2 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 18 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
OKULLAR AÇILIRKEN... ÇOCUKLARIMIZ-EĞİTİM VE BİLİM
13/09/2017 - 15:43
Hayati OTYAKMAZ

Zamanımızda ilmî ve teknolojik gelişmeler büyük bir hızla gelişmekte ve ilerlemektedir. İnsanlık her gün yeni buluşlar ve icatlar peşindedir. Fakat insanlık âleminin kaydettiği bütün bu ilerleme, gelişme ve değişmeler insanlığı mutlu etmeğe yetmemiştir. İnsanları mutlu kılan, onları kötü duygu, düşünce ve davranışlardan kurtararak; iyiye ve güzele ulaştıran tek çıkar yol eğitim ve ilimdir.

      Eğitim ve ilimde kullanılması gereken metot da Nebevî metottur. Çünkü Peygamberler insanoğluna iyi, doğru ve güzel olan şeyleri öğütlemişler; bu konuda vahye (Allah’ın hükümlerine) muhatap olmuşlardır. Peygamberler ve sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), insanlığa örnek ve önder olmuş eğitimciler ve öğretmenlerdir.

      Gözlerin aydınlık ufuklara ve geleceğe açılması, ruhların karanlık dünyadan sıyrılarak aydınlığa kavuşması, aklın güç kazanması, düşüncenin en güzel ve en doğru yolda gelişmesi, insanlığa huzur, güven ve mutluluk kapılarının açılması yalnızca eğitimle mümkündür.

      Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) de insanlığın en büyük eğitimcisi ve öğretmenidir. Her konuda olduğu gibi eğitim ve öğretim konusunda da en güzel örnek O’dur.

      Eğitim ve bilime gereken değeri veren milletler daima yükselmişler ve uygarlık düzeyinin en yüksek noktasına erişmişlerdir.

      Okumayı seven, düşüncesi temiz, bilgi ve kültür seviyesi yüksek bir nesil, bir milletin geleceği için en büyük garantidir. Fert ve cemiyetlerin en büyük düşmanı cehalet, bilgisizlik ve eğitimsizliktir. Bu bakımdan bilgili olmak her zaman ve her yerde övülmüş, bilgisizlik ve cehalet ise yerilmiştir. Öğrenen ve öğreten kişiler, toplumun daima saygısını kazanmış ve takdirle karşılanmıştır.

      Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ, ilmin, âlimin ve okumanın önemini şu şekilde açıklamıştır:

      “Yaratan Rabb’inin adıyla oku.” (Alak Sûresi, âyet; 1.)

      “De ki; hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer Sûresi, âyet;  9.)

      “Rabbim! İlmimi artır.” (Tâhâ Sûresi, âyet; 114.)

      “Allah, içinizden iman etmiş olanlarla bilhassa kendilerine ilim verilmiş bulunanların derecelerini artırır…” (Mücâdele Sûresi, âyet;  111.)

      İslâmiyet, cehaleti en büyük düşman kabul etmiştir. Yüce dinimiz İslâm, ilmi teşvik etmiş ve daima bilgili olmayı, bilgiyi artırmak için çalışmayı öğütlemiştir.

      Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bazı hadis-i şeriflerinde ilme verilen değeri şu şekilde açıklamıştır:

      “İlim öğrenmek, erkek ve kadın her Müslüman üzerine farzdır.” (İbn Mâce, Sünen, Mukaddime,  sh: 17.)

      “İlim, müminin kaybolmuş malıdır. Onu nerede bulursa alır.” (Et-Tâc, cilt: 1, sh; 53.)

      “İlim, Çin’de de olsa arayınız.” (Câmiu’s Sağîr, cilt: 1, sh; 37.)

      İlmin kapısı olarak şöhret bulan büyük sahabi Hz. Ali (r.a.) Efendimiz şöyle der:

      “Bana bir harf öğreten, beni kendine köle edinmiştir.”

      “Yeni bir şey öğrenmeden geçirdiğim bir günde, benim için hayır yoktur. Hayır, mal ve evlât çoğalmakta değil, ilmi artırmaktadır.”

      “İlim, maldan daha hayırlıdır. Zira ilim seni korur, sen ise malı korursun. İlim harcandıkça artar, mal ise harcandıkça azalır. İlim dost, mal ise düşman kazandırır. İlim hâkimdir, mal ise mahkûmdur.” (İbn Kuteybe, Uyûnu’l-Ahbâr, cilt:2, sh; 120.)

      Yine öğrenmek ve bilmek üzerine şu sözler ne kadar düşündürücüdür:

      “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır.”

      “En iyi ilim, elinde olan bilgidir.”

      “Bilgin, parasız da olsa zengin sayılır.”

      “Bilen yol gösterir, bilmeyen arkadan koşar.”

      “Padişahlar halka hükmeder, bilginler padişahlara.”

      “Kitap okumak insanın kalbini ve kafasını aydınlatır.” (Bütün Dünya Yıllığı, 1975. sh; 42.)

      İslâmiyet’in doğuşundan itibaren hem çocukların hem de yetişkinlerin eğitimine özel bir önem verilmiştir.

      Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) döneminde Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’nin ilim ve kültür merkezi haline gelmesi, Bedir Harbi’nden sonra okuma-yazma bilen esirlerin, on Müslüman’a okuma-yazma öğretmek şartı ile hürriyetlerine kavuşmaları, bilgi hazineleri olan kütüphane sayılarının artması bu konuda anlamlı örneklerdir.

      Ayrıca Selçuklu ve Osmanlılar’ın yükseliş ve ilerlemelerinin sırrı; ilme, eğitim ve öğretime verilen ehemmiyettir. İlim ve eğitime önem veren milletlerin tarih boyunca hep medeniyetin zirvesine yükseldiğini görmekteyiz.

      İslâm’da çocukların ve gençlerin eğitimi her zaman ön planda tutulmuştur. Zira çocuklar geleceğin büyükleridir, milletin istikbâl ve ikbâl yıldızlarıdır. Şairin dediği gibi:

      “Kim der ki çocuk küçük bir şeydir,

      Belki de çocuk en büyük şeydir.” (Güzel Sözler Antolojisi, Cihan Yay. İst. 1989.)

      Bu yüzden İslâm, çocukların eğitim ve öğretimine ayrı bir önem verir. Çocuklar ve gençlerin eğitimi için İslâm tarihinde ilk program Hz. Ömer tarafından bizzat kaleme alınmış ve uygulanmak üzere diğer idare yerlerine gönderilmiştir.

      Bu programda çocuklara özellikle yüzme, ok atma ve ata binme gibi maharetlerin yanında; yazı ve hesabın öğretilmesi, yaygın atasözleri ve güzel şiirlerin de öğretilmesi istenmektedir. (Şibli Numanî, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, Çağ Yay. İst. 1982.)

      Anne ve babanın çocuklarına karşı en önemli görevi, onların eğitilip yetiştirilmesidir. Çünkü çocuk, anne ve babasına bir emanettir. Onun kalbi pırlanta gibi temiz, saf ve bomboştur. Gördüğü ve duyduğu her şeyi almaya hazırdır. Âdeta boş bir video ve teyp kaseti gibidir. Şâyet iyiliğe alıştırılıp, iyi şeyler öğretilirse iyi yetişir ve her iki cihanda da mutlu olur. Onun sevabına anne-baba, öğretmen ve eğiticileri de ortak olur.

      Eğer çocuk kötülüğe alıştırılır ve başıboş bırakılırsa topluma zararlı bir unsur olarak yetişir. Bunun vebali de çocuğun iyi yetişmesi için gayret göstermeyen veya kötü eğitip yetiştiren herkese ait olur.

      Bu bakımdan aile ve okula büyük görev ve mesuliyet düşmektedir. Çocuğun iyi yetişmesi hususunda aile ve okul sıkı bir işbirliği gerçekleştirmek mecburiyetindedir.

      Çocuğun kendisine göre bir dünyası vardır. Çocuğun dünyasına giremeyen, onun seviyesine inmeyen bir kimse çocuğu anlayamaz. Çünkü çocuk küçük de olsa onun ruhu yücedir.

      “Günümüzde çocuk yetiştirmek, mermer üzerinde ağaç yetiştirmekten daha zordur” diyen bir düşünür, içinde yaşadığımız toplumda çocuk yetiştirmenin ne kadar zor bir eylem olduğunu anlamlı bir şekilde açıklamıştır.

      Geleceğimizin ümidi, istikbâlimizin garantisi olan çocuklarımız her yönden bilgili, becerikli vatan, millet ve bayrak sevgisi ile dolu olarak yetiştirilmelidir.

     “Ağaç yaş iken eğilir.” Atasözümüz ile “Çocukların eleştirmecilerden çok, örneklere ihtiyacı olduğu” gerçeğini, bunun yanında “İyi eğitim veren bir okul açmanın bir hapishane kapatmak gibi olduğunu” hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız.

      Özellikle “Çocuğun eğitim ve öğretim çağında verilen bilgilerin taş üzerine, yaşlılık çağında verilen bilgilerin ise buz üzerine yazı yazmaya benzediği” gerçeğini unutmamalıyız.

      Eğitim ve öğretimin bütün kurallarıyla uygulandığı kurumlar şüphesiz okullardır. Bu bakımdan okullar, bizi aydınlatan bilgi ve sevgi yuvalarıdır.

      Okullarımızı, öğrencilerimize ve gençlerimize sadece belli bilgiler öğreten kurumlar değil; aynı zamanda onlara belirli davranışlar kazandıran, güzel bir ahlâk ve karakter aşılayan kurumlar hâline getirmeliyiz. Onun için başarının ölçüsü, kafa ile kalbi birleştirebilmek olmalıdır.

      Bilgi ihtiyaç duyulmakla beraber her şeyi halletmeye yeterli değildir. Her bilgili insanın güzel ahlâklı olduğu da söylenemez. Nitekim toplum içinde yalan, hile, rüşvet, riya, gıybet, dedi-kodu, itham ve iftira, zevk ve eğlenceye aşırı düşkünlük gibi sosyal bünyemizi kemiren manevî hastalıkların yaygınlaşması, üzülerek belirtelim ki; bilgisizlikten çok ahlâk, inanç ve eğitim eksikliğinin bir sonucudur.

O halde; öğretim kurumlarımızı, kafa ile kalbi birleştiren, bilgi ile ahlâkı bağdaştıran erdem yuvaları haline getirebilmeliyiz. Her çocuğun eğitim ve öğretim kurumlarının tezgâhından geçtiğini ve gelecekte toplumda söz sahibi olacaklarını unutmayalım!

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
09/02/2018 - 12:14 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
30/01/2018 - 08:04 ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI
20/01/2018 - 14:43 DOSTLUK ÖRNEĞİ
10/01/2018 - 11:53 ÇOCUKLARIMIZLA DA İMTİHAN OLUYORUZ
02/01/2018 - 09:11 ASHÂB-I KİRAM’IN RASÛLULLAH (S.A.S)’A BİATI
30/12/2017 - 11:48 YİNE GELDİ YILBAŞI (ŞİİR)
15/12/2017 - 15:43 CİHAD VE ŞEHÂDET HAKKINDA İSLÂM BÜYÜKLERİNİN SÖZLERİ
29/11/2017 - 13:06 SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
20/11/2017 - 15:49 EĞİTİMİN 40 ALTIN KURALI (NEBEVÎ METODLAR)
06/11/2017 - 13:48 UZUN EVLİLİĞİN SIRLARI
27/10/2017 - 16:36 ALLAH TEÂL’YA HAKKIYLA TEVEKKÜL EDEBİLSENİZ!
18/10/2017 - 09:07 ZENGİN KİM?
13/09/2017 - 15:43 OKULLAR AÇILIRKEN... ÇOCUKLARIMIZ-EĞİTİM VE BİLİM
05/09/2017 - 11:48 ALLAH’TAN YARDIM DİLEYİN...
26/08/2017 - 15:39 SULTAN ALPARSLAN VE MALAZGİRT ZAFERİMİZ
24/08/2017 - 09:12 MİLLETİMİZİN DESTANI (Şiir)
22/08/2017 - 09:46 VATAN TÜRKÜSÜ (ŞİİR)
18/08/2017 - 12:35 ZAFERLERİMİZ VE VATAN SEVGİSİ
09/08/2017 - 11:07 Neme lâzım be sultânım!
29/07/2017 - 10:18 Şu iki adamdan beni kurtar!
18/07/2017 - 12:39 "Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
08/07/2017 - 14:22 Bir destan kahramanı; Âbid, Zâhid ve Mücâhid Abbad Bin Bişr (r.a.)
01/07/2017 - 14:06 KUR’AN’DA MܒMİNLERİN BAZI SIFATLARI
21/06/2017 - 14:04 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
14/06/2017 - 14:03 ÇOCUKLARIMIZ, CAMİLERİMİZ VE NAMAZ ŞUURU
12/06/2017 - 09:46 SALEBE’NİN İBRETLİK HAYATI
05/06/2017 - 17:58 RAMAZAN AYI VE ORUÇ HAKKINDA
29/05/2017 - 14:29 FETİH VE FATİH NESLİ OLMAK
25/05/2017 - 09:14 RAMAZAN-I ŞERİF AYINA HAZIR MIYIZ?
19/05/2017 - 09:42 Peygamber (s.a.v) Efendimizin Güzel Hayatından Örnekler
10/05/2017 - 12:10 BERÂET’E- KURTULUŞA ERENLER!
02/05/2017 - 09:13 ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
22/04/2017 - 13:00 MUTLU OLMAK İÇİN!
12/04/2017 - 14:11 AİLE REİSİ OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ
03/04/2017 - 14:23 SAYGIN BİR İSLÂM ÂLİMİ: HZ. ABDULLAH BİN ABBAS (R.A.)
18/03/2017 - 14:08 MİLLETİMİZİN VAR OLMA MÜCADELESİ: ÇANAKKALE
07/03/2017 - 20:35 İSLÂM’DA KADINLARA VERİLEN BAZI HAKLAR
25/02/2017 - 15:06 MİLLÎ GÖRÜŞ LİDERİMİZ MERHUM ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE!
16/02/2017 - 15:42 ŞEHİTLER VE ANNELERİ
04/02/2017 - 14:11 AİLE NEDİR?
21/01/2017 - 12:08 ASHAB-I KİRAMIN RASULULLAH (S.A.S.)'A BİATI
12/01/2017 - 16:26 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ HER YÖNÜYLE TANIMALIYIZ
05/01/2017 - 17:36 KAR VE ÇOCUK
27/12/2016 - 15:05 VEFÂTININ 80.YILDÖNÜMÜNDE İSTİKLÂL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMED ÂKİF ERSOY (1873-1936)
24/12/2016 - 15:21 ABDULHAMİD HAN VE MÜCADELESİ
14/12/2016 - 14:07 AHLÂKIN VAZGEÇİLMEZ İLKELERİ
05/12/2016 - 14:50 ZEYD İBN HARİSE (R.A.) VE SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
24/11/2016 - 12:01 Hepimizi eğiten bir muallim-i ekmel (En mükemmel öğretmen) Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.)
17/11/2016 - 14:15 MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN EDEBİ
08/11/2016 - 11:06 ÂDÂB-I MUÂŞERET-GÖRGÜ KURALLARI
29/10/2016 - 13:22 İSLÂMİYET, NASİHAT VE ÖĞÜTLE KÂİMDİR
20/10/2016 - 09:23 MܒMİN MܒMİNİN KARDEŞİDİR
12/10/2016 - 16:04 RABBİNDEN ŞEHÂDET DİLEYEN KOMUTAN ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)
04/10/2016 - 12:18 HİCRET VE MUS’AB BİN UMEYR (R.A.)
28/09/2016 - 12:43 CAMİ VE ÇOCUKLAR
20/09/2016 - 12:06 HAKK'I BÂTILDAN AYIRAN EMANET KUR’AN-I KERİM
05/09/2016 - 17:22 Kurban, her yıl tekrar edilen en büyük hatırlayıştır!
30/08/2016 - 17:15 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
21/08/2016 - 10:29 YÛSUF HÂS HÂCİB
09/08/2016 - 09:21 MUS’AB BİN UMEYR (R.A.) -DÜNYA MALINA ITIBAR ETMEDI-
21/07/2016 - 15:21 MAZLUMUN ÂHI, İNDİRİR ŞÂHI!
12/07/2016 - 14:52 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN GENÇLERE TAVSİYELERİ
30/06/2016 - 17:23 KURAN-I KERİM'İ OKUMAK VE İBRET ALMAK
23/06/2016 - 16:17 ASHAB-I KİRAM'IN AHLAKI
17/06/2016 - 10:28 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
10/06/2016 - 15:21 ORUCUN HİKMET VE FAYDALARI
06/06/2016 - 09:28 HZ. ZEYD (R.A.)’İN HZ. RASÛLULLAH (S.A.S.)’A BAĞLILIĞI
29/05/2016 - 13:37 Fatih Sultan Mehmed’in ufku
23/05/2016 - 15:53 FATİH’İN ÇOCUKLUK MERAKI!
12/05/2016 - 15:30 UNUTULMUŞ SÜNNETLER
03/05/2016 - 17:22 Anne ve babalara tavsiyeler
29/04/2016 - 11:41 Alemlere rahmet sevgili peygamber (s.a.v.) efendimizin güzel hayatından örnekler
22/04/2016 - 14:57 Bir devlet başkanı olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) EFENDİMİZ
19/04/2016 - 17:05 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ TANIMAK
12/04/2016 - 12:33 KİTAP VE OKUMA HAKKINDA UNUTULMAZ SÖZLER
05/04/2016 - 14:16 KİTAP VE KİTAP OKUMAK SANATI
28/03/2016 - 11:11 Çanakkale'de şehid olan bir askerin son mektubu...
21/03/2016 - 15:49 BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL!
18/03/2016 - 10:59 ÇANAKKALE, BİR MİLLETİN VAR OLMA MÜCADELESİDİR!
09/03/2016 - 11:20 Eğitimde ailenin önemi
26/02/2016 - 17:34 ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE
19/02/2016 - 15:45 HAYATIMIZA YÖN VERECEK 40 HADİS-İ ŞERÎF
12/02/2016 - 12:00 40 ÂYETTE MUTLULUĞUN FORMÜLÜ
03/02/2016 - 11:26 Ashâb’ın namaza gösterdiği hürmet
26/01/2016 - 14:36 BİR İBRET LEVHASI! CEZZAR AHMED PAŞA VE NAPOLYON
16/01/2016 - 15:17 (ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI) İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN!
14/01/2016 - 17:31 Devlet Yöneticilerine Osman GAzi’den Tavsiyeler
05/01/2016 - 12:23 DEVLET YÖNETİCİLERİNE OSMAN GAZİ'DEN TAVSİYELER
29/12/2015 - 16:52 MEKKE-İ MÜKERREME'NİN FETHİ (H. 20 Ramazan 8/ M. 11ocak 630.)
21/12/2015 - 15:30 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ, İNSANLIĞA YÖN GÖSTEREN BİR KUTUP YILDIZIYDI
11/12/2015 - 12:59 GÖNÜLLER SULTANI MEVLÂNÂ
04/12/2015 - 15:43 NENE HATUN
27/11/2015 - 13:13 AMELLERİN EN SEVİMLİSİ
20/11/2015 - 14:26 SEN ERBAKAN’SIN! …
17/11/2015 - 10:20 SÜTÇÜ İMAM
09/11/2015 - 14:30 KUR’AN-I KERİM’E GÖRE BAZI KAVİMLERİN HELÂK OLUŞ SEBEPLERİ
28/10/2015 - 14:18 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
20/10/2015 - 11:51 GENÇLERE ÖĞÜTLER
14/10/2015 - 12:24 MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YE HİCRET
12/10/2015 - 10:05 Hz. Peygamber (S.A.S.)’in çocuk eğitim metodu
28/09/2015 - 12:29 EĞİTİM-BİLİM VE ÇOCUKLARIMIZ
21/09/2015 - 13:35 HZ. İBRAHİM (A.S.)’İN RÜYASI
15/09/2015 - 13:39 BEN FİLİSTİNLİ ÇOCUK
07/09/2015 - 16:24 EY ŞEHİT!
04/09/2015 - 12:12 SURİYELİ ÇOCUK
31/08/2015 - 10:04 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
25/08/2015 - 17:02 MALAZGİRT ZAFERİMİZ VE SULTAN ALPARSLAN
21/08/2015 - 12:27 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
17/08/2015 - 18:08 AĞIR AĞIR İNTİHAR: SİGARA!
10/08/2015 - 11:24 FECİ BİR ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: UYUŞTURUCU!
03/08/2015 - 13:19 BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI: ALKOL!
29/07/2015 - 11:00 Kur’an-ı kerim’le’ Konuşan Kadın
16/07/2015 - 04:29 KUR’AN-I KERİM’DE MܒMİNLERİN VASIFLARI
29/06/2015 - 16:21 DOĞU TÜRKİSTAN’A DUA, ÇİN’E LANET!
26/06/2015 - 18:02 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
23/06/2015 - 14:40 RAMAZAN AYI VE ORUCUN HİKMETLERİ
16/06/2015 - 11:14 RAMAZAN AYINA HAZIRLANMAK
12/06/2015 - 16:38 YÖNETİM NE ZAMAN ÇÖKER?
11/06/2015 - 12:42 BU DEVLET YIKILIR MI?
08/06/2015 - 11:20 SAKIN ZALİMLERE MEYLETMEYİN!
02/06/2015 - 11:17 MܒMİNLERİN YARDIMCISI ALLAH’TIR ZAFER İNANANLARINDIR
26/05/2015 - 10:21 İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH
19/05/2015 - 12:36 DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE GENÇLİĞİMİZ (GENÇLİĞİMİZ BUHRANDAN NASIL KURTULUR?)
12/05/2015 - 10:52 FATİH SULTAN MEHMED (RAHMETULLAHİ ALEYH)
07/05/2015 - 10:40 ANNE RIZÂSI
30/04/2015 - 13:14 Hz. Enes (R.A.)’in Hz. Peygamber (S.A.S.)’le ilgili bir hatırası
16/04/2015 - 12:53 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ
09/04/2015 - 17:50 SEVGİLİ PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN AHLÂKÎ DAVRANIŞLARI
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz