9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
01/07/2016 - 10:21
Prof. Dr. Burhanettin Can

Kadife Darbe ve Sosyolojik Savaş İçin Bir Analiz

Giriş

Burada, sosyolojik savaş ve Kadife darbelerde yapılan analizlerin kısa bir özeti verilecek ve kadife darbe ile sosyolojik savaş arasındaki ilişki ortaya konacaktır.

Sosyolojik Savaş İçin Analiz

Sosyolojik savaş karargâhları, hedef ülkelerde amaçlarına daha kolay ulaşabilmek için hassas ve ince sosyolojik analizler yapmaktadırlar (1). Sosyolojik savaş analizlerinde, genel olarak, aşağıdaki noktalarda bir sorgulama yapılmaktadır:

A - İç Dinamikler

1 - Toplumsal Yapı

* Toplumu var kılan, toplumun değişik kesimlerini birbirlerine bağlayan ve toplumu diğer toplumlardan ayıran ortak paydalar nelerdir

* Ortak paydalar etrafında meydana gelen dayanışma ve bütünleşme kapasitesi nasıldır

* Ortak paydalar etrafında meydana gelen aidiyet duygusu ve kader birliğinin düzeyi nedir

* Dini, etnik, mezhep ve tarikat yapıları nelerdir Aralarındaki ilişkinin düzeyi ve istikameti nasıldır Ülkede var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir

* Cemaat/Hareket/STK/ Hizip ve fraksiyon yapılanmaları nasıldır Dayandıkları temel dünya görüşü/felsefe nedir Cemaatleri/Hareketleri/STK/Hizip ve fraksiyonları, birbirinden ayıran ana özellikler, aralarında muhtemel ilişki şekilleri nelerdir Bölgesel ve küresel güç merkezleri ile ilişkisi olanlar var mı Ülkede var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir

* Gençliğin fikri ve felsefi kapasitesi, duygu ve düşünceleri, yaşam tarzları, hayata bakışları ve hayattan beklentileri nelerdir Memnuniyet düzeyi nedir

* Farklı gençlik örgütlenmelerinin birbiri ile ilişkileri nasıldır Ülkede var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir

* Bölgesel ve küresel güç merkezleri ile ilişkisi veya ilişki eğilimi olan gençlik örgütleri var mı Ülkede var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir

* Toplumda var olan spor kulüpleri nelerdir Dayandıkları temel dünya görüşü/felsefe nedir Kulüpleri birbirinden ayıran ana özellikler, aralarında muhtemel ilişki şekilleri nelerdir Var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir; Siyasi iktidara karşı tutum ve tavırları ne olabilir

* Sanat dünyasının yapısı, gücü, ideolojik karakteri ve grupları nedir Aralarındaki ilişkinin çatışma ve veya uzlaşma boyutu nedir Sanatçıların rol model olma-olabilme kapasiteleri nasıldır Var olabilecek bir kriz anında, sanat dünyasının tutum ve tavrı ne olabilir, var olan ilişkiler, nasıl bir seyir takip edebilir

* Akademisyenler, kanaat önderleri, aydınların yapısı, gücü, kapasitesi, etki alanları ve ideolojik karakteri ve grupları nedir Var olabilecek bir kriz anında, tutum ve tavırları genel olarak ne olabilir Akademisyenler, kanaat önderleri ve aydınların ve/veya örgütlerinin bölgesel ve küresel güçlerle ilişkileri, işbirliğine girme eğilimleri nedir  

2 - Kültür ve Medeniyet

* Toplumun dâhil olduğu kültür ve medeniyetin temel dayanakları nelerdir Ağırlıkları nedir

* Kültür ve medeniyetin dayandığı dünya görüşü/Akaidi/Doktriner temel değerler nelerdir ve ağırlıkları nedir

* Referans alınan bilgi kaynakları nelerdir Ağırlıkları nedir

3 - Siyasi Yapı

* Toplumda var olan siyasi yapılanma nasıldır Siyasi partilerin dayandıkları temel felsefe nedir Siyasi partileri, birbirinden ayıran ana özellikler, aralarında muhtemel ilişki şekilleri nelerdir

*  İktidar ve muhalefet partilerinin aralarındaki ilişki nasıldır Ülkede var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir.

* İktidar partisinin ülkeye hâkim olma durumu nedir Halkla arasındaki ilişki nasıldır. Bir kriz anında iktidar partisinin ve halkın ortaya koyacağı muhtemel tavır nedir

4 - Devlet-Sistem

* Ülkede var olan Devlet-Sistem hangi dünya görüşü/felsefe üzerine bina edilmiştir Devletin-Sistemin dayandığı dünya görüşü/felsefe ile halkın inandığı, hayatını tanzim ettiği dünya görüşü/felsefe arasındaki ilişki nedir Uyum veya uyumsuzluk düzeyleri nelerdir Ülkede var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir

* Devlet kurumları arasındaki uyum ya da uyumsuzluğun düzeyi nedir Ülkede var olabilecek bir kriz anında var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir

* Sivil ve askeri bürokrasi ile siyaset ve hükümet ilişkisi nasıldır Sivil ve askeri bürokrasi içinde bölgesel ve küresel güçlerle iş tutanlar veya iş tutmaya eğilimli olanlar var mı Ülkede var olabilecek bir kriz anında, sivil ve askeri bürokrasinin tutumu ne olur Siyasi iktidarla var olan ilişkileri nasıl bir seyir takip edebilir

* Okul, bamı ve kışla ilişkisi, nasıldır Siyasetle ilişki düzeyleri nedir Siyasi ilişkiler, toplumu ne oranda ve ne şekilde etkilemektedir Ülkede var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir

5 - Ekonomik Yapı

* Ülkedeki ekonomik sistemin durumu, gelir gider dağılımı, bölgeler arası ekonomik dengesizliğin düzeyi nedir

* Sınıfsal bir yapı ve sınıfsal çatışma var mı veya sınıfsal çatışma eğilimi var mı

* Ülkede var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir

6 - Kitle İletişim Araçları-Medya

* Ülkedeki medyanın etkileme gücü, yapısı, ekonomik ve ideolojik karakteri nedir

* Medya arasında rekabetin karakteri nedir

* Bölgesel ve küresel güç merkezleri ve uluslararası medya kuruluşları ile ilişkileri var mı varsa ne düzeydedir

* Var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir

* İnternet ve sosyal medya kullanım oranı, kullanım şuuru ve şekli nedir

* İnternet ve sosyal medyanın etkileme ve yönlendirme gücü nasıldır

* Ülkede var olabilecek bir kriz anında, sosyal medyacıların tutum ve tavırları, tepkileri ne olabilir

B - Dış Dinamikler

* Bölgesel ve küresel dinamikler nelerdir

* Ülkedeki olayları, değişimleri etkileme güçleri var mıdır

* Bölgesel ve küresel güç merkezlerinin Türkiye içinde işbirliği yaptığı yapılar var mı Varsa güçleri nedir

* Ülkede var olabilecek bir kriz anında, bölgesel ve küresel güçlerin muhtemel izleyeceği politikalar neler olabilir ve bunlarla ilişkileri olan yapıların tutum ve davranışları ne olabilir

Sosyolojik savaş karargâhları, icra edilecek sosyolojik savaşın mahiyetine göre çok daha ayrıntılı ve ince analizler yapmaktadır.

Kadife Darbelerin Dayandığı Analizin Genel Çerçevesi

Kadife Darbelerin Stratejileri, aşağıda özetlenen bir analizin üzerine bina edilmektedir (2):

A- İç Dinamikler

Kadife Darbe sürecine etki eden, onu kolaylaştıran ve hatta hızlandıran iç parametreleri aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz:

1 - Toplumsal Yapı

* Demografik Parçalanmışlık Düzeyi Nedir Etnik Unsurlar Arasında Ve Farklı İnançlar Arasında Kin Ve Nefretin Yayılma Düzeyi Nedir

* Değerlerin Yozlaşması, Toplumsal Bağların Çözülmesi Düzeyi Nedir

* Öğrencilerde Ve Gençlerde Öfke Birikimi Var Mı Varsa Düzeyi Nedir 

* Yabancı İstihbarat Mensuplarının Öğrencilerin Arasına Sızarak İyi Bir Konum Elde Edip Etmedikleri

* Şiddetin Yaygınlaşması Ve Suç Oranlarında Artış Düzeyi Ve Nedenleri

* Güvensizlik Dalgasının Yaygınlaşma Düzeyi Ve Nedenleri.

* Bizzat Dışarıdan Finanse Edilen İşbirlikçi Sivil Toplum Örgütlerinin Var Olup Olmaması Ve Olabilme İhtimali

* Yönetime Ve Sisteme Karşı Güvensizliğin, Biriken Öfkenin, Gittikçe Artan Küskünler Kitlesinin Var Olup Olmadığı Varsa Düzeyi

* Cemaatler, Hareketler, STK’ların Durumu, Tepkileri, Dayanma Güçleri, Halkla Bağları, Olaylara Tepkileri, Bir Kriz Anında Kimin Yanında Yer Alacağı

2 - İktidarın Durumu

* İktidardakilerin Bütünlük Düzeyi Nedir Liderle İktidar Ve Partisi Arasında Uyum Nasıldır

* Liderin Kadrosunun Durumu Nedir

* İktidarın İktidar Olma Kararlılığı Nasıldır

* Yönetimdeki Zaaflar Nelerdir 1-Yöneticilerin Lükse İsrafa Kayma Düzeyleri, 2-Halka Karşı Duyarsızlaşmaları, 3- Eş Dost Akraba Ve Yandaşlık İlişkisi,  4- Aile Saltanatı.

* Yönetimden Dışlanmışların, Dışlanan Yöneticilerin Durumu Ve Muhtemel Hareket Tarzları. Dışlanan Yöneticilerin Muhalefet Lideri Olma İhtimal Ve Potansiyelleri

3 - Muhalefetin Durumu:

* Muhalefetin Parçalı Veya Bütünleşme Düzeyi 

* Muhalefetin Halk İle İlişkisi, Gücü, Sürükleyiciliği

* Muhalefet Liderlerinin Popülaritesi, Güvenirliliği, Sempatikliği

* Diş Güçlerle İşbirliğine Girme İhtimalleri

* İktidarı Destekleyecek Muhalefet Partilerini, Tarafsızlaştırma Veya Cepheye Dahil Etme İmkanları

4 - Kitle İletişim Araçlarının Durumu

* Kimin Kontrolünde Olduğu

* Ülke İçinde Ve Dışında Güvenirliliği

* Dünya Ve Bölge Kamuoyunu Etkileme Gücü

* Eğlence Kültürünün Yayıcılığı

* İşbirliğine Uygunluğu

5 - Yargı Ve Güvenlik Güçlerinin Tutumu:

* İktidara Karşı Tarafsız Mı, Muhalif Mi, Destekliyor Mu

* Muhtemel Hareket Tarzı

6 - Ekonomik Yapı

* Güçlü mü

* Zayıf Ve Kırılgan Noktaları

* İşbirliği Yapılabilecek Sermaye Güçleri Ve Zararlarının Karşılanması

* Üretim, Borsa, Turizm, Hizmet Sektörünün Durumu

* Çıkarılacak Krizin Ekonomik Boyutu Ülkeye, Bölgeye Ve Dünyaya Etkileri

* Halkın Ekonomik Kriz Karşısında Muhtemel Tepkisi, Dayanma Gücü

B - Dış Dinamikler

1 - Ülkenin Jeostratejik, Jeopolitik,

Jeoekonomik ve Jeokültürel Durumu

* Hedef Ülke Bölgesel Ve Küresel Güçler İçin Ne Anlam İfade Etmektedir Bölgesel Ve Küresel Güçlerin Hedef Ülke İle İrtibat Düzeyleri Nasıldır

* Hedef Ülkenin Bulunduğu Bölgeyi Etkileyebilecek Jeo-Stratejik Konum Nedir

* Enerji Kaynakları Ve Ulaşım Yolları Nasıldır

* Diğer Kıymetli Yer Altı Kaynakları Var mı

2 - Dış Güçlerin(Bölgesel Ve

Küresel Güçlerin) Tutumu

* Bölgesel ve Küresel Güçlerin ve Uluslararası Kuruluşların(BM, NATO, İMF, Dünya Bankası)  Olaya Bakışı, Tavrı Ve Müdahale Etme Kararlılığı ve Yetenekleri.

* Dışlanmış Yöneticilerle İşbirliğinin Sağlanması Mümkün mü

* Eksen Çatışmasının Süreci Etkileme Düzeyi

*  Ekonomik manipülasyon yapabilme imkân ve kapasiteleri: Mevcut yönetimi sıkıntıya düşürebilmek ve halkın şikâyetlerinin artması için ekonomi ile oynamak. İşsizlikle beraber memnuniyetsizlik ve güvensizliği artırmak.

* Seçim Gözleyicilerinin Kasıtlı Davranışları: Seçim sonuçlarını tanımama ve onları uluslararası kamuoyuna yanlış bir şekilde aktarma.

* Kitle İletişim Araçlarının Tutumu

* Dış destek sağlama güç ve imkânları

* Gerçeği çarpıtarak yansıtabilme kapasiteleri

* Yabancı STK/Vakıfların Ülke İçerisinde Yıpratma Faaliyeti Yürütme İmkân ve Kapasitesi

* İçerdeki Sivil Toplum Örgütlerine Parasal Destek Verme İmkânları.

* Gençliği Kamuoyu Oluşturma Konusunda Eğitebilme İmkânları.

* Gençlere Burs Verebilme İmkanı Ve Bunun Oluşturabileceği Etkiler.

* Kadife Darbe Sürecindeki Örgütlemeye Fiilen İştirak Edebilme İmkânları Mümkün mü

 Sonuç

Kadife darbeler, sosyolojik bir savaşın kısa vadeli uygulaması olup amaç, kısa vadede, ülkedeki siyasi iktidarı devirmek, uzun vadede de toplumsal yapının içine fay hatları meydana getirtip çatıştırmak için uygun bir alt yapı hazırlamaktır.

Kaynaklar

1 - Çağlayan, Y., Osmanlıdan Ortadoğu’ya Sosyolojik Savaş, Etkileşim, İstanbul, 2013, S: 43-45.

2 - Sharp G., Diktatörlükten Demokrasiye Kurtuluş İçin Teorik Bir Çerçeve, ABD, The Albert Einstein Enstitüsü, Dördüncü Baskı, Mayıs 2010, S: 10-36; 77-85.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz