4 Recep 1439 | 21 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
09/03/2018 - 08:50
Prof. Dr. Burhanettin Can

“İnsanın ne olması gerektiğini, ne olduğunu kavrayamıyor isek, diğer bir deyişle açık ve üzerinde anlaşılmış bir insan gerçeği düşüncesine ulaşmamış isek, kültürü, eğitim ve öğretimi, ahlâki ve toplumsal ilişkileri düzeltme yolunda bütün çabalarımız boşunadır ve boşa gitmiştir.

... Şu halde her şeyden önce insan olma ve insanlaşma sorunu çözülmelidir.

Her sorunun temeli budur.”(1)

Şehit Dr. Ali Şeriati

GİRİŞ

İslâm coğrafyasındaki bugünkü kaosun bir nedeni, iman edenlerin insan gerçeğini tam anlamıyla kavrayamamış, kavramamış ya da unutmuş olmasıdır. Bir Müslüman’ın belli ibadetleri yapması ve belli şekil şartlarını sağlaması, yeterli görülmüş; böylelikle her türlü kötülük yapmaktan azade kılındığı inancı, İslâm dünyasında etkin bir düşünce olmuştur.

Farklı kültür ve medeniyetlerle etkileşim sonucu insanda oluşan melez değer sistemi, insan davranışları açısından sosyal şizofreniye sebebiyet vermiştir. Sosyal şizofreni, insan yapısında bulunan ve insanı tam ters istikametlere sevk eden heva ve fıtrat karar merkezlerinin çatışması sonucu oluşan sosyal bir hastalıktır. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan, kendi içinde tutarlı olmayan bir insan unsurunun ortaya çıkmasına ve insanların birbirlerine olan güveninin yıkılmasına sebebiyet vermektedir.Bugün İslâm coğrafyasındaki en büyük sıkıntılardan birisi de budur.

Bu yazıda Kur’an ve sünnetin tanımladığı insanı, ana hatları ile ele alıp değerlendireceğiz.

İNSANDA İKİ ZIT CEPHE

Ümmetin birliğini sağlayabilmek, yekvücut olabilmek için öncelikle insanı gerektiği gibi konumlandırabilmemiz, insan sorununu çözmemiz gerekir. Çünkü rahmetli şehit Dr. Ali Şeriati’nin ifadesi ile “Her sorunun temeli budur.”(1)

Her sorunun temeli olan insan sorununu çözme konusunda elimizde gerekli ve yeterli iki farklı kaynak mevcuttur: 1- Ku’ran ve sünnet, 2-İnsanlığın yol boyu kazanımları, birikimleri.

Kur’an-ı Kerim insan yapısı ve davranışları ile ilgili ana değerleri, temel frekansları, ana renkleri bize vermektedir. Hz. Peygamber ise, içinde bulunduğu ortamda bunları yorumlamış, uygulamış ve gelecek için bir model ortaya koymuştur. Yol boyu gerek İslâm dünyasında, gerekse İslâm dünyasının dışında bilim insanları, insanla ilgili pek çok çalışma yaparak zengin bir kaynak meydana getirmişlerdir.

Bizim açımızdan Kur’an ve sünnetin ortaya koyduğu değerler, ana değerler, referans değerler, ana frekanslar iken; insanlığın tarih boyu çalışmalarla ortaya koyduğu değerler de, genel olarak bu ana değerlerin harmonikleri ya da ikincil değerleridir. Bugün için yapılması gereken, elde edilen bulguların, temel değerlere göre yeniden yorumlanması, değerlendirilmesi ve yeni çalışmalarla zenginleştirilmesidir.

Kur’an’da insanla ilgili verilen bilgiler, insan gerçeğini gerçek anlamda, ana hatları ile ortaya koyan ve tanımlayan bilgilerdir. Bunlar, insanı yaratan Allah’ın, yarattığı varlığın tabi olduğu kanuniyetleri, bütün açıklığı ile yarattığı varlığa/insana sunduğu, olmazsa olmaz bilgileridir:

“Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.”(50 Kaf 16).

Halik olan Allah’ın, yarattığı mahlûka ilişkin verdiği bilginin önemi, bu satırlarda gizlidir. Allah, insanı en iyi tanıdığını ifade ederken, onu en iyi bir şekilde gördüğünü ve izlediğini de belirterek insanın, bu gerçeği göz önüne alarak kendi kendisini denetlemesi/muhasebesini yapması (ferdi denetim mekanizması) gerektiğine ilişkin mesajlarını da vermektedir.

İnsan, yaradılışı gereği iyilik-kötülük, güzellik-çirkinlik diye isimlendirilen birbirine taban tabana zıt iki farklı özellik grubuna sahiptir:

“Doğrusu, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik.” (95 Tin, 4-5).

İnsandaki bu iki zıt kuvvetin toplam bileşkesinin yönü, insanın davranışını şekillendirmektedir. Eğer insanın iyilik cephesi (fıtrat) özellikleri baskın ise insan iyiliğe, güzelliğe doğru gitmekte, ona uygun eylemler yapmakta; yok eğer kötülük cephesinin (heva) özellikleri baskın ise insan kötülükleri icra etmektedir. İnsanın bu yapısına uygun olarak da insanın önüne konan iki ana yol vardır. Bu yollar insana gösterilerek tercih kendisine bırakılmıştır (91 Şems 8-10; 90 Beled 10; 92 Leyl 12).

İnsanın bu iki yoldan birini tercih etmesinde rol oynayan, Kur’an’da heva ve fıtrat olarak adlandırılan iki ana karar merkezidir. Kur’an ayetlerini göz önüne aldığımızda bu iki ana karar merkezi, Kur’an’da nefs ve kalb diye adlandırılan ve insan davranışlarını şekillendiren ve değişebilir özelliğe sahip iki alt ana karar merkezi üzerinde etkili olmaya çalışarak, insan davranışlarını kendi istikametlerinde şekillendirmek isterler.

İnsan, fıtrat karar mekanizması baskın olarak dünyaya gelir; sonra, içinde yaşadığı sosyokültürel ve sosyoekonomik çevrenin etkisine bağlı olarak heva karar mekanizması etkin olmaya başlayabilir:

“Her doğan çocuk fıtrat (saf ve berrak yaratış ve yaratılış, gerçek ve katıksız bir tabiat) üzere doğar. Sonra anne-babası onu Yahudi veya Hıristiyan veya putperest yapar.”(2)

Hadisten anlaşıldığına göre heva karar merkezi; içinde yaşanılan sosyokültürel ve sosyoekonomik çevrenin etkisi ile aktif hale gelip fıtrat karar merkezine karşı insan üzerinde hâkimiyet mücadelesine başlar. Fıtrat karar merkezi ile heva karar merkezinin, insanın kalbi ve nefsi üzerindeki etkilerine bağlı olarak insan davranışları şekillenir. Hz. Peygamber;

“Şeytan da, melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım şeyler atarlar.

Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır.

Meleğin işi hakka ve hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır.

Kim içinde hakka, hayıra, iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki bu Allah›tandır ve hemen Allahu Teala›ya hamdetsin.

Kim de içinde şerre ve inkâra çağıran bir fısıltı duyarsa ondan uzaklaşsın ve hemen şeytandan Allah›a sığınsın.”(3) diyerek bu iki merkezin önemini ve bunlara etki eden faktörleri, en güzel bir biçimde açıklamıştır.

Nefs ve kalp değişkendir. İnsanın tercih ettiği, inanca, istikamete ve yaptığı eylemlere bağlı olarak değişir. Başlangıçta kötülüğün merkezi olan ve her türlü vesveseyi insana veren nefs, emmare aşamasından mutmainne aşamasına çıkarak insanın iyilik yönünü kuvvetlendiren bir merkeze dönüşebilir. Benzer şekilde her türlü iyiliği insana ilham eden bembeyaz kalp, “simsiyah”, “kilitlenmiş”, “üzerine damga vurulmuş” ve “hep kötülüğü teşvik” eden bir seviyeye inebilir. Nefs ve kalbin, burada ifade edilenin aksine değişimleri de mümkündür. Bu değişimin yönünü belirleyen, heva ve fıtrat karar merkezlerinin nefs ve kalp üzerindeki etkileridir:

Resûlullah (S.A.V.): “Fitneler, tıpkı (kamışlardan örülen) hasır gibi, (insanların kalbine) çubuk çubuk atılır. Hangi kalbe bir fitne nüfuz ederse onda siyah bir leke hâsıl olur. Hangi kalp de onu reddederse onda beyaz bir benek hâsıl olur. Böylece iki ayrı kalp ortaya çıkar: Biri cilalı taş gibi bembeyazdır; dünyalar durdukça buna hiçbir fitne zarar veremez. Diğeri ise, alaca siyahtır. Tepetaklak duran testi gibidir; bu kalp, ne iyiyi iyi bilir, ne de kötüyü kötü. O, hevadan kendisine ne yutturulmuşsa, onu (hak veya batıl) bilir.”(4)

Kur’an’a göre insanın iyilik cephesinin temel özellikleri, şunlardır: İnsan yeryüzüne halife olarak yaratıldı, hanif olarak yaratıldı, en güzel biçimde, surette yaratıldı, yer ve göktekiler insanın emrine verildi, işitme, görme ve dokunma algılayıcıları ile donatıldı, düşünme kapasitesi olan bir varlık, öğrenme, imar-icat yeteneği olan ve ilim üretme kapasitesine sahip, öğüt alabilen, Allah’ı tanıma kapasitesi olan, ibadet, dua-zikir yapabilen, gelişimi artırılmış, yüce-üstün, özgür irade sahibi, cesur, güçlü, korkan ve korkulan olarak yaratılmış, haya duygusu olan, yaşama arzu ve heyecanı olan, iyilik sahibi, sevgi, şefkat, merhamet sahibi, mütevazı, mutedil, kanaatkar, huşu sahibi, şükreden, sıdk sahibi, yararlı iş yapma kapasitesi olan, emanet, adalet duygusu olan bir varlık, zayıfları-fakirleri koruma özelliği olan, temiz rızık arayan ve sanat- estetik yeteneği olan bir varlık.

Kur’an’a göre insanın kötülük cephesinin temel özellikleri, şunlardır: Yeme-içme ve uykuya düşkün, zinaya düşkün, korkan ve korkulan, aceleci, kıskanç, kuruntu sahibi, cimri, nankör, unutkan ve hata yapan, öfkeli ve kızgın, aşırı dünya tutkusu, kadın tutkusu, evlat tutkusu, mal biriktirme tutkusu, makam tutkusu olan bir varlık, şükürsüz, kibirli, bencil-haris, cimri, zan ile karar verici, yayıcı, dedikoducu, gıybetçi, tartışmacı, ahdine sadık değil, inkârcı, gafil, tuzak kurucu, entrikacı, alay edici, oyun eğlenceye düşkün, aciz, vesveseci, bölücü, doyumsuz, umutsuz, tezat içerisinde, azgın, müstağni, stokçu, zayıfları korumayan, helal haram ayırmayan, müsrif, zora gelmeyen, hırs, ihtiras sahibi, fücur sahibi, şüpheci, şımarık-kibirli, hasetçı, bağy sahibi, kindar, fasık, azgın-fesatçı, zalim, cahil, hevasını ilah edinen bir varlık.

SONUÇ: İSLÂM DÜNYASININ ÇIKMAZI İNSAN-TOPLUM-SİSTEM ÇATIŞMASI

Bu özellikleri ve bunların insan üzerindeki hâkimiyet mücadelesini göz önüne aldığımızda insan, heva cephesi ile fıtrat cephesinin bir meydan savaşı alanıdır. Hangi tarafın galip geleceğini tayin eden, değer sistemine iman düzeyi, insanın düşünce mekanizması ve aklını kullanmadaki becerisi, insan üzerinde etkili olan sosyoekonomik, sosyokültürel çevre ile okuyup öğrendikleridir.

Dolayısıyla yalnızca ferdin veya toplumun iyi ve güzel olması yetmez. Aynı zamanda insanın içinde yaşadığı ortamı tanzim eden sistemin de, iyi, güzel, insan fıtratına uygun, iyi meziyetleri besleyen ve destekleyen bir özellikte olması gerekir.

Onun için yeni insan, yeni toplum, yeni sistem üçlüsü birlikte düşünülerek ve ele alınarak iyi-kaliteli insan, iyi-kaliteli toplum, iyi-kaliteli sistem üçlüsüne ulaşılabilir. Bunun için de her kademede iç/öz denetim, alt denetim ve üst denetim mekanizması var olmalıdır.

İnsan fıtratına uymayan, onu bir bütün olarak ele almayan tüm düşünce ve felsefi yaklaşımlar, insanı iyiye, güzele yönlendiremeyecek, insana arzuladığı mutlu yaşam tarzını sunamayacaktır. İnsandaki fıtrat-heva çatışmasını göz önüne almayan ve hevanın etkin olmasını sağlayan sistemler, insanı bunalıma sürüklemişti, sürüklemektedir ve de sürükleyecektir. Bugün başta Türkiye olmak üzere İslâm dünyasının ana tezadı budur.

Allah’ı unutarak, unutturarak ve unutturacak; Allah’la ilişkileri kopararak, kopartarak ve kopartacak şekilde inşa edilen sistemlerin, küresel bir değer ve ahlâk oluşturması, insan ruhundaki “küresel krizi gidermesi” mümkün değildir:

“Allah›ı unutan ve bu yüzden Allah›ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar, fasık olanların ta kendileridir.”(59 Haşr 19)

Hevalarını yaşamının merkezi haline getirerek her türlü dayanışma ruhunu yıkan ve bu konuda hiçbir ahlâki endişe taşımayan, insanlığı tüketim-kâr putunun ve hedonizm (hazcılık) putunun tutsağı yapmış olan Batı’nın felsefi sistemleri üzerine inşa edilen İslâm coğrafyasındaki mevcut sistemlerin, insanlığa yeni, iyi ve erdemli küresel bir değerler sistemi üretip sunması mümkün değildir.

Müslüman dünya bunun farkına varmalı ve kendi özüne dönmeli, kurtuluşu kendi kültür ve medeniyet kodlarında aramalıdır:

“Öyleyse sen yüzünü Allah’ı birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah’ın o fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır.” (30 Rum 30-31).

Ümmetin ittifakını, birlik ve beraberliğini sağlayacak olan insanlar, gönülden katıksız bağlılar olarak Allah’a yönelen, yalnıza Ondan korkup sakınan, Ahirete iman eden, bu dünyada yaptıklarının hesabını orada vereceğine inanan, paylaşabilen, düşünen ve âdil olan insanlardır:

“Ancak namaz kılanlar hariç ki onlar, namazlarında süreklidirler. Ve onların mallarında belirli bir hak vardır; yoksul ve yoksun olanlar için. Onlar, din gününü de tasdik etmektedirler. Onlar, Rablerinin azabına karşı daimi bir korku duymaktadırlar. Onlar ırzlarını korurlar. Onlar kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde riayet edenlerdir. Şahitliklerinde de dosdoğru davrananlardır. Namazlarını titizlikle koruyanlardır.

İşte onlar, cennetler içinde ağırlananlardır.” (70 Mearic 22-36)

KAYNAKLAR

1- Şeriati., A., İnsanın Dört Zindanı, İstanbul, Bir Yayınları, S: 14-15.

2-Müslim, Bab No: 6

3-Tirmizî, Tefsir, (2991); Buhari, Hadis No: 507

4-Buhari, Hadis No: 4733

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
09/03/2018 - 08:50 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
02/03/2018 - 08:20 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-7: Ümmetin İttifakını Yıkan Hastalık: Bağy
01/03/2018 - 08:42 ABD’nin Dikkati Dağılmış!
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
Zehir gibi rapor Cargill için yumuşatıldı!
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Sağlık Tedavi Yemek İçmek
Ali Haydar HAKSAL
Ümmetin Birliği
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Afrin Vietnam Olacak” Diyenlere Cevap “Çanakkale Ruhu” Oldu!
Zeki CEYHAN
Hangi Uysal samimi?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Ayrım yapmadan yardım
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
İttifakı hangi odaklar çatlatmaya çalışıyor?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz