli ol! Allah’ın azabından korkun yoksa sen kâfirsin! Takvasız adamda iman, imansızda ise ihsan yoktur. Hidayete ermemiş kişide tövbe düşüncesi olmadığı gibi, tahkik ehli olmayanlar da hakkı göremezler.
İlmi olmayanları amelsiz bil! Hilmi olmayanlar ise gerçek mümin değillerdir.
Dört şey kişiye Allah vergisidir: Doğru sözlülük, cömertlik, güler yüzlülük, emaneti iyi korumak. Bu dört şeyi Allah kime vermişse o takva ehli sevgili kullardandır.
Bil ki Allah’ın sana emaneti senin kalbin, dilin, elin, gözün ve kulağın gibi değerli azalarındır. Bunları haramdan çekerek çok iyi koruman lazımdır.
Oğlum! Sırlarını açıklayandan uzak dur! Gençlikte ihtiyarlara saygı göster ki sen de başkalarından saygı ve hürmet göresin.
Yoksullara yardım etmek veli kulların âdetidir.

36. Dostluk ve Ziyaretler

Yavrum, dost sana zararlı olursa öyle dosttan vazgeç! Herkesin yanında seni kötüleyeni de sen dosttan sayma! Onunla yoldaşlık etme! Bil ki sende olmayanı sende varmış gibi anlatarak seni övmeye çalışana da güvenme, yarın da sende olmayan şeylerle seni kötüleyebilir. Dost dediğin hakperest olmalıdır. Her şeyden önce doğru olmalıdır. Sende böyleler ile yoldaşlık etme, tabii ki sen de öylelerden olma!
Hele sarhoşla asla düşüp kalkma! Kişi dostunun dini ve yolu üzeredir. Sen öyle olmazsan  öyle kimselerle düşüp kalkmazsın. Bunu böyle bil!
Zekât ve sadakalarını vermeyen zenginlerden de uzak dur! O ölüdür. Ölülerden sana fayda gelmez. Seninle menfaat için görüşen arkadaş ile ayaklarına kapansa bile asla dost olma! Vurguncudan da uzak dur! Zira onların düşmanı Allah’tır. Halktan faiz alan kimselere de asla ‘Merhaba’ deme!
Evladım! Hastaları ziyaret et! Bu peygamberin sünnetidir. Susuzları suya kandır! Meclislerde dostlarına hizmet et! Yetimlerin hal ve hatırını sor ki Allah seni daima aziz etsin.
Yetimin ağlaması arşı titretir. Yetimi ağlatan zalimi ateşin sahibi Allah cehennem ateşinde kebap eder. Hasta bir yetimi sevindiren kimse de cennet kapısını açık bulur.
Oğlum, ikiyüzlüleri düşman bil! Dinin saf ve temiz olmasını istiyorsan helal rızık iste ve temiz lokma ye! Haram ile beslenen vücuttaki kalp ölüdür.

37. Sıla-i Rahim’i Terk Etme!

Git hısım ve akrabalarını ara, onları ziyaret et ki ömrün artsın! Yakınlarından alakayı kesenin ömrünün bereketi kaçar. Kötü bile olsalar onlardan alakayı kesme!

38. Gerçek Erlerin Ahlâkı Nasıldır?

Erlik nedir? Evvela, Allah korkusu ile yaşamaktır. Bilhassa gizli yerlerde. Sonra, zayıflara ve fakirlere iyilik etmektir. Bilhassa darlık zamanında cömert olmaktır. Er olanlar başına pek çok bela, eza ve cefa gelse bile kimseden insaf ve yardım beklemez, ama kendisi bu durumda olanları arar bulur da yardımını esirgemez.
Er olan murad (arzu) peşinde koşmaz, yardım ve hizmet yolunda elinden gelen yardımı da esirgemez.

39. Kanaat ve Fakr

Fakir abası altında her ne kadar yoksul gözükse de kendisini halka karşı zengin gösterir. Aç oturur, ama tokluktan dem vurur, düşmanına karşı bile dostluğunu esirgemez. Ne kadar zebun ve perişan olursa olsun ibadette yoldaşından geri kalmaz.

40. Gafletten Uyan!
Yavrum!  Allah’tan gafil yaşama! Sen onu görmezsen de O seni görüyor. Sen O’ndan gafilsin ama O senden gafil değildir.

Gafilcesine batıl yoluna dalma! Bu cihan ağlama ve pişmanlık yeridir. Bu dünyadan gittikten sonra ağlamanın faydası olmayacaktır. Burada gülme, ibret gözünü aç da dudağını kapa! Karınca gibi dane hırsı ile her tarafta dolaşma, sonra ayak altında kalır da ezilirsin. Arı gibi kanaatle balı başkalarına sun ki başlar üstünde uçasın!
Hakkın fermanını dinle, doğru sözlü ve güzel huylu Rasûlünün yolundan ayrılma!

Allah’ım! Hepimize rahmet ve kerem kıl! Bütün günahlarımızı bağışla! Biz acizleriz, çok günah işledik, fakat Sen’den başka kimseye gidemeyiz. İster yanına çağır, ister dergâhından sür! Biz kuluz, Sen’in emrin ve hükmün ne ise ona bağlı ve razıyız. Bizi hayırlıların yanına kat, onların hayrından bizlere de nasip et!

Allah’a hamd ve Rasûlüne salat ve selâm olsun… Amin!

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
10/11/2016 - 13:45 Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
25/10/2016 - 09:38 SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
17/10/2016 - 14:42 KÂTİP ÇELEBİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
10/10/2016 - 11:58 KOÇİ BEY’İN SİYASETÇİ’YE ÖĞÜTLERİ
04/10/2016 - 12:10 LÜTFİ PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
26/09/2016 - 11:26 GELİBOLULU MUSTAFA ÂLΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
20/09/2016 - 12:00 KINALIZADE ALİ EFENDİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/09/2016 - 17:59 SULTAN MURAD HAN’IN ÖĞÜTLERİ
09/09/2016 - 12:12 İBNU HALDUN’UN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
24/07/2016 - 17:55 ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE ÖĞÜTLERİ
19/07/2016 - 14:01 ŞEYH SADİ-İ ŞİRAZΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
15/07/2016 - 14:38 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-2
20/06/2016 - 10:32 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-1
12/06/2016 - 11:56 YUSUF HAS HACİB’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
06/06/2016 - 10:02 NİZAMܒL-MÜLK’ÜN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
30/05/2016 - 13:58 İMAM GAZALΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
23/05/2016 - 15:51 FARABΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
16/05/2016 - 09:07 İMAM MAVERDΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/05/2016 - 09:21 HASAN-İ BASRÎ (r.a.)’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
02/05/2016 - 09:55 İMAM EBU YUSUF’UN HARUN REŞİD’E ÖĞÜTLERİ
24/04/2016 - 16:06 TURTÛŞÎ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
18/04/2016 - 09:54 ÖMER B. ABDU’L-AZİZ’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/04/2016 - 14:43 Hz ALİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
01/04/2016 - 09:41 Hz OSMAN (r.a.)’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
21/03/2016 - 15:34 Hz ÖMER (r.a.)’in SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
14/03/2016 - 14:55 Hz EBU BEKİR (r.a.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/03/2016 - 11:14 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-39 ZULÜM
29/02/2016 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-38 ZİNA YOLUYLA KAZANÇ
22/02/2016 - 12:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-37 ZİLLET
15/02/2016 - 11:56 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-36 YETİM MALI YEMEK
08/02/2016 - 12:00 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-35 YALANCILIK
01/02/2016 - 16:52 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-34 YALAN YEMİN
25/01/2016 - 12:47 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-33 VAKIF VE DEVLET MALI YEMEK
18/01/2016 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-32 TÛL-İ EMEL
11/01/2016 - 15:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-31 İFTİHAR-TEFAHUR
28/12/2015 - 10:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-29 RÜŞVET-2
21/12/2015 - 11:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-28 RÜŞVET-1
14/12/2015 - 00:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-27 RIZIK TAKSİMİNE RAZI OLMAMAK
07/12/2015 - 10:24 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-26 RİYA
04/12/2015 - 13:09 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-25 NİFAK
23/11/2015 - 11:59 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-24 NEFRET
16/11/2015 - 03:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-23 KUMAR
09/11/2015 - 11:46 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-22 KORKAKLIK
06/11/2015 - 07:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-21 SADECE KENDİNİ DÜŞÜNMEK
26/10/2015 - 09:30 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-20 KATL (ADAM ÖLDÜRMEK)
20/10/2015 - 11:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-19 KALPAZANLIK
12/10/2015 - 01:17 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR - 18 İSYAN
05/10/2015 - 13:01 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-17 İSRAF
28/09/2015 - 10:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-16 İFTİRA
21/09/2015 - 10:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-15 HULF
14/09/2015 - 10:10 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-14 HUKUKA RİAYETSİZLİK
07/09/2015 - 09:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-13 HIYANET
31/08/2015 - 10:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-12 HIRSIZLIK
25/08/2015 - 12:11 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-11 HIRS
17/08/2015 - 11:02 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-10 HİLE
10/08/2015 - 11:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-9 HASED
31/07/2015 - 09:27 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
27/07/2015 - 01:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
24/07/2015 - 03:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-7 GEVŞEKLİK
13/07/2015 - 12:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-6 GASP
06/07/2015 - 12:50 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-5 GAFLET
29/06/2015 - 11:29 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-4 GADR
22/06/2015 - 11:22 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-3 FAİZCİLİK
15/06/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-2 ALDATMA (GABN)
09/06/2015 - 12:38 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-1 ADAVET
01/06/2015 - 08:07 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-30 ZİYAFET
25/05/2015 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-29 YÜSR (TEYSİR)
18/05/2015 - 12:22 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-28 VADİNDE DURMAK
11/05/2015 - 11:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-27 ÜLFET (İyi Geçinmek)
04/05/2015 - 12:49 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-26 TEVEKKÜL
27/04/2015 - 10:53 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-25 TEDBİR
20/04/2015 - 12:06 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-24 TEAVÜN (Yardımlaşma)
13/04/2015 - 11:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-23 ŞÜKÜR
09/04/2015 - 12:19 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-22 SEBAT
30/03/2015 - 11:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-21 SADAKA
23/03/2015 - 02:17 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-20 SABIR
16/03/2015 - 09:10 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-19 MUHASEBE
9/03/2015 - 00:05 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-18 KESB
03/03/2015 - 13:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-17 KANAAT
16/02/2015 - 09:58 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İTİMAT
09/02/2015 - 10:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İSTİŞARE
03/02/2015 - 10:45 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-14 İNFAK
26/01/2015 - 13:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-13 İKTİSAD
22/01/2015 - 10:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-12 İHTİYAT
12/01/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-11 İHSAN
05/01/2015 - 00:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-10 HAMD
29/12/2014 - 11:31 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-9 GAYRET
22/12/2014 - 11:55 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-8 FÜTÜVVET
15/12/2014 - 02:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-7 FİRASET
08/12/2014 - 11:44 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-6 EMANET
01/12/2014 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-5 DOĞRULUK (SIDK)
23/11/2014 - 23:47 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-4 CÖMERTLİK
17/11/2014 - 01:02 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-3 CESARET
10/11/2014 - 11:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-2 BASİRET
03/11/2014 - 01:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-1 ADALET
23/10/2014 - 10:54 Hz HÜSEYİN (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
16/10/2014 - 12:52 Hz ALİ (R.A.)’NİN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
08/10/2014 - 10:39 Hz OSMAN (R.A.)’IN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
29/09/2014 - 09:53 Hz ÖMER (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
21/09/2014 - 00:32 HZ. EBU BEKİR (R.A.)’in SİYASÎ KİŞİLİĞİ
15/09/2014 - 12:29 Hz PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-2
08/09/2014 - 01:49 HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-1
01/09/2014 - 12:17 İSLÂM’DA SİYASET-6
23/08/2014 - 13:00 İSLÂM’DA SİYASET-5
04/08/2014 - 09:28 İSLÂM’DA SİYASET-4
30/07/2014 - 11:13 İSLÂM’DA SİYASET-3
21/07/2014 - 10:28 İSLÂM’DA SİYASET-2
14/07/2014 - 10:52 İSLÂM’DA SİYASET-1
07/07/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-4
30/06/2014 - 09:57 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-3
23/06/2014 - 09:13 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-2
16/06/2014 - 11:29 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-1
09/06/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-4
02/06/2014 - 02:19 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-3
26/05/2014 - 09:07 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-2
19/05/2014 - 11:58 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ
12/05/2014 - 10:44 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NASIL KURULACAK?
05/05/2014 - 12:20 İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI(ESKİ İKÖ)
28/04/2014 - 00:54 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-8 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-3
21/04/2014 - 12:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-7 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-2
14/04/2014 - 09:49 BÜGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-6 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-1
07/04/2014 - 10:48 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-5 GERİ KALMIŞLIK
31/03/2014 - 11:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-4 NÜFUS ARTIŞI
24/03/2014 - 11:18 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-3 EKONOMİK SORUNLAR
17/03/2014 - 11:52 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-2
10/03/2014 - 10:30 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-1
03/03/2014 - 08:22 ULUSLARARASI BİRLİKLER-10 GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ (ASEAN)
24/02/2014 - 09:42 ULUSLARARASI BİRLİKLER-9 VARŞOVA PAKTI
17/02/2014 - 09:31 ULUSLARARASI BİRLİKLER-8 SSCB ve AVRASYA BİRLİĞİ
10/02/2014 - 07:38 ULUSLARARASI BİRLİKLER-7 D-8 GELİŞEN 8 ÜLKE
02/02/2014 - 19:28 ULUSLARARASI BİRLİKLER-6 CENTO ve BAĞDAT PAKTI
27/01/2014 - 07:58 ULUSLARARASI BİRLİKLER-5 AFRİKA BİRLİĞİ
23/01/2014 - 00:17 ULUSLARARASI BİRLİKLER-4 ARAP BİRLİĞİ
13/01/2014 - 07:25 ULUSLARARASI BİRLİKLER-3 NATO
07/01/2014 - 07:09 ULUSLARARASI BİRLİKLER-2 AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
30/12/2013 - 07:19 ULUSLARARASI BİRLİKLER-1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
23/12/2013 - 08:08 İSLÂM BİRLİĞİ ve ULUSLAR ARASI BİRLİKLER
16/12/2013 - 08:48 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-7 AŞIRI MİLLİYETÇİLİK
10/12/2013 - 09:56 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-6 FAŞİZM VE IRKÇILIK
02/12/2013 - 08:07 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-5 KOMÜNİZM
25/11/2013 - 09:12 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-4 BATI EMPERYALİZMİ
22/11/2013 - 10:05 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-3 SİYONİZM-3
20/11/2013 - 11:53 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER-2 SİYONİZM-2
04/11/2013 - 10:10 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-1 SİYONİZM-1
28/10/2013 - 07:11 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER
20/10/2013 - 18:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-28 KUDÜS KONGRESİ (1931)
15/10/2013 - 20:29 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-27 NECMETTİN ERBAKAN ve D-8
07/10/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-26 BEDİUZZAMAN SAİD NURSÎ
30/09/2013 - 06:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-25 ABDURREŞİD İBRAHİM
23/09/2013 - 06:31 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-24 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-2
16/09/2013 - 06:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-23 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-1
10/09/2013 - 06:55 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-2
02/09/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-1
25/08/2013 - 22:57 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-20 KANUNî SULTAN SÜLEYMAN
20/08/2013 - 06:06 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-19 İDRİS-İ BİTLİSÎ
12/08/2013 - 07:09 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-18 YAVUZ SULTAN SELİM
05/08/2013 - 06:38 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-17 FATİH SULTAN MEHMED
29/07/2013 - 06:24 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-16 OSMAN GAZİ
22/07/2013 - 00:21 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-15 OSMANLILAR DÖNEMİ
15/07/2013 - 08:07 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-14 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-2
08/07/2013 - 10:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-13 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-1
01/07/2013 - 09:32 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-12 SELAHADDİN EYYUBÎ
24/06/2013 - 09:28 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-11 ABBASİLER DÖNEMİ-2
17/06/2013 - 09:35 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-10 ABBASİLER DÖNEMİ-1
10/06/2013 - 09:27 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-9 EMEVİLER DÖNEMİ-2
03/06/2013 - 10:04 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-8 EMEVİLER DÖNEMİ-1
29/05/2013 - 07:11 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-7 Hz ALİ (r.a.) DÖNEMİ
26/05/2013 - 09:37 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-6 Hz OSMAN (r.a.) DÖNEMİ
13/05/2013 - 10:30 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-5 Hz ÖMER (r.a.) DÖNEMİ
06/05/2013 - 11:41 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-4 Hz EBU BEKİR DÖNEMİ
29/04/2013 - 09:25 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-3 MEDİNE DÖNEMİ
22/04/2013 - 02:26 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-2 HİCRET
15/04/2013 - 07:02 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-1 MEKKE DÖNEMİ
08/04/2013 - 08:00 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-16 NEFSE UYMAK
01/04/2013 - 09:29 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-15 HAYATI DEĞERLİ GÖRMEK
25/03/2013 - 10:40 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-14 HEVA’YA UYMAK
18/03/2013 - 10:17 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-13 GEVŞEKLİK
11/03/2013 - 09:58 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-12 TÛL-İ EMEL
04/03/2013 - 14:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-11 TEMBELLİK
25/02/2013 - 10:03 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-10 CEHALET
18/02/2013 - 09:16 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-9 KORKAKLIK
11/02/2013 - 00:51 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-7 ZİLLET
04/02/2013 - 09:36 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-8 İHANET (Hıyanet)
28/01/2013 - 09:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-6 REHAVET
21/01/2013 - 01:08 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-5 GAFLET
14/01/2013 - 08:01 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-4 YEİS
06/01/2013 - 02:49 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-3 Adavet
30/12/2012 - 02:14 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-2 Başkanlık Sevgisi
24/12/2012 - 00:26 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR 1 TEFRİKA
17/12/2012 - 08:10 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 14 Bey'at (Biat)
11/12/2012 - 07:17 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 13 Hamiyyet
03/12/2012 - 08:09 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 12 Müsalemet
26/11/2012 - 08:32 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 11 Muavenet
19/11/2012 - 00:38 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 10
12/11/2012 - 08:05 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 9 Cesaret
05/11/2012 - 08:21 İslâm Birliğinin Temel Esasları-8 Sadakat
30/10/2012 - 00:05 İslâm BirliğininTemel Esasları-7 Uhuvvet
21/10/2012 - 11:08 İslâm Birliğinin Temel Esasları 6 - Ümmet Bilinci
15/10/2012 - 08:23 İslâm Birliğinin Temel Esasları-5 Adalet
08/10/2012 - 10:50 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Hürriyet
01/10/2012 - 09:51 İslam Birliğinin Temel Esasları - 3 Şûra
24/09/2012 - 00:53 İslam Birliğinin Temel Esasları 2 - İttihad
22/09/2012 - 01:22 İslâm Birliğinin Temel Esasları 1 - İtikad
16/09/2012 - 23:48 İslam Birliğinin Hedefleri 7 - Sömürünün Ortadan Kaldırılması
08/09/2012 - 01:14 İslâm Birliğinin Hedefleri 6 - İslâm Medeniyetinin Yeniden Kurulması
03/09/2012 - 12:50 İslam Birliğinin Hedefleri 5
27/08/2012 - 15:07 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Ekonomik Güçlenme
23/08/2012 - 12:31 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-3 (Manevî Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi)
13/08/2012 - 10:19 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-2 Maddî Kalkınma ve Refahın Yaygınlaştırılması
06/08/2012 - 12:26 İslam Birliği'nin Hedefleri 1 Temel Hak ve Özgürlüklerin Sağlanması
30/07/2012 - 10:32 İslam Birliğinin İtikadi Ve Siyasi Temelleri
23/07/2012 - 13:59 İSLÂM BİRLİĞİNİN FAZİLETİ
18/07/2012 - 14:41 Dünya İslam Birliğine Muhtaçtır
09/07/2012 - 16:27 İslam Birlği İzzet kazandırır
02/07/2012 - 09:45 İslam Birliği'nin Amacı
25/06/2012 - 12:19 İSLÂM BİRLİĞİ HER MÜSLÜMAN’IN GÖREVİDİR
18/06/2012 - 09:18 İslam Birliğinin Hükmü
11/06/2012 - 10:51 İslam Birliği Yüce Bir İdealdir
04/06/2012 - 14:04 İslam Birliği Nedir?
29/05/2012 - 11:56 İslam Birliği İnanç Birliğidir
21/05/2012 - 12:58 Selamı Yayınız
14/05/2012 - 12:31 İslam Birliği Acil Bir İhtiyaçtır
 
Meclis güçsüzleşirse sokak güçlenir
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
ABD'den PYD/PKK mektubu
Biraraya gelmezsek zulümler önlenemez
KPSS sonuçları açıklandı
Bahçeli’den CHP'nin yürüyüşüne ilk tepki: "Akılsız başın cezasını ayaklar çeker"
Sorunlarımızı G-8’de değil D-8’de çözelim!
Az önce açıklandı! İşte yerine gelen isim…
Siyasîler kavgayı bırakırsa vatandaş kucaklaşır
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
Şeref KAÇMAZ
HESAPLI - YORUM
Mustafa KAYA
Cenevre’de Güvenlik ve Garantiler Tuzağı
Atilla MEHDİGİL
Ateizm ve ateistlerin hezeyanı
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Katar sana ne katar - Deepweb
Ekrem ŞAMA
Dışişleri şaka gibi
Mustafa İŞCAN
Yıllık izin birer gün olarak kullanılır mı?
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Mehmet Şevket EYGİ
Kuvvetli Müslüman
Ali Haydar HAKSAL
Emperyalizmin Suyunda Gitmek de İşe Yaramıyormuş
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Korku Türbülansı”ndaki ABD ve “Kontrolsüz Çok Kutupluluk” Planı
Zeki CEYHAN
Bir adım ötesi!
Mevlüt ÖZCAN
Her ibadetin hikmeti vardır
Mahmut TOPTAŞ
Bayram günü ne yapalım?
Prof.Dr.Ata ATUN
Avustralya’dan bir başarı öyküsü
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Ne yapacaksan ölmeden önce yap
Mustafa YILDIRIM
Özlenen eski Ramazanlar mı yoksa insanlar mı?
Burak KILLIOĞLU
Beton, hep beton!
Şakir TARIM
Yaşananlar ekseninde D-8’in önemi
İsmail KILLIOĞLU
İktidar ve devlet
İbrahim VELİ
En değerli hediye: D-8
Abdülkadir ÖZKAN
Suriye bölündü, kaynaklar paylaşıldı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz