6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
14/03/2016 - 17:31
Mustafa GEÇER
"İlk insan Adem (a.s) aynı zamanda ilk peygamberdir. Bu açıdan bakıldığında
ilk dinin kaynağı da ilahi iradedir.../..Kaynağını ilahi iradeden almayan diğer
tüm beşeri dinler paganizm sınıfına dahildir."
Pagan medeniyeti, değişik şekillerde ambalajlanarak ihya edilmeye çalışılıyor. Ülkemizde ve diğer halkı Müslüman ülkelerde, Batı’yı taklit ve takip iddiası ile kedi medeniyetimiz değil, Pagan medeniyeti inşa ediliyor.  Batı’yı “aydınlanma” yutturmacası ile tamamen etkisi altına almış pagan kültürü, inanç, sanat ve yaşam tarzı ile ülkemizi de hızlı bir şekilde istila ediyor.
Paganizm; şekil, düşünce, sanat, sembol, folklör, tiyatro, edebiyat, fikir, şiir, müzik, siyaset, demokrasi, çağdaşlık, devrimcilik, Sosyalizm, Komünizm, PKK, TİKKO ,film, dizi, spor, turizm, kadın erkek eşitliği, kadın hakları, cinsel özgürlük, LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya travesti), insan hakları gibi yaşam alanları ile ilgili kavram ve eylemlerin içine enjekte edilerek  bu kavramlar markası altında ambalajlanarak topluma pazarlanıyor. Birde bakıyorsunuz, farkında olmadan her değer ve ölçülerimiz; kültür, inanç ve yaşam tarzımız, aile düzenimiz, insan ve toplum ilişkilerimiz, amacımız, davranış ve ölçülerimiz, algılama frekanslarımız  değişmiş, paganlaşmışız...
Varoluşumuza yönelmiş bu tehlikeyi göz ardı edemeyiz. Herkes sorumluluk ve görevini kuşanmalıdır. Pagan; 4.yy başlarında Hıristiyanlık Roma’da resmi din ilan edildikten sonra saraydan ve şehirlerden yayılmaya başlamış, kırsal alanlarda, köylerde yaşayan henüz Hristiyanlaşmamış, halen eski Roma ve doğa dinlerine inanan insanlar için kullanılmaya başlanmış bir kavramdır.
İlk insan Adem (a.s) aynı zamanda ilk peygamberdir. Bu açıdan bakıldığında ilk dinin kaynağı da ilahi iradedir.  İlahi dinler tahrif edilerek içinde serpilmiş vahyi kavram ve cümleler barındırsa da temel çizgisinden saptırılmış ya da tamamen insan aklına ve duygularına dayalı beşeri irade ürünü batıl dinler ortaya çıkmıştır. Kaynağını ilahi iradeden almayan diğer tüm beşeri dinler paganizm sınıfına dahildir.
Paganizm, ilahi iradeye dayanmayan veya başlangıcında ilahi irade ürünü olup sonradan tahrif edilmiş, beşeri iradenin yeniden reforme ettiği tüm dinleri ve mezhepleri de içine alır diyebiliriz.
Günümüzde halen taraftarları bulunan; Hinduizm, Budizm, Şamanizm, Taoizm, Şintoizm, Mecusilik, Afrika’da, Amerika’da, Avustralya’da kabile dinleri gibi tabiatı (doğa),tabiat varlıkları ve olaylarını, ruhları, putları, tek ve çok tanrıcılığı esas alan pagan sınıfına dahil dinler varlığını sürdürmektedir.
İnsan nefsani arzularına ve Hazcılık (Hedonizm*) amacına daha uygun geldiği için dünyada ve ülkemizde zaman maalesef paganizm lehine işlemektedir. 
Batı aleminde, aslından bir hayli sapmaya uğramış, vahyi hakikatlerden uzaklaşmış paganlaşmış bir Hristiyanlık 4.yy da kabul görmüş ve yayılmıştır. Buna dayalı oluşan etkin ruhban sınıfı,  birinci kuvvet (erk) olarak 17.yy başlarına kadar Avrupa’ya hakim olmuştur diyebiliriz. Katolik Ruhban sınıfının zamanla insanların üzerindeki yoğun ve ağır mali, cezai ve diğer baskıları (endüljans, engizisyon…) halkı canından bezdirmiş, Katolizm’e dolayısi ile din’e karşı başkaldırılar başlamıştır.
Özellikle İspanya’da Endülüs Emevi devletinin kurulması ve burada oluşan İslam’a dayalı medeniyetin, din, adalet, kul hakları, özgürlük, mimari, sanat, ahlak ve diğer alanlarda ortaya koyduğu güzel farklılıklar Batı toplumunu ve aydınlarını derinden etkilemiştir. Bu etkileşim bir bakıma Katolik dine, ruhbanlara ve kiliseye karşı başkaldırı anlamına gelen Rönesans ve Reform hareketlerini tetiklemiştir. Batı, din dışı diğer bir tabirle Katolik Hristiyanlık uygulamasına karşı; fikri akımlara, ilmi ve sanatsal gelişmelere sahne olmaya başlamıştır. Katolizm’e karşı husumet ve karşı oluş, başka din tanımayan Batılılarda din düşmanlığı fikrini pekiştirerek ilahi olan her şeye başkaldırının kaynağı olmuştur.
Vahyi hakikatlerle dünyevi bilim ve aklı çatıştıran batı aydınlanması, kendisine uydurduğu bir dine inanan, ilahi kaynaklı dinden arındırılmış bir toplum yapısı ve kimliği inşa edilmeye neden olmuştur. Katoliklik için doğru sayılabilecek din ve dine ait her şey ilericiliğe karşı bir gericilik sayılarak akıl ve bilim dışılık alanına itilmiştir. Dinden tamamen vaz geçmenin uygun olmayacağını savunan batılı Katoliklik karşıtı düşünürler ve din adamları; akla, kendi düşünce ve yaşam tarz ve tasavvurlarına ve ilme aykırı buldukları Katolikliğe karşı yeni bir din oluşturma düşünce ve çabasına girerek kendi düşünce ve yaşam tarzlarına uygun aklın sınırlarına hapsedilmiş yeni din ve mezhepler ihdas etmeye başlamışlardır. Bu mezheplerin başında Protestanlık gelmektedir. Nitekim Katolik ve Protestanlar arasındaki bu mezhep ihtilafı 1618 yılında başlayıp 1648 yılına kadar Avrupa’da 30 yıl süren iç savaşa neden olmuş nihayetinde Protestanların galibiyeti ile Vestfalya Anlaşması ile son bulmuştur. Din’e karşı fikir akımlarının hakim olduğu Avrupa toplumu bu dönemden sonra dine uyma yerine kendisine uydurduğu nas’ları bulunmayan, değişken din ve mezhep anlayışı ile yavaş yavaş dindışı bir toplum yapısına dönüşmeye başlamıştır.
Yeni kurguladıkları medeniyet anlayışı  ve sosyal yapıya tarihten kaynak ararken buna uygun  Mısır, Yunan ve Roma pagan geçmişini keşfederek, yeni  Avrupa medeniyeti inşasına bu çağ ve anlayışını temel referans alarak paganlaşmıştır. 4.yy’da Hristiyanlığı kabulle, henüz Roma Hristiyanlığının ulaşmadığı kırsal alanlarda yaşayan köylü, bedevi, cahil, saydığı halen ata dinlerine inanan topluluklara paganus (Köylü) derken, aydınlanma dönemi dedikleri dönemle Avrupa tekrar pagan kültürüne dönmüş ve  bu defa paganizm köylülükten bedevilikten çıkarak aydınların ve Avrupa aydınlık çağının medeniyet temeli, dini ve yaşam biçimi olmuştur…
Paganizm kavramı 17.yy dan itibaren daha yoğun kullanılmaya başlanmıştır. Yeniçağ Batı medeniyeti tüm kavramlaştırmaları ve düşünce kaynaklarını eski yunan ve roma pagan kültürünü esas alarak ona dayandırmaya başlamıştır.
Bugün Batıda üretilen kavramlarda, düşüncede, sanatta, dinde, sembollerde pagan izlerine yoğunlukla rastlamak mümkündür…Eski Yunan  pagan inancının tanrı ırkının 12 titanı, tanrıları, roma tanrılarının adları, şehirlere, dağlara, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn gibi gezegenlere verilerek yaşatılmakta, yeni nesillerin bilinç altına muhteşem şeyler olarak yerleştirilmektedir.Çıplaklığı, erotizmi, ahlaksızlığı dinleştirmiş eski Yunan (Grek) pagan inanç ve kültürüne ait sanatın tüm türleri, sembolleri yeniden ihya edilerek yorumlanarak çağdaş sanat kılıfı ile insanlığın önüne bir dogma gibi konulmaktadır.
Eski yunan sapıklığının pagan tanrı ve tanrıça heykelleri sokak, cadde, parlamento binaları, adliyeleri süslemekte, küçük heykel ve biblolar şeklinde kendisini batılı aydın sayan insanların masa ve raflarının vazgeçilmez aksesuarları olarak yerlerini almaktadır. Bunlara ilaveten çağdaş tiran ve monarkların heykelleri de bunlara ilave edilerek kutsanmakta, önlerinde bağlılık ve saygı duruşu ritüelleri icra edilmektedir.
Sanatlar çoğunlukla inançların yansımasıdır. Her inanç kendi sanatını üretir. Çağdaş sanatçı ve düşünür olmak için mutlak pagan kültür ve inancına dayanan, ondan kaynaklanan bir eser ortaya konmak gerektiği inancı hakim hale gelmiştir. Pagan tanrıları heykelleri, resimleri, tiyatro oyunları sanatçının sanatında zirve yapması kabul edilerek, yapılan şaşaalı tanıtım ve sunumlarla büyük bir hayranlıkla kabullenilmeleri sağlanırken onu üreten yazar, sanatçı, artist, teorisyenlere ödül üzerine ödül verilmektedir.
Paganist yaşam tarzı, inanç ve kültürü kutsanırken ilahi iradenin doğrultusunda yapılan bir sanat, fikir, çalışma, yaşam tarzı itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Aydınlanma; din dışı, akla ve deneye dayalı  bir alan olarak kabul edilmektedir. Batı aydınlanmasında, İlahi Din merkezli toplumsal yapının ve düzenlemelerin yerini akıl merkezli, seküler toplumsal düzenlemeler ve çalışmalar esas alındığı iddia edilmektedir. Oysa uygulamada bu iddiaları tekzip eden; deneysel sonuçlarla kanıtlanmamış ancak bilimsel ambalajda insanlara sunulan ve bir nas gibi inanılan teoriler ve beşeri aklın ürettiği, çoğu kısmı akla dahi uygun olmayan, hayali, nefsi, mitolojik, paganist batıl din, kültür ve kurallar dayatılmaktadır.
Aslında ilahi olduğu iddiası ile önüne konmuş ancak ilahiliğini kaybetmiş Katolik Hristiyanlığın buyurganlık ve baskısına karşı haklı olarak başkaldıran batılı aydın davranışı zamanla İslam’a değil de paganizme yönelerek masumiyetini kaybetmiştir…
Batı özentisi içindeki Müslüman ülkelerdeki sekülerleşmiş aydınların ilahi iradeye dayanan orijinal son din olan İslam’a daha bilinçsiz ve insafsızca  başkaldırılarını beraberinde getirmiştir.
200 yıldan buyana ülkemizde ve halkı Müslüman ülkelerde sürdürülen Batılılaşma çalışmaları, bilim ve sanayileşme yerine İslam’ın toplum hayatından kovularak yerine Batının paganlaşmış kültürünü hakim kılma çalışması olarak devam etmekte ve bu alanda bir hayli mesafe kat edilmiş durumdadır!
Paganizm yaşam tarzı ve alışkanlığı kapı tokmağımızdan üniversite kürsülerine, anayasadan tüm hukuk metinlerine, adliyemize, resmi cenaze ve her türlü törenlere, protokol kurallarına, sanatın tüm alanlarına, marka ve logolara, yemek yeme biçimi ve görgü kurallarımıza, ahlakımıza, her alanımıza hakim kılınmıştır.
Ankara Hukuk fakültesini, paganist Yunan adalet ve düzen tanrıçası Themisin figürü temsil ederken, yeni yapılan “adalet sarayları”nın girişlerine Themis heykelleri dikilmektedir. Adaletin arandığı adliyelerde bu eski pagan yunan tanrılarından, putlarından acaba ne beklenmekte, neye hizmet edilmektedir?  Bu heykellerin, devletin en önemli erkini oluşturan yargı kurumlarımız ve oraya, hakim, savcı, avukat, hukukçu yetiştiren en önemli hukuk fakültemizi temsili ne anlama geliyor? Öğrencilerin bilinçaltına neler yerleştirilmek isteniyor? Dağlara tepelere kayalara  devasa Atatürk heykel ve rölyefleri işlenmektedir, yollar, caddeler resmi binalar fakülteler heykellerle süslenerek nereye varılmak isteniyor?  Maalesef bu Müslüman millet kendi din ve değerlerinden koparılarak, Batılılaşma, çağdaşlaşma maskesi altında eski yunan ve firavun pagan dini ve yaşam biçimi hakim kılınmaya çalışılmaktadır.
%99 u Müslüman denilen ülkemizde, Bir üniversitemize mescid açılmak istendiğinde o okulda okuyan 16 bin öğrenci imza kampanyası açarak “biz okulumuzda mescid değil, Buda mabedi istiyoruz” diyecek hale getirilmişse yıllardır uygulanan paganist eğitim sisteminin gençliğimizi ne hallere getirdiğini görmemek mümkün mü? Bu inançla yetişen geçlerimizin üzerinden nasıl bir gelecek inşa edilebilir? Bu olaylar ve olumsuz gelişmeler, İlahi kaynaklı Din’in, devlet ve toplum hayatından çıkarıldığında yerine akıl ve nefsani  taleplere ve haz odaklı  beşeri dinlerin yerleşmesi ve ortaya çıkardığı sonuçların kaçınılmaz olduğunun bir kanıtıdır.
Ülkemizde 250 yıldan bu yana pagan inanç ve medeniyeti sinsice yer yer aleni olarak yeniden inşa edilmeye çalışılmaktadır. Bu sürece bilerek ya da gafletle, hangi gerekçeyle olursa olsun hizmet edenlerin ne kadar büyük bir vebal altına girdiklerini bilmeleri gerekir.
Geleceğimizi bu tehlikeden koruyacak, kendi değerlerimize dönülecek çalışmalar yapmak tüm Müslümanların başlıca görev ve sorumluluğudur.  
 
*Hedonizm: Kirene Okulu'nun, yani Sokrates'in öğrencisi Aristippos'un (M.Ö. 435-355) öğretisidir.
 
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz